Somogyi Hírlap, 2015. március (26. évfolyam, 51-76. szám)

2015-03-04 / 53. szám

ASZ . Átvilágította a Kaposvári Egyetemet az Állami Számvevőszék, és hiá­nyosságokat tárt fel, ezt tartalmazza az ÁSZ jelentése. 2009 és 2013 kö­zött vizsgálták a campus működését. Az ellenőrzés célja többek! .özött annak megállapítása volt, hogy szabályos volt-e az állami felsőoktatási intézmény pénzügyi és vagyongazdálkodása, biztosított volt-e a vagyonnal való felelős gazdálkodás követelményének érvényesülése. ► 4. OLDAL Rekordszámú utas a barcsi határátkelőn dráva Több mint százezer­rel nőtt a személyforgalom a barcsi határátkelőhelyen 2014-ben, mint az azt meg­előző évben. A Somogy Me­gyei Rendőrkapitányság sze­rint tavaly összesen 695 308 személy és 349 285 jármű lépte át a határt, szemben a 2013-as 585 587 személlyel és 285 053 járművel. ► 4. OLDAL Siófokon az enyingi romák közbiztonság Erősítést kér a rendőrből lett polgármester A siófoki rendőrség megerősí­tését kezdeményezte a város polgármestere a megyei főka­pitánynak írt levelében. Piros Attila dandártábornok segít­ségét abban kéri Lengyel Ró­bert, hogy vezényelt erőkkel péntek és szombat éjszakán­ként a nyári szezont megelő­zően is erősítsék meg a helyi rendőri erőket. Amint megírtuk, a hétvégén egy siófoki szórakozóhely két biztonsági őrét hagyta hely­ben egy több autóval érkező társaság. A városban terje­dő szóbeszéd szerint „újra fel­bukkantak Siófokon az enyin­gi romák”, amit nem csak ez az egy eset erősít meg. Informáci­ónk szerint ugyanis az elmúlt időszakban két másik, hétvé­gén nyitva tartó szórakozó­helyen is megjelent a hírhedt enyingi csapat. ► 3. oldal ■ Ön szerint milyen Siófok köz- biztonsága? Szavazzon hírportálunkon — ma 16 óráig: SONLINE.hu y A szavazás eredményét holnapi számunkban közöljük. Bizonytalanságban a somogyi gazdák milliárdokravárva A bankbotrány miatt nincs pénz a földmunkák megkezdésére- Ez a való világ, nem a tévé­műsor: számunkra most tény­leg a lét a tét! - mondta Hárs- házi Péter. A Somodor kör­nyékén több száz hektáron gazdálkodó vállalkozó szá­mára ugyanis a Buda Cash, illetve az érintett DRB-bank- csoport körüli pénzügyi bot­rány váratlan és komoly lik­viditási gondokat jelent. A pénzintézeteket tömörítő tár­saság egyik tagjánál, a hajda­ni nagybajomi és drávamenti takarékok fúziójából létrejött Dél-Dunántúli Takarék Bank­ban (DDB) ugyanis 37 millió forintja ragadt benn a gazdá­nak, aki emiatt nemhogy az esedékes tavaszi mezőgaz­Rossz időzítés. A legrosszabbkor jött a bankbotrány a gazdálkodóknak dasági munkák fedezetéhez nem jut hozzá, de dolgozói ha­vi fizetése is komoly fejtörést okoz neki. És rajta kívül in­formációink szerint több ezer somogyi mezőgazdasági vál­lalkozónak, akiknek több milliárd forintja ragadt bent az érintett bankokban. Pe­dig égető szükségük lenne a pénzre, hiszen március elejé­vel meg kellene kezdeni a föl­deken a talajmunkákat: az el­ső vetések, a hó közepén ese­dékes borsó és tavaszi árpa előtt ugyanis szükség lenne simításra, magágy-előkészí­tésre, csakhogy pénz nélkül nem tudják a földre irányíta­ni a gépeket. ► 2. oldal Harminc évig homályban marad Paks PARLAMENT Harminc évre tit- kosították a paksi atomerőmű bővítés adatainak egy részét. Nem ismerhetők meg a beru­házás végrehajtásával megbí­zott orosz és magyar szerveze­tek és alvállalkozóik által kö­tött szerződésekben szerep­lő üzleti és műszaki adatok, az előkészítés és a döntéseket megalapozó adatok. ► 6. OLDAL Devizahitelesek: fontos levelet hoz a postás elszámolás Megkezdték a pénzintézetek a devizahitele­sek tájékoztatását a jelzálog- hitelek forintosításáról és el­számolásokról. A bankoknak el kell számolniuk ügyfeleik­nek az árfolyamréssel és az egyoldalú kamatemelések mi­atti túlfizetésekkel kapcsola­tosan, hogy aztán az így meg­állapított összeget meghatáro­zott-rögzített árfolyamon - az euróhiteleket 309, a japán jene­seket 2,1, a svájci frankosakat 256,5 forinton - forintalapúra váltják. A bankoknak április végéig kell levélben értesítenie a hiteleseket a csökkentett tar­tozás és törlesztőrészlet mérté­kéről. ► 11. OLDAL A ■4 # In * Ára: 170 Ft. Előfizetve: 118 Ft WWW.SONLINE.HU Somogyi Hírlapi 2015. március 4., szerda • XXVI. évfolyam, 53. szám ^tgg KÖZÉLETI NAPILAP r, ^ spjsgii keresse aSONLINE.HU oldalon: VASVILLÁVAL AKARTA KISZÚRNI a fino megint |-Sj© iplll SZARVASCSORDABA ROHANT A .mrmrrmiriT ODAPÖRKÖLNE \ X RIPPL-RÓNAI INTERCITY. WWW.SONLINE.hu A FELESEGE SZEMEIT P3. OLDAL A KECSKEMÉTNEK _ ► 12. OLDAL HIRDETÉS ; /"■ ~ • \_______________ Milliomos : IDŐJÁRÁS Megnövekszik a (íyUgöljaS : felhőzet, kisebb ., . ..... , , • eső, szitálás is ki- Nagy kulonbse­: alakulhat. Élénk g®^ a nyugdijak : marad az északi között: 1 millió : szél. 9 fok körüli 300 ezer forintot ■ értékeket mérhe- visz a postás ha­: tünk délután. vonta a rekorder ► ío. oldal magyar nyugdí­jasnak ► 5. OLDAL j Gondban az ügyelSBI autóhitelesek olvasószolgálat : Hat százalékkal : ugrott meg a kői- terjesztés : csont felvevők tar­------------* 40/510-510 : tozása. Az álló- hirdetés ■ mány nagysága el- -----------8 82/528-113 : képesztő: 241 mii- e-mail: ' liárd. ► 5. OLDAL »onllne®aonUne.hu : Önnek van szenvedélye? H 8,4% m káros ■ ik a cigaretta 8,4% erem a drogokat is : ”''fl ! Nincs semmi forrás: sonune.hu VEGYE ÉSZRE! : Vegye észre, hogy nem tartozik minden : Önre! Talán azt is mondhatnánk: ná- : lünk hagyománya van a jól szervezett, : előre kitervelt írásos titkolózásnak. Már ■ nem kell olyan messzeségbe révednünk, : hogy végre megtudhassuk, milyen ügy- : nökök súgták szét az országot, mert kö- : zelmúltunk is hemzseg a titkosítástól. ■ Nyolcvanöt évre pihennek az olajügyek '■ aktái, tíz éves láthatatlanságot kaptak : a Klebelsberg Intézményfenntartó átvilá- : gításában készített jelentések, és most a : paksi bővítés kapcsán oroszokkal kötött • szerződésben szereplő üzleti és műszaki : adatokat titkosították harminc évre. Vé- : gül is mi közünk lehetne országunk : szétlopásához, oktatásának szétverésé- • hez, energiabiztonságunk kockáztatásá- '■ hoz ezekben a nehéz időkben? (szt) Nllltfllll ; 9 770865 912039 15053 _________M________________te______________________f\

Next

/
Oldalképek
Tartalom