Somogyi Hírlap, 2015. március (26. évfolyam, 51-76. szám)

2015-03-04 / 53. szám

2 2015. MÁRCIUS 4., SZERDA MEGYEI KORKÉP Gazdák ezrei bizonytalanságban MiLLiÁRDOKRA várva A bankbotrány miatt nincs pénz a tavaszi földmunkák elkezdésére Borúsan indul a tavasz. A gazdálkodók sem jutnak a pénzükhöz, pedig az idő sürget FELÜTÉS Örömhír 13 százalékkal több új lakás épült tavaly, mint 2013-ban. Közmédiába való örömhír, persze csak ha elhallgatják: évszázados mélypont mindkét adat, a háborús években épült csak ennél kevesebb lakás Ma­gyarországon... (fi) HÍRSÁV A Zselic értékeiről Kaposszerdahelyen juhász Magdolna címze­tes egyetemi docens a Zselic növényvilágáról tartott elő­adást Kaposszerdahelyen. A Csodálatos Zselic rendez­vénysorozat keretében került sor a programra, előtte Pin­tér András természetvédelmi őr a zselici állatvilág főbb jel­lemzőit ismertette. Az est há­zigazdája a Kaposszerdahe- lyért Egyesület volt. ■ H. M. Egy mosollyal több a kaposvári színházban háromszáz kaposvári és környékbeli mélyszegénység­ben élő, többnyire cigány kis­gyerek láthatta az Ajnácska című Fésűs Éva mesejáték fő­próbáját a kaposvári színház­ban. A teátrum ugyanis csat­lakozott a Roma Club Egy mosollyal több kulturális ese­ménysorozatához. ■ A. V. Öt forinttal emelkedik a benzin ára tovább emeli a benzin árát a Mól szerdától, a gázola­jé viszont változatlan ma­rad. A drágulással a 95-ös benzin literenkénti átlagá­ra 354-355 forintra nő, a dí­zelé 370-371 forint marad. A benzin átlagára tavaly szep­tember és az idén január kö­zött 100 forinttal csökkent, azóta 30 forinttal emelke­dett. ■ A. V. Márciusi jégeső Kaposváron jégeső hullott Kaposvá­ron kedden kora hajnalban az Időkép.hu, élő időjárási portál tájékoztatása szerint. A Bala­ton térségében élénk villám­lás volt megfigyelhető. ■ Sz. T. ► Folytatás az 1. oldalról A hektáronként 65-67 ezer forin­tos földalapú támogatás első üte­mét már tavaly év végén átutal­ták számukra, s február elején megkezdődött a második ütem kifizetése is - csakhogy hiába az uniós milliók, ha egyszer a gaz­da nem fér a számlájához. A leg­nagyobbak sok tíz-, adott estben százmillióra várnak, de a kisebb területeken gazdálkodók számá­ra legalább akkora problémát je­lent akár néhány millió forint hi­ánya.- A faluban hárman is közel százmillióval ragadtunk bent - mondja az egyik somogyi telepü­lés nagygazdája. - Egyelőre el­képzelésem sincs, mit fogok csi­nálni, meg kellene venni a mű­trágyát, a vetőmagot, a gépekbe az üzemanyagot, de nincs miből. A benzinkútra pedig nem állha­tok be, hogy majd két hónap múl­va fizetek. A természet pedig nem vár, ha nem kezdjük meg a talajmunkákat, az idei év megy a lecsóba, ám akkor jövőre sem lesz miből újrakezdenünk. Hársházi Péter is hasonló gon­dokkal küzd, noha sok partneré­vel sikerült megállapodnia a fize­tési határidők elcsúsztatásában.- Ilyenkor derül ki, hogy kik az ember barátai - jegyezte meg. - Ám a nagy cégekkel nem le­het ilyen egyezségeket kötni, ne­kik fizetni kell, eléjük nem állha­tok oda, hogy majd megadom, ha hozzájutok a pénzemhez. A vállalkozó a megtakarítása­iból próbálja betömködni a cég büdzséjén keletkezett giganti­kus lyukakat, de ez egyelőre még tűzoltásnak is kevés. A föl­helyreállítás Gödrök, úthi­bák ellen veszik fel a harcot Or- ciban: tervek szerint a Kossuth Lajos és a Petőfi utcákban zaj­lik majd a felújítás. Vass Ferenc polgármester szerint az elmúlt téli hónapok kevésbé viselték meg a helyi utakat, ám a kar­bantartás elengedhetetlen. A munkálatokra legalább 10 mil­lió forintot szánnak a község­dalapú támogatás második üte­mét pedig nem is tudja, mikor kapja kézhez, ugyanis értelem­szerűen bejelentette a kifizető­nél, hogy új számlára kéri majd a pénzt, ám ehhez rengeteg papír­munkára, új bankra van szüksé­ge. S ráadásul a halasztási kérel­me miatt hátrébb is sorolták a ki­fizetését.- Külön pech volt, hogy külföl­dön voltam, amikor kitört a bot­rány, az első pillanatokban még intézkedni sem tudtam - foly­tatta Hársházi Péter. - Egyelőre nem is tudtam kiszámolni, mek­kora veszteséget jelent a szám­lánk zárolása, pedig már vannak ben. - Időjárásfüggő, hogy mi­kor indulhat el a járdák és az utak felújítása - folytatta. - A javítási feladatokba a közmun­kások is bekapcsolódhatnak, a szakmai munkát kivitelező végzi majd. A munka része a korábbi kor­szerűsítésnek: tavaly önerőből buszöblöt építettek. ■ Harsányi M. kézzel fogható „eredményei”. Le­hetőségem lett volna egy ötszáz hektáros földbérletre, mindent letárgyaltunk a partnerrel, de egyben kellene fizetni, s ez most lehetetlen, így elállt az üzlettől. Pedig tavaly óta készítettük elő a fejlesztést, a gépparkot is ennek megfelelően növeltük... Azon túl, hogy egy ekkora területet megle­hetősen nehéz manapság találni, a bérlet meghiúsulása miatt az elkövetkező években százmilliós lesz a veszteségünk, ami pedig előrevetíti, hogy a középtávon el­képzelt fejlesztéseinket sem tud­juk megvalósítani. S mindezt raj­tam kívülálló okok miatt. károsult Felháborodott olva­sónk, a bankbotrány egyik ál­dozata keresett meg bennün­ket. Elmondta sorban állt, hogy kiválthassa a hatvanezer forin­tot, amelyet első körben felve­hettek a károsultak. Kellemet­len meglepetés érte, mert nem kapta kézhez a teljes összeget. A villanyszámlájának díját levette a szolgálatató, s azt is megrökö­Nem véletlen, hogy a gazda ko­molyan gondolkodik a rendőrsé­gi feljelentésen, hiszen ő senki­nek sem adott megbízást-enge- délyt, hogy a folyószámláján levő pénzt brókerházba vigyék és ha­zardírozzanak vele.- Tizennyolc éve vagyok az egykori nagybajomi takarék, ma DDB ügyfele - tette hozzá -, és soha semmi problémám nem akadt. Most viszont egyik nap­ról a másikra lenulláztak. Nem tudom, sikerül-e fennmarad­nunk, egyelőre úgy tűnik, cso­daszámba menne. El sem hi­szem, hogy ezen múlik egy élet munkája. ■ Vas A. nyödve tapasztalta, hogy a bank a számlavezetési díjat is levonta. A banki ügyintéző nem tudott segíteni, csak annyit mondott, hogy rendszerhiba lehet, de ő nem tudja megoldani. Apróság­nak tűnik, fűzte hozzá a, pana­szos, mégis jól jellemzi a helyze­tet, amibe jutottak az ügyfelek, többségében kispénzű, vidéki emberek. ■ K. G. Megkezdődött a kártalanítás visszavonta a DRB-bankcso- porthoz tartozó pénzintézetek en­gedélyét a Magyar Nemzeti Bank (MNB), miután kiderült, a ban­kok eszközállománya nem ele­gendő a követelések kiegyenlíté­sére, azaz nem tudnak teljes mértékben elszámolni az ügyfe­lek pénzével. Ez egyúttal a felszá­molás megkezdését is jelenti, mellyel egyidőben megkezdődhet a betétesek kártalanítása, melyet az Országos Betétbiztosítási Alap (ÓBA) finanszíroz: húsz munka­napon belül százezer euróig - mai áron nagyjából harmincmil­lió forintig - fizetik ki a lakossá­gi és vállalati megtakarításokat. Bár az ÓBA kerete a tavalyi bankcsődök miatt jelentősen csökkent, a kifizetésekkel elvileg nem lesz gond, ugyanis az MNB biztosítja a szükséges forrásokat. A DRB-bankcsoportnál 123 ezer ügyfél 60-65 milliárd forint meg­takarítást helyezett el korábban. Elvileg a fenti értékhatárig márci­us végére mindegyikük a pénzé­hez juthat. Ötszáz és százezer forint között postai úton, száz­ezer és 2,5 millió közötti összeg esetén postahivatalban, 2,5-5 millió között ÓBA Betétbiztosítási Kártya útján fizetik ki a pénzt, utóbbi esetben a kártyát és a hoz­zá tartozó PIN-kódot tartalmazó borítékot, a kifizetési elszámolást a lakcímére küldik az érintettek­nek, akik az OTP fiókokban vagy bankautomatáknál vehetik fel pénzüket. Ötmillió forint felett az ÓBA által megnevezett takarék­szövetkezeti fiókban rendelkez­hetnek az összegről a betétesek. Mérgezéshez riasztották a tűzoltókat szén-monoxid Egy nagyatádi lakás fürdőszobájában rosszul lett egy kisgyerek, szén-mon­oxid mérgezés gyanújával szállítottak kórházba a men­tők. A vizsgálat során kide­rült, hogy a gázüzemű vízme­legítőből szivárgott vissza a mérges gáz. A készüléket nem lehet használni a felülvizsgá­latig. ■ Harsányi M. Küzdelem a gödrök ellen, úthibákat javítanak Orciban Számlavezetési díjat kértek a 60 ezerből JOGSEGÉLY Ingyen segítenek Az alábbi szervezetek szakem­berei ingyen nyújtanak segít­séget jogi ügyekben: SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVA­TAL IGAZSÁGÜGYI HIVATAL, JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT: 82/527-760, 82/527-570 ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁ­TOTTJOGI, GYERMEKJOGI ÉS DO­KUMENTÁCIÓS KÖZPONT, BETEGJOGI KÉPVISELŐ: 20/4899-558 ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ: 20/4899-611 GYERMEKJOGI KÉPVISELŐ: 20/4899-633 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG: 20/4899-633 ÁLLAMPOLGÁRI BIZOTTSÁG AZ EMBERI JOGOKÉRT ALAPÍTVÁNY: 70/330-5384 Szemétlavina. Olvasónk medvehagymát szedni, hóvirágot nézni indult családjával az erdőbe, ehelyett szemétlavinát talált. Kaposvártól nem messze, a szarkavári major közelében bukkant a „látványosságra”. ÉSZREVETTÜK közt évé. Megrendül a Tvl-ben a bizalmam. Mindenki várta a veszprémi időközi parlamenti képviselői választási eredmé­nyét, a 15. helyen, a 30. percben közölték. * A köztévé a Fidesz propaganda eszköze, amit a mi 80 milliárd forintnyi adónkból tartanak el! Gyalázat amit csinál­nak: eltitkolnak előlünk fontos dolgokat, s azt súlykolják, hogy milyen jó nekünk. * Hiába csinál­nak háromszor ennyi köztévét március 15-től, egyiket sem né­zem majd. Minek? Meséket job­bakat írtak a Grimm testvérek! Széchenyi. Minden nemzetnek olyan kormánya van amilyet ér­demel. Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ül­nek a becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fic­kókat minél hamarabb a pokol OLVASÓI ÜZENETEK fenekére küldi. De ha egy hit­vány kormány huzamosan meg­marad a helyén, akkor bizo­nyos, hogy a nemzetben van a hiba. Üdvözlettel: Gróf Széche­nyi István Rétikül. A retikül valamikor a lányok, asszonyok kézben vitt ékessége volt, most nyakban, há­ton, oldalt hordják, szorítják, fogják, szíjazzák, odakötik. Va­jon miért teszik? mama nyugdíj. Nyugdíjjal foglalkozó cikkükre kívánok reagálni. Amíg a Magyarországon élő és dolgozó emberek szolgálati ide­jét szigorúan vizsgálja a nyugdíj- folyósító, és 38-40 évi munkavi­szony után nem ritka - főleg vál­lalkozók esetében -, hogy havi 45 ezer forint körüli nyugdíjat ál­lapítanak meg, addig a magyar­országi lakcímmel rendelkező, de valójában itt egy napot sem dolgozó emberek - főleg ukrá­nok - minimum nyugdíja megkö­zelíti a 90 ezer forintot. Mindez egy államközi egyezmény alap­ján van így. Nem az utcák és te­rek nevét kellene átkeresztelni, inkább ennek az államközi egyezménynek a megszüntetésé­vel kéne foglalkozni. Ez évente kb. tízmilliárd forintot jelent a nyugdíjkasszának. évértékelő. A kormányfő hosz- szan sorolta, kitől kívánja „meg­védeni” a becsületesen dolgozó embereket! A legfontosabbat: a Fideszt és kormányát kihagyta a sor elejéről!? Várjuk üzeneteiket a 20/9689-444-es normáldíjas számra. Ha véleményük van, feldolgozásra érdemes témát ajánlanak, akkor nyomják a mobilt! « * a

Next

/
Oldalképek
Tartalom