Somogyi Hírlap, 2014. április (25. évfolyam, 76-100. szám)

2014-04-01 / 76. szám

2 MEGYEI KORKÉP 2014. ÁPRILIS 1., KEDD FELÜTÉS Csokisors egy kutatás kiderítette: alig kapható igazi csokoládé a ma­gyar üzletekben. Az étcsoko­ládé kizárólag kakaómasszát, kakaóvajat, cukrot és termé­szetes vaníliát tartalmazhat­na, ehelyett mindenféle ada­lékanyaggal és növényi zsira­dékkal készítik, s ezzel etet­nek bennünket. már tudósok is kimondták, hogy a csokoládé boldogság­hormont termel. Gondolom, a hamisított csokoládé keveseb­bet, vagy semmit. Talán ez az oka, hogy a magyarok egyre kevésbé nevetősek? (ca) HÍRSÁV Felkészítés a mobil labor állományának SUGÁRZÁSSAL KAPCSOLATOS elméleti és gyakorlati kép­zésen esett át a kaposvá­ri katasztrófavédelmi mobil labor készenléti szolgála­tot ellátó állománya. A radi­ológiai definíciók, mérték- egységek, határértékek át­tekintése után a gépjármű­re málházott sugárzásmé­rő műszerekkel méréseket végzett a csapat. ■ H. M. Toponári sikerek a kerékpáros kupában A toponári iskolában ren­dezte meg a Kerékpáros Is­kolás Kupa somogyi döntő­jét a megyei balesetmegelő­zési bizottság. A 4-8- osztá­lyosok KRESZ- és kerékpá­ros ügyességi feladatokban mérték össze tudásukat. A lányoknál a toponári Wág- ner Emese, a fiúknál iskola­társa, Lukics Gábor győzött, s ők képviselik a megyét a májusi pécsi országos dön­tőben. ■ A. V. A szülészetig már nem jutottak el út közben Nagyatádon megszüntették az osztályt, Kaposvárt már nem érte el az asszony Mentőben, személyautóban Is szültek már nagyatádi asszonyok, amióta a helyi szülészetet felszámolták ► Folytatás az 1. oldaklról Útközben jött a váratlan gyer­mekáldás egy nagyatádi család­nál néhány nappal ezelőtt. Ami­kor a várandós nő érezte, hogy közeledik az idő, autóval indul­tak el, hogy elérjék a kaposvá­ri Kaposi Mór Oktató Kórházat. Nem hívtak mentőt, mert úgy gondolták, hogy kitartanak, de hirtelen jöttek a fájások, és Mi­kénél egy nagy súlyú, egészsé­ges kisfiú látta meg a napvilá­got. Az anya egyébként maga is az egészségügyben dolgozik, ezért több részletet nem akart elárulni a történtekről. A hely­beliek szerint nem az első ilyen eset, többen a szülészet vissza­állítását követelik Nagyatádon. Jaklovics Ferenc főorvos egé­szen 2011. júliusáig vezette a nagyatádi kórház szülészet-nő­gyógyászát, amíg meg nem szüntették az osztályt. Magán­orvosként azóta is Nagyatádon rendel. Elmondta: neki is több hasonló esetről van tudomása.- Hallottam már több történe­tet, hogy a várandós asszonyok Nagyatádról indulva nem érték el időben a célt: mentőben, sőt személyautóban szültek. A leg­utóbbinál súlyosabb kimenete­lű esetekről is van tudomásom, sőt halálesetről is, amit előidé­zett ez a helyzet. A 40-50 ki­lométeres távolság megtétele alatt törvényszerű, hogy olyan nőknél, akik nem először ad­nak gyermeknek életet, vagy az úgynevezett rohamos szü­lésre hajlamosak, a vártnál ha­marabb megindulhat és befeje­ződhet a vajúdás. Csak szeren­cse kérdése, hogy nem lép-e fel komplikáció, ami akár tragédi­ához vezethet. Ez már az osztály megszün- etetésekor is előre látható volt. 2011-ben a kórházat működtető vállalkozói kör az egész szülé­szet-nőgyógyászati osztályt be­záratta volna, de akkor olyan aktív ellenállás bontakozott ki a városon és az intézményen belül, hogy az egynapos sebé- szetet-nőgyógyászatot meg kel­lett tartaniuk. Azonban törvény írja elő, hogy alkotmányos joga egy településen élőknek, hogy 40 kilométeren belül kórház­nak kell lennie, hogy megfele­lő ellátáshoz juthassanak. Tudo­másom szerint a Nagyatád-Ka- posvár távolság 50 kilométer, így ez még okozhat problémá­kat kismamának és orvosnak egyaránt. ■ K. G. Kaposvári kórház: száz épületrész helyett egyetlen korszerű tömb; az avatáson már újabb csúcstámadásról beszélt a főigazgató HáromszázarTdolgoztaR az építésén az elmúlt fél évben ► Folytatás az 1. oldalról A KÓRHÁZBERUHÁZÁST MoÍZS Marianna főigazgató a hegymá­száshoz hasonlította, ahol a zász­ló kitűzésekor az önfeledt boldog­ságazúr, se fájdalom, se kínló­dás nem számít már. Pedig a 168 éves kórház életének nagy fejlesz­tése nem volt gondoktól mentes, az orvos-egészségügyi menedzser is számtalanszor hallotta: „ Tudd, hogy hol a helyed!” Az időtálló stratégia, a tudás és a hit azon­ban kiállta a próbát. Mások sike­re sosem sértette az érdekeket, mindvégig azt nézték, miként le­hetnek hasznára a közösségnek. A „magyar egészségügy oázisát” most sem kerülték el a fanyalgók, mondta, de a főigazgató azt kérte a közönségtől: legyenek büszkék a kórházukra. Elődjének, Répa Imre stratégiai igazgatónak ki­emelt köszönetét mondott: az egyetem egészségügyi centrumá­val való kapcsolatért az általános és tudományos rektorhelyettes Szávai Ferenc rektorral Kapo­si-emlékplakettet kapott Moizs Marianna sokak mellett az unió­nak és a kormánynak is köszöne­tét mondott, és az kérte: a kórház tudja a feladatát, biztosítsák hoz­zá a finanszírozást Jöhet a kö­vetkező hegycsúcs!” - a tervezett fejlesztésekre utalva így zárta sza­vait a főigazgató. Köszöntőjében 2006-ig nyúlt vissza az időben Gelencsér Attila megyei közgyűlé­si elnök. Az akkori rovancs és át­világítás alapján szavai szerint egy 50-es évekbeli, leharcolt álla­potú intézményhálózatot örökölt, amelyben egyedül a kórház terve állt készen a megvalósításra. „az erő Önökben van”. Ezt mondta az orvosokra, műtősök­re, ápolókra irányítva a figyel­met Szita Károly. A polgármester szerint a ciklus összesen 17 milli­árdos kórházbefektetése maga a jövő, hiszen az a kaposváriak­nak is szól, ám a lélekkel és sze­retettel működő gyógyítók adnak értelmet a falaknak A városve­zető félmilliárdos fejlesztésről beszélt ezután, amivel megújul­hat a kórház környéke, parko­lókkal és sétányokkal. A lassan megüresedő déli tömbbe parkot és szintén autós megállási lehe­tőséget képzelt el az önkormány­zat, a két volt kórházrészt elvá­lasztó Bajcsy-Zsilinszky utcát pe­dig újra megnyitnák a forgalom előtt. Az ünnepségen Peresztegi Imre, a kivitelezőZÁÉV Zrt. ve­zérigazgatója jelentette be: 10,5 ezer négyzetméter alapterületű beépítéssel végeztek mintegy 120 hónap alatt. Az elmúlt fél évben háromszáz munkás dolgozott a projekten, ahol tizenöt helyi al­vállalkozó mellett több beszállító is munkát kapott. Az épületet Balás Béla megyéspüspök áldot­ta meg az ünnepélyes ceremóni­án. B. T. Kaposváron képzik a munkavédelmi képviselőket ÉRDEKVÉDELEM Közel három tucat munkavédelmi képviselő vesz részt az MSZOSZ, a Gyár­iparosok Országos Szövetsége és a Nemzeti Munkavédelmi Hi­vatal két napos kaposvári kép­zésén, melyet a szakszervezet helyi csoportja szervezett. - A Munka Törvénykönyve szerint az ötven főnél több munkaválla­lót foglalkoztató cégeknél köte­lező a munkavédelmi képviselő megválasztása - mondta Borhi- di Gábor, az Országos Munkavé­delmi Bizottság munkavállalói oldalának képviselője -, ennek ellenére sok helyen a munkál­tató nem érzi át ennek fontossá­gát. Pedig statisztikák bizonyít­ják, csökken a munkabalesetek száma, köszönhetően a cégek­nél dolgozó munkavédelmi kép­viselőknek. Akik a vélekedés­sel ellentétben nemcsak a dol­gozók érdekeit védik, s próbál­nak mind többet tenni a megfe­lelő munkakörülményekért, ha­nem a foglalkoztató felelősségét is csökkentik. Ezért szeretnénk, ha a jövőben már a húsz főnél több munkavállalót foglalkoztató cégeknél is kötelezővé tennék a poszt betöltését. ■ A. V. FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS TEGYEN ÖN IS A CIVIL DEMOKRÁCIÁÉRT! SZAVAZZON JELÖLTÜNKRE! KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT Klikkné Horváth Cecília Klikkné Horváth Cecília 1972 óta él Balatonbogláron. A Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet tagjaként, oknyomozó, tényfeltáró és felvilágosító tevékenysé­gükkel a devizahitelesek érdekeit képviselik, immár két éve. A megoldás, felelősségre vonás markáns képviselője. Céljaik elérésében találtak meghallga­tásra a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt részéről, felkarolva ezt a problémát. PROMÓCIÓ SZÉCHENYI TERV A komposztálásról tartanak előadást Mesztegnyőn MESZTEGNYŐ A házi kom- posztálást elősegítő minta­projekt Mesztegnyőn „KE- OP-6.2.0/A/11-2011-0231” cím­mel indul program a faluban. Ennek kapcsán tartanak elő­adást 2014. 04. 02-án 17.00-kor a művelődési házban. Témája: a legfontosabb megújuló ener­giaforrásunk a termőtalaj, hi­szen az élővilág jelentős részé­nek, közte az embernek is a tápanyagokban gazdag termő­föld biztosítja az életben ma­radását. A projekt az Új Széchenyi Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Euró­pai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, összesen bruttó 6 millió 832 ezer 818 Ft vissza nem té­rítendő támogatásból. i i 1 i i <§> ■ A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom