Somogyi Hírlap, 2014. április (25. évfolyam, 76-100. szám)

2014-04-01 / 76. szám

2014. ÁPRILIS 1, KEDD 3 MEGYEI KÖRKÉP Észtországban adják le életük első szavazatát a barcsi fiatalok ► Folytatás az 1. oldalról A barcsi diákok közül hatan - valamint a kísérő tanára­ik - április 6-án Észtország­ban voksolnak majd.- A szava­zás minden 18. életévét betöl­tött felnőtt életének fontos ré­sze kell legyen, mi is nagyon készülünk rá - mondja egyi­kük, Svégel Barbi. - Az pedig különleges érzés, hogy Tallin- ban lesz lehetőségünk erre. Egy kedves, kis halászfaluban fogunk lakni, s vasárnap épp Tallinban leszünk, ahol meg­ejtjük a voksolást. Azt mondja, nem gondolták volna, hogy ők lesznek az elsők, de abban biztosak, hogy na­gyon sok külföldön tartózkodó magyar fog szavazni.- Interneten keresztül sike­rült eljutnunk arra az oldalra, ahol kérhettük a külképvisele­tet, a választ e-maüben és pos­tán is küldték - teszi hozzá Pé­ter Nóra. - Egyetlen űrlapot kel­lett csak kitölteni, megadni ál­talános adatokat, és azt a kül­képviseleti helyet, ahol szeret­nék leadni a szavazatokat. Más­napra megtörtént a bírálat. A Széchenyi Ferenc Gimnázi­um tanulói első szavazók révén gondosan utána olvastak vala­mennyi párt programjának, kö­vették a kampány eseményeit, elolvasták az ehhez kapcsolódó híreket. ■ Jeki G. Laptopra spórol a polgárőr közbiztonság Egymilliárdos ígéret érkezett a belügyminisztertől ► Folytatás az 1. oldalról Öreg autók, viharvert telefonok és bűnmegelőzési eszközök, fil­léres gondok a somogyi egyesü­leteknél- Somogy ebben az év­ben közel 31 millió forint támo­gatáshoz jut - tudtuk meg Peszt Pétertől, a megyei polgárőrszö­vetség elnökétől. Az egyesületek ezen felül közel négymillió forint cégautó adó támogatásra is szá­míthatnak. Megtudtuk: az ORFK valamennyi megye részére feb­ruárban 10-10 kerékpárt adomá­nyozott, s Peszt úgy tudja, a rend­őrség hamarosan további autókat ad használatba a polgárőrségek­nek. Somogybán 3-5 gépkocsira van kilátás, s a Balatoni Fejlesz­tési Tanács segítségét is várják. A bűnmegelőzési munkában jó szolgálatot tehetnének a kerék­párok, illetve a járművel ren­delkező csapatoknak az üzem­anyag-kártyák.- Fontos a kommunikáció javí­tása: a régi szerződést újra kötöt­te a polgárőrség az egyik nagy szolgáltatóval - tudtuk meg. így a korábbinál jóval kedvezőbb fel­tételek mellett használhatják mo­biljukat a civilek. - Egy régi lap­topunk van, de adattárolóra már nem futja, hiszen az több tízezer forintba kerülne. Szükségünk van a készülékre,nagy bajban lennénk, ha bármilyen ok miatt elvesznének az adatok - mondta lapunknak hétfőn Tüske László, Viharvert autók, magas benzinszámlák; helyzetkép a somogyi polgárőröknél a csökölyi polgárőr egyesület el­nöke. - Autócseréről nem is ál­modhatunk, de talán mellényt és kabátot vásárolhatunk az új ta­gok számára. A csökölyiek határidőre lead­ták a pályázatukat, az eredmény- hirdetésig azonban csak a kiadá­saik biztosak. Különösen nagy kihívás a gépkocsi üzemeltetése: a 16 éves, 200 ezer kilométert fu­tott jármű üzemanyag-költsége évente közel 380 ezer forint, s ezt a tételt a javíttatás és a műszaki költsége fejelte meg.- Most egy pár adó-vevőnk van, ám jó lenne az idén két újat besze­rezni - sorolta a terveket Takács Nikoletta, a nagybajomi polgárőr egyesület elnöke. - Két kerékpár is elkelne, s időszerű a polgárőr formaruha fokozatos cseréje. Nekik tavaly 700 ezer forint volt a költségvetésük, az idén ab­ban bízik, hogy egymillió forint­ra emelkedik. Egyedül üzem­anyagra évente 300-400 ezer forintot költenek. S úgy tűnik, hogy jó darabig még a 15 éves autót használják. Pitz Sándor, a 46 tagú kaposfői egyesület ve­zetője szerint a támogatások ré­vén működőképes lesz a szerve­zetük, ám már a kisebb értékű beszerzéseket is gondosan meg kell tervezni. Két darab, hét éves mobiltelefonjuk van, az egyik billentyűzete el-elromlik, és egy laptop az álmuk, amivel például a szőlőhegyi szolgálat során tér­képet, adatokat hívhatnának le - mondta. - Az is hasznos lenne, ha a községet bekameráznák. Most hat készülék figyeli a falut, de a a duplája is elkelne. Csakhogy egy ekkora fejlesztés értéke megkö­zelítheti a 2,5-3 millió forintot. Saját kocsikkal is járőröznek a marcali polgárőrök, akik tavaly több mint 10 ezer óra szolgálatot végeztek. Munkájuk színvona­lát jelzi az év polgárőr egyesüle­te díj, melyet 1997-es megalaku­lásuk óta kétszer nyertek el. Laki István elnök amondó: ha aprán­ként, de sikerül szinten tartani, fejleszteni a műszaki hátteret. Ta­valy nyomtatót, monitort kapott a közel 70 tagú észak-somogyi cso­port, idén a digitális fényképező­gép mellé egy mobil kamerát is szeretnének. ■ Harsányi M. Vascsővel verték szomszédjai az idős bakházi nőt ► Folytatás az 1. oldalról A fiát, aki anyja segítségére sietett ököllel ütötték, s ami­kor a földre került, megrug­dosták - a két megtámadott többszörös töréseket szenve­dett, s csak a szerencsén múlt, hogy az asszony nem halt bele a bántalmazásba. A tárgyalá­sukra előzetesben váró vádlot­takra fegyházbüntetést kért az ügyészség. ■ A. V. Piknikhangulatban adták a vérüket önzetlen segítség A fiatalok félnek a procedúrától, pedig szükség lenne rájuk Különleges körülmények között zajlott a Somogyi Hírlap, az Or­szágos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt véradása, ugyanis a szervezők a kaposvári Baross Szőnyegház emeleti teraszára várták a segíteni vágyókat.- Kevesen adnak vért, s úgy gondoltam, itt az ideje, hogy én is segítsek - indokolta Kovács Ka­talin, miért is jelentkezett tavaly­előtt életében először váradásra. Az asszony azóta már ötszörös Véradás a megyeszékhelyen; szükség lenne az utánpótlásra véradónak mondhatja magát. A hétfői eseményen egy harminc­nyolcszoros véradó volt a legru­tinosabb résztvevő, különleges­ségként pedig akadt egy A-nega- tív és egy 0-negatív vércsoportú véradó is. A segíteni vágyók több­sége nő, s jellemzően a középkor- osztály képviselteti magát. Után­pótlásból nincs elegendő, az if­jabb generációkból jórészt azok adnak vért, ahol a családban pél­dát látnak maguk előtt. ■ A. V. JEGYZET BALASSA TAMÁS Magyarra esve EGYRE GYAKRABBAN jön elő belőlem a könyörületet nem ismerő Schmuck Andor, csak még szélsőségesebben: a po­litika minden költségét ked­vem volna értelmes célokra fordítani. Azért aggasztó ez minden tiszteletem mellett a fenti pártelnökre vonatkozó­an, mert csak egy hajszál vá­lasztja el az ilyesféle gondo­latokat, a kampányban pe­dig még az sem, a demagógi­ától és a populizmustól, me­lyekkel jószerével semmi dol­gunk. Csak egészség legyen! jut eszembe ez a kaposvá­ri kórházavatóról, ahol tulaj­donképpen semmi égbekiáltó nem történt, ami nem kis szó Kövér László fellépése mel­lett. De az ünnep más, a kór­ház is, sehol a termetes ko- lomp, a házelnök alig néhány szót vesztegetett az elmulasz­tott nyolc évre, és akkor is mérsékelt beszédírói panelek szóltak a szocialista rontópál- ságáról. Kolber István volt fej­lesztési miniszter akár Bás­tya elvtársnak is érezhette volna magát, akit senki sem akar rendesen bántani. azt képzelem, kellenek a po­litikusok, építsék az országot, aztán ha valami felépül, állja­nak félre hamar, hogy az em­berek is odaférjenek. Küldje­nek levelet! Máskülönben el­ragadja őket a hév, mindenki nekik lesz hálás. Amivel meg azt a képet erősíti, hogy po­litikusnak, kormánynak jár a köszönetét. Sok minden jár neki, de ez nincs köztük. Ha egy politikus ad, adjon igen szerényen, úgy ildomos. És ez, hogy azért gyurcsányoz- zunk is egyet, vonatkozik a korábbiakra is. Említett kor­mányfő például hét éve álom­kórházat ígért Kaposvár­nak, még pályázni sem kell, mondta. Kellett. Ez vele a leg­kisebb baj; Álomkórház igen. Lakja be a szakma a csúcsá­ig. Lesz dolguk egy magyar­jaira esett nemzettel. Vadászok győztek a horgászok ellen Nagybajomban verseny Tíz horgászó vadász és tíz pecás mérte össze ügyes­ségét szombaton a nagybajomi horgászversenyen, mely há­rom és fél órán keresztül tar­tott.- Az I. országos horgász-va­dász nap keretében zajlott a versenyünk - tudtuk meg Fü- löp Józseftől, a horgász egyesü­letek megyei szövetségének el­nökétől, aki azt is elmondta, hogy a vadászok nyertek. Több mint egy mázsa kárászt, kesze­get és pontyot fogtak, melyet később természetesen vissza­engedtek a tóba. Fülöp József elmondta: a ren­dezvényt hagyományterem­tő szándékkal hívták életre. Az elnök azt is hangsúlyoz­ta: azt akarják elérni, hogy mi­nél több fiatal a természetben, hasznosan töltse el szabadide­jét. ■ Harsányi Miklós Eg£yre több bicikBs nem ér haza ellenőrzés Duplájára nőtt a kerékpáros balesetek száma ► Folytatás az 1. oldalról.- A szondát is megfújatjuk, mert nagy arányban nőtt az ittas bi­ciklisek száma a somogyi uta­kon, velük szemben zéró toleran­ciát hirdettünk - mondta Vácz Edit. Azok a kerékpárosok, akik­nél mindent rendben találtak, ajándékkal lettek gazdagabbak: láthatósági mellényt, kulcstartót, lámpa szettet kaptak. A rendőrök tapasztalata szerint sok bringás még mindig a járdán közlekedik, közülük jópáran nincsenek tisz­tában a Kaposváron tavaly beve­zetett szabályokkal, amikor ke­rékpár sávokat festettek fel nekik az önkormányzat támogatásával. Az ellenőrzésen 70 kerékpá­rost és 17 más jármű, motor vagy autó vezetőjét ellenőrizték. A bi­cikli tartozékainak hiánya, vala­mint szabálytalan indulás és ha­ladás miatt 6 kerékpárost sújtot­A szondát is megfújatták a kaposvári rendőrök a biciklisekkel tak helyszíni bírsággal. Érdekes­ség, hogy a kaposvári helyszí­neken nem találkoztak a rend­őrök kapatos bringással, viszont szombaton a fonyódi kapitány­ság területén, Ordacsehiben és Balatonbogláron három ittas ke­rékpáros is lebukott. Kaposvá­ron öt autós is fennakadt a szű­rőn. Egyikük ittasan, négyen biz­tonsági öv nélkül vezettek, velük szemben is eljárás indult. ■ K.G. Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. közleménye Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az alábbi kivitelezési munkálatok 2014. április 1-jén (kedden) befejeződtek: * Somogyvár, Kapuvár Látogatóközpont villamosenergia­ellátása, * Somogyvár, Ásatás KÖF leágazás átépítése. A villamos hálózatok és berendezéseik véglegesen feszültség alá kerülnek, az elkészült létesítmények érintése tilos és életveszélyes! I Hálózat i A í A á i 2014.04.01 -én 18.00-kor - W­a Corner Étterem-ben lakossági fórumot tart Árok Kornél, a Szociáldemokraták L I Magyar Polgári Pártjának kaposvári képviselőjelöltje. KsMM Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Wfr Barátsággal: Árok Kornél y;'i Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja szociáldemokraták m ^ ügyvezető elnök, kommunikációs igazgató M»*c«r r»ix»n I

Next

/
Oldalképek
Tartalom