Somogyi Hírlap, 2013. január (24. évfolyam, 1-26. szám)

2013-01-26 / 22. szám

2013. JANUÁR 26., SZOMBAT MOZAIK 11 TV-JEGYZET X i ff r -■ r r • Idojoslas uj csúcsokkal Az időjárás-jelentés talán az egyetlen a televízió kép­ernyőjén, ami mindenkit egyformán érdekel. De pont ez magyarázhatta, hogy évti­zedekig ugyanúgy működött a dolog: kiállt egy meteoro­lógus, aki komoly szavakkal elmondta, hogy anticiklon és légtömegek, a nép meg mind­ebből leszűrhette, hogy hol­nap vagy esni fog vagy nem. A szakértők világában 1997- ben hozott (persze Ameriká­ból) újítást Horváth Szilárd, aki a TV3 időjósaként vicces jelmezekbe öltözve és az átlagember számára is szó­rakoztató módon adta elő ugyanezt. Nem tudni már, hogy valóban rajta múlt-e, hogy azóta a híradók vé­gén kötelező „esik vagy fúj holnap” rovat sokkal élvez­hetőbbé vált, de az is tény, hogy nemcsak a mágnestáb­lára tapasztgatott felhőcské- ket leváltó számítógépes ani­mációk miatt érdekfeszítőbb ugyanaz. Bejött a képbe ugyanis a szex, miért pont ez a műsor­típus maradt volna ki: a kereskedelmi csatornák in­kább látványosságnak mint szakértőnek elfogadható mű­sorvezetői műfaji reformnak számítanak. A Pro4 nevű, bevallottan férfiaknak szóló szórakoztatást célzó csator­na tette legutóbb még maga­sabbra a lécet: a műsorveze­tőik meg is teszik, aftíire egy fél ország az összes többit fejben szuggerálja, vagyis le­dobják a felsőjüket. Mondjuk ezen kívül más nem törté­nik, sőt a beszéd egyenesen zavaró (általában maguknak a hölgyeknek is kihívást jelent összehangolni a ru- habontogatással), úgyhogy a topless időjárás-jelentés is megy az „ilyen is van, de mi­nek” kategóriába. ■ N. L. TOPLESS IDŐJÁRÁS-JELENTÉS, PR04, HÉTKÖZNAP 22.55 Ruha nélkül is jöhet az anticiklon Némi túlsúly hasznos lehet testtömeg A mutató újraszámolását sürgetik egyes szakértők Az enyhén túlsúlyos em­berek tovább élnek, mint az optimális testtömegűek - derült ki egy világméretű kutatásból, amelyhez kap­csolódva a BMI-számítás megreformálásának igénye is felmerült. Nógrádi László Az enyhe túlsúllyal élő embe­reknél kisebb a korai halálozás kockázata, mint az optimális testtömegűek esetében - ezt mutatja az MTI beszámolója szerint egy olyan nemzetkö­zi vizsgálat, amely csaknem 3 millió felnőttre terjedt ki szer­te a világban. A kutatók szerint az enyhén túlsúlyos emberek esetében 6 százalékkal kisebb a halálozás kockázata, mint a normál testtömegűeknél. Nagy súlyfelesleget felhalmozni azonban nem jó stratégia: a sú­lyosan elhízottak - 35-ös test­tömegindex felett - 29 száza­lékkal nagyobb eséllyel halnak meg, mint azonos korú normál testtömegű társaik. Az Egyesült Államok egész­ségügyi statisztikai központ­ja, a Nemzeti Rákintézet és az Ottawai Egyetem munkatársai által jegyzett kutatás kereté­ben csaknem száz korábbi ta­nulmányt elemeztek, amelyek több mint 2,88 millió emberre és több mint 270 ezer elhalá­lozásra terjedtek ki Észak- és Dél-Amerikában, Európában, Nem mindegy, mennyit mutat a mérleg, de némi túlsúly még segíthet is UC. Ázsiában, valamint Ausztráli­ában. A vizsgálat eredménye több korábbi tanulmányéval is egy­bevág, amelyek szerint a szív­rohamot túlélő túlsúlyos és mérsékelten elhízott betegek életkilátásai jobbak, mint nor­mális súlyú betegtársaiké. A szakértők a jelenség lehet­séges magyarázataként többek között azt hozzák fel, hogy a túlsúlyos emberek feltehetően gyakrabban járnak orvoshoz, így hamarabb elkezdődik a be­tegségek megfelelő kezelése. De az okok között említik a fel­halmozott magasabb tápanyag­tartalékot is, amely előnyt je­lenthet például elhúzódó beteg­ségeknél. Igazítani kell az indexet A TESTTÖMEG INDEX (BMI) szá­mítási képlete: a testtömeg kilo­grammjai osztva a testmagas­ságnégyzetével. A több mint másfél évszázados módszer a normális értéket 18,5-25 közé teszi. A 25-30 közötti mutatójú embereket enyhén túlsúlyosnak, a 30 felettit pedig kövérnek mi­nősíti. MATEMATIKUSOK SZERINT a BMI a magasakat túlsúlyosabbnak mutatja, az alacsonyakat sová­nyabbnak. Azt javasolják, a 150 centi magasak egy pontot adjanak hozzá a BMI-hez, a 180 centisek pedig egyet levon­hatnak. POÉNPERCEK Egy nő sétál az utcán a gye­rekével. Megáll előttük egy néni és felkiált:- Jaj, de édes kisbaba! Tisz­tára olyan, mint az apja.- Igen, bár jobban szeret­ném ha inkább a férjemre hasonlítana! ■ Két barát találkozik az ut­cán:- Képzeld! Az apósom vénsé- gére teljesen megbolondult. Átoperáltatta magát nővé!- Ugyan már, ez egy modern világ. Mindenkinek joga van a boldogsághoz...- Ezzel nincs is semmi baj. Csak így nekem most két anyósom van! ■ Egy férfi odamegy a boltban egy fiatal, csinos nőhöz:- Bocsánat, hölgyem. A fe­leségem itt van valahol az áruházban, de sehol sem találom. Beszélgetne velem egy kicsit?- Miért?- Mert ahányszor elkezdek társalogni egy fiatal nővel, a feleségem pár percen belül mindig megjelenik. ■ A szülőszobán várakozik egy fiatalember, mikor meg­tudja, hogy apa lett, ájultan esik össze. Miközben az ápolónők ellátják, az orvos is felbukkan, kezében a csecse­mővel. Meglepődve kérdezi az ápolónőt:- Hát az apukával meg mi történt?- Nem hallottam jól, hogy mit kérdez, azt hittem, az időre kíváncsi. Én meg rá­vágtam, hogy hat... Születésnapján újra házasodna hűség A hatodik férjével templomban is megesküdne Vihar miatt szabadult ki több ezer tenyészkrokodil Ma tölti be hetvenedik életévét Esztergályos Cecília Jászai Ma­ri-díjas színésznő, érdemes mű­vész. A színésznő különleges módon kívánja megünnepelni a születésnapját: a tervek szerint templomban is megházasodik hatodik férjével, Fonyódi Péter­rel. Esztergályos Cecília koráb­ban elmondta, hogy a férfivel 1985 májusa óta él együtt, négy évre rá házasságra is léptek. Egyházi esküvőt azonban nem tartottak, mert a férje korábbi válása miatt ehhez a Vatikán­tól kellett volna engedélyt kap­niuk. Közös gyerekük beteg­ség miatt nem születhetett, de boldog párkapcsolatban élnek, aminek a titka Cecília szerint az, hogy a férje mindig rendkí­vül toleráns vele szemben. A színésznő korábbi házas­ságairól és kapcsolatairól ma már csak annyit mesél: „Ha valaki azt mondta, hogy en­gem szeret, azonnal összebú­toroztunk. Ez tartott ameddig tartott, egy évig, két évig, volt, hogy öt évig is.” ■ A színésznő újra házasodni készül Hozzávetőleg 15 ezer krokodil szabadult el egy dél-afrikai farm­ról, amelynek gazdája áradás mi­att kényszerült a kapuk kinyitá­sára, nehogy az özönvíz mindent elsodorjon - írja az MTI. A vihar után sikerült az álla­tok egy részét befogni, az állo­mány legalább fele azonban még mindig szabadon kószál a helyi sajtó értesülései szerint. Az álla­tok a folyókkal sodródva mesz- szire is eljuthattak, egyikük a farmtól 120 kilométerre, egy is­kola rögbipályáján bukkant fel. Az ország északi részén fek­vő Limpopo tartományban az utóbbi napok viharai, heves esőzései és áradásai miatt ed­dig tíz ember vesztette életét. A szomszédos Mozambikban pedig tízezreket kellett bizton­ságos helyre menekíteni az ár­víz elől. A krokodilokat egyébként nem csupán a hobbiállattartók számára tenyésztik a farmo­kon, több afrikai országban a tojásaikat és a húsukat is fo­gyasztják. ■ Engednék az ittas autózást sörözés A helyi rendeletet a hatóságok elutasíthatják Látható a legfiatalabb maki apróság Az utód nemét még nem állapíthatták meg Idős emberek kapatosán is vezet­hessenek autót, de csak nagyon lassan - így döntött Írországban Kerry megye önkormányzata az MTI beszámolója szerint. A testület ülésén öten sza­vaztak a meghökkentő javaslat mellett - mindannyian kocs- márosok, vagy volt kocsmáro- sok. A szavazáson hét képvise­lő tartózkodott, tucatnyi pedig nem tartózkodott a teremben, mert el se ment az ülésre. A javaslattal Danny Healy-Rae tanácsos rukkolt ki. Indoklása szerint az autóvezetői szeszha­tár megemelése hangulatjavító hatású lehetne: segítene azokon az öregeken, akik magányosan tengetik napjaikat otthon és búskomorságba esnek, viszont eljárnának kocsmázni, ha utá­na haza is hajthatnának autóik­kal. Kerry megyében egyébként viszonylag nagy a tanyákon élő ■ Az idős lakosok néhány pohár után is vezethetné­nek, hogy ne szoruljanak ki a közösségből idős lakosok száma, akik a kép­viselők indoklása szerint szinte csak a távoli pubokat látogatva tudnak a társasági életbe bekap­csolódni. Healy-Rae rámutatott arra, hogy a sofőrök egyébként is alacsony forgalmú utakat használnának, és csak nagyon lassan szabadna haladniuk. Az önkormányzati döntés most Alán Shattner, Írország igazságügy-minisztere elé ke­rül azzal a kérelemmel, hogy adjon ki külön vezetői engedé­lyeket az eldugott vidéki hely­ségekben lakó öregek számára. Hogy pontosan hány év felet­tieknek járhatna az engedély, mennyit ihatnának, milyen sebességgel vezethetnének, ar­ról még nem áll rendelkezésre információ, mert feltehetően Kerry döntéshozói sem körvo­nalazták. Nem valószínű, hogy dönté­sük megértésre talál a minisz­ternél. A közlekedésbiztonsági hatóság máris esztelennek mi­nősítette az ötletet. ■ Bemutatták a Szegedi Vadas­parkban decemberben szüle­tett törpe lajhármakit a nagy- közönségnek - írja az MTI. A nemzetközi fajmegmentési programban gondozott kisem- lősök közül a Krumpligombóc névre keresztelt utód 15 éve az első. Mivel anyukája, Malaga egy percre sem válik meg tőle, a nemét még nem tudták meg­állapítani. A vadaspark egy nemzetkö­zi csereprogram keretén belül szaporítás céljából továbbadja majd az állatot egy másik ál­latkertbe, így Krumpligombóc felnőttként már egy másik eu­rópai, vagy akár amerikai in­tézményben is élhet. ■ A lajhármakik éjjel aktívak, de az anya nappal is féltve őrzi kicsinyét r

Next

/
Oldalképek
Tartalom