Somogyi Hírlap, 2012. szeptember (23. évfolyam, 205-229. szám)

2012-09-01 / 205. szám

2012. SZEPTEMBER 1, SZOMBAT 5 MEGYEI KÖRKÉP Vége a diákok szobavadászatának lakhatás Van, aki albérletbe költözik, másoknak a kollégiumi élet szimpatikusabb Gyékényesen nincs mit üldözni - hegyőrség légitamogatássai Albérletvadászatba és kol­légiumigénylésbe kezdtek az egyetemisták július vé­gén Kaposváron is. Csepregi Veronika Több tízezer hallgató kezdett rohamos albérletvadászatba, valamint kollégiumigénylésbe július végén. Jövő héten a leg­több felsőoktatási intézmény­ben megkezdődik az őszi sze­meszter, így a beköltözéseknek is legkésőbb hétvégén le kell zajlania. Az egyetem közelsége az egyik legfontosabb szem­pont a diákok számára, de so­kan a boltok, a bevásárlóköz­pontok és a szórakozóhelyek miatt sem akarnak messzi­re menni. A közlekedési lehe­tőségek szintén nem elhanya­golhatóak, hiszen nem mind­egy, mennyit kell utazni reg­gelente, és vasárnap visszaér­kezéskor. Sokan nem kedve­lik a tömegközlekedési eszkö­zöket, ezért ők figyelembe ve­szik, hogy gyalog mennyi időt vesz igénybe, míg beérnek az iskolába. A diákok hasonlóan gondol­kodnak a bérleti díjról és a la­kás felszereltségéről is. Átla­gosan a negyvenezer forint re­álisnak mondható a vidéki vá­rosokban, amihez még hozzá­A Kaposvári Egyetem mindhárom kollégiuma nagyon népszerű a hallgatók körében bárányos tamás: - Kaposvá­ron három kollégium van, én már mindegyikben laktam, Ősz­től a Csukás Zoltán épület lakó­ja leszek, ez számomra minden igényt kielégít. Kétágyas szobák vannak, tévével és internet-elér­hetőséggel, közös zuhanyzóval. Az épület konditeremmel, szau­nával, tanulószobával és számí­tógépes teremmel is fel van sze­relve. A kollégium az egyetem területén van, kényelmesen tu­dunk órára járni. Az árat te­kintve pedig jóval olcsóbb, mint egy albérlet és az utazás miatt sem kell aggódni. horváth Tivadar: - Budapes­ten járok egyetemre és albérlet­ben lakom, fix áras szobában, huszonötezer forintot fizetek re­zsivel együtt egy hónapban. Számomra az a fontos, hogy sa­ját szobám legyen. A lakáskere­sésnél szempont volt, hogy búto­rozott és mindennel felszerelt legyen, valamint az is számít, hogy néz ki és mennyire felújí­tott az albérlet. Az egyetem nagyjából tizenöt percre van a lakástól, viszont a Déli pályaud­vartól már húsz-negyven percig is eltarthat, míg a lakáshoz érek, de sűrűn járnak a metrók. máyer Ágnes: - Nekem igazá­ból nincsenek nagy igényeim. Két éve a nem felújított pécsi Szántó Kollégiumban éreztem a legjobban magam, mert volt tár­sasági élet, közösség. Az új kol­légium is jó, van külön konyha és fürdő, de csak a blokktársa­kat ismerjük, a szomszédainkat nem. Szerencsére nincs messze az egyetemtől, nekem jó, mert nem ugyanabban a környezet­ben vagyok, mint például ha egy másik pécsi kollégiumban laknék, közvetlenül az egyetem mellett. És a helyijáratos buszál­lomás is csak öt percnyire van. korb Adrienn: - Engem az öt- ven-hatvanezer forint értékű albérletek érdekelnek, a téglaé- pítésűeket részesítem előnyben, mert ezeknek alacsony a rezsi­je. Fontos, hogy bútorozott le­gyen a lakás, a szeptemberi is­kolakezdés amúgy is megterheli a szülők pénztárcáját. Számom­ra elengedhetetlen, hogy hűtő és mikrohullámú sütő legyen az albérletben, viszont a mosógép nélkülözhető, mert minden hét­végén hazajárok Pécsről. Szíve­sebben lakom az egyetem köze­lében, így nem gond, ha két óra között haza kell mennem. jön a rezsiköltség is. A főváros­ban ezek az árak közel a duplá­jára emelkedhetnek. Alapvető­en hárman, maximum négyen költöznek egy ingatlanba, így a teljes összeg is osztódik. Rengeteg olyan hirdetés­sel találkozni, ahol bútorozat­lan lakást kínálnak, de a telje­sen felszerelt, hűtővel, mikro­hullámú sütővel és mosógép­pel ellátott ingatlanok a leg­népszerűbbek. A diákok szá­mára fontos az albérlet kiné­zete, és manapság a tulajdo­nosok is egyre igényesebbek ezen a téren. Az elmúlt évek során a kol­légiumok jelentős részét felújí­tották, így egyre több diák vá­lasztja ezt a lehetőséget. A leg­több kollégium az egyetem köz­vetlen közelében van. A négy­ágyas szobákat blokkokra cse­rélték, kettő kétágyas szobával, külön mosdóval. Kaposváron a legdrábább, fel­újított kollégium jóval olcsóbb, mint például Pécsen. A diákok igényeit a konditeremmel, sza­unával, számítógépes szakte­remmel és tanulószobával ellá­tott épületekkel tudják kielégí­teni. A mozgássérültekre is fi­gyelnek, kényelmüket, külön a számukra létrehozott, összesen nyolc szobával próbálják bizto­sítani és az akadálymentesített közlekedés is megvalósult az épületekben. vantus RAMÓNA: - Az albérlet ára sok mindentől függ, de di­ákként azt tartom ideálisnak, ha kettő, maximum három fő él együtt. Ebben az esetben a ti­zenöt-húszezer forint, plusz a rezsi harmada még nem meg­terhelő. Fontos, hogy a lakás komfortos, bútorozott és gépesí­tett legyen, a diákok nem hosz- szú távra terveznek. Az iskola közelsége nekem nem feltétle­nül fontos, de természetesen idő és pénzspórolás szempontjából jobb, ha közel van az egyetem. Viszont jó, ha a lakás az adott város központja közelében van. Tandembiciklire ültek a Balatonnál a gyengénlátók Rajongó közönség az örökös tag díja színház A nyolcvanéves Tóth Bélát köszöntötte a Csiky Gergely Színház A vakok, gyengénlátók és látás­sérültek siófoki egyesületének négy sorstársa is részt vett a Balatoni Bringakörút akcióban. - tavaly és most is részt vettünk a megmozduláson- mondta Ambrus Józsefné, az egyesület elnöke. - Harminchárom vak, látássérült vagy gyengénlátó Lellén vágott a távnak tandem­biciklivel. Elöl egy látó ült, mö­götte egy sorstársunk. Az éjsza­kát Rádpusztán töltötték, más­nap keltek át a kompon Szántód és Tihany között. Füred, Almá­di érintésével érkeztek a siófo­ki célba. Egyesületünk nevében láttam vendégül őket a sóstói kertemben egy grilles, bográ­csos pikniken. ■ F. I. Születésnapján köszöntötte Tóth Béla színművészt a kapos­vári színház és a város vezetése pénteken. A Csiky Gergely Szín­ház örökös tagja szeptember el­sején tölti be a 80. életévét, mint­egy fél évszázadot felölelő aktív tagságát 2003-ban, a Csak egy szöggel zárta. A köszöntőn egy dolog bizonyos volt: ízig-vérig színész, a közönség visszajel­zése, szeretete nélkül egy pilla­natig sem élhetne. Tóth Béla jó egészségnek örvend. Bár ezt a nagy szeretetet, mondta halkan, tán meg sem érdemli. A nézők hálás emlékezetét iga­zolta Rátóti Zoltán egyik aján­déka, egy 80-as számmal, fém­verettel ékesített öblös pohár is, Örökké színész. Rátóti Zoltán direktor adta át Tóth Bélának az ajándékokat amit, fogalmazott a direktor, Béla bácsi rajongója készíttetett. Szita Károly polgármester a színmű­vészek olthatatlan szeretetvá- gyára, hiúságára utalt: Ugye, na­gyon várta már az Örökös tag­ságot!, mire a színész rávágta: Igen! Nem kaphatta volna sok­kal korábban, mint az augusztu­si évadnyitó, hiszen az elismerést elsőként tavaly adták át, Babarczy László kapta a 70-es jubüeumán. Tóth Béla a Csiky állandó tár­sulatának alapításával egyidő- ben, 1955-ben szerződött ide, amikor harmadévesen elhitet­ték vele, Kaposváron színésszé érhet. így lett. Azt mondta, ma sem hozhatna ennél jobb dön­tést. ■ B. T. Gyékényes ötödik éve, kis túl­zással talán, de bűnmentesnek nevezhető: a hegyőrség megala­kulása óta nem volt pincefeltö­rés, s nem hergelik a helyieket a terménylopások sem. A lát­ványos büntetlenség öt év után akár el is altathatná a hegy­őrség éberségét, de nem teszi, ami a szervezettségnek, s per­sze a szervezőnek, Lódri István­nak köszönhető. A Gyékény- esi Hegyőrség nyugdíjas elnö­kének, ha nem is a vérében, de a hivatásában mindenképpen benne van a rendvédelem: aktív éveiben körzeti megbízott volt. A civil szervezet pénteken tartotta rendszeres időközön­ként, de titkos munkaterv alap­ján működő jelenlét-demonst­rációját. Szászhúszan fésülték át a hegyet. Kétszázan vannak egyébként, 2008. április 26- án harmincegyen alapították a csapatot. Nem maradt hegyőr nélkül a község sem, ahol min­dennapos a forgalmasabb kö­zösségi terek ellenőrzése. ■ Fölöttük fordulnak meg a Gripenek Ezernégyszáz hektár, Új-hegy, Öreg hegy és a társaik, mondja a szervezet elnöke a működési te­rületről. Nem kis feladat, ami­nek csak sok emberrel, s folya­matosjelenléttel érdemes neki­látni. Ok ezt meg is teszik, 0-24 órás a szolgálat. A távolabb la-' kó, köztük fővárosi gazdák két­hetes kampányban tudják le az éves szolgálati penzumot. Ez ha­vi nyolc óra. A hölgyek, mintegy harmincán vannak, családi kö­telezettségeik figyelembe véte­lével négy részletben teljesítik. Közel félezer szőlőhegyi birtok­ra ügyelnek, konyhakertre és fe­nyőfásokra. A jelenlétük visz- szatartó erő, tartja Lódri István. Elég, ha a rossz szándékú em­berek látják, hogy vigyáznak az értékeikre és egymásra. Légitá­mogatóik, amivel például a til­tott növénytermesztésre is rá- látnának-ráfotóznak, ha lenne ilyen, a nagykanizsai sárkány­repülőklub tagjai. És, teszi hoz­zá félig viccesen, félig komolyan az elnök, a honvédség is, mely­nek több tisztjével is barátságot ápol. A kiképzési terv keretében „éppen fölöttük” fordulnak meg a kecskeméti helikopterek és a szolnoki Gripenek. Tovább nem igen mehetnének, hiszen határ­közeli településről van szó. ■ Elsősorban a tagdíjak­ból tartják fönn az egye­sületet Pályázati támogatást, ha kap­nak, elfogadnak, idén nem si­került, de tudomásul veszik azt is, hogy az önkormányzat anya­gi tehetsége manapság igen vé­kony. Tagdíjakra építik a mű­ködésüket, az értékek megóvá­sa iránti elkötelezettség mellett, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének égisze alatt. Szá­mukra a jó kapcsolat a fontos a rendőrséggel, a zákányi határel­lenőrző osztály, a nagyatádi ka­pitányság és csurgói őrs mind partnerük. Már csak a hegyőr­ség feliratú láthatósági mellény és póló, terepruha, igazolvány és mobiltelefon kell, és indulhat­nak a járőrök. Gépkocsizók, ku­tyások, gyalogosok, motorosok. Éjjel-nappal, télen-nyáron, eső- ben-sárban. ■ Balassa T.

Next

/
Oldalképek
Tartalom