Somogyi Hírlap, 2012. szeptember (23. évfolyam, 205-229. szám)

2012-09-01 / 205. szám

2012. SZEPTEMBER 1„ SZOMBAT 3 MEGYEI KÖRKÉP A változás, de a költség is sok tanévkezdés A somogyi önkormányzatok lehetőségeikhez mérten segítik a családokat ► Folytatás az 1. oldalról Nem csak a szakmai változás lesz sok az idei tanévben, de kezdetekor a családok költsége is. Szinte valamennyi somogyi önkormányzat igyekszik enyhí­teni az anyagi terheken. Kaposváron összesen 632 millió forintnyi támogatáshoz jutnak a diákok, csaknem 30 százalékuk részesül valame­lyik formájában.- A legnagyobb összeget - 470 millió forintot - az ingye­nes vagy kedvezményes étke­zési lehetó'ség biztosítására for­dítja az önkormányzat - tudtuk meg Szita Károly polgármester­től. - 5200 gyermek jut ingye­nesen a tankönyvhöz, ez 63 millió forintba kerül. Az idén is felszerelt tolltartót ajándékoz a város az iskolai tanulmányokat megkezdő 700 kisgyermeknek. Törekvésünk, hogy minden ál­talános iskolást megtanítunk úszni. Ennek az éves költsége tízmillió forint, csakúgy, mint a korcsolyázási lehetőség a jég­csarnokban. Havi hatezer forint személyenkénti albérleti támo­gatást igényelhetnek azok a ka­posvári diákok, akik más tele­pülésen folytatják felsőfokú ta­nulmányaikat, s nem kaptak kollégiumi ellátást. Ezenfelül ötven kollégiumi helyre is pá­lyázhatnak a diákok Pécsett. A Bursa Hungarica ösztöndíjra 17 millió forint áll rendelkezésre, a cigány tanulók számára pedig ebben, az évben is kétmillió fo­rintot különített el a város. Siófokon az első osztályo­sok idén is ingyen kapják a tankönyveket; 237 elsős kezdi meg a tanévet az általános is­kolákban - tájékoztatott a sió­foki városháza. A Siófoki Ci­gány Kisebbségi Önkormány­zat saját keretből, szociális rá­szorultság szerint támogatja még mintegy háromszáz gye­rek iskolakezdését, személyen­ként három-ötezer forinttal. Segítik az iskolakezdést a dél-somogyi településeken is. Ladon a beiskolázási támoga­tást külön kategóriák - óvo­dás, általános iskolás, közép- iskolás, felsőfokú tanulmányo­kat folytató - alapján kapják a szülők, összesen félmillió fo­rint értékben. Mindezt 60-70 diák kaphatja meg. Pirosné Tamás Krisztina polgármes­Iskolába készülve. A tanévkezdéskor a családok egyik legnagyobb költsége a tankönyvcsomagok ára tér elmondta: ez a támogatás nem jövedelemfüggő, csupán egy iskolalátogatási igazolást kell bemutatni a kézhezvéte­léhez. így kapnak az óvodások három, az általános iskolások hat, míg a közép- és felsőfokú tanulók tízezer forintot. Homokszentgyörgyön ha­sonló tanévkezdési támoga­tásokat nyújt az önkormány­zat a 2012/13-as tanévre: az óvodáztatási támogatás há­romezer forint, míg azok kö­zött az általános iskolások kö­zött, akik nem jogosultak a tankönyvtámogatásra, mint­egy 150 ezer forintot osztanak szét. Czinke János polgármes­ter arról tájékoztatott, hogy a nappali tagozaton tanuló kö­zépiskolások részére hatezer, valamint a tankötelezettsé­güknek fogyatékosság vagy más ok miatt nem a homok- szentgyörgyi intézményben eleget tevő gyermekek részére szintén hatezer forint hozzájá­rulást biztosítanak. Csokonyavisontán idén is in­gyen adják a falu ifjúsága részé­re a tankönyveket és a szüksé­ges eszközöket. Emellett azok­nak a szülőknek, akiknek bizo­nyítottan nehéz a szociális hely­zete, rendkívüli segéllyel segí­tenek, például a cipővásárlás­ban is. Csík László polgármes­ter közölte: minden tanulót úgy akarnak szeptemberben elin­dítani, hogy biztosítva legyen minden feltétel számukra. Hoz­záfűzte, hogy ez körülbelül 60- 80 család esetében jelentkezik minden évben. Nagyatádon az iskolakezdés támogatására kétmillió 300 ezer forintot fizetett ki az ön- kormányzat 260 család mint­egy 400 gyermeke után. Far­kas Zoltánná közoktatási refe­rens arról adott információt, hogy a Bursa Hungarica Felső- oktatási Önkormányzati Ösz­töndíjrendszerhez is csatlako­zott a város, aminek segítségé­vel idén egymillió forint vissza nem térítendő támogatást bizto­sít az újonnan pályázó, szociá­lisan rászoruló nagyatádi lak­helyű, felsőoktatásban résztve­vő fiatalok számára. Kiemelte: az önkormányzat által létreho­zott Nagyatádi Diákokért Ala­pítvány a felsőoktatási intéz­ményben jól tanuló, szociálisan rászoruló hallgatókat támogat­ja évente két alkalommal. 2012- ben várhatóan 780-800 ezer fo­rint áll rendelkezésre e célra. Továbbá a Pécsen, felsőoktatá­si intézményben tanuló diákok számára pályázat útján öt kollé­giumi férőhelyet biztosít.- A berzencei diákok is kap­nak iskolakezdési támogatást - tudtuk meg Kovács Zoltán­tól, a település polgármesteré­től. - A hatezer forintos támo­gatást azok az általános isko­lások kapják az önkormány­zattól, akik a helyi intézmény­ben végzik tanulmányaikat, és nem jár nekik az ingyenes tan­könyv. A középiskolások nyolc-, a főiskolások tízezer forintot kaphatnak, ha benyújtják az Többen kaphatnak ingyen tankönyvet a jelenleg hatályos törvény szerint biztosítani kell az isko­lától történő kölcsönzés, nap­köziben, tanulószobában elhe­lyezett tankönyvek igénybevéte­le, használt tankönyvek bizto­sítása vagy tankönyvek megvá­sárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján, hogy ingye­nesen álljanak rendelkezésre a tankönyvek minden olyan ta­nuló részére, aki tartósan be­teg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, hal­mozottan fogyatékos, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelé­si, tanulási folyamatban tartó­san és súlyosan akadályozott, például dyslexiás, dysgraphi- ás, három- vagy többgyerme­kes családban él, nagykorú és saját jogán iskoláztatási támo­gatásra jogosult, illetve rend­szeres gyermekvédelmi kedvez­ményben részesül. A gyermek- védelmi gondoskodásban ré­szesülő - nevelőszülőnél, gyer­mekotthonban vagy más bent­lakásos intézményben nevelke­dő - ideiglenes hatállyal elhe­lyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után nem vehető igénybe a normatív ked­vezmény. J. G. önkormányzathoz az iskolalá­togatási papírjukat. Somogyudvarhelyen a jut­tatás összege kétezertől nyolc­ezer forintig terjedhet, és függ az életkortól, a család jövedelmi helyzetétől. A kaposváriak között hirde­tett adománygyűjtő akciót a Magyar Máltai Szeretetszolgá­lat, akik használt gyermekru­hákat és cipőket (gyógycipőket is) összeszednek. Révai Katalin megyei koordinátor elmondta: a ruhaadományokat hátrányos helyzetű családok között oszt­ják szét minden hétfőn, szer­dán és pénteken a Sávházban. ■ Fónai-Jeki-Márkus-Tóth Iskolaköpeny mögötti világ legyen ismét kötelező az is­kolaköpeny! - ezt javasolja Hoffman Rózsa államtitkár. Akkor így lesz. De miért? a fidesz-kdnp szövetség sze­retné egyszínűvé tenni az is­kolákat, és ebbe az elgon­dolásba nagyon jól passzol, hogy legyenek egyszínűek a diákok is. Nem baj, hogy így volt a Kádár-rendszerben, a kommunizmusban is, amit naponta elátkoz a jobboldal? egykor - és most - amiatt is kell az egyenruha, hogy elta­karja a családok különböző pénzügyi tehetősségét. (Az 1990-es rendszerváltás egyik lényege az volt: aki tesz érte, az lehessen jobbmódú.) Med­dig érjen a köpeny? A földig? A cipő ugyanis a legárulko­dóbb. S nem lehet majd ék­szert sem hordani? Senki nem használhat divatosabb ceruzatartót? Betiltják az okostelefonokat? A köpeny felesleges, mert már a kisgyermekek is pon­tosan tudják egymásról - számtalan más jelből -, hogy ki a gazdag, és ki a szegény. Például kit hoznak-visznek Mercedessel, ki vár órákat a buszra vagy megy hazáig , kilométeres távolságra gya­log, ki eszik a tévéreklámod­ból ismert finomságokat és kinek nem jut semmi uzson­nára, s ki hol tölti a vakációt. Látják azt is, kinek hogyan öltöznek a szülei (az tudomá­som szerint még nem merült föl, hogy rájuk is egyenkö- penyt kéne szabni...) ha komoly az akarat az „egyenlősdire”, jobb lenne, ha inkább annak érdekében ten­ne a hatalom, hogy ne legyen immár négymillió (!) szegény ember ebben az országban. Úgy sáfárkodjanak, hogy tün­dérmeséik, hibáik miatt ne kelljen új adókat bevezetni. Legyen végre felelősség, be­látás, s az eddig bizonyosan rossz felé vivő döntéseken vál­toztassanak. Egy gyermek­méretű köpeny, bárki is sze­retné ezt hinni, úgysem ta­karja el ezeket.... Adósságmegúiítás: a kormány bólintott az igali keretemre Ma kezdődik az országos vadászidény somogy Az amerikai kontinensről és Ausztráliából is érkeznek vendégek Megszépül a polgármesteri hivatal Kutason ► Folytatás az 1. oldalról A kormányhatározattal jóvá­hagyott ügyletben ötéves futam­idő mellett 60 millió forint fölötti lesz az adósságszolgálat. Az első évben nyolc, a második-harma­dikban 10 millió körüli, az utolsó két évben 20-20 milliós lesz a fi­zetési kötelezettség. Az igali pol­gármester az önkormányzat lik­viditásának megőrzését, a költ­ségek lefaragását tekinti elsőren­dű feladatának a 600 milliós für­dőberuházás folytatása mellett. Obbás Gyula abban bízik, hogy a feladatok és a pénzügyi források összhangját megteremti a kor­mány az államigazgatás átsza­bása mellett. ■ B. T. Hazánkban szeptember 1-jén kezdődik a hivatalos vadász­idény, azonban az erdőben a haj­nalokat és az estéket már pár nappal korábban is betölti a pár­zásra készülő gímbikák hangja. A szarvasbőgés először a vadban gazdag szántódi és a lábodi te­rületeken csendül fel, a fennma­radó hat vadászterületen a „sze­zon” általában csak pár nappal később kezdődik el. Szeptem­berben a gímbikák bőgése, ok­tóberben a dámbikák úgyne­vezett barcogása adja hírül er- deinkben, hogy megkezdődött e két nagyvad párzási ideje. A SEFAG Zrt. szakemberei az el­múlt hetekben kiemelt figyel­met fordítottak a sikeres vadá­szatok előkészítésére, azaz az itatok és vadfóldek karbantartá­sára, magaslesek építésére és ja­vítására, vagy a kapitális trófe­át hordozó példányok megfigye­lésére. Ez nem kis feladat a va­dászok számára, hiszen a Sefag 103 ezer hektárnyi vadászterü­letén a szakértők a gímszarvas­állományt a legóvatosabb becs­lések szerint is legalább 5000-re becsülik. ■ A balesetek elkerülése, a vad és a vadászat zavarta­lanságának garantálása érdekében a Sefag Zrt. fel­hívja a figyelmet: az erdő­látogatás az őszi hónapok­ban tilos és életveszélyes! Nincs szebb zene a vadász számára Nem csak Európa szinte összes országából, de az Egyesült Álla­mokból és Ausztráliából is érkez­nek vadászvendégek a megyé­be, hogy részesei legyenek a pá­ratlan élménynek. 2011-ben 146 gímbika került terítékre, az idei cél is hasonló. Fontos jellemző az elejtett vad trófeáinak átlagtöme­ge: a gímek esetében tavaly 7,14 kilogramm volt, míg az előző év­ben elejtett 158 dámbika eseté­ben ez az érték 2,77 kilogrammot tett ki. A tavalyi év legnagyobb­ja egy 11,9 kilogramm trófeasú­lyú gímszarvas volt, az a jövő iz­galmas kérdése, hogy a mosta­ni idényben kerül-e terítékre ha­sonló vagy még ennél is nagyobb agancspárral büszkélkedő bika. a polgármesteri hivatal felújí­tása az őszre befejeződik, hat­millió forintos pályázati forrás­ból - tájékoztatott Ütő Szabolcs polgármester. Műanyag, hőszi­getelt üvegezésű nyílászárókra cserélik a régieket, szigetelik a lábazatot, új „köntösbe” öltöz­tetik az épületet. Működési hiány pótlására negyvenmillió forint önhikis támogatást kaptak az államtól három részletben. Ezt az in­tézményeik finanszírozására kell fordítaniuk.Tervezik tér­figyelő kamerák kihelyezését, mely a mindennapos rend fenntartásában pozitív válto­zásokat hozhat. ■ Gamos Adrienn ■ Ön örülne, ha újra kötelező lenne a köpeny? Szavazzon hírportálunkon —■ ma 16 óráig: SONLINE.hu A szavazás eredményét holnapi számunkban közöljük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom