Somogyi Hírlap, 2012. szeptember (23. évfolyam, 205-229. szám)

2012-09-01 / 205. szám

2 2012. SZEPTEMBER 1„ SZOMBAT MEGYEI KÖRKÉP ■BBS Sport, ha űzik... KATÉTERREL JUTTATNAK dop­pingmentes, tiszta vizele­tet a hólyagjukba, és azt ad­ják mintaként. Részlet Láncé Armstrong doppingsztorijá­nak e heti terméséből. ez a sport űzése a javából. Vissza a görög arénák vilá­gába! Le a sportbiznisszel, föl a kerékpárra! B. T. HÍRSÁV Oktatáson a kaposvári mobil labor dolgozói TOVÁBBKÉPZÉST SZERVEZTEK a Katasztrófavédelmi Mobil Labor szolgálatot ellátó állo­mány részére. Elméleti felké­szítéssel kezdődött az okta­tás, ezután a sugárzó anya­gok felderítésére, mérésére alkalmas eszközök paramé­tereit sajátították el, s szitu­ációs feladatok megoldásá­val gyakorolták az eszközök használatát. ■ H. M. Lakócsai családok a Balatonnál SZÜLEIKKEL FÜRÖDHETTEK a magyar tengerben a lakó­csai gyermekek, 65-en. A hal­mozottan hátrányos hely­zetű családok kirándulását a cigány nemzetiségi önkor­mányzat szervezte. ■ G. A. Átevezés csónakkal, kajakkal és kenuval ^ CSÓNAKKAL, KAJAKKAL, ke­nuval Fonyódról Badacsony­ba és vissza a városba. Az átevezők idén második al­kalommal vághattak neki a távnak. Negyven hajóval mintegy nyolcvanan teljesí­tették az átevezést. ■ V. E. Elkezdődött a barcsi tankönyvárusítás a hónap utolsó napján kez­dődött a tankönyvárusítás Barcson az intézményekben. A közép- és az általános is­kolások egy napon, pénte­ken juthattak a tanulnivaló- hoz. A kollégiumba érkezők vasárnap vehetik át könyve­iket, míg a szociálisan rászo­rulók hétfőn kapják meg az ingyenes csomagot. ■ J. G. Kotrás: beelőzték a Bahartot Balaton Zagytérre talált a hajózási cég is, Fonyóddal kezdik a munkát Nemzetközi találkozón képvselték Balatonkeresztúrt A fonyódi kikötő az elsők között lesz, ahol elvégzik az alacsony vízállás miatt sür­gető iszapkotrást, várhatóan szeptember közepén - ígéri Horváth Gyula, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója. Fónai Imre Ezt arra a kedvező hírre alapoz­hatja, hogy Balatonakarattya- Balatonkenese térségében si­került egy 15-20 ezer köbméter iszap befogadására alkalmas zagyteret lekötniük, a szerző­dést a napokban véglegesítik. Beelőztek viszont a nem Ba- hart-tulajdonú kikötők: Fonyó­don, Alsóörsön és Balatonke­nesén is elvégezték a kikötők iszapkotrását. Ahogyan megír­tuk, Zamárdiban a vitorlástulaj­donosok és a város felezte el az önkormányzati tulajdonú kis­hajókikötő bejáratában a hínár- talanítást és a kotrást, a vízügyi igazgatóság segítségével. Fo­nyódon szintén önkormányza­ti kézben van az érintett kikötő, a másik két említett településen a vízügyé a létesítmény. S hogy hová tették az iszapot? Informá­ciónk szerint először ideiglenes zagytérbe, majd hulladéklera­kóba került; nem tetemes meny- nyiségre, kikötőnként csak né­hány száz köbméter iszapra kell gondolni. A hajózási zrt. eddig a meg­felelő zagyterek hiányára hivat­kozott, közben a fonyódi vitor­lástulajdonosok már pert fon­tolgattak, visszakérve kikötő­bérleti díjuk egy részét, ami­re Horváth Gyula azt mondja, Hínáron ringatózik a vitorlás. A hajósok igyekeznek a medret rendbe tenni hogy ez feltehetően csak figye­lemfelhívás volt a részükről an­nak érdekében, hogy a társaság tegye a dolgát... A Balaton lassan kritikusan alacsony vízállásáról a mina­pi keszthelyi konferencián is szó esett, ahol elhangzott az is: októberig negyvenöt cen­tire csökkenhet a mostani öt- venről. Kravinszkaja Gabriel­la, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság hidrológiai és hid- roökológiai osztályvezetője ar­ról beszélt Keszthelyen: állás­pontja szerint a vízszintszabá­lyozáson módosítani kellene. Az alsó határértéknek semmi értelme, hiszen az úgyis a ter­mészettől függ, a felső szintet, a szabályozási maximumot vi­szont a jelenlegi 110 centimé­terről minimum 10-15 centimé­terrel meg lehetne emelni bi­zonyos feltételekkel. Hangsú­lyozta, nagy a bizonytalansági faktor az előrejelzésekben, de az már nem vitatható, hogy az utóbbi harminc évben fél fok­kal emelkedett az évi közép­hőmérséklet, és az utóbbi évti­zedben sűrűsödtek a szélsősé­ges éghajlati, vízháztartási vi­szonyok a térségben, amelyek a Balaton üdülőtó jellegű hasz­nosításában nem fenntartható állapotot idézhetnek elő hosszú távon. Erre felkészülni rész­ben szabályozással, részben al­kalmazkodással kellene - tette hozzá. Keszthelyen a hallgatóság ré­széről újból felmerült az'igény: a következő Balaton-konferen- cián foglakozzanak behatóbban a Balaton vízpótlásának lehető­ségeivel is. idén a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sajókeresztúron ren­dezték meg a Keresztúr Nevű Települések XIII. Nemzetközi Találkozóját. Balatonkereszt- úr ötvenöt tagú küldöttséggel képviseltette magát a négyna­pos rendezvényen, ahol a Ba­laton M. & K. Egyesület fúvós­zenekara is műsort adott. Kovács József balatonke- resztúri polgármestertől meg­tudtuk: idén huszonhét Ke­resztúr nevű település vett részt a találkozón, tizenhár­mán az anyaországból, tizen­négyen pedig a határon túlról érkeztek. ■ Tizenharmadszor talál­koztak a Keresztúr tele­pülések. A Keresztúrok egy nagy családot alkotnak a Kárpát­medencében, s együttműkö­désük 2000-től datálódik. Az együttműködést 2001-ben pe­csételték meg a Keresztúr Ne­vű Települések Szövetségének létrehozásával, melynek eddig tizenkilenc tagja volt. - Most már húsz tagja van a szövet­ségnek, a vajdsági Bácske- resztúr csatlakozásával - tet­te hozzá Kovács József polgár- mester. Az éves találkozók kulturális és hagyományőrző kínálattal ezer fős tömegeket mozgatnak meg a Felvidéktől a Kárpátalján keresztül a Vaj­daságig. Jövőre Murakeresz- túr lesz a találkozó házigazdá­ja, Petrikeresztúr társrendezé­sében fogadják az azonos ne­vű településeket. ■ Vigmond Erika A csurgói termálvíz a melyben marad testület A képviselők nem látják biztosítottnak a forrásokat a feltárására A megújuló energiaforrás hasz­nosításáról, az energiatakaré­kosságról, az ésszerű gazdálko­dásról is szó esett a csurgói kép­viselő-testület legutóbbi ülésen. Nem első ízben merül fel a csurgóiakban a város terü­letén található termálkút vizé­nek ésszerű felhasználása. Az önkormányzatot megkereste Matáncsi János, az Erdőért 2006 Kft. ügyvezetője, aki felajánlot­ta közreműködésüket a termál­víz hasznosítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében. A meglévő ter­málvizes kútra alapozva táv­fűtési rendszert lehetne építe­ni, melynek segítségével a vá­ros intézményeinek, valamint a két középiskolának a fűtését is biztosítani lehetne. A Nagy­váthy-középiskolánál szabad­téri fürdőmedencét is ki lehet­ne alakítani, a megtisztított vi­zet a Máriás-patakba lehetne visszajuttatni. Annak ellenére, hogy az elképzelésekben a kép­viselő-testület szerint jó lehető­ségek rejlenek, az'anyagi forrá­sokat nem látják biztosítottnak, így a határozati javaslatot eluta­sították. A képviselő-testület ugyan­akkor egyhangúlag elfogadta a határozatot, amely az önhi­bájukon kívül hátrányos hely­zetbe került önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szól. Csurgó vá­ros képviselő-testülete a taka­rékos gazdálkodásra törekszik a fizetőképesség megőrzése mellett. ■ Tóth Richárd Elhunyt Karácsony Tamás, a kaposvári színház művésze elhunyt Karácsony Tamás, a Csiky Gergely Színház művé­sze csütörtökön este. A gyász­hírt a teátrum tette közzé pén­teken. A színház saját halottjá­nak tekinti a művészt, aki 1978 óta volt a társulat hűséges tag­ja. Karácsony Tamás egy hete szenvedett súlyos motorbalese­tet Kaposváron. Novemberben lett volna 57 éves. ■ OLVASÓI ÜZENETEK ÉSZREVETTÜK PROGRAMAJÁNLÓ világnemzet Miniszterelnökö­tök kijelentette: Magyarország világnemzet lett! Esküszöm, megsajnáltam! Pont ebben a hőségben kellett orvosának sza­badságra mennie? Laci bácsi TERRORELHÁRÍTÓK Nyolcmilli- árd a TEK évi bérköltsége. Csaknem 1000 fős a csapat. Ők a kommandósok helyett alakultak, napi hatórás, na­gyon komoly edzéssel tartják karban testüket. Az Orbán „magánhadseregének” titulált csapat eddig minden helyzetet megoldott, legyen az veszélyes gyilkos, külföldön túszul ejtett magyar vagy bármilyen veszé­lyes akció. Remélem, Laci bá’ sem sajnálja tőlük a nyolcmilli­ós éves keresetüket, mint az aranyérmes olimpikonoktól a 35 miiiát?! Laca SAKÁLOK AZ USA-BAN Halállal büntetik a hazaárulást (pél­dául titkos iratok kiszivárog­tatása már annak számít)! Nálunk, N. Miklós (MSZMP) kormánya idején, 1989-ben törölték a Btk.-ból a hazaáru­lás fogalmát! „Jobb" és „bal­oldali” politikai sakálok az­óta is lankadatlan szorgalom­mal, büntetlenül árulják ezer sebből vérző, szerencsétlen kis hazánkat! Ezek után sen­ki ne csodálkozzék azon, hogy ilyen mélyre süllyed­tünk! nagypiac A mostani piac veze­tőinek csak jelenthetnek a ko­rábbi üzemeltetők. Várjuk üzeneteiket a 20/9689-444-es normáldíjas számra. Ha véleményük van, feldolgozásra érdemes témát ajánlanak, nyomják a mobiltl Karton netwörk. A munkavezető idézhetett volna pontosan és szépen, de a gesztus a fontos. Valaki úgy látta, a költő üzenete nem a mának szól. Tévedhetett, ha evidensnek vesszük, munkáján bizony más is kereshetett.. SZEPTEMBER SZOMBAT BALATONFÖLDVÁRON 11 órától A didergő király címmel a Meseko­csi Színház előadása, 21.30 órá­tól Made in Hungária a szabadtéri színpadon. batéban nyárbúcsúztató a Köz- művelődési és Hagyományőrző Egyesület szervezésében a labda­rúgópályán. Kaposváron folytatódik a „Mi­énk a város’’ fesztivál. A Roppan- tós Táncegyüttes után a Megarox, a Vaskarika együttes, majd a Rock Szín Kör lép színpadra. A Strawber- ryJam Bandet pedig a fiatalok köré­ben egyre népszerűbb Zaporozsec együttes követi 19 órakor. Demjén Ferenc este 8 órakor kezd, 21.30- tól a ma is tömegeket vonzó Bikini ad koncertet. szántódon falunap a községháza udvarán, illetve a révnél. 9 órától főzés, 13 órától ebéd, 14 órától köszöntő, majd Szántódi Magyar Nótakör, Gönczi Ferenc Művészeti Iskola Galagonya csoportja, Zsuzsi és Dóri gyermekműsora, operett Bozsó Józseffel és Teremi Trixivel, Halox zenekar a községháza udva­rán, 17 órától víziséta Hevesi Ta­mással a révből, 19 órától záróbuli a közösségi háznál a Halox zene­karral, tombolasorsolással. ZAMÁRDIBAN 16.30 órakor vízi hálaadás, ékes búcsú a nyári Ba­latontól vitorlásfelvonulással, gyü­mölcskoszorúval a Bácskai utcai kikötőnél. BALATONFÖLDVÁRON 11 órakor Pampalini Afrikában - a Szeleburdi Meseszínház előadása a szabadtéri színpadon. Fonyódon 2-án 17 órakor Basi- lides Bálint festőművész kiállítása a múzeumban. SIÓFOKON 18.30 órakor FGSZ Sió- fok-Videoton NB l.-es labdarúgó­mérkőzés a városi stadionban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom