Somogyi Hírlap, 2012. szeptember (23. évfolyam, 205-229. szám)

2012-09-01 / 205. szám

PILLANATFELVÉTEL A változás, a költség is sok tanévkezdés A somogyi önkormányzatok többsége segít, ahogy tud A szükséges tanszerek árának hallatán nem csoda, ha tátva marad a szánk. Sokba kerül a tanévkezdés, elkel tehát az önkormányzatok segítsége „Nem akármilyen tanév elé né­zünk.” így kezdte Stickel Péter oktatási és kulturális igazgató a tanévnyitó értekezletet pén­teken reggel a kaposvári város­házán. Majd Szita Károly pol­gármester az oktatási intézmé­nyek vezetőinek tartott tanév elejitájékoztatójában sietett le­szögezni: sok minden változik az új tanévtől, az oktatás iránt érzett felelősségük és az elköte­lezettségük azonban nem.- A megváltozó törvényi sza­bályozás, az állami fenntartás nem változtat az iskolák, a pe­dagógusok és az önkormány­zat közötti viszonyon - hangoz­tatta a polgármester -, vagy­is a jövőben is az elmúlt évek együttes munkáját fogjuk kö­vetni. Kaposvár jövőjének zálo­ga az oktatás, így attól a város- pobtikai céltól sem tekintünk el, hogy gyermekeink képzé­sébe fektetett munka gyümöl­csözzön. A fenntartóváltás el­lenére is a mi iskoláinkról van szó, a mi tanáraink vagytok, ezért az állam felé továbbra is teljes felelősséggel vállalom a problémák felvetését. Új köznevelési törvény és alaptanterv készül, változik a fenntartó, új pedagógus életpályamodellen dolgozik a szaktárca, csökken a tanköte­lezettség korhatára, megszű­nik az általános iskolákban a felvételi, felmenő rendszer­ben mindennapossá válik a testnevelés, sorolta a teljesség igénye nélkül a szakmai vál­tozásokat Szita Károly, majd közölte: 15 ezer 398 óvodás­nak és tanulónak kezdődik el hétfőn a tanév Kaposváron. Majd a további közös munka jegyében találkozót kért az óvodavezetőktől, a vélemé­nyükre volna kíváncsi: mely kaposvári óvodák férőhely- bővítését tartanák szüksé­gesnek? Miután megköszön­te az általános iskolai taná­rok nyári napköziben végzett munkáját, szintén együttgon­dolkodásra buzdított: vajon a kijárás miatt biztos-e, hogy a toponári iskola a legmegfele­lőbb hely annak további meg­szervezéséhez? Budai Józsefné, a kaposvá­ri polgármesteri hivatal szo­ciális irodájának vezetője ar­ra a törvényi változásra hív­ta fel az intézményvezetők fi­gyelmét, hogy szeptember el­sejétől a gyerek 50 óra igazo­latlan hiányzása után termé­szetben sem kapja meg az is­koláztatási támogatást a csa­lád, s nem kell az összeget önkormányzati számlán se gyűjteni, mert utólag sem lesz jogosult arra. ► 3. oldal Adósságmegújítás: a kormány bólintott az igafi kérelemre Négy település adósságmeg­újítását és fejlesztésihitel-fel- vételét hagyta jóvá a kormány az adósságot keletkeztető ügy­letekről rendelkező stabilitási törvénynek megfelelően csü­törtökön. A pénteki közlöny­ben jelent meg: Igái, Szám­szár, Kimle és Miskolc kapott lehetőséget, hogy rendezze so­rait vagy új hitelt vegyen föl. A somogyi kisváros mintegy 30 milliós forintos adósságát ütemezte át. Obbás Gyula, Igái polgár- mestere azt mondta, a költség- vetés keretei között nem volt más választás, mint az adós­ságmegújítás, más szóval a fu­tamidő-hosszabbítás. Az elég­telen állami finanszírozás, a bevételek csökkenése miatt volt erre szükség. A hiteit még az előző testület vette igénybe működési céllal. ► 3. OLDAL Halálos tragédia: ráomlott a fal egy férfira Halálos tragédia történt pén­teken Kisbárapátiban. Egy 32 éves helyi fiatalember ismerő­sének házánál dolgozott, ami­kor ásás közben eddig isme­retlen okok miatt ráomlott a pince fala. Pálné Gergely Mó­nika megyei rendőrségi saj­tóügyeletes közölte: olyan sú­lyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesz­tette. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit. ■ H. M. VEGYE ÉSZRE! Vegye észre a gyülemlő feszültséget! Amit ma kis országunkban sokkal in­kább tapasztalok, mint a tőlünk nyu­gatabbra vagy délebbre fekvő orszá­gokban. Az elmúlt napokban kétszer jártam a kaposvári Kossuth téren. Elő­ször a mobiltelefonos boltból kivágtázó fiatalember ejtette le, inkább vágta földhöz telefonját, hogy jókorát rúghas­son bele még egyben lévő alkatrészeit ripityára törve. Másnap a pádon ücsörgő pár először mosolyogva lököd- te egymást, ami korántsem jókedvű hangoskodássá fajult. Egy középkorú párt lévén méginkább meghökkentő volt Idegesek vagyunk. Következmé­nyei már az utcaképet is rombolják. Nemcsak az egészségünket. M. K. 9 770865 9 1 2060 1 2 2 0 5 Fesztivállal köszönt az ősz Kaposvárra főtér Miénk a város: két napban is bőséges felhozatal a programokban Miénk a város címmel har­madszor rendez kulturális programsorozatot Kaposvár. A kétnaposra csökkent fesz­tivál értékei nem lettek keve­sebbek, a finomságokra fogé­konyak a népi hagyományok­ban, a tömegek a könnyűze­nei kínálatban merülhetnek alá. A Somogy Táncegyüt­tes nyitotta a programsort, szombaton hasonló élményt ígér a Vaskarika a gyerekek­nek, a Juhos a táncoslábúak- nak; mindkét együttes somo­gyi­Pénteken a Roxínház tehet­ségei és a Petőfire hangsze­relt csikysek is nagy tetszést arattak. ■ B. T. Tánc-tér. Az autentikus és táncszínházi hagyományokban is erős Somogy nyitotta a 3. fesztivált a főtéren Somogyi Hírlaix * 2012. szeptemberi., szombat * XXIII. évfolyam, 205. szám fgf KÖZÉLETI NA jf \ BH ttrcssE aSONUNE.HU cuwmt AZ ELSŐ BALATÓtTKÖRTYTÓT KENYSZERITENI AKARTAK A LADI * nn/*i »m menni/' IDOZITEIF^ . = Ilii POLGÁRMESTERT ► WWW.SONLINE.HU A DUGLARI FASORIG ► 4. OLDAL BOMBA OLDAL Ára: 140 Ft. Előfizetve: 98 Ft WWW.SONLINE.HU HIRDETÉS Részletek i a 13. oldalon : tmtvmmm 1 időjárás '' lói jártak, akik : Végre esik az eső, hitelt VáltoM záporrá, zivatarra : számíthatunk. Sokára érkezett : Enyhül az idő, ha meg az a támoga- : csak kis mérték- tott forinthitel, de ben is. A hőmér- érezhető segítség : séklet 28 Celsius- a devizahitelesek- fokig emelkedik. ► 13. OLDAL nek­► 6. OLDAL Egekben a ügyelet^I rezsikiadások OLVASÓSZOLGÁLAT | A magyar csa- --------* 20/9889-444 : ládoknak a fele terjesztés : évi 420-600 ezer ---------* : forintot költ el hirdetés : évente rezsikéit- --------* 82/828-113 ; ségekre. e-mail: fe- 7 OLDAL sonline@sonline.hu ^sáíSomogyiHiOap ta.lalm.1 ■ Hétfőn becsengetnek, de jo hír a diákoknak, hogy hamarosan itt ai egyhetes őszi szünet .Miértvan az,hogyanok tofebé bírják az alkoholt a férfiaknál, teli az európai bordetyhazak

Next

/
Oldalképek
Tartalom