Somogyi Hírlap, 2010. szeptember (21. évfolyam, 203-228. szám)

2010-09-16 / 216. szám

SOMOGYI HÍRLAP - 2010. SZEPTEMBER 16.. CSÜTÖRTÖK MEGYEI KÖRKÉP 5 Kisvárosban nem torzítható az igazság díszpolgár Papszt számára a legnagyobb elismerés, hogy kiálltak mellette a lengyeltótiak Papszt Lajos: a legkisebb aszfaltcsíkra is mindig ugyanolyan büszke voltam Úgy tudja: ő a második lég' régebben hivatalban lévő városi vezető az országban. Papszt Lajos a Lengyeltóti élén eltöltött 31 év után vo­nul vissza. Megkezdte a tá­vozás előtti szabadságát. Füleki Tímea- Milyen szabadság ez, ha kora reggel óta a hivatalban van?- Dolgozom. írom a négy év összefoglalóját. Kiadunk egy fü­zetet, mit vállaltunk és abból mit teljesítettünk, azt hiszem, így tisztességes az elköszönés. Most az a sláger, hogy 8 éve nem tör­tént semmi ebben az országban, Lengyeltótiban pedig akad jelölt, aki a nevét adta ehhez. Számára is válasz az összefoglaló, mely­ből az derül ki: az illető minden bizonnyal végigaludta a testület­ben az egymilliárdos fejlesztést Az emberek felháborodnak ilyesmin. Kis közösségekben az igazságot nem lehet torzítani.- Függetlenként lett polgár- mester. Volt, hogy megkörnyé­kezték?- Többször is, minden oldal­ról. Még a pártállamban sem kértek tőlem olyat, amit ne tud­tam volna teljesíteni, mert nem volt összeegyeztethető a tisztes­séges emberi mivoltommal. Egy kistelepülési polgármesternek nem az a dolga, hogy bírálja az aktuális kormányt. Lojálisnak kell lennem, különben nem va­gyok kompetens. Ha megválasz­tottak, attól a perctől mindenki polgármesterének kell lennem. Soha nem szidtam az aktuális kormányt, elsősorban, mert a többségi szavazatot megkapták. A tisztességes emberi kapcsola­tot, és nem a politikai hovatarto­zást tartom fontosnak.- Meg sem fordult a fejében, hogy még egyszer indul?- Nem. Azt gondolom, hogy fi­atalabbakra van szükség. Min­den ciklus egy új kihívás. Új szemlélet, új temperamentum kell. Az időseknek megvan a maguk bölcsessége, de nem mi hordjuk a zsebünkben a bölcsek kövét. Minden településnek idő­ről időre új lendület kell. Bízom abban, hogy a tótiak bölcsen vá­lasztanak, és lendületes testüle­té lesz a városnak.- Számit arra, hogy igényt tar­tanak a tanácsaira?- Felajánlottam, hogy nagyon szívesen segítek az utódoknak. Itt van például az integrált okta­tás, melynek az elszámolása na­gyon bonyolult De azt is el kell fogadnia egy leköszönő polgár- mesternek, hogy nem számíta­nak a munkájára. Ha a polgár- mesterséget hatalomnak hiszi valaki, az téved. Ez szolgálat. Hallottam olyan megjegyzést, hogy ez a hivatal a „terror háza”. Kérem szépen, egy munkahely az nem demokrácia kérdése, ott a feladatokat végre kell hajtani.- Nehezen viselték a kemény- kezűségét?- Tüdomásul kell venni, ami­kor munka van, dolgozunk. Én mindig nyitott voltam a kollégák problémáira, s nemcsak akkor voltam első, amikor elvárásokat támasztottam, hanem akkor is, amikor segíteni kellett. Nem va­gyok egy lógós típus. Általában reggel hétre jártam dolgozni és utolsóként indultam haza. A munkatársak tudják, hogy ilyen habitusú ember vagyok, de a si­kerben ők is osztoznak velem. Nem pusztán az én sikerem, hogy több mint harminc évig itt tudtam lenni, hanem az appará­tusé is, mely mögöttem állt.- Mire a legbüszkébb?- A legkisebb útszakasz asz­faltozására is ugyanolyan büsz­ke tudtam lenni, amikor elké­szült, mert kellett és mert a mi­énk. A rendszerváltás előtt a je­lenlegi köztársasági elnök avatta a tornacsarnokot. Végtelenül büszkék voltunk, pedig ma már azt mondanám, hogy nem építe­nék ilyet, mert a mai igények szerint elavult. Hihetetlenül büszke voltam az új művelődési házra, az uszodára. Nagyon büszke vagyok, hogy néptán­cunk van, országos hírű zeneka­runk. Nem csökkentek a mun­kahelyek válság idején, mivel az autópálya hozott valamit, ezt sem lehet elvitatni.- Rossz nyelvek szerint segít a varázsszó is, hogy „leghátrá­nyosabb helyzet”.- Bocsánat, a leghátrányosabb helyzetű kistérségek (LHH) há­rom éve léteznek, ez csupán az irigy ember kritikája. Az LHH- ból egyelőre csak az integrált ok­Papszt Lajos 1946-ban született, gyermek­korát Somogymeggyesen töl­tötte. A tabi gimnáziumban érettségizett, osztályfőnökét, Jeney Istvánt azóta is példa­képének tartja. Középiskola után dolgozott a vasúton és a hajózási társaságnál A katonai szolgálat után a Műszaki Egyetemen végzett vízellátási és csatornázási üzemmérnökként. Főiskola után megnősült, felesége a lengyeltóti iskolában tanított 38 éven át 1970-ben került az Észak-so­mogyi vízitársulathoz, majd 1980. március 15-én Len­gyeltóti tanácselnöke lett 1990 óta polgármester. Két lánya Budapesten, tizenki­lenc esztendős unokája Len­gyeltótiban él Állítja: csa­ládjának köszönheti a leg­többet, amiért mindig mö­götte álltak. MUNKÁJÁT ELISMERTÉK a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével és So­mogy Polgáraiért-díjjal. Gyugy és az erdélyi Farkaslaka díszpolgári cí­mén túl 2006-ban Lengyeltá ti díszpolgára lett, a rím át­adásakor felállva, szűnni nem akaró tapssal ünnepel­ték a helyiek. tatást érezzük. A pályázatok egy része még nem is indult el, csak hát mi megelőztük a többieket. Kész terveink voltak, a kistér­ségben nem marakodtunk, ösz- szefogtunk.- Hogy látja a kistérség jövő­jét?- A kormány programjából adódóan minden bizonnyal meg­változik a kistérségek szerepe. Sok törekvésüket támogatnám, ha polgármester maradnék. Nem tartom helyesnek, hogy szakmai kérdésekben, például a pedagógiai programról egy kis­város testületének kell döntenie. Mindig azt mondtam: az iskola- igazgató a 210. oldalra bármit beírhatna, valószínűleg megsza­vaznánk, mert nem értünk hoz­zá. Legyen a mindenkori kor­mány feladata a szakma, ne­künk a dologi kiadások biztosí­tása, a Lajtán túl ez ősidők óta így van. Megszűnt a régi tanfel­ügyeleti rendszer és az önkor­mányzatok pénzügyi ellenőrzé­se. Ez nem helyes, mindenkit számon kell kérni valahogy.- Mit bánt meg a 31 évből?- Semmit.- Azt a kis törést sem, ami a 2006-os ítéletből fakadt?- A bírósági ügyben a lelkiis­meretem tiszta volt, ma is az. A közigazgatási hivatalnak jóval korábban írtam, foglaljanak ál­lást a külföldiek ingatlanvásárlá­sa kapcsán. A sajtóban is több­ször hangoztattam a németek házvásárlásának ügyét, az adófi­zetés kikerülését, hogy rendjén volt-e: nem fizetnek gépjármű-, személyi jövedelemadót, satöb­bi. Választ se kaptam. Az akkori jogi szakértők azt mondták: ez adomány. Soha egy fillért nem tettem el, ez köztudott. Az egész egy politikai helyzet volt. Engem kellett beáldozni.- Miért indult néhány hónap múlva újra? Csak azért is?- Benne volt ez is, nem titko­lom. De az emberek megkértek. A többség ma is elismeri azt a munkát, amit a városért tettem, ennél nagyobb kitüntetés nem kell. Életem legnagyobb elisme­rése volt, hogy amikor egyesek úgy gondolták: börtönbe való va­gyok, az emberek kiálltak mel­lettem. Ezt próbáltam a legutób­bi négy évben meghálálni. A párt jogi lépésekre készülődik a megyei exelnök ellen jobbik-saga Szabó Tamás kaposvári elnök is hibázott, de elismerte felelősségét és megbánást tanúsított- Megtesszük a megfelelő jogi lé­péseket - jelentette ki Futó Tibor, a Jobbik megyei exelnöke és Herner Árpád, a párt korábbi ka­posvári listavezetőjének állítása­ira Varga Ildikó. A Jobbik elnökének, Vona Gá­bornak elnöki stábvezetője Kiss Tamással a párt kaposvári szó­vivőjével, jelenlegi listavezetőjé­vel a pártvezetés kérésére rea­gált a Futó Tibor és Herner Ár­pád által a Jobbik helyi listaállí­tási botrányaival kapcsolatban elmondottakra.- Futó Tibor azt állította, Vona Gábor hatalmazta fel, hogy eljár­jon a párt választási ügyeiben a megyében, ám a papír, melyet kapott, a listaleadásra nem vo­natkozott - kezdte Varga Ildikó, aki a pártelnök meghatalmazott­jaként érkezett Somogyba. - Mi­vel neki erre nem volt jogosítvá­nya, értelemszerű, hogy Herner Árpádnak sem adhatott ilyet. Vona Gábor megbízottja sze­rint nem igaz a páros azon állítá­sa sem, hogy a megyei választ­mány és a kaposvári alapszerve­zet egyöntetűen megszavazta a somogyi, illetve a városi listát: előbbi esetében az igenek száma egyezett a nemekével, utóbbinál eggyel több volt az igen.- Ezeket a listákat adták le az érintettek, annak ellenére, hogy az országos elnökség nem bólin­tott rájuk - tette hozzá Varga Il­dikó. - A kaposvárit egyébként Hemer Árpád adta le, noha ő ezt nem ismeri el, arra hivatkozik, hogy Szabó Tamás városi elnök írta azt alá. Ez igaz, de Herner Árpád vitte be a választási bi­zottsághoz. A megyeit pedig Fu­tó Tibor adta le még azelőtt, hogy én az elnökség által jóváha­gyott listával megérkeztem vol­na. Amúgy amikor a városi vá­lasztási bizottságnál jeleztem, nem jó a kaposvári lista, nem én fordultam a területi bizottság­hoz, hanem a testület, mely saját döntését nem bírálhatta felül, hanem egy felettes szervhez to­vábbította a bejelentésemet. Kiss Tamás elismerte, hogy az ügyben Szabó Tamás városi el­nök is hibázott, hiszen azelőtt ír­ta alá a kaposvári listát, mielőtt jóváhagyásra elküldte volna az elnökségnek. Felvetésünkre, ez esetben miért csak Herner Ár­Varga Ildikó és Kiss Tamás szerint Futóék szembe mentek a pártakarattal Kétharmaddal egy-két közgyűlési mandátumért TIZENKÉT JELÖLT HELYETT Csak nyolc méreti meg magát Ka­posváron a Jobbik színeiben, Vona Gábor pártelnök pénte­ki sajtótájékoztatóján azon­ban csak egy visszalépőről beszélt Kiss Tamás szóvivő szerint akkor még nem tud­tak az újabb háromról, sőt, Kelemen Csaba és Balásy Csaba a pártvezetést hivatalo­san a mai napig nem tájékoz­tatták. Bár a képviselőjelöltek száma így harmadával csök­keni a pőrt bízik benne, a kompenzációs listáról egy-két mandátumot szereznek majd a közgyűlésben. KOMMENTÁR A somogyi egyke Varga Ildikó szerint Futó Tibor ki­vételével minden megyei elnök olyan meghatalmazást kapott, mely feljogosította a helyi listák leadására. Ezek szerint tehát ha­mis a somogyi exelnök azon állí­tása, hogy a megyei és települési Jobbik-listákat hozzá hasonlóan szabálytalanul adták le a megbí­zottak. így viszont felmerül a kér­dés, a 19 megyei vezető közül miért egyedül Futóban nem bízott meg az elnökség? Ha alkalmat­lannak tartották, miért lehetett múlt szerdáig megyei elnök? Rá­adásul Futó Tibort alig két hónap­ja választották a somogyi szerve­zet élére. Mi történhetett azóta, ami alapján ennyire óvatos lett vele szemben a pártvezetés? És ha el is fogadjuk, hogy a többi megyében jogszerűen adták le a települési listákat mi a helyzet a somogyiakkal. Barcson és Marca­liban is Futó Tibor megbízottai jár­tak el a Jobbik ügyeiben. Az exel­nök felhatalmazásával...(av) pád ellen indult etikai vizsgálat, a szóvivő annyit mondott, Szabó Tamás megbánta tettét és elis­merte felelősségét.- Futó Tibor azt is kifogásolta, hogy az elnökség Pesten elvette tőle a kopogtatócédulákat - mondta Varga Ildikó. - Pedig ő is tudja, hogy azok nem Futó Tibor­nak szóltak, hanem a Jobbiknak: hogyan csalhatta ki tőle az elnök­ség, ami alapvetően a párté? A szóvivő hozzátette, nem ér­ti, hogyan dolgozhatott hat évet ingyen az exelnök a Jobbiknak, amikor 2009. június 12-én lett csak tagja a pártnak.- Az egész ügy azért robbant ki, mert Futó Tibor magát rakta a megyei lista első helyére, az elnökség azonban ezt megvál­toztatta, ám Futó nem vette tu­domásul a döntést - jelentette ki Varga Ildikó. - Pedig így is a harmadik helyre került az új listán. Most úgy tálalja a történ­teket, mintha ő lenne az áldo­zat, méghozzá pártdiktatúra ál­dozata. Csak azt nem értem, ha Vona Gábor diktátor, akkor ho­gyan diktálhat neki a titkárnő­je? ■ Vas András

Next

/
Oldalképek
Tartalom