Somogyi Hírlap, 2010. április (21. évfolyam, 76-100. szám)

2010-04-23 / 94. szám

A Kulcsár-ügy kronológiája - Bécsben kapták el 2003. v. 8. A PSZÁF vizsgála­ta kiderítette a visszássága kát vi. 16. A PSZÁF vezetőjét, Szász Károlyt a nyílt utcán összeverték. vii. 17. A Bécsben bujkáló Kulcsárt elfogták és kiadatási őrizetbe helyezték. ix. 5. A hegyeshalmi határál­lomáson feltartóztatták Rejtő £ Tibort, aK&HBank lemondott vezérigazgatóját. 2004. III. 30. Kiadták Magyar- országnak és hazahozták Ausztriából Kulcsár Attilát. ix. 30. Megszüntették Kulcsár Attila előzetesét, egyúttal el­rendelték házi őrizetét. 2006. v. 3. Megkezdődött a büntetőper, és ki tudja, meddig tart. MBnrrfTiii Lövések a lopott autóra - elfogták Meddig gyűrűzik még a papi molesztálási ügy? Bocsánatot kértek a brit katoli­kus egyházi vezetők a gyerme­kek sérelmére papok által elkö­vetett visszaélések elszenvedői­től. Az Angol-Walesi Katolikus Püspöki Konferencia rettenetes bűncselekménynek nevezi az egyházi személyiségek által korábban elkövetett visszaéléseket, és elismerik, hogy „bi­zonyos egyházi vezetők a történ­tek nyomán nem tettek megfele­lő válaszintézkedéseket”. Nem tudni, meddig gyűrűzik még a botrány, mindenesetre XVI. Benedek pápa tegnap elfo­gadta James Moriarty ír püspök lemondását is, akit azzal vádol­A negyedik ír püspök is távo­zik. Az augs- burgi is lemond. nak, hogy a dublini egyházme­gyében eltussolta a pedofil pa­pok ügyeit. A 73 éves Moriarty már a negyedik ír püspök, akit a katolikus egyházat érintő gye­rekmolesztálási botrányok miatt felmentettek. Ön­ként vált meg tiszt­ségétől Augsburg püspöke, Walter Mixa, aki a német hadsereg tábori püs­pöke is volt. Néhány héttel ez­előtt egy nevelőotthon nyolc egy­kori diákja eskü alatt állította, hogy durván bántalmazta őket. Beszédes adat: január és márci­us között 30 ezer hívő hagyta el az osztrák katolikus egyházat a botrányok miatt. ■ V. M. több lövés ss eldördült egy autós üldözéskor a főváros­ban. A rendőrök egy lopott rendszámú terepjárót akar­tak megállítani, de a jármű vezetője elhajtott. Üldözőbe vették, rendőrautókkal megállították a forgalmat, de a terepjáró áttörte a kor­dont. A rendőrök több lö­vést leadtak: két férfi gyalo­gosan elmenekült, míg har­madik társuk megsérült, akit elfogtak. Minden áldozatot azonosítottak AZONOSÍTOTTÁK a lengyel el­nöki különgép oroszországi katasztrófája utolsó 21 áldozatának holttestét - jelentette be a lengyel kor­mány. A tetemeket a DNS- vizsgálatok eredményeinek megfelelően koporsókba helyezték, és várhatóan ma délután szállítják őket Lengyelországba. Ismét lemondott a belga kormányfő benyújtotta lemondását az Yves Leterme flamand ke­reszténydemokrata minisz­terelnök által vezetett belga kormány. A holland nyelvű flamandok és a francia aj­kú vallonok nem tudtak megegyezni a Brüsszelt és környékét átfogó választó- kerület nyelvi határok men­tén történő kettéválasztásá­ban, ezért a flamand liberá­lisok tiltakozásul kiléptek az ötpárti koalícióból. Leterme: nyelvi határvita Sikkasztás vagy csalás? hír & háttér Óriási bírósági blama várható a Kulcsár-perben Bajnai, Kiss és Hiller is jótékonykodik a lelépési pénzből OkO. Faültetéssel, bringás felvonulással, tavaszi nagytakarítással és tú­rákkal ünnepük az elkövetkező napokban világszerte a Föld napját, me­lyet az idén huszadik alkalommal rendeznek meg Magyarországon. Az LMP-s Jávor Benedek (balra) nyílt levélben kérte Orbán Viktortól, hogy to­vábbra is tartsa majd fenn az önálló környezetvédelmi tárcát, de a boríté­kot nem a Fidesz elnöke vette át, hanem a székház egyik dolgozója. Emlékeztetőül: a nagy összegű sikkasztással vádolt Kulcsár At­tilát első fokon 8 év börtönre és 230 millió forint vagyonelkob­zásra ítélték. A 24 vádlott közül akkor összesen heten kaptak nem jogerősen letöltendő sza­badságvesztést, vagyonelkob­zást pedig nyolc vádlottra sza­bott ki a bíróság összesen mint­egy 1,7 milliárd forint értékben. Kerék Csaba, a Brittan Kft. volt vezetője 5 év börtönt kapott, Bitvai Miklóst, az Állami Autópá­lya-kezelő volt vezérét pedig sik­kasztás miatt 3 évre ítélték. Kul­csár főnökét, Rejtő E. Tibort, a K&H Bank volt vezérigazgatóját azonban felmentették. Az első­fokú ítélet ellen a vád és a véde­lem is fellebbezett. Az ügyészségi álláspont sze­rint tehát Kulcsár vélhetően nem sikkasztást, hanem csalást köve­tett el. Az ügyfelek nem neki, ha­nem a K&H brókercégének ad­tak megbízást számlanyitásra. Kulcsár pedig hamis papírok fel- használásával tartott tévedésben egyes VIP ügyfeleket és banki pénztárosokat. A bíróságnak tar­tania kell a határidőket: május 6- ig még három tárgyalási nap lesz. Az ügyvédek szintén azt Kulcsár Attilát elővezetik a tárgyalóterembe. Az a ritka eset állt elő, hogy a vád és a védelem szerint is megalapozatlan az elsőfokú bírósági ítélet Amennyiben a másod­fokú bíróság helytad az ügyész indítványának, még évekig húzódhat a 2003-ban kipattant, sokmilliárdos brókerbot­rány jogerős elbírálása. Vég Márton Kulcsár Attilát tegnap bilincs­ben vezették be a Fővárosi ítélő­tábla tárgyalótermébe, a volt bró­ker ugyanis 2008 nyara, az első­fokú ítélet óta előzetes letartózta­tásban van. Ugyanakkor egyre biztosabb, hogy a legvalószí­nűbb forgatókönyv valósulhat meg a Kulcsár-ügyben, vagyis leghamarabb 2015-ben lehet jog­erős ítélet. A vádat képviselő fellebbvite- li főügyész szerint megalapozat­lan és hiányos az elsőfokú ítélet, ezért új eljárást kért. Nem tisztá­zott több dolog: a vádlottak sze­repe és a tényleges bűncselek­mények sem. „Lehetséges, hogy nem azokat a bűncselekménye­ket követték el a vádlottak, ame­lyeket az elsőfokú bíróság meg­állapított” - mondta a főügyész. szeretnék, hogy újra legyen első­fokú tárgyalás. A védőbeszédek április 27-én lesznek. Az ügy nagyon leegyszerűsít­ve így foglalható össze: Kulcsár Attila milliárdokkal űzött pilóta­játékot. Az általa vezetett VIP- klubba - úgy tudni - 30 millió forinttal lehetett belépni, és a nyolc általánost végzett bróker legalább 15-20 százalékos hoza­mot ígért, de voltak ennél maga­sabb ajánlatai is. Jutalékként ál­talában 20 százalékot kért, a szo­kásos dupláját. Bankjánál elérte, hogy hozzáférhessen saját ügy­felei értékpapírjaihoz és folyó­számláihoz, és a különböző kifi­zetéseket mindig máshonnan, más lekötésekből intézte. Annak érdekében, hogy ne tűnjön fel ez a tologatás, a szám­lakimutatásokat is meghamisí­totta. Ezekkel az ügyfelekkel a bankban csak Kulcsár foglalkoz­hatott. A bonyolult piramisjáték kiépítéséért végül 20,8 milliárd forint elsikkasztásával gyanúsí­tották meg, amellyel 10,7 milli­árd forint kárt okozott. A brókerbotrány még 2003- ban robbant ki, Kulcsár Attilát Bécsben fogták el. Legfeljebb hathavi illetményük­nek megfelelő juttatásra számít­hatnak a kormányváltás miatt távozó állami vezetők. A tisztsé­güket három évnél rövidebb ide­ig betöltők háromhavi összegre jogosultak, míg a hivatalukat ke­vesebb mint egy éve elfoglalók­nak nem jár juttatás - közölte a Kormányszóvivői Iroda. Az Mtk. alapján Szekeres Im­re honvédelmi, Gráf József föld­művelésügyi, Hiller István okta­tási és Kiss Péter munkaügyi mi­niszter majdnem hétmilliót kap. Ennek felével távozhat Balázs Péter külügy-, Herczog László szociális, Hónig Péter közleke­dési, Oszkó Péter pénzügy-, Sza­bó Imre környezetvédelmi, Szé­kely Tamás egészségügyi, Varga István gazdasági és Varga Zol­tán önkormányzati miniszter. Bajnai Gordon kormányfő 4,5 milliót vihetne haza, ha nem ajánlaná fel jótékonysági célra. Követi példáját Hiller István és Kiss Péter is. Ő a beteg gyereke­ket segítő Bohócdoktorok Alapít­ványnak utalja át a pénzt. Mivel sok vezető nem volt szabadsá­gon, ezért pénzben fogják meg­kapni a szabadságukat. Á Fidesz szerint nem járna a végkielégítés. „Az ország olyan rossz állapotban van, hogy akik ezt a mély válságot előidézték, azok a fizetésüket sem érdemlik meg, nemhogy a végkielégítésü­ket” - fogalmazott Szijjártó Pé­ter, a Fidesz szóvivője. ■ Fidesz-kormány 30 államtitkárral? FELTEHETŐEN nyolc CSÚCSmi- nisztérium lesz az új kormány­zati struktúrában. Államtitká­rok irányítanák a csúcstárcák alá kerülő területeket, mellet­tük pedig egy-egy politikai és egy-egy közigazgatási államtit­kár állna. Összesen mintegy 30 államtitkár lenne, de helyette­sek is dolgoznának Orbán Vik­tor kormányában. Mindezzel nagyjából visszaállna az 1998 és 2002 közötti államtitkári rendszer. Választások 2010 Magyarország orbán borsodban Orbán Viktor szerint nyolc év alatt Ma­gyarország több évtizedet öregedett, ezért meg kell fiatalítani. A Fidesz-KDNP miniszterelnök-jelöltje Kazincbarcikán, kam- pánykörútján azt mondta: Magyarország lakóival el kell hitet­ni, hogy van értelme bizakodással tekinteni a jövőbe. molnár köszöni Miklós Árpád, a Jobbik Borsod ftiegye 8-as számú választókerületébenvisszaléptetettMpviselőjelöltje el­fogadta if pártvezetőj döntést. A függetlenként induló Molnár Oszkár edelényi polgármester pedig|cöszöni a visszalépést. KUBATOV-MÓDSZEREK Vadai Ágnes, az MSZP országos elnöksé­gének tagja sjprmt a Kubptov-módszerek zavartalanul mű­ködnek a Fideszben. Az MSZP jogorvoslatot kért két, szerinte félrevezető állításokat hirdető szórólap ügyében. a- " tippek A kétharmadra A Fidesz eléri a kétharmados többsé­gét, ha szimpatizánsai a második fordulóban is olyan arány­ban vesznek részt a választáson, mint április 11-én - áll a Fó­rum Politicum Intézet elemzésében. Szerintük a Fidesz-KDNP 264, az MSZP 58, a Jobbik 48, az LMP pedig 16 fős frakciót alakíthat majd. A kétharmadhoz 258 mandátum kell. £ £ jft Az izraeli kormány hivatalosan elutasította 0barna amerikai elnök ■émmé wmmm ■ követelését, hogy Izrael függesszen fel minden építkezést a vitatott hovatartozású Kelet-Jeruzsálemben - jelentette be Benjámin Netanjahu miniszterelnök. f * 1 ^ i2g Személyes megbeszélésen közölte Obamával: folytatják az építkezéseket. I\XJ£áMhljMh i j

Next

/
Oldalképek
Tartalom