Somogyi Hírlap, 2010. április (21. évfolyam, 76-100. szám)

2010-04-01 / 76. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP SOMOGYI HlRLAP - 2010. ÁPRILIS 1., CSÜTÖRTÖK Valóságshow a fészekben gólyacelebek: Somogy két világhírű lakója már huncutkodik Világszerte népszerűek a darányi gólyák. Az interneten sokan kísérik figyelemmel a pár mindennapjait Tréfás április Horváth János kaposvári elnök-menedzser: - A régi idők, a gyerekkorom jut eszembe április elsejéről. Megtréfáltuk a barátaim­mal egymást alaposan. Van egy kedves barátom, Király Gábor, aki váloga­tott kapuvédő, neki még a születésnapja is elsejére esik, így duplán részesült az ugratásból. Felnőttként is szeretem a bolondok napját, ilyenkor egy kicsit visszafiatalodom. lőrinczi edit kaposvári vállalkozó: - A mai napig emlékszem azokra a tré­fákra, amiket gyerekként ezen a napon elkövettünk. Valahogy ilyenkor min­denki felszabadultabb, s hajdanában a tanárok is elnézőbbek voltak. Ha iga­zán jó a tréfa, és nem idét­len, akkor a mai napig nincs ellenemre. És persze a tavasz, reméljük az idő­járás nem sokáig lesz bo­lond áprilisi. Kiss pálma barcsi rokkant- nyugdíjas: - Ha jó a vicc, a tréfa akkor a mai napig szeretem, de ha alpári, kö­zönséges, akkor elutasí­tom. Áprilisi születésű va­gyok. Az édesanyukám biz­tosan megijedt attól, hogy elsején szülétek, így in­kább egy héttel túlhordott. Április nyolcadikén aztán végre megszülettem. Ne­kem emiatt ez a hónap duplán kedves. (Folytatás az 1. oldalról) Megérkeztek a darányi web-gó- lyák, újraindult a tollas való­ságshow az interneten. Chuck és Ludmilla életét 35 országból kí­sérik figyelemmel, hatalmas ra­jongói táboruk alakult ki mára. Megérkezésüket várva naponta négyezren látogattak el a gólyás weboldalra, tavaly pedig több mint 400 ezren voltak rájuk kí­váncsiak. A legismertebb somo­gyi madárpárt öt éve figyelik a fé­szekbe telepített webkamerán keresztül. A darányi iskola tete­jén lakó Chuckot és Ludmillát egyáltalán nem zavarja a hatal­mas népszerűség, alighogy meg­érkeztek, már a huncutkodáson járt az eszük. Cseresznyés Géza igazgatóhe­lyettes, a gólyaprogram egyik ki­agyalója elmondta: ilyen izgal­masra még egyetlen érkezés sem sikeredett, pedig ez már az ötödik szezon. Március 22-én reggel ugyanis két kajtárgólya jelent meg a fészekben és min­denki azt hitte: a sztár pár érke­zett meg. Aznap már az egyik nagy kereskedelmi csatorna hír­adója be is számolt a gólyacele­bek megérkezéséről. Azonban eltelt az egész nap és nem jelen­tek meg ismét a fészekben. - Rá kellett jönnünk, hogy nem a mi­eink érkeztek meg - mondta Cseresznyés Géza. - Sok rajon­gó aggódott, hogy bajuk esett, hi­szen másutt már megérkeztek a Kétórás, színvonalas műsort adott a Zichy Mihály Művelődési Központ csaknem zsúfolásig telt színháztermében a tabi középis­kolai tanárok tíz éve alakult nép­tánccsoportja. A jubileumi elő­adás végét percekig tartó vastaps kísérte. A tabi középiskola tanárainak műkedvelő néptánccsoportja fergeteges, változatos és sokszí­nű műsorával méltán vívta ki a közönség szimpátiáját a művelő­dési központban. A műsort per­cekig tartó, szűnni nemakaró vastaps zárta. A külföldi népek táncából összeállított ízelítő mel­gólyák. Nagy volt az izgalom, hogy mi lehet a mieinkkel. Ludmilláék végül a maguk tempójában az első bejelentés­hez képest egy héttel később ér­keztek meg. Természetesen rög­tön beindult a tojásgyártás is, s elkezdődött a szavazás is arról, hogy hány tojásuk lesz az idén. A darányi pedagógus elmondta: a hét végére várják az első tojást, és négy-öt utódra számítanak. A rajongók gólyanaplót vezetnek, lett, a hazai néprajzi tájegysége­ket is bemutatták. Szabóné Ba­lázs Edit, a tíz éve alakult tánc­csoport vezetője azt mondta: leg­amelyben feljegyzik a madárpár életének minden fontosabb ese­ményét. A gólyák ismertségüket öt éve szerezték, amikor költésük mi­att leállították az iskola tetőcse­réjét. A tantestület akkor beka- merázta a fészket. Mindenki meglepetésére a gólyapár né­zettsége lekörözte a vasúti me­netrendet is. A gólyacsalád az­óta igazi sztárrá vált, a madarak az internetnek köszönhetően hi­főbb céljuk a népi hagyományok ápolása, a diákok érdeklődésé­nek felkeltése a néptánc iránt.- A sok-sok gyakorlás, próba heteden népszerűségre tettek szert. Nyaranta gólyatalálkozó­kat tartanak a faluban, s renge­teg a külföldi rajongó; Japánból, Peruból is rendszeresen figyelik az oldalt. A nemzetközi gólya­alapítványtól két éve négyszáz- ezer forint értékű webkamerát kaptak. Olyan a képe, hogy akár a fűszálakat is megszámolhatná az ember a fészekben, s éjjel­nappal lehet követni a gólyák életét. ■ Nagy László és fellépés baráti társasággá ko­vácsolta a csoportunkat. Nem véletien az sem, hogy időnként közös programokat szervezünk - tette hozzá. Szabó Sándor pedagógus kez­deményezte 2000-ben a tánccso­port megalakítását: a pedagógu­sok a diáknapon lepték meg a ta­nulókat. A lelkes társaság veze­tője Szabóné Balázs Edit lett, aki egy évtizede vezetője, szereplője és koreográfusa is a csoportnak. Az alapító tagok közül ma is töb­ben táncolnak, de a tanárok igyekeztek új kollégákat is be­vonni a csoportba. ■ Krutek í. HÍRSÁV Aranygyűrű a vagyonőrnek ARANY EMLÉKGYŰRŰVEL is­merte el Bődi Ferenc mun­káját a Személy-, Vagyon­védelmi és Magánnyomo­zói Szakmai Kamara Or­szágos Szervezete. A ki­tüntetett a kamara alapító tagja, 10 éven keresztül volt a Somogy megyei szervezet alelnöke, orszá­gos küldötte. (szá) Barcsi győzelem az ultiversenyen ULTIVERSENYT SZERVEZTEK a kártyabarátok Babócsán a napokban. A találkozón hat környékbeli település csapatai vettek részt, az el­ső és a második helyet a barcsiak szerezték meg, a somogyudvarhelyiek har­madikként zártak, (me) Költségvetési hiányt pótolna Csurgó KÉT PÁLYÁZAT BEADÁSÁRÓL is döntöttek a csurgói vá­rosatyák, amely a 168 mil­lió forintos működési hiány pótiását szolgálná a költ­ségvetésben. Az önkor­mányzat az önhiki, és a működésképtelen helyi ön- kormányzatok egyéb támo­gatására kiírt pályázattól remél forrást, (va) Egy héten keresztül minden a vízről szólt a víz világnapja alkalmá­ból tartottak vizes hetet a mezőcsokonyai iskolában. A diákok vízzel kapcsola­tos feladatokat oldottak meg. A felsősök Budapest­re kirándultak, tanulmá­nyozták a Dunát. (szá) KOVÁCS LÁSZLÓ volt EU-biztOS lakossági fórumot tart április 1-jén, csütörtökön 17 órakor Kaposváron, a Toldi Miklós Általános Iskola és Gimnázi­umban. Meghívó: Lamperth Mónika és Kolber István. BOLLÓK SÁNDOR, a Somo- gyért jelöltje április 1-jén, csütörtökön fórumot tart Gamáson az általános iskolá­ban. Középiskolai tanárok a színpadon tab Vastaps kísérte a néptánccsoport kétórás, színes, jubileumi műsorát Az amatőr csoport tagjai lelkesen mutatják be a népek táncait AZ ON MESTERE LAKÁSSAL, LAKBERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK ROVATA A fény életünk elengedhetetlen része, nem mindegy, hogy mivel világítunk A fény varázsol, átalakít A mes­terséges világítás kiegészíti, il­letve helyettesíti a természetes fényt. Lehetővé teszi, hogy prak­tikusan, biztonságosan és ké­nyelmesen végezhessük teendő­inket, amikor odakint besötéte­dik. Vigyázzunk, mert a világ legérdekfeszítőbb helye is mosó­konyhának tűnhet, ha egy csu­pasz mennyezeti izzó világítja meg, illetve a legfinomabb ér­zékkel kiválasztott formaterve­zett lámpa is használhatatlan, ha fényénél képtelenség elolvasni az újságot. Á legjobb világítási megoldások rugalmasságot, a fény erősségének és irányának szabályozását, valamint célsze­rűséget nyújtanak. Manapság új szempontként társul mindehhez az energiatakarékosság. A szoba meghittségét a jól eltalált fényvi­szonyok teremtik meg. Bármilyen gondosan választ­juk is ki a berendezés színét, anyagát és mintá­ját, a kellemes összhatást „agyon­csapja", ha a helyi­ség rosszul van megvilágítva. A fé­nyeknek kiemelt szerepük van tehát otthonunk hangulatának kialakulásában. Feltétlenül végig kell gondol­nunk, milyen fényviszonyok kö­zött érezzük jól magunkat. A mesterséges megvilágítás­sal kiegészíthetjük, illetve he­■ Az égők soha ne világítsa­nak közvetle­nül a sze­münkbe. lyettesíthetjük a természetes fényt. A jó megvilágítás egy­ben berendezési eszköz is. Ál­tala kihangsúlyozhatjuk az anyagokat, színeket, kiemel­hetjük az építészeti részleteket és a díszítőeleme­ket, életre kelthet­jük a textúrát (a különböző felülete­ket). A szó szoros értelmében „at­moszférát" teremt. A világítás alapvetően három­féle célt szolgál. Ezek össze­hangolása elengedhetetlen a jó fényviszonyok, az éleslátás megteremtéséhez. Az asztali lámpák egyaránt szolgálhatnak hangulatlámpa­ként és helyi világításra is. Az utóbbiakat a dolgozó-, vagy gye­rekszobában elhelyezett íróasz­talon használhatjuk mobil, vagy az asztallaphoz jól rögzít­hető, karos változatban is. Mennyezeti fényeink szüksé­gesek az általános és a hangu­latvilágításhoz is. Ezek lehet­nek süllyesztett vagy függesz­tett változatúak. Szerelhetünk lámpákat a falra is, akár irányí­tott, akár helyi világításként. A hálószobában falikarokat hasz­nálunk hangulatlámpaként. Valamennyi világítási módra érvényes szabály; úgy helyez­zük el a világítótesteket, hogy az égők soha ne világítsanak közvetlenül a szemünkbe. MINŐSÉGI ÁCS ES TETŐFEDŐ MUNKÁK Magas minőség, alacsony ár! Tondach tetőfelúiftási akció! (A gyártók által ajánlott vállalkozás) Tetőkarbantartás és ereszcsatorna tisztítás lambériázás, gipszkartonozás, tetőtérbeépítés, kőműves javítási munkák Telefon: 30/396-4431 ELOLVASTA? is\ asojepjji) uq ze jb>|b új eujeiniu |of ueXpLU 0Á6pi

Next

/
Oldalképek
Tartalom