Somogyi Hírlap, 2010. április (21. évfolyam, 76-100. szám)

2010-04-01 / 76. szám

SOMOGYI HÍRLAP - 2010. ÁPRILIS 1., CSÜTÖRTÖK 5 MEGYEI KÖRKÉP A hátsó végtag az igazi ünnepi reggeli HIjSVét előtt Vigyázni kell a kötözött áruval, gyakran nem a legszebb húsokból készül Az elmúlt évekhez képest újdonság: az Idén a vásárlók inkább a klasszikus parasztsonkát keresik Meglepően sok sonka fogy az ünnepek előtt, so­kak szerint annak is kö­szönhetően, hogy étkezé­si utalvánnyal is lehet fi­zetni az ünnepi reggeli alapvető kellékéért. Vas András- Melyik felét? - hangzik a kér­dés a kaposvári hipermarketben a húspult eladójától, aki két, hosz- szában félbevágott hátsó sonká­val egyensúlyoz.- A zsírosabbat - érkezik a meglepő felelet, így a hajdan jól tartott sertés hátsó végtagjának koleszterindúsabb darabja kerül a bevásárlókocsiba. Fontos hangsúlyozni: a hátsó. A sonka ugyanis a disznó hátsó combjait jelenti, az elülső végtag­pár lapocka névre hallgat húsos berkekben. Állítólag ízre nagy különbség nincsen köztük, de...- A comb értékesebb hús, kis­sé zsírosabb, főzve így valami­vel zaftosabb, mint a lapocka - magyarázza Vajda László, az egyik kaposvári belvárosi hús­bolt vezetője. - A vásárlók töb­bek között ez alapján választa­nak, persze az ár sem mellékes szempont. Náluk az a klasszikus, füstölt parasztsonka fogy jobban, az ün­nep előtti hetekben akár napi öt mázsa is vevőre talál.- A korábbi évekkel ellentét­ben ebben az esztendőben dara­bolt formában is áruljuk, így azok is veszik, akik korábban a lapockára esküdtek - folytatta az üzletvezető. - Egy hátsó comb ugyanis egészben hét-tíz kiló is lehet, s egyszerűen ekkora mennyiségre nincs minden ház­tartásban igény. Értelemszerűen a klasszikus parasztsonka előretörésével ke­vesebb fogy a kötözött változat­ból, csakúgy, mint a gyorsérlelt sonkákból., A húsvéti reggeli alapkelléke ugyanis kétféle eljá­rással készül. Á gyorsérlelt csak egy-két napig áll a pácban és a füstben, míg a klasszikus hagyo­mányos eljárással készül: öt-hat hét sóban forgatás után megsza­kításokkal egy hetes füstölés kö­vetkezik.- A körözöttről azt is tudják a vásárlók - mondta Vörös Csaba, a bolt eladója -, hogy nem feltét­lenül a lapocka legjobb részéből készül. Ezért fordulhat elő, hogy főzés után, szeletelésnél dara­bokra esik. Ennek megfelelően alakul­nak az árak is, az üzletben a füstölt sonka küója 1299, a ha­sonló lapockáé 1194, míg a kötö­zött sonkáé 999 forintért kerül­het a szatyorba. A bevásárlóközpontokban en­nél persze olcsóbban is lehet húsvéti reggelihez jutni, persze az ár sokszor gyengébb minősé­get is takar. A választék ugyan bőséges, ám gyakran sonka he­lyett valamilyen pácolt húsáru kerülhet a kosárba: tarja, sza­lonna, lapocka. A szakértők sze­rint laikus számára is könnyen megállapítható a minőség: meg kell nyomkodni a húst, s ha pu­ha, akkor belül valószínűleg na­gyon zsíros. Nem véletlen, hogy a minősé­gi árukért a hipermarketekben is többet kell fizetni: Kaposváron az egyik bevásárlóközpontban a parasztsonka ára 969 forintról indult, de láttunk 2400-ért is, a kötözött lapockáért pedig 700- 1550 forintot kértek.- Nézzen körül - mutatja a kampókat a megyeszékhely egyik lakótelepén üzemelő hús­bolt eladója, akinél 1500 forint a füstölt hátsó comb kilója -, még négy nap az ünnepig, de már csak ennyi árum maradt. Igazi parasztsonkát árulunk, s mára csak ezt a két sonkát és néhány darab lapockát tudok mutatni a vevőknek, kevesebbet rendel­tünk, mint tavaly, hiszen egy éve rajtunk maradt az áru, erre most teljesen kifogytunk. Nem hittem volna, hogy ilyen forgalmunk lesz, persze sokat jelentett, hogy lehet étkezési utalvánnyal fizet­ni, s ezt a lehetőséget nagyon so­kan kihasználják.- Hatezer-kilencszáz forintot fizettem - mondja Kertész Jánosáé -, valamivel több, mint négy kilós ez a fél sonka, persze csonttal együtt, ha a kosztpénz­ből kellene kispórolnom az árát, kénytelenek lennénk a bolti füstölt-főtt-csomagolt árunál ma­radni, az étkezési utalványt be­váltva viszont emellett döntöt­tünk. Amióta nem vágunk disz­nót, ritkán eszünk üyet, igazából évente csak egyszer, húsvétkor. Legalább ilyenkor kerüljön vala­mi jó az asztalra. Nincs jobb a házi sonkánál: Somogybán jelentősen kedvezőbb az összkép, kevés problémát tártak fel a helyi szakemberek (Folytatás az 1. oldalról)- hihetetlenül fontos az élelmi­szeriparban az ellenőrzés - ér­velt a széleskörű vizsgálat mel­lett az ismert üzletember. - Ez egyfajta védelmet nyújt az „üze­mi vakság“ ellen. Ezen azt ér­tem: hiába felkészült egy vállal­kozás, a napi rutin mellett oly­kor kisebb problémák adódhat­nak. Nos, a megelőzést szolgáló vizsgálat ezt kiszűri. somogybán a húsvéti razzia első hetében két kiemelt ügyet tártak fel az állatorvosok. Megírtuk: Kaposváron egy illegális húsfüs­tölőt füleltek le. Eljárás indult el­lene, mivel az illető nem csupán magán-, hanem közfogyasztásra is vállalt munkát A másik eset­ben egy Marcali környéki bolt­ban elképesztő látvány, rendet­lenség fogadta az ellenőröket az elmúlt héten azonban már jóval kedvezőbb tapasztalatokat szereztek a somogyi állatorvo­sok, akik egy társhatósági vizs­gálatba is bekapcsolódtak.- A NYOMON KÖVETHETŐSÉGGEL adódtak gondok - derült ki a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSZH) élelmiszerlánc­biztonsági igazgatóságának nyil­vánosságra hozott eredményé­ből Tóth Szabolcs igazgató la­punknak azt mondta: jelöletlen csirke- és marhahúst fedeztek fel három kaposvári vendéglátóhe­lyen. Összességében 15 kilónyi árut vontak ki a forgalomból Az érintett vállalkozásokra mintegy félmilliós forint bírságot vethet­nek ki-Az eddig eltelt két hét során közel 70 kereskedelmi egy­ségben ellenőriztünk. Kollégáim az eseteknek csaknem 15 száza­lékában bukkantak kisebb-na- gyobb hiányosságra. Ezúttal job­bak a mutatók, mint amit tavaly ilyenkor tapasztaltunk. 2009 tavaszán csaknem 130 el­lenőrzés zajlott Somogybán. Ak­kor mintegy hárommillió forint volta bírság, idén eddig megkö­zelíti az 500 ezer forintot A tel­jességhez tartozik tavaly négy hétig tartott a vizsgálat, ezúttal háromhetesre szűkítették le. mindezt persze nem szórako­zásból csinálják a hatóságok, fogalmazott Novák Ferenc, a megyei fogyasztóvédelmi egye­sületelnöke. Elvárható, hogy az üzletek jó minőségű élelmiszert, szolgáltatást adjanak a vásár­lóknak.- ünnepek előtt megszaporod­nak a kérdések és a bejelenté­sek Visszatérő gond: pár céget leszámítva a nagy dirrel-dúrral meghirdetett akciós termékek gyorsan elfogynak, ami óriási felháborodást vált ki a vásárlók körében. harsányi Miklós Szaloncukrot is hozhat a nyuszi kétmillió forint bírságot szabtak a Dél-dunántúli Regionális Fogyasztóvédel­mi Felügyelőség munkatár­sai a húsvéti ünnepek kap­csán végzett ellenőrzések során. Még számukra is meglepő volt, hogy csokinyuszik és tojások mellett szaloncukrot és tél­apó csokifigurát is kínál­tak eladásra. AZ ÉLELMISZERÜZLETEKET, bevásárlóközpontokat, húsboltokat és vendéglátó- üzleteket ellenőriztük, ösz- szesen mintegy 150 egysé­get - mondta Halas Ernőné regionális igazga­tó. - Az esetek 37 százalé­kában találtunk kifogásol­ni valót, összesen kétmillió forint bírságot szabtunk ki. Leggyakrabban az ár és egységár feltüntetés hiánya miatt kellett büntetni. az ELLENŐRÖK találkoztak olyan esettel is, amikor ke­vesebbet kellett fizetni a ve­vőnek, mint amennyi az árcédulán szerepelt Az egységár változást nem ír­ták át a termék címkéjén, csak a polcén. EMIATT KÖTELEZTÜK a vál­lalkozást, hogy a fogyasz­tói és egységárat pontosan, beazonosíthatóan tüntesse fel - mondta Halasné. - Négy vendéglátóhelyen mérték igencsak szűkén a felest, a mennyiség 0,36 il­letve 0,4 deci volt. A fo­gyasztói megkárosítás negyvennyolc forint, a bír­ság jóval több. Még mindig gyakori, hogy nem táráz- zák ki a mérleget, így bele­mérik a termék súlyába a csomagolóanyagot is. Ez esetenként tizennégy-tizen- hat forintos fogyasztói meg­károsítást jelentett AZ EGYIK BALATON-PART! áruházláncnál pedig li­kőröket árusítottak „kettőt fizet hármat kap” akció­ban, ám a próbavásárlás­kor kiderült, mind a há­rom üveg likőrt kifizettet­ték a felügyelővel. F. SZARKA ÁGNES Zenével, tánccal köszöntötték a tavaszt Tavaszköszöntő koncertet adtak a Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola növendékei a helyi gimnázium aulá­jában. Az eseményen a rézfúvós együttes, a fuvola kamaracsoport, a gi­tár együttes, a szolfézs előképzősök, a Csengettyű együttes, szólisták és az intézmény tánccsoportjai léptek színpadra. A koncerten Hídvégi József polgármester mondott köszöntőt POSTÁNKBÓL Somogyért - Somogyért??! Ülök a számítógép előtt, nézek egy kitüntetést - TEGYÜNK TÖBBET SOMOGYÉRT! Örököltem! Édes­apámtól, aki 1970-ben kapta So­mogy megye érdekében kifejtett munkájáért! Nemcsak a kitünte­tést örököltem, hanem a hitet is, hogy fejleszteni kell a megyét! Er­re nevelt apám, aki elvárta, hogy legjobb tudásom szerint szolgál­jam a helyet és a közösséget ahol élek, Sávolyt, Somogyországot! Örültem, hogy van egy civü szervezet, amelyik a nevében hordozza, hogy tenni akar Somo­gyért! Igyekeztem minél jobban megismerni. Egy időben azt hit­tem sikerült, kiderült, tévedtem! Szűkebb hazánk adott egy mi­nisztert az országnak, akinek so­kat köszönhet Sávoly, mivel soha nem látott támogatást kaptunk! Köszönjük! (Igaz, már korábban bejelentették a MotoGP pálya, a Balatonring megvalósítását. Az alapkövet sem tették le, de érez­tük a támogatást!) Hamarosan fordulat állt be a beruházás ügyében. 2009 februárban mind több kritikus megjegyzést lehe­tett hallani. Egy hónapra rá kér­tem Gyenesei István miniszter urat, ha tud olyat, amit esetleg mi nem tudunk, tájékoztasson bennünket! Nem tudott, vagy nem akarta elmondani. November 18-án egy országos napüapban megjelent cikkben, majd december 7-én egy parla­menti interpellációban Gyenesei István feszegeti a kérdést, föld- panamát sejtetve, s hogy az ígé­reteken nem lehet motorozni. Ekkor felhívtam, és ismét meg­kérdeztem, tud-e olyat, amit mi nem tudunk, hiszen ekkor már kormánygarancia és visszavon­hatatlan hitelígérvény birtoká­ban volt a Balatonring projekt! Érdemi választ ezúttal sem kap­tam, Gyenesei István bár föld- panamát sejtett, de megnyugta­tott, hogy a pálya elkészül! Sejtését vitattam, mivel a földe­ket a befektetőknek az általam is­mert árak többszöröséért, az itte­ni szántóföldek értékének mini­mum ötszöröséért adták el, ami megközelíti a nyugat-európai ár­szintet! Ahhoz, hogy a földek ér­téke tovább növekedjen, fejleszte­ni kell, ami költséggel jár, és igen magas invesztícióval! Különben a föld semmit nem ér, szántóként töredéke a vételárnak! Ma már követni se tudom a különböző sajtóorgánumokat, tévéinterjúkat, ahol azt olvasom, hallom, hogy mit nem teljesítet­tek a spanyolok, a befektetők. Mindezt Gyenesei István inter­pretálásában! Tüdőm, választás éve van, szükség van a szerep­lésre, hallatni kell az indulók­nak a hangjukat! De így??! Áldozatul is esett a Magyar Fejlesztési Bank Balatonringnek szánt hitele! Sávolyon a befekte­tők, a SEDESA és az érdekeltsé­gébe tartozó cégek eddig min­den ígéretüknek eleget tettek!! Ha egy százaléknyi esély van a projekt megvalósulásának, ak­kor harcolni kell érte, mert gaz­dagítja Somogyországot, Ma­gyarországot Elnök Úr! Kérem tegye Ön is ezt, hisz a Somogyért állítólag Somogyért van!! BÖBÉK JÓZSEF ISTVÁN, SÁVOLY POLGÁRMESTERE

Next

/
Oldalképek
Tartalom