Somogyi Hírlap, 2010. március (21. évfolyam, 50-75. szám)

2010-03-01 / 50. szám

EGY PERCBEN A teheneit adta az olimpiáért Magyar idő szerint hétfőn hajnalban ért véget Vancouverben a XXI. Téü Olimpiai Játékok versenysorozata. Minden eddiginél többen kísérték fi­gyelemmel a versenyeket. ►12. oldal Emberi csontok Nagyszakácsiban Emberi csontváz került elő Nagyszaká­csiban. Búzás László marcali rendőr- kapitány elmondta: több éve eltűnt he­lyi férfiról van szó. Az esetet szakértők vizsgálják. ►Továbbiak: S0NUNE.hu VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy még mindig, oly sok turisztikai fórumon előadott kritika, ígé­ret ellenére sem megy az események id& pontjának egyeztetése. Mai lapunkban három, jellegében ha­sonló hét végi eseményről is ugyanazt ír­juk: jöttek a böllérek, aztán a kolbász­töltők, mindenki nagyon lelkes volt, sőt nyert, s mind a három helyen először, hagyományteremtő szándékkal toboroz­ták a csapatokat egy kis malackodásra. Mely változatlanul vonzó, továbbra is özönlik a nép, ha a hasáról van szó. Fo­nyódon miskolci és békéscsabai töltöge- tőkkel is összefutottunk, Kőröshegyen határon túli legénységek is jeleskedtek az „öldökölésben ”. Dicséretes, jól szerve­zett események az eseménytelen hétvé­gék sorában. lövőre kéretik az időpont­egyeztetésre is figyelni! (fi) Utazás keres utazót kiállítás Egzotikus utak és a járdasziget valósága Jéghegyek Siófokon. A tó déli partján több helyen óriási jéghegyek tetejére mászhatnak fel a sétálók. Siófokon néhol három méternél is .magasabbak a halmok. Minden évben látha­tó ez a jelenség, amikor befagy a tó vize. Fejér Vilmos, a Balatoni Vízügyi Kirendeltség vezetője azt mondta: a partvédőmű kövei nyáron hullámtörőként, télen jégtörőként szolgálnak. A kövek úgy viselkednek, mint a görgők, kivezetik a jeget a partra. Ezért sem tud a jég kárt tenni a partvédő műben, ez csak ott fordulhat elő, ahol hiányoznak a kövek Aláírást gyűjt a sávolyi polgármester a Balatonringért Böbék József, Sávoly polgár- mestere az összes somogyi te­lepülésvezetőt arra kérte leve­lében, hogy támogató aláírá­sukkal csatlakozzanak a fel­hívásához.- Ne csak a budapesti civil szervezetek hallassák hangju­kat a Balatonring ügyében, ha­nem a vidéki emberek is - in­dokolta a kezdeményezést Böbék József. - Arra kérem a polgármestereket, hogy orszá­gos aláírásgyűjtést indítsunk annak érdekében, hogy felépül­jön a Balatonring. Egymillió tá­mogató aláírással bizonyítsuk be: a magyar közvélemény a be­ruházás mellett van. ^3. oldal A kényszerpihenő után újra járnak a balatoni kompok A kényszerpihenő után újra j ár­nak a kompok Szántód és Ti­hany között. Téli pihenő leg­utóbb 2006-ban volt. A 90-es években történt: Szántód és Ti­hany között szabad volt a víz, ám a siófoki kikötő előtt feltorló­dott jég miatt a hajók nem tud­tak kifutni. Azóta teleltetik a kompokat a révnél, mondta Hor­váth Gyula, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója. ■ Gáti K. A forgalomra nem lehetett pa­nasz a hét végi kaposvári utazáskiállításon, de hogy eb­ből mennyi lesz az utasforga­lom, ma még nem tudni. Az ese­mény húszéves mottója ugyan­is egyre érettebb: Mindenkinek van egy álma. Az elmúlt évek világgazdasági recesszióba tor­kolló pénzügyi válsága és a ha­zai pénztárcákon érezhető fo­lyamatos reálbércsökkenés erő­sen hatott a turizmusra. Az álomutazások gyakorta utazási álmok maradnak. Csaknem ötven kiállító töl­tötte meg a hét végére a kapos­vári Dorottya dísztermét. Kicsi és nagy utaztatók, kis falusi és nagyvárosi szállásadók, vala­mint az utazáshoz kicsit vagy nagyon kapcsolódó szolgáltatá­sok - sportruházat, borászat és mágus kisiparos - éppen elfér­tek a patinás falak között. A va­rázsigék ráférnek a turisztikai ágazatra, de legelőbb is az uta­zók pénztárcájára, a válság ugyanis elsőként a szórakozási, pihenési lehetőségek forrásait apasztja mind globális gazda­sági, mind háztartási szinten. A fővárosi utazáskiállítás előtt egy héttel rendezett prog­rammal csaknem egy időben adta ki a KSH a múlt év turisz­tikai számait. Eszerint 2009- ben 41 millió külföldi látogatott hazánkba, ami háromszázalé­kos emelkedés. M. oldal Nagyobb volt a kínálat, mint a kereslet a kaposvári utazáskiállításon Indíthatják a 68-as főút megerősítésének beruházását Zöld utat kapott a 68-as főút ti­zenegy és fél tonnás megerősí­tése a döntéshozó fórumon. Megköthetik a fejlesztéstámo­gatási szerződést, indíthatják a közbeszerzési eljárást, tájé­koztatott Suchman Tamás kor­mánybiztos.- A kormányzati állásfogla­lás után néhány hét múlva el­készülnek a szükséges doku­mentumok, mellékletek is, me­lyek lehetővé teszik a kivitele­zés idei elindítását - tette hoz­zá a kormánybiztos. Hamaro­san megkezdődik az érintett területeken a régészeti feltá­rás, és vizsgálódnak majd a tűzszerészek is. ■ Vigmond E. Borul a tavaszi agrárkampány Somogybán is Hiába tettek meg mindent a so­mogyi gazdák, a legfrissebb becslések szerint mégis leg­alább két hetet csúszik a kam­pány. A szántót víz borítja. Bár hétfőn hivatalosan megkezdődött a tavaszi sze­zon, a korai rajtnak semmi­lyen jelét nem látni Somogy­bán. A szeszélyes időjárás meglepetéseket okoz a terme­lőknek. ►3. OLDAL Somogyi Hirlaim* 2010. MÁRCIUS 1., HÉTFŐ XXI. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM MF KÖZÉLETI NAPILAP lg KERESSEA SONUNE.hu oldalon BETYÁROS JÓKEDVVEL "j™ ffif A KAPOSVÁRI RETRÓBAN KÉSZÜLT TAITATTCIí CAUVAAAkl A RÁKÓCZI KfLl | BULIFOTÓINKAT ► WWW.SONLINE.HU IwLIwI I tl\ ■ wNYwUwN ► 13. OLDAL A HÁROM PONTOT 9 ^ ^ >9. OLDAL : Mától csak t3ÜÍIalom9 leggvel! 1 OOJ MEGYEI KÖRKÉP 2 : Mától a helyközi _„___. _ ,, GAZDASAG 6 : tomegkozlekedes­• , . KÖZEL,ET 8 : ben díjmentesen ------------------------­: közlekedőknek SPOBT : regisztrációs je- programok—13 : gyet kell váltani- mRPET^g-------1* : uk. ►s. OLDAL krönika 16 a SONLINE.hu olvasóitól Ön elmenne a szeptemberi sávolyi futamra? Nem FORRÁS: SONUNE.HU IDŐJÁRÁS Lángra kapott Délelőtt egy ház borongós, esős Nagy erőkkel vo­idő lesz. Délután nultak a tűzoltók viszont kisüt a vasárnap a kapos­nap. A hőmérsék- vári Körtönye­let eléri a 9 fokot, bükkbe. A vártnál ►16. oldal kisebb volt a tűz. ► Továbbiak: S0NUNE.hu ||ll!lllll1II||llllttlIBI|| Ilii 9770865912015 10050

Next

/
Oldalképek
Tartalom