Somogyi Hírlap, 2010. január (21. évfolyam, 1-25. szám)

2010-01-02 / 1. szám

EGY PERCBEN Nem koccintott vele, fejbe verte Egy 59 éves fészerlaki férfi húsvágó bárddal fejbe ütötte a fiát. A 26 éves sértett régóta rosszban volt apjával. Nem volt hajlandó apjával koccintani az új évre, ezért kapta az ütést. Sólyom új hangvételt akar Sólyom László a Magyar Televízióban elhangzott újévi beszédében úgy vél­te, a változás szükségességét minden­ki érzi. Az államfő szerint korrupció­ban fuldoklik az ország. ►$. oldal VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy a rongálás nemcsak a településeket dúlja fel, hanem a lel­künket is. Ezen a karácsonyon két bet­lehemet is feldúltak Barcson. Az egyi­ket még a felállítása napján, az ünne­pek előtt a városhoz tartozó település- részen, Drávaszentesen. Az önkénte­sek este elkészítették a bábokat a kis jászollal és díszítéssel, a rongálok pe­dig másnap reggel kilopkodták belőle a babákat, amelyeket jó pár méterrel odébb, az árokban találtak meg a he­lyiek. A barcsi betlehem az év utolsó napja előtt szúrta már valakinek a szemét - talán ezért szórták szana­szét. Sajnos mindez nem tűnt fel köz­ben senkinek. A rendőrség nyomoz, de nem csodálkoznánk, ha egy év múlva kevesebb feldúlni való betlehem lenne a köztereken, (jg) Kétezer-tíz a szerelem éve lesz jövendőmondók A szegénység továbbra sem enged a szorításából Egy éve a rontást hozó kígyókat küldte vissza az ősi Egyiptom­ba, most állítása szerint a béní­tó pókokkal is elbánt Ursinyi Ju­lianna, a nagyberényi látóasz- szony. A pókok elűzésével állí­tólag 2010-ben megnyílik a le­hetőség az érvényesülés előtt, megszűnik, ami bénítóan hat az idegekre. Boszorkányunk ta­valy ilyenkor azt ígérte: eljön a béke ideje, és 2009-ben a politi­kusok is megbékélnek. Ursinyi Julianna elismeri, hogy a remélt békesség még vá­rat magára. A magyarázata azonban megvan arra, hogy mi­ért nem jön a megbékélés. - Az embereknek fogalmuk sincs ar­ról, hogy mi a béke, legfőkép­pen azért, mert a belső békessé­güket sem találják. Egyre zűrza­varosabbak, nem tudnak meg­állni. Mindenki egymást hecce- li, és ez már félelmetes magas­ságokba tör. Elég, ha csak az új influenza körüli felhajtásra gondolunk. Nem vagyunk még kint a gödörből, a szegénység továbbra sem enged szorításá­ból, ugyanakkor, hogy valami jóval is kecsegtessek: 2010-zel az isteni, robbanásszerű szere­lem köszöntött a világra. Hogy aztán ez megnyugtatja- e azokat, akiknek a szerelem helyett valami másra volna szükségük, az erősen kétsé­ges... ■ K. T. Sokan vitték túlzásba a bulizást A bulizást túlzásba vivőket ellá­tó mentőkkel ellentétben nyu­godtan telt 2009 utolsó napja a tűzoltóknál. Abban, hogy egyetlen kisebb esettől eltekintve nem kellett vonulniuk szilveszter éjszaká­ján, illetve újév reggelén, szere­pe lehet annak, hogy szinte egész nap esett az eső, így a pi­rotechnikai eszközök kisebb ve­szélyt jelentettek. A mentősök­nek ugyanakkor rengeteg riasz­tásuk volt az éjszaka folyamán. - Háromszor annyi riasztást kaptunk, mint egy átlagos na­pon - tudtuk meg a mentőszol­gálat ügyeletesétől. - Többségé­ben a túlzott ital- és ételfogyasz­tás okozott gondot. A mentősök is azt tapasztal­ták, hogy a lakosság ezúttal sok­kal komolyabban vette a piro­technikai eszközök használatá­ra vonatkozó szabályokat. A rendőröket legtöbbször csendháborítás miatt hívták; bár tiltották, de többen is petár- dáztak. Siófokon egy ittas veze­tőt kaptak el. S0NUNE.hu Szerencsekártya. Sokakra ráférne az új esztendőben Fortuna segítsége. A jósok most sem titkolták, milyen évet várnak Mit mond a kártya? Nem szabad felületesen dönteni - figyelmeztet a kaposvári mesterjós mészáros Mária kaposvári mesterjós kártyát vetett, majd azt mondta: - Sokol­dalúságot, ötletességet, okosságot igényel az új esz­tendő a magyar emberektől. Csak ezekkel az adottságok­kal lesznek képesek felis­merni, megérteni, elemezni a dolgokat. Az adódó prob­lémákat, kérdéseket min­den oldalról jól körül kell járni, nem szabad az első ötlet alapján felületesen dönteni, ugyanis ha nem megfelelő döntést hoznak az emberek, a rossz erők át­veszik az irányítást, s tort ül a kétszínűség, az okosko­dás, a felszínesség. a. v. Tűzijáték köszöntötte az új évet Az eső ellenére is sokan voltak kí­váncsiak a kétévente szokásos kaposvári óévbúcsúztatóra. Polgár- mesteri köszöntőtől Éliásig ►3. OLDAL Képgalériánk a SONLINE.hu-n Segesd: új buszjáratok az elzártság ellen Ilyen is van: a regionális közle­kedésszervezési iroda és a Ka­pós Volán Zrt. közbenjárásával megoldódott a segesdiek közle­kedési problémája. Lapunk is megírta: a megye egyik legna­gyobb községét az új vasúti és buszmenetrend szinte elvágta a külvilágtól. Az illetékesek de­cember utolsó munkanapján egyeztettek a segesdi polgár- mesteri hivatalban. Az ered­mény: január negyedikétől több pontban módosul a buszmenet­rend. - Probléma, hogy Segesd- ről nem lehet elérni a Somogy- szobról reggel 5.23-kor induló IC-t, valamint visszafelé a 20.44-kor érkezőt. Ezenkívül reggel a Csurgó és Kaposvár fe­lé való csatlakozás nincs meg­oldva Szobon keresztül; ezek a vonatok 6.25-kor, illetve 6.26- kor indulnak Somogyszobról - adta elő Bencze Imre segesdi polgármester. ►a. oldal A somogyiak támogatják a volánosok sztrájkját Január elején megbénulhat a helyközi autóbusz-forgalom. Sztrájkot helyezett kilátásba a Volán Szakszervezetek Együtt­működési Fóruma.- Somogy egyértelműen tá­mogatja a munkabeszüntetést - mondta Dobi ístvám, a Közúti Közlekedési Szakszervezet (KKSZ) megyei elnöke. - A kétéves bérmegállapodást 2009. januárban írták alá a-fe- lek. Ebben egyértelműen rög­zítették: 2010-ben inflációkö­vető bérfejlesztést valósítanak meg. ►& OLDAL ÁRA: 120 FT, ELŐFIZETVE: 83 FT ' |j| VP j| WWW.SONLINE.HU Ü » Somogycíirlap A 2010. JANUÁR 2., SZOMBATXXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ik, .M fii KÖZÉLETI NAPILAP R f " keresse A SONLINE.hu OLDALON: LAKJON CSAK A CIGÁNY léSSl ™ Judit SZILVESZTERI BUUFOTÓK SZERTE . rfli ||07CI ruo — JÓBAN VAN ff SOMOGY MEGYÉBŐL ►w»wsonl,nEhu ArALUoZtLtNí ^ (14 0lDAL A SORSÁVAL Takarékos tartajloiwB kassza „ MEGYEI KORKÉP 2 Ebben az évben „ _ . „ GAZDASAG 6 is változnak a .. , , , . KOZELET 8 gyogyszertamo- --------------------------­ga tás szabályai. ELETMÓD-----------— A cégadó az idén tv-műsor--------10 tö bb lesz a terve- sport________ü ze ttnél. ► 7. OLDAL krónika 16 : IDŐJÁRÁS 21. század : Ma erős, pestise : néha viharos észa- nA XXI. század : ki szél fúj. Reggel- pestise” - fogal- ; re kiderül az ég, máz a WHO. Mil­■ csapadék nem liók halnak meg ■ lesz. Két fok vár- évente a dohány­: ható. ►16. OLDAL zás okozta kórok­ban. >9. OLDAL : a SONLINE.hu olvasóitól : Ön melyik ügy hallatán kapta föl leginkább a : fejét 2009-ben? | 202 km-es sebességgel Az őssejtbotrány szálai : száguldott a Mercedes [— Kaposvárra : Lelőttek ^3 . Sietősen ; egy kaposvári j ' adta föl az : egyetemistát Pécsen——1 utolsó kenetet a pap 1 111111(11011 Ili! 1 ; 9770865120458 10001

Next

/
Oldalképek
Tartalom