Somogyi Hírlap, 2009. december (20. évfolyam, 281-305. szám)

2009-12-01 / 281. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP - 2009. DECEMBER 1, KEDD MEGYEI KÖRKÉP Az autóbuszbérletért ötven százalékkal kellene többet fizetniük jövőre a kaposváriaknak - a város jóvoltából azonban csak mérsékelt emelkedés lesz Félmilliárdos díjmérséklés közszolgáltatások Csak a lakbér és a buszjegy kerül többe jövőre Átállítják a zárórát nádas József marcali mér­nök: - Szerintem le kelle­ne ülniük az érintett felek­nek. Fontos, hogy a dön­tésben illetékes szervezet ne csak egy határozatot hozzon. Legyen tisztában azzal, hogy a döntés mi­lyen hatást gyakorol a ven­déglősökre. Amúgy nem csak Kaposváron van ilyen rendelkezés; az ország több más városában is ha­sonló szabályokat kíván­nak elfogadni. GARBERA ISTVÁN kaposvári vállalkozó: - Ha valaki es­tig dolgozik, akkor miért ne ihatna meg nyugodtan egy pohár sört valamelyik vendéglőben? Tudomásul kellene venni: nem szeren­csés beleavatkozni a piaci viszonyokba. Egyébként is nehéz helyzetben dolgoz­nak a vállalkozók, s egy szigorítás újabb munkahe­lyek elvesztését idézheti elő. Jó lenne megérteni: mindent a piac mozgat. SZÉKELYFI JÓZSEF kapOSÍŐi vállalkozó: - Buta ötlet. Ez a szakma a vendégek ki­szolgálásáról szól. Milyen alapon gondolják egyesek, hogy hamarabb elrendelik a zárórát? Egyáltalán nem tanácsos, ha korábban van a zárás. Ha nem adják meg az embereknek a választá­si lehetőségeét, akkor ab­ból komoly probléma lehet. A vendég és a vállalkozó is rosszul járhat. (Folytatás az 1. oldalról)- A célunk, hogy jövőre is a leg­olcsóbbak közt maradjunk - mondta Szita Károly -, azzal együtt, hogy ha a parlament el­fogadja a jövő évi költségvetést, akkor 700 millió forintot vesz­nek el Kaposvártól. Az önkor­mányzat 512 milliós támogatást nyújt költségvetéséből a közmű­szolgáltató cégeknek, ennek fe­jében vagy nem változtatnak az idei árakon, vagy mérsékelt emelést hajtanak végre. Az autóbuszbérletért csak­nem ötven százalékkal kellene többet fizetniük a kaposváriak­Magánszemélyeknek ne korlá­tozzák a vízfogyasztását - ezt ké­ri Hoffmanné Hetesi Noémi ka­posvári MSZP-s önkormányzati képviselő. Ez is elhangzott a hét­fői sajtótájékoztatón, amelyen Hoffrnanné lapunk múlt heti tu­dósítására utalt. A Ka-Víznek több mint ötvenmillió forintos tartozása gyűlt össze. A cégek és a közületek mellett magánfo­nak, ha az önkormányzat nem adna a tömegközlekedési válla­latnak 271 millió forintot. A tá­mogatással hét és fél százalé­kos emelésre van szükség, s el­kerülhető a járatcsökkentés. A lakbér a beterjesztett 12 és fél százalék helyett csupán 4,7 szá­zalékkal emelkedik.- Bár a kormány azt javasol­gyasztók is felkerültek a üstára. Hoffmanné Hetesi Noémi alá­húzta: a családoknál ilyenkor ne szereljenek fel szűkítőt a veze­tékre. így ugyanis naponta mindössze harminc liter vizet kaphatnak. - A városban létezik adósságkezelő program, ám kü­lönösen fontos, hogy a fogyasz­tók minden rendelkezésre álló információt, tájékoztatást meg­ta a városoknak, hogy maga­sabb adók kivetésével ellensú­lyozzák az elvonásokat - tette hozzá a polgármester -, ezt mi nem fogadjuk meg. Kaposváron a helyi adók mértéke a harma­dát, negyedét teszi ki a maxi- máüsan kivethető összegeknek. A kommunális adó kulcsa nem változik, az idegenforgalmi, az kapjanak - fejtette ki a szocialis- ta képviselő. Svajda József önkormányzati képviselő (MSZP) rámutatott: a vízműnek nyilván nagy problé­mát jelent a kinüevőség, ám az ügynek van egy másik oldala. - A fűtés, a világítás, a víz létfon­tosságú dolog - fűzte hozzá. Svajda ezért halasztást és türel­met kér a cégtől. építmény- és telekadó a várha­tó infláció mértékével, átlago­san 4 százalékkal emelkedik. Jövőre sem kell ugyanakkor iparűzési adót fizetniük azok­nak a vállalkozásoknak, ame­lyeknél az éves adóalap nem éri el a 2,5 millió forintot. A na­gyobb foglalkoztatóknál pedig továbbra is engedjük átütemez­ni az iparűzési adót. Azzal kap­csolatosan, hogy jövőre már az APEH szedi be ezt az adófajtát, Szita Károly azt mondta: nem tehetik meg, hogy azoktól is be­szedik az adót, akiknek önkor­mányzati rendelettel mentessé­get adtak. ■ Márkus Kata A Ka-Víznél eközben elké­szült az adósok újabb, tizen- nyolcas listája. Erről Ift Miklós ügyvezető igazgató tájékoztatta hétfőn lapunkat.- A József, a Posta, az Eger és a Szigetvári utcába is elmennek a jövő héten dolgozóink - ma­gyarázta. - A tizennyolc adós közel egymilüó forint tartozást halmozott fel. ■ Harsányi M. Barcsi fakivágás lakossági késésre fákat vágtak ki a minap Barcson, a Béke utcában. A Városgazdálkodási Igaz­gatóság tájékoztatója sze­rint három öreg gesztenye­fát távolítottak el, melyek vagyon- és balesetveszé­lyesekké váltak, (jg) Német küldöttséget láttak vendégül tűzoltóautót kapott aján­dékba a csurgói tűzoltóság a német testvérvárostól, Haimhausentől. A 34 éves autó jó állapotban van, csak 25 ezer kilométert fu­tott. A német küldöttséget a hét végén látták vendé­gül Csurgón. Nagykanizsai tűzoltólakanya-látogatás, kézilabdameccs, szőlőhe­gyi vendégség szerepelt a programban, (va) Természeti vetélkedő a középiskolásoknak a somogyzsitfai Széchenyi Zsigmond középiskola többfordulós természetis­mereti vetélkedőt hirde­tett. Hat iskola 24 csapata jelentkezett a versenyre. Az első fordulóban tesztla­pokat kellett kitölteni. A következő fordulót január 9-én zárják, (ve) Navigációs berendezés a marcali tűzoltóknak NAVIGÁCIÓS BERENDEZÉST ajándékozott a Suzuki Borongics Autójavító és Kereskedelmi Kft. a mar- caü tűzoltó-parancsnok­ságnak a tűzoltási és mű­szaki mentési tevékenység technikai segítésére. A be­rendezést a parancsnok­ság segítségnyújtásra is vonuló különleges szerein helyezik el. (ve) Ravatalozó épült Zákányban zákányban tizenhatmillió forintos beruházás zárult. A temető ravatalozója épült meg először mintegy 12 millió forintból, ezt kö­vetően a régi és új temető összekötése, a környezet infrastrukturáüs fejleszté­se valósult meg, parkoló­helyek, járda készült, (va) ,11 | 2010. ÉVI LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK íWM 2009 2010 Önkormányzati támogatás | Vízdíj (Ft/köbméter) 282,5 282,5 58 millió 5 Csatornadíj (Ft/köbméter) 171,3 171,3 32 millió 1 Szemétdíj (Ft/ürítés) 361,3 361,3 145 millió ■< Összvonalas bérlet (Ft) 5210 5590 271 millió | Lakbér (Ft/négyzetméter) 217,9 228,1 6,4 millió A szocialisták ellenzik a vízkorlátozást Kaposvár A szolgáltatónál elkészült közben az új, tizennyolcas lista TEGYE MAGÁT VONZÓBBÁ! RUHÁZAT, DIVAT, SZÉPSÉGÁPOLÁS ÉS ÉLETMÓD Viszlát, narancsbőr! Vigyázat, komoly erőfeszítést igényel a kezelése! Mielőtt kezelésre jelentkezne, kérjen felvilágosítást! A narancsbőr folyamatosan ala­kul ki, ahogy a zsírsejtek egyre nagyobb csomókba rendeződ­nek, és beágyazódnak a bőrszö­vet rostjai közé. Kezdetben csak akkor látható, ha a bőrredőt az uj- jaink közzé csípjük, kifejlődött ál­lapotban már állva és fekve is lát­hatóvá válnak a narancs héjára emlékeztető egyenetlenségek. Kialakulása összetett folya­mat, ami összefüggésben van a helytelen táplálkozással, az inaktív ülő életmóddal, szerve­zetünk elsalakosodásával, alkati adottsággal, az ideg- és hormon­rendszerben beáüó zavarokkal. Az esztétikai hátrányon kívül ez a probléma jelentősen rontja a vér- és nyirokkeringést. A megnagyobbodott zsírsejtek egyre jobban akadályozzák a sa­lakanyagok kiválasztását, így a bőr alatti szövetek vérellátását és a nyirokkeringését. A narancsbőr kezelése ko­moly erőfeszítést, nagy türel­met és kitartást igényel. Aki ab­ban reménykedik, hogy kré­mekkel eltüntetheti a narancs­bőrt, sajnos téved. A kezelés nem egyszerű: az erek tónusát keü helyreállítani! Elsősorban nem esztétikai ok­ból kell a narancsbőrt kezelni. A ceüuütes testrészeken nyirok­pangást, később értágulatot, ér­károsodást okozhat a nyirok­áramlás zavara. Bőséges a kínálat a cellulit elleni hatékony készítmények­ből. Gyorsan, hatékonyan si­mítják el a cellulit okozta felszí­ni göböket, de nem véletlenül van szükség ezeknek a kezelé­seknek a gyakori ismétlésére, mivel nem a cellulit kialakulá­sának okát szünteti meg, ha­nem csupán a tünetét. Mielőtt egy narancsbőrkeze- lésre jelentkezne, kérjen felvilá­gosítást arról, hogy a kezelés tü­neti, avagy megszünteti az elő­idéző okot is. VIIÁGÚJDOHSÁG A NARANCSBOR KEZELÉSBEN AZ APPONYI MAGÁNKLINIKÁN- orvosolja a nyirokpangást, erősíti az érrendszert- fellazítja, kiüríti a lerakodott zsírszöveteket- striák akár 80%-ot halványodnak- comb-derék-felkar térfogatának jelentős csökkenése BajelentkBzés: Dr. Halmes Farm tőorfos 70/931-4550 Ez itt az Ön hirdetésének a helye! Inlo: 82/528-113 * » i S* *!!!*"* űJríLm) KAPOSVÁRON Fő u. 27. sz. alatt (a Játékváros) mellett várjuk kedves vásárlóinkat! H-P:8.30- 17.30 Szó.: 8.30 - 12.30

Next

/
Oldalképek
Tartalom