Somogyi Hírlap, 2009. december (20. évfolyam, 281-305. szám)

2009-12-01 / 281. szám

Mennyit ér egy diákélet? Százötvenezer fo­rintot ér egy di­ákélet? Nyilatko­zott lapunknak Boór Gyula. Isko­labiztonsági egyesületet vezet, gyakran razziáz- nak. ►5. oldal TARTALOMÉI MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 SPORT 10 TV-MŰSOR 12 HIRDETÉS 14 KRÓNIKA 16 IDŐJÁRÁS Borús idő lesz, a szél is egész nap fúj majd, esőre is szá­mítanunk kell. Dél­utánra 13 fokig emelkedik a hő­mérséklet. ► 14. OLDAL Véghajrázik a kgfb-kampány Ma éjfélig lehet lemondani a régi biztosítást, és de­cember végéig le­het új szerződést kötni. Idén is nagyon sok autós vált biztosítót. ► 7. OLDAL Az ítélet: szegregáció pécsi utca A város jogellenesen különíti el a diákokat jogellenesen különíti el a város a gyerekeket a kaposvári Pécsi utcai iskolában, ez pedig sérti az egyenlő bánásmódról szóló törvény rendelkezéseit. Az is­kola bezárása azonban a polgá­ri jog eszközeivel nem kikény­szeríthető. A helyzet megoldá­sa az önkormányzat feladata. így döntött a bíróság hétfői ítéletében abban a perben, ame­lyet az Esélyt a Hátrányos Hely­zetű Gyerekeknek Alapítvány indított Kaposvár önkormány­zata ellen. Szerintük ugyanis a Pécsi Utcai Általános Iskolában szegregál tan oktatják a cigány származású gyerekeket. In­kább az biztosítaná a felzárkó­zásukat, ha a város többi „nor­mál” iskolájában a többi gyerek­kel azonos esélyeket és lehető­ségeket kapnának. A tárgyalá­son most is elhangzott: a körze­tesítéssel a város az egész ro­matelepet ehhez az intézmény­hez csatolta. Ugyan más iskolá­ba is járnak cigány származású diákok, de csak itt létezik ki­sebbségi nevelés-oktatás. Az or­szágos kompetenciamérésből kiderül: a többi kaposvári isko­lához képest alacsonyabb mi­nőségű oktatást nyújtanak, s alacsony osztálylétszámokkal, évfolyamonként csupán egy- egy osztállyal működtetik az is­kolát Itt a legmagasabb az osz­tályismétlés, a tanulmányok ab­bahagyása, a hiányzás, és itt a legalacsonyabb a tovább tanu­lók aránya. ►14. oldal Diáköröm a Pécsi utcában. A hétfői ítélet ellen fellebbezést nyújtott be a kaposvári önkormányzat www.topaukclo.hu TMl/lligB December 1-től december 7-ig ) 2. KSKTY! újra ucrrÁLHA'n f ---------------­Termékek akár 50%-kal kedvezőbb áron! Járványmentes sziget egyelőre Somogy megye Szemfüles utazásszervezők akár ki is használhatták volna e ténynek az egészségturiz­musban rejlő marketingérté­két: november utolsó napjáig egyedül Somogybán nem kel­lett elrendelni részleges vagy teljes látogatási tilalmat a kór­házakban. Nagyatád kedden megtöri a jó szériát, az influen­zajárvány miatt az összes fek­vőbeteg-osztályon látogatási ti­lalmat rendelt el a működtető NagyatádMED Nonprofit Kft. A régió két másik megyéje közül Baranyában és Tolnában két egészségügyi intézmény már két hete korlátozza a láto­gatást. VágvölgyiEma, a legna­gyobb betegforgalmú Kaposi Mór Oktató Kórház orvos igaz­gatója hétfőn elmondta: min­den reggel elemzik a napra­kész adatokat. Ez alapján dön­tenek majd a korlátozásról. Az intézményben eddig 811-en vették föl a Hl NI elleni oltást, ami több mint fele a dolgozók létszámának. ►S. OLDAL MM§ - , .iW89HIB ÜHSI Előbbre hoznák a vendéglátósok záróráját Mécsesek a gyász jegyében egyetem Kaposváron is emlékeztek a lelőtt hallgatóra Félmilliárdból mérséklik a díjemeléseket VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy könnyen szívinfarktus­közeli állapotba kerülhetnek a kaposvá­ri Honvéd utca lakói! Különösen egy ki­adós esőzés után. Hovatovább háborús övezetnek is beillik az északnyugati be­tondzsungel. A minap is „lélegzetelállí­tó” látvány tárult az arra járók elé. Tö­redezett járólapok és tengernyi tócsák tették próbára a boltba igyekvő időseb­bek türelmét Kérések és panaszok özö­ne zúdult már a hivatalokra, ám a rég óta sürgetett változásnak nyoma sincs. Tessék-lássék módon ugyan olykor ren­det varázsolnak a környéken, de ami­lyen gyorsan eltűnnek a köztisztasági kommandók, ugyanolyan hamar visz- szaáll az eredeti állapot Pedig nem lu­xusálmokat kergetnek a panellakók Csupán bokatörésmentes övezetben kí­vánnak élni (hm) Hallgatók és oktatók emlékeztek hétfőn fél tizenkettőkor a kaposvári egyetem épülete előtt Elképedve hallgatták hétfőn a kaposvári vendéglátósok az önkormányzat tervezetét. Ia- nuártól egyes övezetekben előbbre kell hozni a zárórát.- Tudatosan szúrnak ki ve­lünk? - dühöngött egy ismert vállalkozó. A megyeszékhe­lyen előreláthatóan 41 vendég­lőt, ételbárt, kocsmát, szórako­zóhelyet és italboltot érinthet a döntés. A tervezet szerint Ka­posváron január elsejétől egyes övezetekben hamarabb kellene bezárni a vendéglátó- egységeket, a jelenleginél ko­rábban lesz a záróra. - Legális kijárási tilalmat akarnak be­vezetni a vendéglátóhelyeken? - kérdezte egy másik szakma­beli. A Kiskereskedők Orszá­gos Szervezete (Kisosz) kapos­vári vezetői hétfőn reggel fó­rumot hívtak össze, ahol a vendéglátósok megismerhet­ték az önkormányzat rendelet- tervezetét. ►a. OLDAL Hallgatók és oktatók százai em­lékeztek a Kaposvári Egyete­men hétfőn a pécsi tragédia 19 éves kaposvári áldozatára. Babinszky László rektor, Bor­bély Csaba általános rektorhe­lyettes és a szenátus számos képviselője gyújtott gyertyát. A csendes összejövetelt a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának felhívására egy időben, fél ti­zenkettőkor tartották a ma­gyarországi felsőoktatási in­tézmények. ►s. OLDAL lövőre nem kell többet fizetniük a kaposváriaknak az ivóvízért és a csatornaszolgáltatásért, sem a szemétszállításért. A kommunális adó kulcsa sem emelkedik. Mindezt Szita Ká­roly polgármester jelentette be a somogyi megyeszékhely 2010-es adó- és árpolitikájáról tartott hétfői sajtótájékoztató­ján, majd hozzátette: csökkenni fog ugyanakkor a távhődíj, ám hogy mennyivel, azt majd a ka­rácsony környékén nyilvános­ságra hozott egyetemes gázár ismeretében tudják meghatá­rozni. Ahhoz azonban, hogy a kormányzati megszorítások ke­vésbé sújtsák a somogyi me­gyeszékhelyen élőket, több mint félmilliárd forintos támo­gatást ad polgárainak Kaposvár - közölte a polgármester. Az egyik bulvárlap összeha­sonlítása szerint 2009-ben Ka­posvár volt a legolcsóbb ma­gyar város. *2. OLDAL A ÁRA: 120 FT, ELŐFIZETVE: 83 FT > ^ f ’ f WWW.SONLINE.hu Somogyi Hírlap keresse A SONUNE.hu oldalon: KIHALLGATJA A RENDŐRSÉG ™lt . GÁZPERZSELŐTŐL GYULLADT KI A7 CPVI1Á7AI ADÍTAIZAT MINDKET A CSURGÓI CSALÁDI HÁZ ► www.sonui.e hu MZ tulnHZHUlnlUfVHI ,4 0LDAL KUPAMECCS ,1( , KAPOSVÁRI “rf EGYETEM NYÍLT NAP A KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KARÁN 2009. DECEMBER 5 EN www.ke.hu ; a SONLINE.hu olvasóitól : Ön hogyan változtatna a fegyvertartás • | Magánszemély egyáltalán ne birtokolhasson lőfegyvert Legyen kötelező előtte egy átfogó : Sehogy, szabályokkal nem lehet pszichológiai • védekezni az örültek ellen vizsgálat!

Next

/
Oldalképek
Tartalom