Somogyi Hírlap, 2009. június (20. évfolyam, 127-151. szám)

2009-06-02 / 127. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP SOMOGYI HÍRLAP - 2009. JÚNIUS 2., KEDD Jön még borúra derű szezonnyitó A strandok voltak a balatoni hétvége vesztesei Gelencsér Attila és Balázs Árpád között egy kincs: Varga Imre szobrászművész, Siófok szülötte MIT SZÓL HOZZÁ? Vendégre vár a Balaton vidovics Ákos budapesti kontroliéi-: - Július köze­pén szeretnénk két hetet eltölteni a Balatonnál. Első­sorban azért választottuk a Balatont, mert a gyerme­künk még kicsi, vele nem szívesen kelnénk útra hosszabb távra, habár a tengert, a sós vizet jobban szeretjük. Kisgyerekkel egyébként ideális nyaraló­helynek tartjuk a Balatont. Tetszett a szezonnyitó ren­dezvény is. micheller Norbert székes- fehérvári vállalkozó: - Csak a Balatonnál nyaralunk, mert hétvégi házunk van itt, így a nyarakat és a hét­végéket Siófokon töltjük. Mivel nem messze a város­tól, Székesfehérváron la­kunk, a közelség is nagyon fontos számunkra. Jobban szeretjük a Balatont az Ad­riánál, de azt is észrevettük, hogy a Balaton környékén Siófok olcsóbb, mint Füred vagy Keszthely. patai Zsuzsanna dunabog- dányi vállalkozó: - Minden­képp balatoni nyaralást ter­vezünk a pünkösdi siófoki hétvégénk után. Kisgyerek­kel hosszabb távra nem sze­rencsés elmenni nyaralni, és a tóparton elégedettek vagyunk a szolgáltatások­kal is. Most is magánszál­láshelyen szálltunk meg, és a nyaraláshoz is ilyen he­lyet keresünk, mert kötetle- nebb, mint a szálloda. (Folytatás az 1. oldalról) Nincs okunk panaszra - több vendéglátós is így jellemezte a pünkösdi hosszú hétvégét Sió­fokon; jó részük a hétvégére hangolta a kezdést - Szombaton nyitottunk, és úgy érezzük, hogy megérte. Á hétvége hozta a várakozásokat, elégedettek vagyunk, és bizakodóak a sze­zont illetően - mondta Pillér La­jos, a szabadifürdői Egri borozó tulajdonosa. Csaknem telt háza­sok voltak a siófoki nagyszál­lodák is, a strandok mondhatók a hétvége veszteseinek. A szezonnyitó közönségének kedvét, úgy tűnt, az időjárás sem tudta befolyásolni, hiszen a ha­jóállomás előtti nagyszínpad környéke, hála a programoknak, vonzotta a vendégeket. Sikert ara­tott a Csináljuk a fesztivált, és hangos ovációval zárult a Korái tömegvonzó koncertje is. A legtöbben szinte mindenütt vasárnap voltak, ez persze be­tudható a gyereknapnak is. A Balatoni Hajózási Zrt.-nél szombaton indult az előidényi menetrend, ami azt jelenti, hogy mostantól jóval több személyha­jó közlekedik a tavon, és a hétvége óta kompok is sűrűbben, már 40 percenként járnak. A forgalom azonban az időjárás miatt most nem alakult fényesen. Szabó Zsolt, a Balatoni Hajózási Zrt. sió­foki állomásfőnöke elmondta: a vasárnap volt a legerősebb nap­juk, akkor a menetrend szerinti járatokra 3900-an, a sétahajókra ezren váltottak jegyet, míg a kom­pokat 2300 jármű és azok 6500 utasa vette igénybe. ■ Kolumbán Tünde Fél éven keresztül tartálykocsi­val hordták ki a tűzoltók a vizet a Csurgóhoz tartozó Zrínyitelep­re. Múlt héttől azonban helyi, egészséges vízhez juthatnak a lakók. Ilia Csaba, Csurgó alpolgár­mestere elmondta: mindössze hat család él a telepen, ám ők nem szeretnének elköltözni, így fontos volt, hogy megoldást ta­élő legendaként a pünkösdi Ba­latoni Szezonnyitó ünnepségen vehette át életművének elismeré­seként az Örökségünk, Somogy- ország Kincse kitüntetést Varga Imre szobrászművész, aki felso­rolni is nehéz, hogy hány elisme­rés tulajdonosa. A 85 éves Kos­suth- és Herder-díjas művész egész életében kincseket alkotott, most pedig maga is kinccsé vált. - én roppant halandó kincs vol­nék, de a munkáim, azok kin­láljanak legégetőbb problémá­jukra.- 2008 őszén szóltak, hogy kútjaikból eltűnt a víz, s kérték, tegyünk valamit - mondta az alpolgármester. - A legideáli­sabb megoldást választottuk: új, 30 méteres kutat fúrattunk önkormányzati területen. La­kattal lehet zárni, így csak az it­teniek férnek hozzá a vízhez. esek talán, vagy azok lesznek. Ez az elismerés nekem nagyon nagy dolog, mert azt ígéri, hogy a műveimet megtartják a halá­lom után is - mondta a siófoki születésű szobrászművész, aki­ről a 85. születésnapjára ké­szült könyv köszöntőjében Ba­lázs Árpád polgármester azt ír­ja: mélységes humanizmusa jelzi, hogy az ember nemcsak anyag, hanem lélek is. varga imre a szezonnyitón azt A beruházásra 1,2 millió fo­rintot fordított az önkormány­zat, saját erőből. A zrínyitelepi­ek többször panaszkodtak út­juk állapotára is, ami gyakran lehetetlenné teszi, hogy a men­tő bejusson hozzájuk. Az alpol­gármester azt mondta: aszfal­tozott útra nincs pénz, de a földút lyukjait törmelékkel be- tömködik, hogy járható legyen. mondta: számára mindegy, hogy tél van vagy nyár, hiszen állan­dóan dolgozik. A munka pedig a műteremben zajlik. Siófoki háza sem a nyaralást idézi számára, hiszen ahogy mondta: - Nyaral­ni csak percekre tudtam idáig. Most akarok majd lejönni egy­két napra Siófokra. Az idős alkotó jelenleg is dolgo­zik, épp szülővárosának készít Széchenyi-szobrot, amely a Vízto­rony mellett kap majd helyet. Padokat, tárolókat, kerítést kapott a babócsai nárciszos Befejeződött a babócsai Basa­kert fejlesztése. Pályázat segít­ségével a 12,5 hektáros nárci- szost bekerítették, emellett pihe­nőhelyeket alakítottak ki - a kul­turált környezetre építve - sze­méttárolókkal együtt. A tíz da­rab, egyenként nyolcszemélyes pad, valamint a húsz férőhelyes kerékpártároló négymillió fo­rintból épült meg. ■ J. G. Zászlót kapott a nagyatádi templom MAGYAR NEMZETI ZÁSZLÓT adományozott a Wass Al­bert Emlékezete Alapít­vány a nagyatádi római katolikus plébániának. A szervezet képviselői a pünkösdi mise előtt adták át a koronás címerrel hím­zett nemzeti jelképet a templomnak, (csm) Hősökre emlékeztek Csurgón és Nagyatádon ÜNNEPSÉGET SZERVEZETT a csurgói önkormányzat és a közösségi ház a hősök em­léknapja alkalmából. Az I. világháborús emlékműnél Szabó Sándor oktatási refe­rens mondott beszédet. Nagyatádon is megemlé­keztek: a világháborús em­lékműnél a város vezetői, civil szervezetek képvise­lői koszorúztak. (va-csm) Szépkorúak vidám seregszemléje TIZENÖT TELEPÜLÉS több száz nyugdíjasának rész­vételével tartották meg a balatonszemesi művelődé­si házban a Nyugdíjasok Kelet-balatoni Társulásá­nak művészeti bemutató­ját. A szépkorúak verssel, tánccal szórakoztatták a közönséget, (kt) Jubileumi koncertet adott a keresztúri kórus JUBILEUMI KONCERTET adott a balatonkeresztúri temp­lomban megalakulásának 30. évfordulója alkalmából a balatonkeresztúri-bala- tonmáriafürdői Bárdos La­jos Női Kar. Egyházi és vi­lági művek mellett népze­nei válogatás is szerepelt a kórus repertoárjában. A kórus a Somogy Polgáraiért díjat is elnyerte két éve Elfelejthetik a tartálykocsit kút Egészséges vizet ihatnak végre Zrínyitelepen 40 ÉVE ÍRTUK cwitk-cola kísérleti gyártá­sát kezdte meg a Somogy Megyei Ásványvíz- és Szik- vízipari Vállalat. Ha a mo­dern technikával, egyedi, új receptúra és ízvilág alapján készülő szénsavas üdítőital beválik, a vállalat minden igényt ki tud majd elégíteni belőle. már az üdítőital elnevezé­se is jelezte, tényleg valódi különlegesség került a vá­sárlókhoz. A szocialista ipar ismét feladta a leckét a * nyugati imperialistáknak. S ha néhány, az építőiparban megmaradt anyagot végre kihagytak az üdítő készíté­si folyamata során, akár még sikeres is lehetett vol­na a frissítő. Soha többé háborút - ezt is üzenik a hősök emléknap Kilencvenkét éve emlékezünk meg azokról, akik életüket adták a hazáért Május utolsó vasárnapja csak­nem egy évszázada a hősök em­lékezetének napja. Vasárnap Ka­posváron a Hősök templomában, az ország egyetlen, a hősök tisz­teletére szentelt templomában is rájuk emlékeztek. Arra az ezer- háromszáz hősre - az első és második világháborús kaposvá­ri áldozatokra és 1956 somogyi mártírjaira -, akiknek nevét ma a márványtáblák őrzik, s rajtuk kívül is mindazokra, akik életü­ket adták a hazáért. Az ünnepi szentmisét Bíró László tábori püspök celebrálta. „Fenn Kell tartani az emléke­zést, mert az a nemzet, amely úgy érzi, nem tartozik semmi­vel a múltjának, nem követelhet semmit a jövőjétől" - idézte Jó­kai Anna sorait Gelencsér Attila. A megyei közgyűlés elnöke ki­emelte: a mártírok és hősök olyan emberek, akiknek nem­csak a kegyelet, hanem a dicső­ség is megjár. - Magyarorszá­gon először 1917-ben, majd még két alkalommal erősítették meg törvényben is, hogy ez a nap le­gyen az övék, a mártíroké és hősöké, az ő emlékezetüké. És talán ez az a törvény, amely végre nem elválaszt, hanem ma is összeköt embereket, családo­kat, településeket. Hiszen ezen a napon mindenkinek van kire emlékeznie, mindenkinek van olyan hozzátartozója, rokona, ismerőse, aki a hazáért áldozta Zászlók és koszorúk: a hősökre emlékeztek Kaposváron is életét. Hallottaink mellett köte­lességünk gondolni azokra is - hangsúlyozta Gelencsér Attila -, akik túlélték a háborúkat, harcokat, hazatértek, és elkezd­ték a romokból újjáépíteni az országot. És kötelességünk megérteni ennek a napnak az üzenetét: soha többé háborút! Heintz Tamás országgyűlési képviselő ünnepi megem­lékezésében azt emelte ki: a hő­sök és mártírok, s ezzel együtt a nemzetünk, múltunk és jö­vőnk, reményeink ünnepe ez a nap. Mindazok emlékezetéé, akik fegyverrel vagy anélkül önfeláldozóan szolgálták a hazát a végveszély óráiban, vál­lalva akár a megtorlást is. Mint a képviselő mondta, kilencvenkét éve emlékezünk ezen a napon a hősökre, de van­nak, akikről szinte sohasem esik szó: emlékeznünk kell ezen a napon az otthon maradt édesanyákra is. - Hőseinkben meg kell látnunk az édesanyák arcát, szemükben a soha el nem múló remény könyörgését. Lássuk meg, és tanuljunk belő­le. Merítsünk erőt belőle ma is, amikor mind több és több szív­ből fogy el a remény. A hősök tiszteletére emelt emlékmű talapzatát elborítot­ták a koszorúk: állami és társa­dalmi szervezetek, a honvédség képviselői helyezték el az emlé­kezés virágait. ■ J. E. Most is éppen szülővárosának készít szobrot az örökifjú Varga Imre

Next

/
Oldalképek
Tartalom