Somogyi Hírlap, 2007. március (18. évfolyam,51-76. szám)

2007-03-19 / 65. szám

5 SOMOGYI HÍRLAP - 2007. MÁRCIUS 19., HÉTFŐ MEGYEI KÖRKÉP március TwiNDSOWYtoj^ ITEGZÁR | HOTELS F. SZARKA ÁGNES Elismerést törvénybe írva! újlaki-vátz László, az Or­szágos Fogyasztóvédelmi Egyesület kommunikációs vezetője juttatta el szer­kesztőségünkbe minden energiafogyasztót érintő levelét. így írt: „...Kellemes meglepetéssel szolgált a Magyar Energia Flivatal a hazai fogyasztók számára. Az új villamosenergia-tör- vény tervezetét tárgyalva ugyanis a hivatal kíváncsi volt a fogyasztók vélemé­nyére is. Iparági lobbi­érdekek érvényesülését sejtetően az a gyakorlat, hogy az Energia Hivatal szerepel a fogyasztói pana­szok mindent eldöntő fó­rumaként. A fogyasztóvé­delmi törvény létrehozta a megyékben az egyre job­ban működő békéltetőtes­tületeket. Ezek, bár az EU- irányelvek előírták, nem rendelkeztek, rendelkez­nek törvényes felhatalma­zással az energetika terü­letén, azaz nem tárgyal­hatták hivatalosan a fo­gyasztói panaszokat. Egyébként nem azt állít­juk, hogy az állami ható­ság eleve alkalmatlan a fo­gyasztói jogviták rendezé­sére, hiszen sokszor dönt jól, ám mostanra gyakorla­tilag minden harmadik fo­gyasztó elégedetlen a pa­naszintézéssel! Az sem megoldás, hogy a fogyasz­tó panaszt tehet a szolgál­tatónál, majd a Magyar Energia Hivatal fogyasztó- védelmi osztályán, a hiva­tal vezetőjénél, végül a bí­rósághoz fordulhat. A bé­kéltetőtestületek tárgyal­ják a fogyasztói panaszo­kat, de a szolgáltatók nem voltak soha partnerek eb­ben. így csak „ajánlás” jel­legű határozatok szület­hettek, amelyek végrehaj­tása nem kötelező. Szük­ség van tehát a békéltető­testületi hatáskör iparági törvénybeli elismerésére!” Fütty helyett vastaps a színházban előadás A közönségtalálkozón főként azok vettek részt, akiknek tetszett a darab Az előzetes félelmekkel szemben nem fulladt bot­rányba a Csiky Gergely Színház péntek esti 56 06 / őrült lélek vert hadak cí­mű előadása. Takács Zoltán Mohácsi János író-rendező azt mondta: minden kérdésre szívesen válaszolnak, ha az az előadásról szól, és nem a politikáról ascher TAMÁS rendező el­mondta: nem tud egyetérteni azokkal, akik nem akartak az előadás mély rétegeiben gondol­kodni, s egy didaktikus kisisko­lásfeldolgozást vártak el a mű­vészi kifejezésmód emelkedett­sége helyett. hunyadkürti György elmond­ta, hogy ő nem tapsolt, de en­nek csupán az volt az oka, hogy a téma ilyesfajta feldolgo zása nem nyújtott számára ka­tarzist, azaz méltatlan volta té­ma súlyához és jellegéhez. egy másik hozzászóló szerint várható volt, hogy a közelmúlt ma is élő tanúi közül sokaknak nem tetszik ez a feldolgozás, mivel személyes érintettségük okán másként látják modern­kori történelmünk egy felemelő, de ugyanakkor fájó szeletét. mohácsi ISTVÁN szerzőtárs töb­bek között arról beszélt: élmé­nyeiben október 23-a egy emel­kedett ünnep, amelyről minden­ki, aki átélte, a legnagyobb sze­retettel és lelkesedéssel beszélt Ezt szerette volna visszatükröz­ni a darabban. Azt is megemlí­tette, hogy a művészet számára nem lehet tabu a történelem, hiszen akkor még a világsikert aratott Brian élete című filmet is be kellene tiltani. mohácsi János író-rendező az előadás kulisszatitkaiba avatta be a kérdezőket. Elmondta: szá­mos forrást átnéztek a darab megírásakor, és a próbafolya­mat közben is rengeteget váltó zott az előadás. Az alkotási fo­lyamat során egy percre sem fordult meg a fejükben, hogy ilyen vihart kavar ez a darab. Hozzátette: továbbra is minden kérdésre szívesen válaszolnak. Feltéve, ha azok az előadásról és nem a politikáról szólnak. színházi rendezőkből és szín­művészekből álló közösség egy nyilatkozatot fogalmazott meg az Élet és Irodalom című heti­lapban, amelyben tiltakoznak az ellen, hogy a kaposvári teát­rum sorsáról pártpolitikai ala­pon döntsenek az illetékesek. A színház.hu weboldalon meg­jelent felhíváshoz a péntek esti előadás kezdetéig több mint ez­ren csatlakoztak aláírásukkal. Mindeközben egyre több fenye­gető hang érte a Mohácsi János rendezte ‘56-os előadást, még egy esetleges színház előtti vagy előadás alatti tiltakozó demonst­rációt is rebesgettek a március 16-i darab idejére. Bár terület­foglalási engedélyt senki nem kért a rendőrségen, a színház előtt és az előadás alatt sokan véltek felfedezni civil ruhás rendőröket is. A telt házas estén feltűntek egyes helyi képvise­lők, számtalan rendező és szí­nész, újságíró és kritikus is. A sorokban ült többek között Ascher Tamás, Csányi Sándor, Lukáts Andor, Tóth Ildikó, Mucsi Zoltán, Hollósi Frigyes, Gyabron- ka József, Molnár Gál Péter és sokan mások. De ott volt Jobbá­gyi Gábor is, aki az ominózus ügyészségi feljelentést tette. A darabot többször kísérte hangos tetszésnyilvánítás, majd a végén mintegy tízperces vas­Civil ruhás rendőrök, városházi képviselők, számos ismert szí­nész, rendező és kritikus, vala­mint az előadást az ügyészségen feljelentő egyetemi tanszék- vezető is helyet foglalt a nézőté­ren, ám a hosszas vastaps utáni közönségtalálkozón szinte csak a darab és a társulat szimpati­zánsai maradtak. Különleges este volt a pénteki a kaposvári Csiky Gergely Szín­ház életében, hiszen az 56 06 /őrült lélek, vert hadak című elő­adás körül az utóbbi hetekben magasra csaptak az indulatok. Sokan vélték úgy, hogy a társu­latot ért kritikák már nem is az előadás egyik jelenetéről szól­nak, hanem a közelgő igazgató- választásról. Mint ismert: a da­rabban megidézik Tóth Ilona alakját, akit egyes vélekedések szerint nem történelmi súlyá­nak megfelelő módon jeleníte­nek meg. A máig vitatott sze­repű doktornő alakjáról mintá­zott Sáry Flóra szerepét először alakító Gubás Gabit egy szélső­séges honlap idézhetetlen mó­don támadta meg a darab írópá­rosával, a Mohácsi fivérekkel együtt. Mint arról korábban be­számoltunk, Jobbágyi Gábor, a Pázmány Péter Jogtudományi Egyetem jogi tanszékének veze­tője személyiségi jogi pert is kezdeményezett a somogyi fő­ügyészségnél a darab alkotói ellen, magas összegű nem va­gyoni kártérítést kérve. Az események sodrában a tár­sulat tagjai egy idő után maguk­Érdeklődés? Jobbágyi Gábor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető tanára feljelentette a darab alkotóit, de nem volt kíváncsi az érveikre hoz ragadták a kezdeményezést. Kiszivárgott információk szerint több rendkívüli társulati ülést is tartottak, amelyek egyikére meghívták az igazgatói pályázat elbírálásakor első ízben döntés- képtelennek bizonyult város­atyákat is. Ám mindezek ellené­re úgy érezték a társulat tagjai közül 65-en, hogy nyűt levélben kell a városvezetéshez fordulni­uk, hogy az igazgatóválasztáson szakmai és ne politikai alapon döntsenek. Levelükben arra kér­ték őket, hogy az eddigi magas színvonalú művészi munka foly­tatása és Znamenák István kine­vezése mellett döntsenek. Mind­ezzel szinte egy időben neves tapssal fogadta a közönség. A szintén tapsoló, majd az előadás után és a közönségtalálkozó előtt gyorsan távozó Jobbágyi Gábor egy újságírói kérdésre kérdéssel válaszolt. Azt kérdez­te, hogy ugye, ebben a városban, ahol most vastapsolt a közön­ség, Nagy Imrét mártírként tisz­telik? Tóth Ilona szerepének megítéléséről annyit mondott: nem változott a véleménye. A Forgách András író-műfordí­tó által moderált közönségtalál­kozón ott maradt mintegy száz érdeklődő közül mindenesetre többen hiányolták, hiszen több­ségében olyan nézők maradtak, akiknek tetszett az előadás. Gumimacik a barcsi Arany-kapu alatt tanítási nap A gyerekek ezúttal tantermek helyett az uszodába mentek Rendőrautóban is ültek a nagyatádi iskolások Tanítás helyett uszoda, kézmű­vesműhely és lovasfogat várta a rendhagyó napon a barcsi iskolá­sokat, az épületet pedig gumima­cik és mazsorettek töltötték meg, akik vidám táncot lejtettek a nö­vényekből font Arany-kapu alatt. Ez alatt a kapu alatt vonultak vé­gig később az elsősök is, akiket ezzel fogadtak az iskola diákjává. Az Arany János iskola hagyo­mányos ünnepén - névadója születésnapján - tanárok és diá­kok egyaránt önfeledten ünne- 3 pelhettek. Az előbbiek azért, | mert tanítás helyett játék és § sport volt a penzum erre a nap- | ra, az utóbbiak pedig azért, mert 5 idén is elegendő - három osz­tályra való - elsős jelentkezett Táncra perdültek a barcsi gumimacik; minden okuk megvolt a jókedvre, hiszen tanítás helyett uszoda és lovasfogat várta őket ide, és az oktatásügyre váró megszorítások aránylag kevés áldozattal járnak majd náluk. - A legnagyobb változás várható­an az lesz, hogy a pálfalusi kihe­lyezett iskolánkból a központi épületbe kerülnek be a gyerekek - mondta Siszler Ottóné igazgató. Elmondta: tizenkét éve ez a nap az iskola ünnepe, amikor jutalmazzák a versenyek győz­teseit, s ekkor adják át az Arany-medált azoknak a szak­embereknek, akik az elmúlt évben a legjobban dolgoztak. Idén Szili Istvánnénak, Papp Tibornénak, Vincze Gézáné- nak és Elhardt Jánosnénak szavazták meg a többiek az el­ismerést. ■ Nagy László Több mint négyszáz gyerek vett részt a közbiztonsági napon, me­lyet a nagyatádi rendőrkapitány­ság szervezett. Az általános isko­lás diákok a mentők, a rendőr­ség és a tűzoltóság tevékenységé­vel ismerkedtek, de a három szervezet munkájá­val kapcsolatos tu­dásukról is számot kellett adni az egyes állomásokon. Mind­emellett a számuk­ra izgalmas eszkö­zöket megnézhették és kipróbál­hatták az iskolások: ültek rend­őrautóban és elindíthatták a tűz­oltóautó szirénáját is. Rigó István, a Nagyatádi Váro­si Rendőrkapitányság közleke­désiosztály-vezetője a Somogyi Hírlapnak elmondta: ezek a kö­tetlen találkozások a rendőrség és a diákok számára is nagy je­lentőséggel bírnak, hiszen a megtekinthető érdekességek mellett minden kérdésükre vá­laszt kaphatnak a gyerekek, akik ilyen alkalmakkor észrevétlenül tanul­hatják meg a köz- biztonság egyes ré­szeinek fontossá­gát vagy a segítségnyújtást. Megszokják a segítő szervek munkaeszközeit, így nem esnek pánikba, ha mentőt, tűzoltóau­tót vagy rendőrautót látnak. ■ Csikós Magdolna ■ Jelentősek ezek a találko­zások a diákok és a rendőrök számára is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom