Somogyi Hírlap, 2007. március (18. évfolyam,51-76. szám)

2007-03-19 / 65. szám

6 2007. MÁRCIUS 19., HÉTFŐ wmznzmam 2010-ben lehet litván euró LITVÁNIA VÁRHATÓAN 2009- ben teljesíti az euró beveze­téséhez szükséges maast- richti kritériumokat, és a kö­vetkező évben csatlakozhat az euróövezethez. Litvánia eredetileg idén januárban vezette volna be az eurót, de í tavalyi inflációja valamivel felülmúlta az engedélyezett szintet. Tízezer cég csődölt be Romániában TAVALY 10431 román vállalat került csődeljárás alá, 45 százalékkal több, mint 2005-ben. Jellemzően a leg­több csőd, 37 százalék, a belföldi kiskereskedelmi ágazatban volt, mert a ki­sebb vállalkozók nem bírják a versenyt a bevásárlóköz­pontokkal, amelyek száma tavaly 40 százalékkal nőtt Romániában. Véget érhet a hamisítások korszaka Jövő JANUÁRTÓL szinte lehetetlen lesz hamis igazolvánnyal lakást venni, ugyanis az iratokat a köz­jegyzőknek és az ügyvédek­nek azonnal elektronikus úton ellenőriztetniük kell. A lakásmaffia egyik tipikus trükkje az okiratok hamisí­tása, ha kiderül, hogy ok­mányuk lopott, hamis, vagy meghamisított, akkor az asztal túlsó felén ülőnek rövid úton értesítenie kell a rendőrséget. Egyre több benzinkút árul gyógyszert eddig 117 kérelem érkezett a benzinkutaktól az Állami Népegészségügyi és Tiszti­orvosi Szolgálathoz a pati­kán kívüli gyógyszerforgal­mazással összefüggésben. A hatóság 22-t már elfoga­dott, csupán egy kérelmet utasított el. Holnap költözik a budapesti tőzsde MÁRCIUS ismétől új helyen, az Andrássy út 93. alatti, egykori Herzog-palotában folytatja működését a Bu­dapesti Értéktőzsde. A BÉT tavaly októberben írt alá bérleti szerződést az Andrássy úti ingatlanra. | A tőzsdének eddig helyet adó épületben bevásárló- | központot és luxuslakáso­kat alakítanak ki. Cégbejegyzés egy óra alatt SZÁZEZER FORINT helyett ti­zenötezerből is megoldható a cégbejegyzés, nem kell külön ügyvédhez, közjegy­zőhöz menni a kisvállalko­zóknak, ami jelentősen meggyorsítja az ügyinté­zést - döntött a kormány legutóbbi ülésén. Az elfo­gadott törvényjavaslat sze­rint zrt.-knek 20 helyett ötmilliós, míg a kft.-knek 3 millió helyett félmilliós alaptőkével kell csupán rendelkezniük. lui i luydíjd. GAZDASAG Tízezer helyett ötszáz luxusadós határidő Ma még pótlékmentesen be lehet fizetni a helyiadó-előlegeket Ma még pótlékmentesen lehet befizetni a helyi adók előlegét. A tavaly bevezetett luxusadóból származó bevétel nagysága messze elmarad az előzetesen várttól. Tóth Marcella A mai napig kell befizetni a he­lyi adók és a gépjárműadók elő­legét, mivel az eredeti, március 15-ei határidőt néhány nappal későbbre tolták a nemzeti ün­nep miatt. így ma még pótlék- mentesen lehet befizetni a vál­lalkozókat terhelő iparűzési adó és kommunális adó előlegét, va­lamint a magánszemélyek kom­munális adójának, az építmény­adónak és a gépjárműadónak az első részletét. Ugyanez érvényes a luxusadó­ra is, amelyet tavaly óta kell fi­zetniük a magánszemélyeknek a százmillió forintnál értékesebb lakások és lakóépületek után. Az adó mértéke a százmillió forint fölötti rész fél százaléka. A Pénz­ügyminisztérium az előzetes becslések szerint arra számított, hogy országosan tízezer lakást és ezer üdülőt érint majd az új adónem, s ennek alapján orszá­gosan egymilliárd forint éves be­vételt remélt. Ez az összeg a va­lóságban ennél jóval kevesebb. De hogy pontosan mennyi, azt a szaktárcánál sem tudták meg­mondani. A tavalyi évre vonat­Az ingatlanok és a gépjárművek után is be kell fizetni ma az idei adókötelezettség első részletét Gépjárműadó teljesítmény alapján január elsejétől nem a súly, mányzatok a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatá­sok Központi Hivataltól ka­pott adatok alapján róják ki az idei gépjárműadót. Problé­mát jelentett, hogy az 1998 előtt forgalomba hozott jármű­vek egy részének forgalmijá­ban nem szerepel a teljesítmény. Ha valaki még nem kapott ér­tesítést az adókötelezettségről, a jegyzőnél érdeklődhet. hanem a kilowattban mért tel­jesítményalapján kell fizetni a gépjárműadót. Új járművek­nél minden kilowattra 300fo­rint jut, ez egy lóerőre 220 fo­rintot jelent. A legrosszabbul a nagy teljesítményű, kis sú­lyú motorkerékpárok tulajdo­nosai jártak. A jármű korává arányosan fokozatosan csök­ken az adóterhelés. Az önkor­kozó adatokat későbbre ígérte a sajtóosztály. A legnagyobb bevételt a fővá­rostól remélték, ahol tavaly ösz- szesen 502 luxusadóbevallást nyújtottak be. Az űrlapok feldol­gozása után azonban kiderült, hogy 82 ingatlan értéke nem éri el a százmillió forintos értékha­tárt - tudtuk meg a Főpolgár­mesteri Hivatal Sajtóirodájától, így 413 adózó fizetett be össze­sen valamivel több mint százmil­lió forintot. A fővárosi adóügy- osztály az ellenőrzéseket 2006 októberében kezdte el, s mosta­náig összesen harminckilenc magánszemélynél indított eljá­rást. Idén februárig huszonhá­rom ellenőrzés fejeződött be, s tizennégy adózónál állapítottak meg mulasztást. Esetükben az adókülönbözet megállapításán felül adó- és mulasztási bírságot is kiszabtak. Pécsett tavaly tíz magánsze­mély vallott be luxusadót, de kö­zülük hatnak végül nem kellett fizetnie, mert az építményadója nagyobb volt, mint a luxusadója - mondta el kérdésünkre Dobay Balázs, a város polgármesteri hi­vatalának adóügyi osztályveze­tő-helyettese. Vagyis négyen fi­zettek összesen hétszázezer fo­rintot. Kaposváron tavaly mind­össze egy magánszemélynek kellett luxusadót fizetnie, ami­ből hatvanezer forint bevétele volt az önkormányzatnak - mondta el érdeklődésünkre Far­kas Edit aljegyző. Szekszárdon nem volt olyan magánszemély, aki luxusadóbevallást adott vol­na be tavaly, így ebből nem is folyt be pénz - mondta el érdek­lődésünkre Kovács Lászlóné, az adóosztály vezetője. Ugyanerről számoltak be Tatabányán, ahol szintén nem volt 2006-ban lu­xusadót bevalló vagy fizető adó­zó. Mivel a polgármesteri hivatal tudomása szerint nincs is olyan épület Tatabányán, amelynek az értéke meghaladja a százmillió forintot, nem is ellenőrizték az adókötelezettséget. Áprilistól szigorodnak a munkaügyi bírságok Lényegesen emelkedik április el­sejétől a munkaügyi szabálysér­tések elkövetőivel szemben ki­szabható bírság felső határa - de­rül ki a Szociális és Munkaügyi Minisztérium rendeletének ter­vezetéből. A magasabb összegű bírságokat az április elseje után elkövetett vétségekért lehet ki­vetni. Az indoklás szerint a pénz­összeg emelésével szeretnék erő­síteni a munkaügyi és munkavé­delmi szabályszegésekért \ személyes felelősséget. így tavasztól százezer fo­rint lesz a legmagasabb ki­szabható bírság az épí­tésre, a villamossági berendezésekre, a ka­zánokra, a nyomás­tartó berendezések­re, valamint a tároló tartályokra vonat­kozó biztonsági sza­bályok megszegé­séért. Szintén akár száz­ezer forintjába is kerül­het a munkáltatónak, ha valakit orvosi vizsgálat­hoz kötött munkakörben előírt munkaköri alkal­massági vizsgálati eredmény nélkül foglalkoztat, vagy ha aka­dályozza a munkavédelmi képvi­selőt. Százezer forint lesz a leg­magasabb kiszabható bírság a magánmunka-közvetítés, a mun­kaerő-kölcsönzés szabályainak megsértéséért, továbbá a terme­lő-, illetve biztonsági berendezé­sekre vonatkozó előírások meg­szegéséért. A szabálysértési törvényben rögzített százötvenezer forintos maximális összegre emelke­dik a munkaviszony létesíté­sére, megszüntetésére, vala­mint a munkabérre vonatko­zó rendelkezések megsze­géséért, a munkahelyi ér­dekképviselők jogainak megsértéséért, külföldiek illegális foglalkoztatásá­nak elősegítéséért, illet­ve a munkavédelmi sza­bálysértésért. Emellett a maximális bírsággal sújt­hatok azok is, akik a köz­úti forgalomban fuvaro­zást végző járművekre és azok személyzetére vonatkozó szabályokat szegik meg. ■ T. M. A munkaügyi bírság felső határának változása A munkabérre vonatkozó rendelkezések megszegése 100 150 FORRÁS: SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

Next

/
Oldalképek
Tartalom