Somogyi Hírlap, 2006. június (17. évfolyam, 127-151. szám)

2006-06-24 / 146. szám

11 SOMOGYI HÍRLAP - 2006. JÚNIUS 24., SZOMBAT Térzene szól négy napig a település központjában és a Balaton-parton Kötélhúzás a kánikulában strandfejlesztés Élményfürdőt, uszodát, sportszállót szeretnének Júniusi napfürdő a parton. Elégedetlenek a városatyák a strandok színvonalával, mégsem biztos, hogy egyhamar kedvező változás történik... Először lesz Térzene Fesztivál Balatonfóldváron, július 6. és 9. között. - Évtizedes hagyo­mánya van a nyáresti térzené­nek, mely az egyik legkedvel­tebb program lett - mondta Ka­pus János főszervező, a Ránki György Zeneiskola fúvószene­karának karnagya. - A közön­ség lelkesedése ösztönözte a fesztivál megszervezését. A ze­ne kapja a főszerepet, de bemu­tatkozik a kistérség gasztronó­miai, bor- és sportkultúrája is. Mindez a kistérség kulturális kirakata lehet és ráirányíthatja a turisták figyelmét térségünk egyedi, csak erre a vidékre jel­lemző értékeire. A fesztiválon minden este a dél-dunántúli régió egy kiemel­kedő zenekara ad térzenét. - Akár egész délután is lehet tér­zenét hallgatni a fesztivál há­rom napján, hiszen a Jubileumi téren az ifjúsági és gyermekze­nekarok országos találkozóján részt vevő együttesek váltják majd egymást. A nagy koncer­tek után éjszakába nyúló tér­bulikat rendezünk a Balaton partján. Az éjszakai programo­kat természetesen elsősorban a fiataloknak szántuk, de külön felhívnánk a figyelmet a július 9-i, vasárnapi nótázós estre, amelyre a magyar nótákat és cigányzenét kedvelő közönsé­get várunk. A péntek délután különlegessége pedig a ska- zenekarok zenélése lesz. Ez a fi­atalok körében egyre kedvel­tebb stílus a reggea-zenéből alakult ki. Mifelénk itt lesz a premierje, az biztos. ■ Fónai I. Kapus János reméli, hogy nem marad el a siker strandból 21. századi vendég­vonzó hely válna. Élményfürdő és fedett uszoda, felette sport­szálló épülne. Az uszoda a vá­rosi szállodák számára is szol­gáltatásbővítést jelenthetne, s megoldaná a térség iskolai úszásoktatását. Üzemeltetésé­re az önkormányzatnak nem lenne pénze, csak úgy, képzel­hető el, ha vállalkozásra bíz­zuk, ezért is kell a nyereséget is termelő szálló hozzá. Az egy­re nehezedő gazdasági helyzet­ben bizony elképzelhető, hogy Sok zöld maradt a földvári korzón ELKÉSZÜLT a szezonra a partra vezető sétány. A kor­zó vállalkozói területet sze­rettek volna kitelepülésre a zöld felület rovására. Végül kompromisszumos megol­dással megmaradt a zöld is és a vendéglátósok is sza­badtéri placchoz jutottak, ha nem is akkorához, amekkorát eredetileg szeret­tek volna. Állnak az évszá­zados fák is, amiket először még kivágásra jelöltek... Két éve készen az élmény- fürdő, a fedett uszoda és a sportszálló tervei, de a megvalósítás elakadt a ha­tósági útvesztőben. Mind­három létesítmény a keleti strandon épülne fel. Fónai Imre- Az új képviselő-testület fel­adata lesz dönteni arról: to­vább folytatja a két éve tartó huzakodást, vagy letesz ezek­ről a szép elképzelésekről - mondta Bezeréti Katalin, Bala- tonföldvár polgármestere. A helyi képviselő-testület tagjai szezon eleji városbejárásukon újfent megállapították: a stran­dok színvonala bizony jócs­kán elmarad a kor követel­ményeitől, vagy éppen több más Balaton-parti település strandjától.- Mindkét strandunk a hatvanas években épült; azóta nagyon keveset fordítottak, for­dítottunk a fejlesztésükre - emlékeztetett a polgármester. - Két éve egyeztetgetünk a szak­hatóságokkal, eredmény nél­kül. Azt szeretnénk, ha a keleti a következő képviselő-testület feladja ezeket az elképzelése­ket és egyszerűen csak a strand kisebb nagyságrendű fejlesztésére keres befektetőt. Ez esetben azonban le kell szá­molnunk a téli-nyári turizmus tervével is. A partrehabilitációs jogsza­bályon különbözött össze a földvári önkormányzat a terü­letfejlesztési szakhatóságok­kal. E törvény szerint a strand területének nyolc százalékát le­het beépíteni.- Álláspontjuk szerint az em­lített fejlesztésekkel ezt túllép­nénk, szerintünk azonban korántsem - tájékoztatott Bezeréti Katalin. A polgármes­ter hozzátette: nem létezik olyan hosszabb távú elképzelés sem, amely szerint fizetőssé tennék Balatonföldváron a strandolást. Döntés született arról, hogy a Balaton-partra mindig is szabadon le lehet jut­ni, csak az élményfürdő hasz­nálata kerül pénzbe - ha egy­szer megvalósul... Hulladék a tóparti utcavégeken ZÖLDHULLADÉK Csúfítja egyes part közeli utcák vé­gét Bezeréti Katalin szerint szomorú, hogy számos szó­belifelhívás és írásos tá­jékoztatás dacára még mindig sokan hulladéktá- ' rolónak nézik a közterületet. S ebben elsősorban az üdü­lőtulajdonosok a ludasak. Az ingyenes elszállítási akci­ónak már vége, a helyi Ga- mesz mégsem győzi a rend­rakást a renitensek után. Bezeréti Katalin szerint a szemétért az üdülők tulajdonosai a felelősek HHHSiiIisSIlii Civil tanács alakult a helyi egyesületekből öt helyi egyesület vezető­jének aláírásával megala­kult az egyesületek nyílt szövetsége: a Balatonfóld- vári Civil Tanács. A civil fórumok, a civil fesztivál és a közös kulturális ren­dezvények késztették arra az egyesületeket, hogy kapcsolatukat még erőseb­bé, szorosabbá tegyék. Ügyvivőnek Berkesné He­gedűs Márta kultúrház- igazgatót és Kapus János zenetanárt választották. Mecénás-díjat osztottak a földvári zenebarátok HUBERNÉ SAX TÍMEÁT vá­lasztotta 2005 mecénásá­nak a Balatonfóldvári Ze­nebarátok Köre Közhasz­nú Egyesület. Immár hagyomány ez a díjazás, ötödik éve ítélik oda a zenét kedvelők, értők és művelők egy-egy lelkes támogatójuknak. Útlezárás a főúton, a város központjában TRIATLONVERSENY miatt szombaton délelőtt fél tíz­től délután fél egyig a het­venes főút Szántód és Balatonfóldvár központi csomópontja közötti sza­kaszának Balaton felőli ol­dalán nem lehet közleked­ni. A Nagykanizsa felé tartó forgalmat a bal olda­li két sávra terelik át, míg a Budapest irányában közlekedőket Kőröshegy felé irányítják. Kiemelt díjért fújt a tenorkürtös növendék rituper richárd, a Ránki György Zeneiskola növen­déke első helyezést ért el az országos mélyrézfúvós- versenyen tenorkürttel. A pécsi régiós válogatóról maximális pontszámmal jutott a hetedik osztályos diák a kiskunfélegyházi döntőbe. A közel száz nö­vendék mindegyike két produkciót adott elő a két­napos erőpróba során. A földvári nú végül egyike lett a három kiemelt díja­zottnak is. Felkészítője, Budai Attila tanári külön- díjat kapott. HIRDETÉS Hárman kaptak érmet Balatonfóldvár napján A település alapításának száz­tíz éves évfordulóját ünnepel­ték a Földvár Napja rendez­vénysorozattal. A helyi művé­szeti csoportok fellépése mel­lett helytörténeti kiállítást is nyitottak Halász Gábor képes­lapjaiból, illetve ekkor került sor a városi közélet jeles sze­mélyiségeinek kitüntetések át­adására is. Önkormányzati elismerő em­lékérmet idén hárman vehet­tek át. Horváth Ferenc a Szent Kereszt Kolping Család vezető­jeként 1992 óta végzett irányí­tó, közösségszervező tevékeny­ségéért érdemelte ki ezt az elis­merést. Sebestyén Gyuláné a vöröskereszt helyi szervezeté­ben, majd a nyugdíjas-egyesü­let vezetőségi tagjaként végzett több évtizedes munkájáért, Er­délyi Béla, a Spartacus Vitorlás Egyesület igazgatója pedig a nemzetközi versenyek meg­szervezéséért vehette át az em­lékérmet. Önkormányzati elis­merő oklevelet négyen kaptak. Lipták Béla a polgárőrszerve­zetben végzett tizenöt éves, Schneider Zoltán pedig labda­rúgásban végzett több évtize­des társadalmi munkájáért. Zsár Jánost az öregfiúk csapa­tának sikeres szerepléséért, Vojts Imrét a Földvár TV-ben az alapítás óta végzett társadalmi munkájáért tüntették ki az ok­levéllel. ■ Keszthelyi Z. Industrie Elektrik Kft Marcali keres gyakorlattal rendelkező ügyviteli alkalmazottat, aki munkaügyben, bérelszámolásban, tb. ügyintézésben jártas.----------- Kérem jelentkezzen: -----------­In dustrie Elektrik Kft. Marcali Vereckei u. 3. Tel.: 85/515-810 FIGYELEM, RENDKÍVÜLI AKCIÓ! Új, kényelmes, igényes lakások értékesítését kínálja a Pyramid 2000. Kft ' i ■ ~ ? ~ ~~ . : : . ’N A Kaposvár, Berzsenyi u. 44. sz. alatti társasházban. A még meglévő lakásaink 67 m2-töl-93 m2-ig. 218 000 Ft/m2-től-228 000 Ft/m2-ig A kedvezményes akciónk tovább folytatódik a vételár 50%-áig számítunk be kisebb ingatlanokat, panellakásokat is. Érdeklődni: 82/419-155 PYRAMID 2000. Kit. Kaposvár, Kanizsai u. 70. FÖLDVÁRI TÜKÖR ísmmmamm& SUZUKI r..................... B080H6,C5 Tű zön, vizen. g mmé Wpsr m *- m nagyon nagyon g AKÁR < 400. Az Ön márkakereskedője: SUZUKI BORONGICS Kft 8630 Balatonboglár, Vikár B. u. 2. Telefon/fax: 85/352-070 'J|‘ E-mail: info@suzuklborongics.hu • www.suzukiborongics.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom