Somogyi Hírlap, 2006. június (17. évfolyam, 127-151. szám)

2006-06-01 / 127. szám

2 Minek örül és mi bosszantja? kisdeák József rokkant- nyugdíjas, Kaposvár: Rég­óta fájt már a vállam, de amióta megfelelő kórházi kezeléseket kapok, már nem sajogat annyira. Kezd teljesen meggyógyulni. En­nek örülök a leginkább. Hogy mi bosszant? Igazá­ból semmi. Megpróbálok úgy hozzáállni a dolgok­hoz, hogy csak a jó oldalát nézem és pozitívan gondol­kodom. így legalább nem kell bosszankodnom. Tóth Szabolcs állatorvos, Kaposvár: Most leginkább a rossz időjárás miatt boszszankodom. Elszomo­rító a sok eső és a szürke égbolt, megjöhetne már végre a melegebb idő. A nyár közeledte éppen ezért örömmel tölt el. Szép idő, vidámság és persze a nyaralás. Az üdülési csek­ket is megkaptam a mun­kahelyemen, így aztán tel­jes a boldogságom. Jöhet az utazás. KÖRMENDI NÓRA tanuló, Kaposvár: Végre befejező­dött a tanév és eljött a nyá­ri szünet ideje, ennek örü­lök a legjobban. Nehéz volt ez az év, rám fér már egy kis pihenés. Ez a boldogság szerencsére most elvonja a figyelmemet azokról a dol­gokról, amik valami miatt esetleg bosszanthatnának. Bár az idő rossz, nekem fel­hőtlen napok következnek sok-sok pihenéssel. MEGYEI KÖRKÉP SOMOGYI HÍRLAP - 2006. JÚNIUS 1„ CSÜTÖRTÖK Százmilliók adnak új esélyt támogatás Új műszereket kapott négy Somogy megyei kórház A kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház százmillió forint értékű orvosi műszert nyert. Sok beteg és sérült túlélési esélyeit növelhetik a berendezések Hétszázmillió forintnál is több pályázati pénz sor­sáról döntöttek a napok­ban Kaposváron és Buda­pesten. Somogy jól járt. Márkus Kata Többféle állami támogatást, va­lamint a legkorszerűbb követel­ményeknek megfelelő orvostech­nikai eszközöket nyert Somogy.- Az egészségügyi minisztéri­um pályázatán százmillió forint értékű orvosi műszert nyert a Kaposi Mór Oktató Kórház - tudtuk meg Dubovay Angelika munkatárstól. - A központi in­tenzív osztályon már használják a pályázaton nyolc évre, tartós használatra nyert hat altató- és négy lélegeztetőgépet. A sür­gősségi centrum két mobil léle­geztetőgépet kapott a projekt ke­retében, a belgyógyászati osz­tályra pedig hat betegellenőrző készüléket és egy központi mo­nitort juttatott az egészségügyi tárca. A kórházat csupán a gé­pek üzemben tartásának és ja­vításának költsége terheli. Kiss István, a kórház központi intenzív osztályának vezető főor­vosa szerint a rendszerbe állított eszközök a korszerűségüket, használhatóságukat és megbíz­hatóságukat tekintve fényévnyi előrelépést jelentenek a kórház mindhárom osztályát tekintve. A magas színvonalú betegbiz­tonság mellett segítik a tudo­mányos adatgyűjtést, s megfe­lelnek az egyénre szabott gyó­gyítás követelményeinek is. A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács szerdai ka­posvári ülésén több mint 1,3 mil­liárd forint sorsáról döntöttek. Ebből több mint 600 millió jutott Somogyba. Gyenesei István társ­elnök azt mondta: az összegből céltámogatás keretében a nagy­atádi, a siófoki, a kaposvári és a mosdósi kórház összesen 72 mil­liót kapott egészségügyi-gépmű- szer-beszerzésre. A pénzből Nagy­atádra többek közt például léle­geztetőgép, őrzőmonitor, Siófok­ra ultrahangos diagnosztikai ké­szülék, Kaposvárra, illetve Mos­dósra pedig képalkotó diagnosz­tikai és aneszteziológiai készülé­kek kerülnek. ■ Márkus K. Szennyvízcsatorna-építésre is jut félmilliárd Három nyertes Innocsekk pályázat Somogyból a regionális fejlesztési tanács ugyancsak a céltámogatási ke­retből 492 millió forintot ítélt meg Kaposvár, Simonfa, Zse- lickislak és Zselicszentpál kö­zös pályázatára szennyvízcsa­torna-hálózat építésére. Ebből összesen 11 kilométer csator­na épül, s 629 család tud majd rákötni a hálózatra. Ka­posvár a töröcskei városrészé­nek csatornázását valósítja. Ott három kilométer csatorna épül, s ezzel 175 ingatlan tu­lajdonosának szennyvízelveze­tési gondjai oldódnak meg. az innocsekk pályázat kere­tében a vállalkozók által fi­zetett innovációs alapból újítások megvalósításához százszázalékos támogatást kapnak a nyertes pályázók. Somogy megyéből három cég pályázott erre sikerrel. TERRAWELD Kft. Komló, Kaposvár 14 millió 880 ezer Ft Cseh és Társa Kft. Kaposvár ________20 millió 130 ezer Ft Sz enna Pack Trade KfL Szenna 22 millió 583 ezer Ft A BALATONTÓL... Csorna szerdán megtörtént a kábel-tv-hálózat műszaki átadása; a rendszert még január elején helyezték üzembe - közölte Király Péter csornai polgármes­ter. A településen csak­nem 110 előfizetőt tarta­nak nyilván, (hm) Kadarkút a kaposvári Többcélú Kistérségi Társu­lás 77 településéhez tarto­zó oktatási intézmények vezetőit köszöntötték Ka- darkűton. Lőrinczné Kiss Ilona, a társulás elnöke el­mondta: a közelgő pedagó­gusnap alkalmából a szer­vezők kis műsorral ked­veskedtek. A napot foga­dás és kötetlen beszélge­tés zárta, (bl) Kaposvár találkozás a szé­kesfehérvári megyéspüs­pökkel címmel tartottak rendezvényt a püspöki székházban. Spányi Antal megyéspüspök a Magyar Katolikus Rádió jelenéről és a székesfehérvári egy­házmegye életéről tartott beszámolót az érdeklő­dőknek. (sk) Kaposvár gyermekdalt vagy népdalt énekelhet­nek a Liszt Ferenc Zeneis­kolába felvételiző hallga­tók - tájékoztatott szerdán Papp Tibor igazgatóhe­lyettes. A meghallgatást június hatodikán és hete­dikén tartják; az intéz­ménybe 6-21 éves korú fiatalok járhatnak, (hm) Kai^l EREDMÉNYESEN pá­lyázott a Gyermekétkezte­tési Alapítványnál a rászo­ruló személyeknek élelmi­szercsomag biztosítására a karádi önkormányzat. Ki­lenc hónapon keresztül közel harminc nehéz hely­zetű család kap átlagosan havi hat kiló üsztet. A többgyermekes családok az első adományt a napok­ban vették át. (kj) Mezőcsokonya hétmillió fo­rintból újítják fel a Latin­ka utcát a településen. A területfejlesztési tanács által kiírt pályázaton 2,5 millió forintot nyert a falu. A beruházáshoz szüksé­ges többi pénzt az önkor­mányzat önerőből igyek­szik előteremteni, (bl) Megszűnhetnek a szemétkupacok a mezőkön, az erdőszélen tudatformálás A lakosságnak is segítenie kell, másképp nem lesz sikeres az unió által támogatott program Tudatformáló lesz az ISPA hulladékkezelési program - ezt várják a balatoni szervezetek vezetői. Fónai Imre Megszűnhet az illegális szemét­elhelyezés, ha belátható távolság­ban lesznek ingyenes gyűjtőszi­getek. Sütő László, a Balaton Fej­lesztési Tanács elnöke hangsú­lyozta: a kiemelt balatoni üdülő­körzet települései nemcsak a dél-balatoni, Sió-völgyi hulladék- kezelési programban érintettek, hanem a Mecsek-Dráva projekt sikerében is érdekeltek.- Nemcsak arra számítok, hogy a szervezett hulladékgyűjtés és -kezelés végre európai módon történik - mondta Sütő László.- Azt is várom, hogy a program tudatformáló lesz. Bárhogyan is próbálkoztunk vele eddig, nem sikerült felszámolni hosszabb távra a települések végében, el­hagyatott területein lévő illegális szemétlerakókat. Ha kiépül az ISPA-rendszer, akkor lehetővé válik, hogy bárki, akinél nagyobb mennyiségű hulladék összegyű­lik, elvigye azt a közeli gyűjtő­Sütő László: fontos, hogy közel és ingyen lehessen lerakni a hulladékot pontba. Fontos, hogy ezekhez mindenki belátható távolságon belül hozzáférjen és a hulladék elhelyezése ingyenes legyen.- Fontos, hogy a balatoni régi­óban a lehető legkorszerűbb módon történjen a szemétgyűj­tés és -kezelés - mondta Rosta Sándor, a Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnö­ke. - Jelentős program az ISPA- rendszer kiépítése. De nem csak nekik. Legalább ilyen fon­tos, hogy a lakosság hogyan vesz majd részt az újfajta hul­ladékkezelésben. Feltétlenül szemléletváltásra van szükség, arra, hogy a lakosok segítsék a programot, vegyenek részt ben­ne. Alapvető változás, hogy kü­lön kell válogatnunk a szeme­tünket, mert csak úgy haszno­sítható hatékonyan. Szeren­csére ez fokozatosan valósulhat meg. Nagyobb figyelmet kell te­hát erre fordítani. A Balaton- parton az üdülőövezetekben ha­talmas mennyiségű zöldhulla­dék képződik. Hasznos, hogy az ISPA-program keretében a sze­métfeldolgozókban komposztá­lásra is lehetőség lesz, vagy akár a hulladék fűtőanyagként való felhasználására. Negyven lerakóhelyet bezárnak, rekultiválnak A nagytérségi hulladékgazdál­kodás bevezetésével a ma hasz­nált hulladéklerakókat bezár­ják. A környezeti veszélyforrás csökkentése megköveteli ezek­nek a rekultiválását. Az Euró­pai Unió által támogatott ISPA- program keretében negyven le­rakóhelyet rekultiválnak. Ilyen például a Siófok-Balatonsza- badiban lévő. Természetesen csak azt követően kerülhet majd erre sor, amikor már mű­ködnek az új létesítmények. ROVATUNKA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT ÉíT-H

Next

/
Oldalképek
Tartalom