Somogyi Hírlap, 2005. szeptember (16. évfolyam, 204-229. szám)

2005-09-01 / 204. szám

www.somogyihirlap.hu Somogyi Hírlap XVI. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM. ÁRA: 85 FT, ELŐFIZETVE: 61 FT KÖZÉLETI NAPILAP ■ ^--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­---------------------------------------------------­Kaposvá r, Zaranyi u. 6-8. éy-A Tel.: 82/510-510 ÜLJ fax: 82/410-013 •■BT E-mail: seat@zsKleauto.hu www.zsilleauto.hu 2005. SZEPTEMBER 1., CSÜTÖRTÖK Gyűjtés az árvízkárosultaknak Hargita megye több somogyi testvér- településén is gyűjtés kezdődött a na­pokban a székelyföldi árvízkárosultak megsegítésére. Mindazok részére, akik nem rendelkeznek testvérkap­csolattal, és segíteni szeretnének, alszámlát nyitott tegnap a megyei ön- kormányzat. Gyenesei István elnök, Sárdi Árpád alelnök és Vörös Tamás főjegyző személyenként 50 ezer forin­tos magánfelajánlást tett. Ugyanek­kora összeget fizetnek be arra az alszámlára, amit a somogyi viharkáro­sultak megsegítésére nyitottak. így összesen 300 ezer forinttal indították el a gyűjtést. A megyei közgyűlés mintegy 3 millió forintos hozzájárulá­sáról a szeptember 29-i soros ülésen p. 'f, 4 két alszámlára a befizetéseket L -al vagy az OTP Bank Rt. bár- 'ban lehet megtenni. A so- viz- és viharkárosultakért: >002-15396004-10150003. „argita megye árvízkárosultjaiért: 11743002-15396004-10160002 A horgászokat segítik a halászok A Balatoni Halászati Rt. működési kö­rülményei jelentős mértékben meg­változtak az elmúlt 10-15 évben - mondta tegnap Budapesten, a 74. Or­szágos Mezőgazdasági és élelmiszer- ipari kiállításon Kiss György Károly, a cég elnök-vezérigazgatója. - Az új kö­vetelményeknek való megfelelés érde­kében a korábbi haszonelvű halászat úgy alakult át, hogy elsőrendű fontos­ságúvá vált az ökológiai szemlélet, va­lamint a természetvédelem és a hor­gászigények kielégítése. Szeptember elsejétől húsz százalékkal csökkenti a Balatoni Halászati Rt. az idei évre szóló horgászbérletek árát - ezt is bejelentették tegnap Budapesten. VEGYE ESZRE! Vegye észre, még városközpontokban is gondot okoz, hogy nincs nyilvános illemhely. Közterületi vécé alig épült. Azokon a helyeken; pénzintézetekben és nagy élelmiszerboltokban sincs mód a könnyítésre, ahol az emberek­nek gyakorta dolga akad. Bár a pár négyzetméternyi italkimérésben is kell lennie külön a személyzet s külön a vendégek számára e célt szolgáló he­lyiségnek, kosztümös hölgyek és őszü­lő nagymamák számára ez nem meg­oldás. Sokan pedig azért nem választ­ják ezt a lehetőséget, mert aki nem fo­gyaszt, attól száz forintot is elkérnek a belépésért. így hát van, aki össze­szorítja a fogát és önfegyelmet kény­szerít magára. Más viszont viszonylag csöndes helyet; bokrot, ház hátulját, kerítést keres. Most csak a bűz árul­kodik e nehézségekről. De ha majd le­hull a hó... CZENE ATTILA Létükért harcolnak a falvak népességfogyás A kistelepülések vannak a legnehezebb helyzetben Repül a polgármester Máj Péter, s megpróbál szárnyakat adni az ecsenylek reményeinek Is: van még jövője a falunak FOTÓ: LÁNG RÓBERT Minden évben egy nagyobb falura való emberrel fogy Somogy népessége. Ez a tendencia leginkább a kis falvakat érinti kedvezőtlenül. Nem csoda tehát, ha egyre-másra újabb és újabb ötletekkel állnak elő, amivel lakosságukat próbálják megtartani vagy új családokat igyekeznek a településre vonzani. akciót Ecsenyben találták ki néhány évvel ezelőtt. Az egész ország az egyforintos telkek­ről beszélt. Máj Péter, a falu Fábos Erika A legemlékezetesebb telepü­lésmarketinggel kapcsolatos polgármestere most már azt mondja: az egyforintos helyett azt a táblát kellett volna kiten­ni a falu határában, hogy ka­landorok kíméljék a kis sváb települést. A nagyra törő ter­vek közül ugyanis mindössze egy valósult meg olyan szin­ten, hogy nem kellett vissza­venni az akció keretében adott területet. A többi meghiúsult, így most - még pár napig - újabb 13 telekre lehet egyfo­rintos áron licitálni.- Sokat tanultunk az előző­ekből - így Máj Péter. - Ez­után talán nagyobb szeren­csével járunk. Már több mint ötven pályázat érkezett és ezek jóval megvalósíthatób- baknak tűnnek. Lakni jönné­nek a legtöbben. M. oldal 600 millió forint Kaposvár jobb víztisztaságáért Bíró Ferenc Kaposvár több mint 600 mil­lió forint állami támogatást kap az ivóvíz minőségének ja­vítására. Erre Lamperth Móni­ka belügyminiszter tett javas­latot, aki a tegnapi kormány­ülés kezdetekor a Somogyi Hírlapnak elmondta: ez a pénz arra szolgál majd, hogy a Füredi-, Toldi- és Szondi-la- kótelepeken, illetve a kertvá­rosi részeken élők is végre jó minőségű ivóvízhez jussanak. A jövő évtől mind a hét kapos­vári vízmű minőségi átalakí­tása megkezdődhet. Az állami támogatás a városi önkor­mányzathoz érkezik - mond­ta Lamperth Mónika, hozzáté­ve - reméli, hogy mielőbb meg is kezdik ezeket a fejlesz­téseket, amelyekre ő a 2002- es, országgyűlési képviselővé történt megválasztásakor tett ígéretet. A belügyminiszter arról is tájékoztatott: a megyétől meg­érkezett az árvízkárok enyhí­tését szolgáló somogyi pénz­igény. Az már biztosnak lát­szik - mondta -, hogy a ka­posvári intézményekben esett károkat teljes egészében, míg az útkárokat 70 százalékban téríti meg az állam. Minderről napokon belül véglegesen döntenek, a miniszter szerint Somogy csaknem 200 millió forintos segítségre számíthat. Tetőzött a Dráva vízállása Nagy László Levonulóban az árhullám a Dráván; tegnap reggel Őrtilos­nál és Drávaszabolcsnál már apadt, Barcsnál azonban vál­tozatlanul 230 centiméteren állt a víz szintje. A barcsi séta­hajó tegnap már ismét kifu­tott, a vízitúrázóknak azon­ban azt javasolják a hatósá­gok, hogy szeptember 3-a előtt még ne szánjanak vízre. Baranyában a másodfokú ár­vízkészültséget is el kellett rendelni a hét elején, a somo­gyi szakaszon azonban sehol nem fenyegetett az árvíz. Mosonyi Zoltán, a vízügyi igazgatóság munkatársa el­mondta: a somogyi partsza­kasz mindvégig biztonságban volt, itt ugyanis magas a part, egyedül a Tótújfalu-Lakócsa szakaszon alacsonyabb. Bár ennek gátja nem túl jó állapo­tú, de bírta a terhelést. A hor- vát oldalon sem tett kárt sem­miben a nagy mennyiségben érkező víz. A barcsi mentőszolgálat ha­jója jóformán végig a vízen volt, hátha valaki segítségre szorul: Nehéz dolguk volt, hi­szen hatalmas uszadékfákat kellett a kis járművel kerül­getni. Mentenivalót szeren­csére hiába kerestek - mond­ta Bázing György barcsi tűzol­tó parancsnok. Benzinre kértek a rendőrök Varga Andrea Anyagi támogatást kért, ám nem kapott a rendőrség a csur­gói kistérség társulásától. A ti­zenöt polgármester közül ki­lenc nemmel szavazott Nagy László rendőrkapitány kérésé­re. A kapitány, testületé üzem­anyag költségeihez kért pénzt A polgármesterek azt kérdez­ték: milyen többletet kapnak ezért a rendőrségtől? Ráadásul a csurgói társulásnak jóval ke­vesebb a tagdíjból származó bevétele, mint a szomszédos kistérségnek, és ez nem is kis­térségi feladat Emellett több önkormányzat jelenleg is segíti az egyenruhás-szervezetet, pél­dául ingyenes szolgálati laká­sokkal vagy más támogatással. Faggyas József polgármester így összegzett: ha az önkor­mányzatok lesznek anyagilag bajban, nekik ki segít? Elszabadultak a benzinárak verseny Literenként nyolc-tíz forint különbség Vas András Átlépte a lélektaninak mon­dott hordónkénti 70 dolláros határt a benzin világpiaci ára, ennek megfelelően idehaza is soha nem látott magasságok­ba emelkedtek az üzemanyag- árak. Mivel Magyarországon kevés kivételtől eltekintve minden forgalmazó a Móltól vásárol, így a magyar olajcég tulajdonképpen monopol­helyzetet alakított ki, s egyút­tal szinte egymaga képes meghatározni a napi árakat Július óta az uniós verseny­jogra hivatkozva a Mól beje­lentés nélkül alakítja az üzemanyagárakat, így az újabb emelésekről rendsze­rint már csak a töltőállomá­son szembesülnek az autó­sok. így aztán jelentős, lite­renként akár 8-10 forintos kü­lönbségek is adódhatnak a különböző benzinkutaknál, azaz érdemes tájékozódni, hol is tölti tele tankját az autós.- Amióta nyolc forinttal ol­csóbban adom az üzemanya­got, körülbelül megháromszo­rozódott a forgalmam - állítot­ta Horváth László, a Kaposvár környékén legolcsóbbnak számító batéi benzinkút tu­lajdonosa. - Nem kell semmiféle trükkre gondolni, egész egysze­rűen a a kiske reske- delmi árrést csökkentet­tem. Az év végén kiderül, jól szá- mítottam-e. A különbsé­gek egyébként a Mól eltérő lista­árai, no és a töl­tőállomásokon nyújtott szol­gáltatások kü­lönböző szín­vonalai miatt is adódhat­nak. OLDAL » A HKS3Q3I # : MEGYEI KÖRKÉP_____3 : KAPOSVÁR _________§ : HAZAI TÜKÖR_______6 : V ILÁQTljKÖR___________7 IDŐ JÁRÁS : SPORT_________________9 Jú liust : NYUGDÍJASOK 12 idézi : EGYHÁZAK ÉLETE____13 a kikelet : szóLGAltatás---------Iá 16 . OLDAL : ÁJH.QHLRDEIÉS______15 : KRÓNIKA____________16 li Jl 9iloÍ li

Next

/
Oldalképek
Tartalom