Somogyi Hírlap, 2005. június (16. évfolyam, 126-151. szám)

2005-06-01 / 126. szám

________________________ *%)SVÁR°---------------------------------------------------------------------------- www.somogyihirlap.hu -----------------------------------------------------------------------­So mogyi Hírlap XVI. ÉVFOLYAM, 126. SZÁM. ÁRA: 85 FT, ELŐFIZETVE: 61 FT KÖZÉLETI NAPILAP Kizuhant a bíróság épületéből Ártatlan volt a védence, lehet, hogy nem öngyilkos akart lenni, hanem megijedt a börtönőröktől és átesett az alacsony korláton, mondta tegnap Léhmann György siófoki ügyvéd, aki hétfőn szemtanúja volt, hogy véden­ce kizuhant a Fővárosi Bíróság eme­leti teraszáról. A férfit első fokon a bíróság tíz év fegyházra ítélte és öt évre eltiltotta a közügyektől. Nyolc hónapot töltött előzetes letartóztatás­ban, és nagyon félt az embertelen bánásmódtól. ►12. OLDAL Kiváló víz van a Balatonban Kétmilliárd köbméter víz van a Bala­ton medrében. A vízmérce Siófoknál tegnap délelőtt 108 centimétert muta­tott. A májusi kánikula idején napon­ta fél-egy centiméternyi víz párolog­hatott el a tóból. A mennyiség megfe­lelő, és a minőséggel sincs probléma. Kiváló a Balaton vize, mondta Bíró Péter, a Magyar Túdományos Akadé­mia tihanyi limnológiai kutatóintéze­tének igazgatója. Bármelyik európai tóval szemben kiállja az összehasonlí­tást. A Német Autóklub, az ADAC az idén először nem telepített a Balaton- partra saját megfigyelőt. A tisztiorvo­si szolgálattól kapott adatokat minősí­tik, és teszik közzé honlapjukon. IDŐJÁRÁS Nem kell már az esernyő, újra süt a nap 16. OLDAL VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy a személyiségi jog többféleképpen értelmezhető. A napok­ban azt kértem az egyik mobilszolgál­tatótól, hogy tegyék lehetővé: bizonyos számról érkező hívást és sms-t ne fo­gadjon a telefonom. Meguntam ugyan­is, hogy esténként tíz-húsz üzenetet ka­pok, hol bugyuta szöveggel, hol szöveg nélkül. Az illető pedig nem ad lehetősé­get arra, hogy a szándékairól kifaggas­sam. A telefonját felveszi ugyan, ha hí­vom, de sose szól bele. Ha zaklatni akar, nyilván egy másik készülékről is megteheti, de gondoltam, talán elmegy a kedve az egésztől, ha a szolgáltató intézkedik. Kiderült azonban, hogy a hívó személyiségi joga sérülne, ha nem üzenhetne nekem. így maradt a re­mény, hogy egyszer elfogy az illető pén­ze. Meg a jó érzés, hogy ennyire odafi­gyelnek a jogainkra. varga andrea Némít a hangkommandó jogdü Húszezer felszólítás, sikertelen engedetlenségi mozgalom Czene Attila Hangkommandó járja az üzle­teket, az Artisjus Egyesület évente mintegy húszezer(l) fi­zetési meghagyás kibocsátá­sát kezdeményezi. Az ellenőr­zöttek tavaly már csaknem en­gedetlenségi mozgalmat szer­veztek a jogdíjak befizetése el­len, de az kudarcba fulladt.- Évente 250 ezer forintot kell fizetnem azért, hogy tévé és rádió működhessen az ét­termemben. Egy háromtagú zenekar jogdíja pedig 1,5 mil­lió forintot is kitenne. Ez tör­vényesített rablás! - mondta a siófoki Verhás Attila. Kertész Rezső, a Kisosz So­mogy megyei ügyvezető társ­elnöke szerint törvényi szin­ten kellene dönteni e kérdés­ben. - Most azok emelhetik az árakat, akik maguk is érintet­tek, a jogdíjak közteherként épülnek be a vállalkozások működésébe - mondta. - A beszedett pénz, több milliárd forint felhasználásáról nem lehet semmit sem tudni. Mindennek következménye az is, hogy kiveszőben a ci­gányzene, amit sok külföldi bizony szívesen hallgatna. A balatoni üdülőövezeten kívül élők is tartanak a bírságtól: az apróbb falvakban a pénzhi­ányban küszködő óvodák, kis­iskolák teljes titokban tartják meg a jótékonysági bálokat, amelyeket a nagyobb részvé­tel reményében jó volna nagy dobra verni. ►a. OLDAL A zenének, ha nyilvánosan hangzik el, ára van: valakinek fizetni kell, mert jön a hangkommandó és büntet FOTÓK: LÁNG RÓBERT Visszaléptek a kisgáti kérők Érdeklődők ugyan vannak a kaposvári kisgáti befektetési lehetőségekre, eddig mind­össze egyetlen üzlet köttetett. Egyelőre annyi biztos, hogy a Lidi egy újabb áruházat épít a Kisgáton. A környéken la­kók egy része támogatná egy bevásárlóközpont építé­sét, mások megőriznék a nyugalmat. ►B. OLDAL Fekete szalag a kamionokon Harsányi Miklós A fuvarozók fekete szalagot kötnek járműveikre Somogy­bán is. A Magyar Közúti Fuva­rozók Egyesülete még a hét elején jelentette be fekete sza­lagos figyelemfelhívó akcióját és értesülésünk szerint a Fuvosz hivatalosan ma csatla­kozik az országos kezdemé­nyezéshez. - Abszurd, a vál­lalkozókat megnyomorító gya­korlat alakult ki a fuvarozó- szakmában - mondta Sárdi Lajos országos társelnök teg­nap annak kapcsán, hogy újabb demonstrációt indíta­nak el. - Sorozatban olyan rendeleteket alkotnak, ame­lyek a józan gondolkodással szöges ellentétben állnak. Til­takozunk a magas üzem- anyagárak és a járulékos költ­ségek ellen. Járhatóbb lesz a 68-as főút Csikós Magdolna Burkolatfelújítást tervez a So­mogy Megyei Közútkezelő Kht. a 68-as főút Nagyatádot és a kistérség településeit érintő szakaszain. Á város belterületén új körforgalmi csomópontokat, forgalomlas­sító eszközöket és útburkolati jeleket helyeznek el, tudtuk meg Ormai István polgármes­tertől. A 68-as főúton terve­zett munkák viszont a környe­ző településeken is javítják a közlekedést. Szabó Tibor, a közútkezelő cég vezetője azt ígérte: kidolgozzák az útfelújí­tás programját. Már idén útja­vításokat és burkolatfelújítá­sokat terveznek. Osztrák bioerőmíi épülhet Kaszón Biomasszára épülő erőművet létesít egy osztrák befektető Kaszón. Az erdőgazdaság fű­részüzemeinek mellékter­mékét hasznosító üzem csak­nem félmilliárd forintos beru­házással épül meg. A tanul­mánytervek műszaki engedé­lyeztetése most zajlik, a munka várhatóan ősszel kez­dődhet. A keletkező hőenergi­ával szárítókamrákat is mű­ködtetnek majd. Hetedszerre kaptak támogatást a régiótól Vigmond Erika Hét év után a hetedik napiren­di pont volt a Dél-dunántúli Területfejlesztési Tanács ülé­sén Nemesvid, Somogysimo- nyi és Zalakomár szennyvíz­beruházási pályázata. A hetes szám ezúttal szerencsét ho­zott, 529 millió forint támoga­tást kaptak. A gesztor önkor­mányzat, Nemesvid polgár- mestere, Árvái Tibor elmondta: Zalakomár a Nyugat-dunántú­li Területfejlesztési Tanácstól nyert 28 millió forintot. így lett meg a 60 százalékos támoga­tottság. A teljes beruházás összköltsége több mint 900 millió forint. A hiányzó forin­tok megszerzésének lehetősé­geiről közös ülésen dönt a há­rom település képviselő-testü- lete. A fejlesztés során Nemes- viden, Kisviden, Somogysimo- nyiban kiépítik a szennyvíz­csatorna-hálózatot. Zalako- márban pedig bővítik a szennyvíztisztítót, hogy elbír­ja a további terhelést Papíron még kevesebb a hátrányos gyermek Varga Andrea Már az előző tanévtől állami normatíva ösztönzi a hátrá­nyos helyzetű tanulók integ­rált oktatását Ehhez az Orszá­gos Oktatási Integrációs Háló­zat nyújt segítséget, amelynek képviselői a csurgói kistérség iskolaigazgatóit hívták eszme­cserére. Bogdán Péter kistérsé­gi koordinátor elmondta: mindössze három iskola - az iharosberényi, a zákányfalui és az inkei - él a normatíva le­hetőségével, holott a plusz­pénz akár az adott iskola fenn­maradását jelentené. Szakoly Béláné, a csurgói Eötvös József iskola igazgatója szerint az a baj, hogy nem a valóságnak megfelelően értelmezi a ren­delet a hátrányos helyzetű gyerek fogalmát. Azokat sorol­ják ide, akiknek a szülei leg­feljebb 8 általánost végeztek, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. A valóságban nem csak ők a hátrányos helyzetűek. Fákat döntött a vihar károk Sokszor vonultak a tűzoltók A kaposvári Pécsi utcában távolították el a kidőlt fát fotó: török anett tűzoltók távolítottak el (ké­pünkön). A reggeli órákban égett a növényzet egy száz­szor egyméteres területen a kaposvári Taranyi úton. A tűz okát szakértők bevonásával még vizsgálják. ►3. oldal Csikós, Gungel Somogybán 16-szor vonultak a tűzoltók tegnap a hajnali vi­harkárok elhárítása miatt. A Pécsi utcában pedig egy rak­tárépületre dőlt a fa, amelyet a i M & KÁLI A Qi VARÁZSKERT Kertészeti Áruház Kaposvár, Füredi üt 101. , ezen a csütörtökön: szobanövények 30%; Részletek az áruházban. Nyitva tartás H-P 8-20. SZÓ 8-17, VA 8-12 2005. JÚNIUS 1., SZERDA MOST 600.000 FORINT ÁRELŐNNYEL! Peugeot 307 Riviéra - Hűsít o nyárban! Részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben! Társa Kft. Kaposvár, Toponári út 2. Tel.: 82/529-260 Nagykanizsa, Récsei út 17.Tel.: 93/516-360 wwIXmpfhu ÚJVÁRFALVA....................2 ; MEGYEI KÖRKÉP _____M ] KA POSVÁR___________5 ; HA ZAI TÜKÖR_________fi 1 VI LÁGTÜKÖR__________I ; AUTÓ ÉS MOTOR 9 I SPORT_____________11 : KÉ K TÜKÖR_________12 | AP RÓHIRDETÉS 15 ; KRÓNIKA___________Ifi [ Jl lllfllllllll IIIIII 770865 91 2039 0 5 1 2 6 •

Next

/
Oldalképek
Tartalom