Somogyi Hírlap, 2005. január (16. évfolyam, 1-25. szám)

2005-01-25 / 20. szám

Javult a mérgezettek állapota Egy fiatal tegnap hazatérhetett a sió­foki kórházból a vasárnap hajnali ba- latonfóldvári gázmérgezés sérültjei közül. Megtudtuk: egy személy várhatóan ma távozhat, s a legsúlyo­sabb mérgezést elszenvedettnek az állapota is sokat javult tegnapra. Csalogat a borturizmus A Balatonhoz az idén három száza­lékkal több hazai vendég érkezik, mint tavaly, a külföldiek száma pedig nem csökken. Egyre több a kulturális programajánlat, s kiemelt fontosságú­vá vált a bor- és gasztronómia. lángok a kaposvári sávházban Tűz ütött ki a kaposvári sáv­házban; a ha­todik emeleti lakás kony­hája tegnap porig égett. Ha a segítség csupán tíz percet késik, lehetséges, hogy a tűz át­terjed a 330 lakásos épület más részére. A család kára - az első becslések szerint - több százezer forint. ►$. OLDAL VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy semmi nem az, ami­nek látszik. A legújabb példa az az üdítőital, amire kollégám Kaposvár egyik legújabb szupermarketjében tett szert. A rikító narancssárga lötty cím­kéjén őszibarack díszeleg, s hogy nem tévedés történt, azt a felirata is tneg- erősíti: peach drink (őszibarack-ital). Nem is lenne tovább semmi baj, de én az apróbb betűket is elolvastam. Lép­jünk most túl az E-betűk tengerén, sőt a sűrítőanyagon is (gumiarábikumü), az igazi kuriózum az összetevőknél ol­vasható. Készült: víz, gyümölcslé (1%)- nem vicc, tényleg egy százalék - és a legnagyobb meglepetés zárójelben: al­ma, szőlő, körte. Vagyis őszibarack még csak mutatóban sincs benne. Te­gyük gyorsan hozzá, az íze sem a ba­rackra, sem pedig a három gyümölcs­összetevőre nem emlékeztet. Még legjobban a gumiarábikum ér­ződik... VARGA OTTÓ Somogy megye ereje az adottságokban van olvasói vélemény A jövő a munkahelyteremtő turizmus és a mezőgazdaság Nem hisznek sem a képviselők, sem a polgármes­terek lobbitevékenységének eredményességében a Somogyi Hírlap olvasói. Akik válaszoltak a foglal­koztatás javítását tudakoló kérdéseinkre, legin­kább úgy vélik, hogy alapjaiban kell megváltoztat­ni Somogy gazdasági szerkezetét. A megyének a mezőgazdaságból és a turizmusból kell megélnie. Ez derül ki a telefonos véleménynyilvánításból. A Somogyi Hírlap szombaton tette fel kérdéseit olva­sóinak, s a három nap alatt több mint 400 telefo­nos véleménynyilvánítás érkezett. Soha nem látott szintre süly- lyedt Somogybán a foglalkoz­tatás. A munkanélküliségi mutató túllépte a 14 százalé­kot, de akad olyan térség - például Barcs és Csurgó -, ahol állástalan minden ötödik munkaképes felnőtt. Ez a tény indokolta a Somogyi Hírlap kérdését, amely szerint ki­nek, kiknek kellene többet tenni a megye gazdaságának fellendítése érdekében. Az eredmény - olvasóink véle­ménye - a politika és a politi­kusok számára is elgondol­kodtató. A legtöbben, a véle­ményt nyilvánítók 94,1 száza­léka állítja azt, hogy alapjai­ban kell megváltoztatni So­mogy gazdasági szerkezetét. A megye lakóinak elsősorban a mezőgazdaságból és a turiz­musból kell megélni. Ehhez pedig a gazdaság és az okta­tás szerkezetének átalakításá­ra van szükség. A középisko­lákban - vélik olvasóink - olyan szakembereket kell ké­pezni, akikre szüksége van vagy lesz a gazdaságnak. Nagyon kevesen, a véle­ményt nyilvánítók 3,1 százalé­ka gondolja azt; hogy a kor­mánynak kellene helyzetbe hozni a megyét autópályával és más infrastruktúrafejlesztés­sel, hogy a beruházóknak ked­vet csináljanak. Akik ezt a vá­laszt tartották helyesnek a kér­désre, hogy miként javítható a foglalkoztatás a megyében, úgy vélik, hogy a megye országgyű­lési képviselőinek kellene ösz- szefogni pártállástól függetle­nül és lobbizni a kormánynál. Jóval kevesebben voltak azok, akik a megye, Kaposvár és a somogyi városok vezetői­től várják, hogy kedvezőbbre forduljon a foglalkoztatás az­zal, hogy több munkahelyte­remtő beruházást valósítsa­nak meg, illetve minél több, sok embert foglalkoztató cég létesítsen telephelyet So­mogybán. A települések és a megye vezetőinek ilyen lob­bitevékenységét a válaszadók 2,8 százaléka tartja csak cél­ravezetőnek. Az Európa-terv mellé jön a Balaton-program stratégia Gyurcsány Kolberrel tervezett Czene A. Gyurcsány Ferenc miniszterel­nök tegnap a Kolber István (ké­pünkön) vezette minisztérium­ba látogatott. Megállapodásuk alapján a Balaton régiónak ki­emelt kormányzati figyelem, több pénzügyi forrás juthat.- Az Európa-terv kapcsán kiemelt fejlesztések indulnak - mondta tanácskozásukat kö­vetően a regionális fejleszté­sért és felzárkóztatásért fele­lős tárca nélküli miniszter. - Célunk az, hogy legyen több munka, több jövedelem, biz­tonságos otthon, valamint hosszabb és egészségesebb élet. A kiemelt területek kö­zött jó eséllyel szerepel az egészségturizmus is.- Fontosnak tartjuk az adottságok minél jobb kihasz­nálását - tette hozzá a minisz­ter. - Balaton-program indul, összhangban az előző évek­ben elvégzett munkával. A ré­gió számára első rendű feladat a turizmus komplex fejleszté­se, de dolgozunk a több lábon állás érdekében is. Amikor a tóra támaszkodó három sta­tisztikai régió, a nyugat-, dél­és közép­dunántúli tervez, ab­ban a Ba­laton Fej­lesztési Ta­nács és a Ba­latoni Regioná­lis Idegenfor­galmi Bizottság is közreműköd­het. A program kidolgozásába helyi szereplőket is bevonunk; számítunk ja vaslataikra. Népszerű a zsúfolt iskola Horváth Zsolt Elégedettek a szülők, a diákok és a partnerek a kadarkúti ál­talános és vendéglátó-ipari szakképző iskolával - derül ki a nemrégiben elkészített fel­méréséből. A fejlesztéseknek és a tantestület folyamatos to­vábbképzésének köszönhető­en tovább javult az intézmény megítélése. Tálasné Pandúr Rózsa igazgató elmondta: a népszerűség következtében lassan kinövik az intézményt. Az pedig a válaszokból is kide­rült, hogy az elkövetkező idő­szakban csökkenteni kell a zsúfoltságot és új tantermeket kell kialakítani. Ennek érde­kében több mint 120 milliós beruházással az intézmény északi szárnyának tetőterét szeretnék beépíteni. A mun­kákhoz uniós forrásból kértek Diákokat hozott a tanétterem támogatást. A szakmai okta­tás színvonalának javítása ér­dekében a közelmúltban új tankonyhát avattak, és 7,5 millió forintért az Akác Ven­déglő tetőterében konferencia- és tantermeket rendeznek be. Növelnék a hajókikötőt Nagy László Vasúti vágá­nyokat venne j a MÁV Rt-től a barcsi önkor­mányzat. Ha sikerül nyélbe ütni az adás­vételt, soványabb lesz a vasút­állomás és szélesebb a város birtokában lévő Dráva-part, s erre terjeszkedhet a barcsi ha­jókikötő. Feigli Ferenc polgár- mester négy fölöslegessé vált vágánypár sorsáról egyezke­dik a vasúttársaság képviselő­ivel. - Természetesen nem a sínekre vetettünk szemet, ha­nem az alattuk lévő területre van szükségünk, s ezzel egyi­dejűleg a pályaudvar felvételi épületéről és a rendkívül el­hanyagolt belcsapusztai meg­álló átvételéről is tárgyalunk. Ez utóbbit végre szeretnénk elfogadható állapotba hozni, ezért igyekszünk átvenni a MÁV-tól - mondta a barcsi polgármester. Lemondott a polgármester Fónai I. Lemondott Szigeti József, Ságvár pol­gármestere (képünkön). Január 31-én távozik - je­lentette be a falu képviselő- testületének ülésén. - Hat­vankét éves vagyok, nyugállo­mányba kívánok most már vo­nulni; egyéb személyes indo­kom nincsen, mindenkivel jó a kapcsolatom - indokolta la­punknak távozását a polgár- mester. Szigeti József 1984- ben lett Ságvár tanácselnöke, majd 1990 óta polgármestere. Huszonhét évnyi közszolgálat után vonul nyugállományba. Az időközi választásig az alpolgármester vezeti a falut. www.erstebank.hu Erste Vonal: 06 40 555 444 1 hónapos ismétlődő betét 9,55%* *10 millió Ft feletti lekötött összeg esetén érvényes EBKty, éves kamatláb 9,42%. A bank a kamatváltoz­tatás jogát fenntartja. ERSIEÉ Értjük egymást. www.somogyihirlap.hu ® "'JjT W f .1 ALIMÉBA 1.5 Somogyi Hí? ? sp ||§----------------------------------------------------------------r-----------------------------------------------------------------------------—■ XV I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM. ÁRA: 85 FT, ELŐFIZETVE: 61 FT KÖZÉLETI NAPILAP 2005. JANUÁR 25., KEDD- - -j. ±<57 ______ r. m.űoo i és Társa Kft. ETS Kaposvár,Toponári út 2. : Tel.: 82/529-260 www.kampf.hu I ........v’t' J................ .. ... : karoly......................2-* § r : BALATONI MAGAZIN 3 ; MEGYEI KÖRKÉP 4 mAlí_ÁC : KAPOSVÁR________5 ID ŐJÁRÁS ; Hajnali fagy : S°QRL-:--------------11- ■ TOTI TŰKOR 13 05 ■ vy I I --------------■**“. északi s zél : szolgáltatás--------14 • APRÓHIRDETÉS 15 16. OLDAL : ________lg

Next

/
Oldalképek
Tartalom