Somogyi Hírlap, 2004. november (15. évfolyam, 255-279. szám)

2004-11-29 / 278. szám

16 SOMOGYI HÍRLAP - 2004. NOVEMBER 29., HÉTFŐ KRÓNIKA LOTTO ÖTÖS LOTTÓ A nyerőszámok: . 49,61,66,69,75 Joker: 773 419 A nyeremények: Öttalálatos nem volt, a 4-esekre 1 millió 800 ezer 108, a 3-asokra 16 ezer 989, a 2-esekre 1018 forintot fi­zetnek. MIKOR KEDDEN Kaposváron a Megyei és Városi Könyvtárban 17.30 órakor könyvtári beszélgetés kezdődik az itthon és külföldön .is nagy sikert aratott Csak egy szög című előadásról Mohácsi János rendezővel és Kovács Zsolt színművésszel. A Kaposvári Polgári Casino szervezésében 18 órakor a MTESZ Székházban Nyújts felé­je védő kart! címmel tart előadást HATOS LOTTÓ A nyerőszámok: 5,7,15,20, 34,35 A pótszám: 42 A nyeremények: 6 találatos nem volt. Az 5+1-esre 10 mil­lió 525 ezer 421, az 5-ösökre 284 ezer 471, a 4-esekre 4977, a 3- asokra 999 forintot fizetnek. HOVÁ Ráduly Róbert Kálmán, Kapos­vár testvérvárosának, Csíkszere­dának a polgármestere. Előadá­sát követően tartják meg a ha­gyományos Homo Ludens mű­veltségi csapatjátékot. A Somogy Megyei TIT székhá­zában 18 órakor dr. Kolláth Zol­tán, a Magyar Csillagászati Egye­sület elnöke Utazás a vüágegye- temen keresztül - sci-fi vagy le­hetőség? címmel tart előadást A kaposvári Városi Sportcsarnokban Arany J. u. 97. 2004. december 2-án 17 órakor BESZÉDET MOND: Orfeáa Viktor. a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség elnöke Szavazzunk együtt december 5-én két igennel! IGEN NÉPSZAVAZÁS DEC. 5. xx Emlékszoba a festőnek halhatatlanság Tibol László az akvarell mestere volt Ács Attila polgármester és Deák Varga József címergrafikus is nagy tisztelője Tibol László művészetének Horváth Zsolt „Egy alkotónak - bármilyen szin­ten műveli is mesterségét vagy foglalkozását - a megméretteté­sen túl egyben ünnepnapot is je­lent, ha közönség elé állhat mun­káival, hiszen ezek a munkák azért készültek, hogy mások is megtekintsék. S ha közülük csak egy is megnyeri valaki tetszését, már érdemes volt megcsinálni” - vallotta Tibol László festőművész. Tájképei, portréi pedig megérin­tették a nagybajomiak szívét, akik tiszteletük jeleként a hely­Nagy László A családon belüli erőszak és a szexuális zaklatás a témája an­nak a négynapos előadássoro­zatnak, amelyet a hét végén indí­tott útjára Babócsán a NANE és a babócsai roma nők szervezete. - Ismerek olyan édesanyát, aki­nek nyolcadikos lányát fogdosta a tanára, s olyan családokról is történeti múzeumban emlékszo­bát rendeztek be a nemrégiben elhunyt díszpolgárnak. Az önkormányzat és Deák Var­ga József múzeumigazgató kez­deményezésére a rajztanár-festő munkásságát bemutató kiállítás a Sárközy család és Gyergyai Al­bert hagyatéka mellett kapott méltó helyet- Az akvarellfestészet vitatha­tatlan mestere és a somogyi, er­délyi táj nagy ismerője volt Tibol László - mondta kiállításmegnyi­tójában Kertész Sándor festőmű­vész. - Olyan irigylésre méltó tudok, ahol egyik családtag rendszeresen veri a másikat. Ezeknek az eseteknek egyiké­ben sem történt feljelentés, azonban ettől még megtörténtek - mondja Orsósné Berényi Etel­ka, a babócsai szervezet vezető­je. - Családon belüli erőszakból és szexuális zaklatásból egy­aránt kijut a nőknek ma Ma­gyarországon. ember, aki rögtön befogadta az elé táruló látványt, s képei nem­csak másolták a természetet, ha­nem annál többet adtak vissza. Bár rajztanári és iskolaigazgatói kötelezettségei nem sok idbt hagytak neki a művészet gyakor­lására, ő mégis megtalálta azt a műfajt, amelyben kiteljesedhe­tett. Barátként nagylelkű és sze­rény embernek Ismertem meg, aki munkáival szívesen szerzett örömet másoknak. Élete utolsó éveiben nagyméretű olajképek­ről álmodott, ám ezeket már sohasem festhette meg. Nem minden esetben a nő szorul védelemre a brutális férj öklével szemben. Van, ahol az asszony veri a férjét. - Ezért a mi programjaink sem csak a nők­nek szólnak, szívesen látjuk a férfiakat is. Azért a legkiszolgál­tatottabbak a nők és a gyerekek. Az a cél, hogy megismertessük mindenkivel: kihez forduljanak, ha ilyen helyzetbe kerülnek. TARKA SOROK Ijedség Megy a paraszt a kutyájával a szekéren. Lassan vánszorog a ló, ezért az ember elkezdi verni az ostorral. Erre a paci megszólal:- Jaj, édes gazdám! Miért bántasz mindig? Lehetnél ve­lem kicsit kedvesebb is! A paraszt megrémül, leugrik a szekérről, és a kutyájával együtt beszalad az erdőbe. Ott egy fa tövénél kifújják magu­kat. Amikor valamelyest meg­nyugodtak, a kutya megszólal:- Hű, az áldóját! Te is meg­ijedtél, amikor a ló elkezdett be­szélni? Nem megy- Minden férfinak szüksége van feleségre - magyarázza a házasember az agglegénynek.- Ugyan már, miért?- Mert van egy csomó dolog, amiért egész egyszerűen nem lehet a kormányt hibáztatni. Cserebere- Tessék, itt van a pacal és a korsó sör! - hozza ki a rende­lést a pincér az egyik vendég asztalához.- Elnézést, de én nem ezt kér­tem. A szomszéd asztalnál ülő úr rendelt pacalt.- Igen? Akkor cseréljenek gyorsan helyet! Igeidő A gyerekek a nyelvtanórán az igeragozást tanulják.- Béluska! - szól a tanító né­ni. - Ha azt mondom: én aján­dékozom, te ajándékozol, ő ajándékoz, akkor ez milyen idő­ben van?- Úgy karácsony táján. Tudományos érdeklődés- Móricka, miért hoztad haza ezt a varjút?- Meg akarom figyelni, hogy valóban elél-e háromszáz évig. Bizonyíték Két csecsemő beszélget az új szülöttosztályon.- Te lány vagy vagy fiú? - kérdi az egyik.- Fiú - feleli az másik.- Honnan tudod?- Ha kimegy a nővérke, meg­mutatom. Úgy is lesz. Kimegy a nővér­ke, a kisfiú pedig felrántja a ta­karóját:- Nézd meg, kék a zoknim! CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ 14.30 PINOKKIÓ KALANDJAI Ny-bérlet; 19.00 LILA ÁKÁC Vö­rösmarty bérlet *137988* UPC Direct 0 Ft-tól Tel.: 20-957- 1099. *142044* AZ ATI december 6-án ked­vezményes intenzív járműveze­tői tanfolyamot indít részletfize­téssel. Tanfolyamdíj 30% vissza­igényelhető az adóból. AL: 0218. Kaposvár, Somssich u. 18. Tel.: 82/310-615. *143094* Védelem a nemek harcában aktuális Fellépnek a családon belüli erőszak ellen Somogyi Hírlap Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kft Somogy Megyei Irodája. Felelős Kiadó a Kft ügyvezető igazgatója. Főszerkesztő: DR. KERCZA IMRE Lapszerkesztő: BÍRÓ FERENC, LENGYEL JÁNOS TAKÁCS ZOLTÁN, VARGA OTTÓ Kiadóvezető: FICSÓR JÁNOS Szerkesztőség és a kiadó címe: Kaposvár, Kontrássy u. 2/a Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 31. E-mail: somogyihirlap@axels.hu Telefon: 82/528-100, szerkesztőségi telefax: 82/528-155 Kiadói telefax: 82/528-148 Siófoki iroda: 8600 Siófok, Hock János köz 2., I. em. Telefon: 84/311-668, telefax: 84/510-117. Hirdetésfelvétel: Sió­fok, Szabadság tér 6. Tel.: 84/310-861. Fax: 84/510-096 Készült: Déli Nyomda Kft Pécs, Engel János u. 8. Telefon: 72/243-700, telefax: 72/243-704 Felelős vezető: FUTÓ IMRE. • ISSN-szám: 0865-9125 Az előfizetői példányok kézbesítését az Axel Springer-Magyaror­szág Kft. Somogy Megyei Irodájának terjesztőhálózata végzi, az árusítás a PELS0HÍR Kft regionális árushelyein keresztül történik. Terjesztés: BÁT0RFI GÁBOR Telefon. 82/528-120, fax: 82/528-133 Előfizetés a kiadónál. Tel.: 82/528-120, telefax: 82/528-133 valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél köz­vetlenül, postautalványon és átutalással a KHB 10403909-390173500000000 pénzforgalmi jelzőszámra, e-piail: somogy.terj@axels.hu Előfizetés díja: 1 hónapra 1550 Ft, negyed évre 4650 Ft, fél évre 9300 Ft, egy évre 18 600 Ft Hirdetés: PÓRÉ LÁSZLÓ, telefonszám: 82/528-158. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken akció­kon és rejtvénypályázatokon részt vevők által megadott adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az újság PANDA szerkesztőségi rendszerrel készült. A MATESZ által auditált. Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a kü­lönböző versenyeken, játékokon, akciókon, szavazásokon, rejt­vénypályázatokon stb. részt vevők által személyesen, írásban, te­lefonon, sms-ben, interneten, e-mailben megadott személyes ada­tok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatokat megadva hozzájá­rulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a társaságunk érde­keltségébe tartozó cégek, amelyek az adatok feldolgozását is végzik (Axel Springer Magyarország Kft, Axel Springer Budapest Kiadói Kft., Harlequin Magyarország Kft, Zöld Újság Rt., Petőfi Lap és Könyvkiadó Kft., Népújság Kft, Hungaropress Sajtóterjesz­tő Kft) előfizetéses megrendelését teljesítsük, akcióira, kiadvá­nyaira és egyéb szolgáltatásaira felhívjuk a figyelmet. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt szemé­lyes adataik köréről, felhasználásuk módjáról, céljáról, és bár­mikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, illetve törlését. Lapunkban a cikkek végén megjelenő fekete há­romszög fizetett hirdetést jelent. A Somogyi Hírlap bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a Somogyi Hírlapra hivatkozva lehet. A lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek, amelyekért felelősséget nem vállalunk. vA l BORONGÓS, KÖDÖS, DE IGEN ENYHE HÉT reggelihömérsékle, + délile,hőzet $Ü6{ok 9 °c csu„„. zt Nagyatád —* . . ems ■/iaJr-ia-a Barcs-|ir. Evys gpjpjr/ Somogy megyében ma borús napunk lesz, makacs ködfoltokkal. ' Számottevő csapadék, illetve erősebb szél nem lesz. A hőmérsék­let csúcsértéke 10, a holnap reggeli 6 fok köré várható. Vfzhőmérsékiet A legvalószínűbb folytatás: _ 0 a héten túlnyomóan borús, ködös idő lesz, de napról-napra maga- "una 4-5 C sabbra emelkedik a hőmérséklet. Pénteken itt, a déli országrész- Tisza 2-4 il ben akár 15 fok is lehet. Balaton^ 2 C Kedden keleten többször lesz kevés eső és feltámad a délkeleti szél. Velencei-tó 1 C Szerdán kiadós eső valószínű. 2 C Csütörtökön, pénteken előreláthatólag néha előtűnik a Nap, Tisza-tó 3 °C A hét vége borús, esős, de enyhe időt ígér. Tonaorolt Orvosmeteorológia: gyenge melegfronti hatás. 9 o Közlekedés-meteorológia: éjszaka ismét sűrű ködfoltok alakulnak ki. Antalya 20 C Az előrejelzés bizonytalansága: „keddig KICSI” Bibíone További folyamatos, helyfüggő előrejelzés: a T-Mobile-WAP portálján Costa Brava 16 °C ( http://t-zones.hu ). A legkiválóbb kamattal állunk rendelkezésére! Takarékszelvény betétszámla 1 l 4%f%Q/ Éves hozama I f w Ml / 0"öt Csak nálunk... * , ..................., Ke resse egységeinket: Nagyatád, Kossuth l. u. 16., Kaposvár, Teleki u. 22., Nagykaniisa, Király u. 31 /b.,Im&r W Böhonye, Kossuth L. u. 2. Együtt tovább jövet menet... Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet Privát Kölcsön I A Budapest Bank tanácsadói várják Önt fiókjainkban: Balatonboglár, Sétáló u. 3.; Kaposvár, Fő u. 3. Hívja a Budapest Hitelvonalat a (06-1) 455-55-60-as számon, és igényelje most! Csak a gondolat szab határt Ez a hirdetés nem minősül ajánlattételnek! A bank a kölcsönt a hitelbírálat feltételei alapján nyújtja. A havi 1 %-os kamatajánlat csak 60-72 hónapos futamidő esetén vehető igénybe 500 000 Ft-tól 4 500 000 Ft-ig. A havi adminisztrációs díj a hitelösszeg 0,69%-a. A pontos törlesztőrészletet a bank a jóváhagyás napján határozza meg. A kölcsön bármilyen célra felhasználható, kezes nélkül igényelhető. A hiteligénylés részletes feltételeiről és a pon­tos teljeshiteldíj-mutató nagyságáról kérjük, érdeklődjön a Budapest Hitelvonalon. Az akció 2004. december 31 -ig tart. THM: 27% - 28%.

Next

/
Oldalképek
Tartalom