Somogyi Hírlap, 2004. november (15. évfolyam, 255-279. szám)

2004-11-02 / 255. szám

t**Y/ _____________^ %. ww w.somogyihirlap.hu ^ Somogyi Hírlap XV. ÉVFOLYAM, 255. SZÁM. ÁRA: 85 FT, ELŐFIZETVE: 57 FT KÖZÉLETI NAPILAP 2004. NOVEMBER 2., KEDD Mindenszentek napja ; Az emlékezés ! gyertyaláng­jai égtek teg- ; nap a megye ' temetőiben. Mindenszen- I tek napján új- | ra találkoztak í családtagok, rokonok és is- merősök, hogy elhunyt szeretteikre í emlékezze­nek egy mécses lángja fölött. A teme­tők körüli megnövekedett forgalom nem okozott a közlekedésben fennaka­dásokat és baleseteket Somogybán. Tanuszoda fél pénzért Több mint 1200 aláírás gyűlt össze eddig, hogy az iskolai úszásoktatá- ■ són túl is lehessen hasz- I nálni a siófoki Ezüstpart ’f 'm szálloda uszodáját. Máju- 1 . M sig 6,5 millió forintra len­■•Jfc ne szükség ehhez. Kele­men Péter szocialista képviselő (ké­pünkön) azt mondta: javasolni fogja, hogy tűzzék napirendre az ügyet a héten sorra kerülő testületi ülésen. Kevés hal és horgászhely Nemcsak a hal egyre kevesebb a Bala­tonban, szűkülnek a horgászati lehe­tőségek is - vélekednek a pecássz- ervezetek vezetői. Sürgetik: legalizál­ják végre a csónakkikötőket, mert a parton mind több helyütt tilos a horgá­szás, a pecások tehát a vízre kénysze­rülnek. - Egy kormányhatározat ki­mondta: 2003 októberére kell legali­zálni a horgászkikötőket. HAZAI.TÜKÖR.................3 MEGYEI KÖRKÉP 4 KAPOSVÁR ___________5 FO NYÓDI TÜKÖR 6 GAZDASÁG___________8 EG ÉSZSÉGÜGY_______9 KÉ K TÜKÖR_________10 SP ORTMAGAZIN 11-14 APRÓHIRDETÉS 15 KRÓNIKA___________16 ID ŐJÁRÁS Reggeli borúra ‘ délutáni derű 16. OLDAL VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy egyes közterület-fel­ügyelők csupán a büntetőcédula elhe­lyezését érzik a feladatuknak. Mintha a „mikuláscsomagok” osztogatása nem is a közterületek rendjét szolgáló eszköz lenne, hanem maga acél Az amúgy fizető parkolási övezetbe tarto­zó kaposvári Ezredév utcában több mint egy hete - október 20-a, 10 óra 01 perc óta - áll egy fehér Fiat bünte­tőcédulával a járda menti zöld terüle­ten. Azóta a hatóságot láthatóan nem izgatja, mikor viszik el onnan. Ők megtették a magúkét: büntettek. Jobban belegondolva a bírság ennyi idő után már kevesebb, mint ha a tulajdonos a parkolási díjat fizetve, szabályosan állt volna le az utcá­ban. Az sem zárható ki, hogy a szi­gorú cédulát a kocsi gazdája tette ki, mert úgy tapasztalta, ez a legbiz­tosabb módja, hogy zavartalanul ki­hághasson. BÍRÓ FERENC Sofőrök alvásra ítélve ellenőrzések A fennakadt román sofőr már 36 órája vezetett Vezetőkben és utasokban Is erősen él az öt ember halálát okozó svédországi kamionos baleset emléke. Az ámokfutásért egy ittas magyar sofőrt terhel a felelősség. Nemrég Somogybabodon hajtott árokba egy szlovén kamionos, s feltehetően a vezetés közbeni szunyókálás volt a baleset oka. A kamionosok Somogybán Is sokszor kerülnek összetűzésbe a törvénnyel. A múlt héten megtartott koordinált sebesség-el­lenőrzésen ismét kiderült: igen sokan vétenek a vezetési szabályok ellen és a megszabott pihenési Időt sem tartják be. ^4, OLDAL Cukorrépa édesíti a termelők életét Harsányi Miklós Bár rosszul indult a cukor­répaszezon Somogybán, mára kiderült: mégis kivá­lóan zárul. Nemigen hallani panaszt a minőségre, a 870 hektá­ron termesztett növény 60 százalékát leszedték, a Ma­gyar Cukor Rt és termelők között létrejött megállapo­dás szerint teherautón vagy vasúti vagonokban „utaztat­ják” a kaposvári feldolgo­zóüzembe. Varga Gábor, a megyei földművelésügyi hi­vatal vezetője elmondta: a mostani szezon sokáig hi­vatkozási alap lesz. Nem­csak a kiváló átlagtermés és a 15,5 százalék feletti cu­kortartalom okán, hanem a kedvezőbb termelési körül­mények miatt is. A terme­lőknek hektáronként 17 ezer forintos területalapú támogatást biztosítanak. Eíájos László cukorgyári igazgató saját maga is ta­pasztalta: a 2004-es cukor finom, íze, színe alapján a legjobb uniós termékekkel is felveszi a versenyt. Az Agrana Marketing Kft-nek adják el a cukrot, és külső raktárakba viszik tovább. A kaposvári 25 ezer tonnás cukorsiló egyelőre üres, de­cembertől kezdik feltölteni. Közbenjárt a főispán Varga Andrea Nem hiába kérte Friscic Josip- nak, Kapronca megye főis­pánjának a közbenjárását Rada János, Zákányfalu polgármeste­re. Utóbbi egy horvát-ma- gyar határ menti találkozón vetette fel: településük és Őrti­los, valamint a Dráván túli Légrád régóta szeretne part; nerkapcsolatot létesíteni, ám eddig eredménytelenül. Déli szomszédainknál ugyanis A települések kö­zötti együttműkö­dést négy éve sze­rették volna hiva­talossá tenni, ám eddig sikertelenül nem elég a települési döntés, hanem megyei jóváhagyás is szükséges. A főispánnak kö­szönhetően az illetékesek tíz nap múlva már fogalmazták az együttműködés szövegét.- A zákányfalui iskola egy éve írta alá a légrádival az együttműködési megállapo­dást. A településeink közötti együttműködést négy éve sze­retnénk hivatalossá tenni, ám eddig nem jártunk sikerrel - mondta Rada János. A polgármesterek kinyil­vánították: az ideiglenes ha­tárnyitás lebonyolításában, közös programok szervezé­sében, illetve határ menti fej­lesztésekben működnek együtt. Húszezer hektár új erdő tíz esztendő alatt nyolcmilliárdos keret Uniós támogatásból is telepítenek 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 Harsányi M. A kormány elfogadta a nemzeti erdőtelepítési progra­mot. A szakemberek óriási számokkal dobálóznak: 2015- ig 150 ezer hektárral kívánják növelni a fás területek nagy­ságát. Nemsokára a mezőgaz­dasági művelésből kivont te­rületeken is fejlődhet cser, akác, bükk és tölgy. Megyénk­ben 20 ezer hektárnyit szeret­nének telepíteni a következő Somogyi erdőtervek Homokszentgyörgy közelé­ben 68 hektárt kívánnak erdősíteni. Niklánál 28 hek­táron, Szülök körzetében 16 hektáron termesztenek fa­csemetét. A vállalkozóknak még néhány hétig álmatlan éjszakájuk lesz, ugyanis csak november végén dől el, hogy nyertek-e. évtized közepéig, amelyhez brüsszeli forrásokat is fel­használnak. Információnk szerint jövőre- zömében uniós forrásból - mintegy nyolcmilliárd forin­tos keretből gazdálkodhatnak. Nádas József, az Állami Erdé­szeti Szolgálat kaposvári igaz­gatóságának igazgatója el­mondta: hosszú távon, évtize­dek múlva az erdősült terület- országosan - 700 ezer hek­tárral lehet nagyobb, Somogy­bán 50 ezerrel. Ehhez persze pénz és eredményes pályázat szükséges.- Változott az erdőtelepítés menete, a nyertes pályázó lé­nyegesen nagyobb összeget vehet föl, mint azelőtt - mondta az igazgató. - Pénzt igényelhetnek az erdőtelepí­téshez és a kiegészítő munká­latokhoz, ezenkívül jövede­lem-kiegészítésre és ápolási támogatásra is számíthatnak. Ha valaki például tölggyel fog­lalkozik, hektáronként több mint egymillió forintot vehet föl. A 2005-ös erdőtelepítési pályázat október közepén járt le. Somogybán ötven jelentke­zést regisztráltak. : 9 llif jl Ilii!!

Next

/
Oldalképek
Tartalom