Somogyi Hírlap, 2004. november (15. évfolyam, 255-279. szám)

2004-11-02 / 255. szám

2 2004. NOVEMBER 2., KEDD VILAGTUKOR Sokat javult Arafat egészségi állapota MÉRGEZÉSGYA­NÚ JASSZER arafat pa­lesztin elnök állapota sta- 11^ bil, és környe- ^ li zete bizakodó - közölte hétfő délelőtt a Pá­rizsban tartózkodó palesztin küldöttség egyik magas ran­gú tagja. Egy arab nyelvű na­pilapban a rámalláhi kórház palesztin főorvosa kizárta annak lehetőségét, hogy Arafatot hagyományos mé­reggel megmérgezték volna. Második forduló dönt Leonyid Kucsma utódjáról papírforma A várakozások­nak megfelelően Viktor Janukovics kormányfő és Viktor Juscsenko ellenzéki parlamenti képviselő, volt kormányfő kapta a legtöbb szavazatot az ukrajnai elnök- választás vasárnapi első for­dulójában, így ők versenge­nek november 21-én a máso­dik fordulóban Leonyid Kucsma elnök helyéért. Öngyilkos robbantó Tel-Aviv piacterén négy halott A merénylőn kí­vül három halottja és 35 se­besültje van a Tel-Aviv köz­ponti, Hacarmel nevű piacte­rén hétfőn elkövetett robban­tásos merényletnek. A Népi Front Palesztina Felszabadí­tásáért elnevezésű szélsősé­ges palesztin csoport beje­lentette, hogy ő követte el a merényletet. Golyózápor végzett az orosz tábornokkal merénylet Meggyilkolták Konsztantyin Gyementyev tá­bornokot, az orosz hadászati légierő parancsnokhelyettesét vasárnap a nyugat-oroszor­szági Szmolenszk közelében. A golyózáporban meghalt Gyementyev sofőrje is. Milosevics elláthatja saját védelmét Hágában jog A hábo­rús bűnökkel vádolt SZLOBODAN MILOSEVICS volt jugoszláv elnök ellát­hatja saját védelmét a hágai Nemzetközi Törvényszék előtt - így döntött a törvény­szék fellebbviteli testületé. Ugyanakkor egy kirendelt ügyvédnek is rendelkezésre kell állnia, ha a vádlott egészségi állapota megaka­dályozná a saját védelmet Fegyveresek agyonlőtték Bagdad alkormányzóját gyilkosság Ismereüen fegy­veresek hétfőn agyonlőtték Hatem Kamel Abdel Fattah el Bajatit, Bagdad kor­mányzóhelyettesét és megse­besítették négy testőrét. Döntetlenre áll Kerry és Bush elnökválasztás Mindkét jelöltnek az a célja, hogy az ingadozókat és a most először szavazókat nyerje meg magának Szoros küzdelem várható ked­den az Egyesült Államokban. Több körülmény rendhagyóvá te­szi az idei elnökválasztást. 1972 óta ez az első olyan szavazás, amelynek idején az ország hábo­rút visel. És ez az első elnökvá­lasztás a szeptember 11-i terror- támadás után. Elemzők szerint az is befolyásoló körülmény, hogy nyugdíjba vonulás előtt utoljára voksol a háború utáni legnépesebb nemzedék. Közvetlenül a döntő nap előtt Bush republikánus és Kerry de­mokrata elnökjelölt szinte fej fej mellett haladt. A Gallup szerint 49:49 az állás. A kampány záró szakaszában mindkét politikus arra helyezte a hangsúlyt, hogy megnyerje az ingadozókat, illet­ve új szavazókat szerezzen a tár­sadalom passzív rétegeiből. ■ Cs.E.-Gy.Z. A háború és a gazdaság - dióhéjban a programok GEORGE W. BUSH IRAK: a háború sikertörténet, a csapatok kivonásának nincs ha­tárideje külpolitika: a szabadság és a demokrácia világméretű ex­portja, Amerikának szuperhatalomnak kell maradnia gazdaság: az államháztartási hiány felére történő csökkenté­se öt éven belül, a gazdasági megszorítások mérséklése halálbüntetés: minden feltétel nélkül magzatelhajtás: megtiltva, kivéve életveszélyben egyneműek házassága: alkotmányosan megtiltani JOHN KERRY IRAK: a háború alapvetően hibás alapokon indult, Amerika sze­repét a NATÖ-nak kell átvennie külpolitika: a „szövetségesek új korszakának” megteremté­sével helyreállítani a megsérült kapcsolatokat gazdaság: az államháztartási hiány felére történő csökkentése négy éven belül, a tengerentúli álláshelyeket haza kell hozni halálbüntetés: csak terroristák ellen alkalmazni magzatelhajtás: a nők joga legyen a döntéshozatal EGYNEMŰEK házassága: a szövetségi államok határozzanak Bin Laden újra megfenyegette Amerikát Különleges éberségre figyelmez­tették az amerikai rendfenntartó­kat az amerikai elnökválasztást megelőző napokban, tekintettel Oszama bin Laden terroristavezér legutóbbi üzenetére. Ezzel egy időben a brit sajtó olyan titkos- szolgálati értesüléseket tett köz­zé, amelyek szerint tartani kell at­tól, hogy az al-Kaida terroristái ka­tonai támaszpontokat készülnek megtámadni Nagy-Britanniában. A hét végén az al-Kaida világszer­te keresett vezére juttatott el vi­deokazettát az al-Dzsazíra hírtele­víziónak, s az amerikai néphez szóló üzenetben kijelentette: vál­tozatlanul megvannak azok az okok, amelyek miatt a 2001. szep­tember 11-i merényleteket végre­hajtották az Egyesült Államok­ban. A terroristavezér üzenete után George Bush amerikai elnök arra utasította nemzetbiztonsági tanácsadóit, hogy tegyék meg a szükséges válaszlépéseket A brit titkosszolgálatok attól tartanak, hogy a terroristák katonai támasz­pontok ellen terveznek merényle­teket Nagy-Bri- tanniá- ban. A vezér személyesen üzent Buttiglione visszalépett, Kovács jövője kérdéses találgatások Biztos cserék várhatók Rocco Buttiglione lemondott je­löltségéről az Európai Bizottság­ba. Brit lapok Kovács László jö­vőjét is megkérdőjelezik. Egy akadály már elhárult az Európai Unió biztosainak elfo­gadása elől. A sok botrányt ka­varó olasz Rocco Buttiglione be­jelentette, hogy lemond a jelölt­ségéről. Helyette valószínűleg Franco Frattini jelenlegi olasz külügyminisztert je­lölheti Silvio Berlusconi miniszterelnök. Az Európai Néppárt egy­re merevebben ra gaszkodik ah hoz, hogy Ko­vács László se legyen tagja az Európai Bi­zottságnak. Az is elkép­zelhető, hogy Jósé Manuel Durao Barroso elnök más tárcával „kínálja meg”. Egy tévéinterjúban ezt ajánlotta Horn Gyula volt kor­mányfő is. A tekintélyes The Wall Street Journal hétfői száma más brit lapok társaságában az előbbi változatot tartja valószí­nűnek. Az újság szerint célsze­rű volna a jelenlegi magyar biz­tost, Balázs Pétert újrajelölni. ■ Gy. Z. Gyurcsány Ferenc és Gerhard Schröder egyetér­tésben Schröder és Gyurcsány Berlinben egyeztetett A tagországok és Európa érdeke, hogy minél hamarabb erős, működőképes bizottsága legyen az Európai Uniónak - jelentette ki hétfőn Berlinben Gerhard Schröder német kan­cellár, miután találkozott Gyurcsány Ferenc miniszterel­nökkel Az új összetételű Európai Bizottság kivá­lasztása körüli vitákról szólva Schröder azt mondta, hogy „Barroso tudja, mit kell ten­nie”. Schröder az EU politikai irányíthatósága érdekében az európai alkotmány gyors rati­fikálását is szorgalmazta. Gyurcsány Ferenc az egyna­pos munkalátogatás végén az euróövezet országaira vonatkozó stabilitási és növekedési megállapodásról úgy vélte: szolgálja a rövid távú stabilitást, de nem biz­tos, hogy szolgálja a hosszú távú növekedést is. Tizenkét jelölt indul a román államfői székért Tizenkét politikus indul a novem­ber 28-i romániai elnökválasztá­son - jelentette a hét végén a ro­mán országos választási iroda (BEC). A küzdelem két legna­gyobb esélyese Adrián Nastase je­lenlegi kormányfő, aki a kor­mányzó Szociáldemokrata és a Román Humanista Párt (PSD+PUR Országos Szövetség) jelöltje, valamint Traian Basescu, Bukarest főpolgármestere, aki a liberális-demokrata D. A. Szövet­ség színeiben indul. Az elnökjelöl­tek között található a Nagy-Romá- nia Párt (PRM) részéről Corneliu Vadim Tudor, aki négy éve Ion Iliescu jelenlegi elnök mögött be­jutott az elnökválasztás második fordulójába. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) je­löltje, Markó Béla, és ringbe száll Petre Román volt kormányfő is. Nem vesz részt szervezetten a november 28-i parlamenti válasz­tásokon a Magyar Polgári Szövet­ség (MPSZ), de tagjait támogatja abban, hogy egyénileg a Népi Akció Pártja (AP) színeiben mé- retkezzenek meg - számolt be hétfői számában a Krónika. Az erdélyi napilap felemásnak ne­vezte az MPSZTten született dön­tést, miután a szövetség megyei szervezetei nem tudtak közös ne­vezőre jutni a választási részvé­telt illetően. Azok után, hogy az Emil Cons- tantinescu volt államfő vezette ro­mán párttal való együttműködés mellett voksolt, és indulni kívánt a parlamenti választásokon, Szász Jenő MPSZ-elnök a hét vé­gén jelezte: a nagyváradiakkal való szolidaritása jeléül végül mégsem jelölteti magát. Vajdasági megemlékezés a kegyetlen vérengzések magyar áldozatairól temerin Vesztőhely a szeméttelepen Szerte a Vajdaságban megemlékeztek a hét végén a titói hatalom által levezényelt 1944- 45-ös vérengzések ma­gyar áldozatairól. ______________% _____________ Gy ulay Zoltán Az idén a tizenötödik alkalom­mal emlékeztek a temeriniek nyíltan, titkolózás nélkül azok­ra a falubeliekre, akiknek ártat­lanul kellett meghalniuk 1944- ben - írja az újvidéki Magyar Szó. A település szeméttelepén található vesztőhelyen a Him­nusz eléneklése után Szungyi László esperesplébános és Verebélyi Árpád diakónus gyászszertartást tartott, majd megszentelte a tömegsírt, ahol hiányos adatok szerint mintegy nyolcvanan nyugsza­nak. Ezt követően a Fidesz-Ma- gyar Polgári Szövetség, a Magyar Köztársaság belgrádi követsége, a helyi közösség, a helyi magyar pártok és civil szervezetek kép­viselői helyezték el koszorúi­kat és virágaikat. A több száz egybegyűlt előtt Deutsch Ta- , más, a Fi- t desz alelnö- jf ______ ke mondott beszédet. „Nincsen olyan nemzeti kö­zössége a Vajdaságnak, amely­nek ne lenne panasza a többire. Tudjuk, hogy a múltban mi, ma­gyarok is felelősek voltunk sok mindenért. Ezért is kell minden erőnkkel arra törekednünk, hogy a múlt sebeit a tisztesség, a jóakarat, az igazság erejével begyógyítsuk, mindent megte­gyünk azért, hogy soha többet ne ejtsünk sebeket egymáson” - mondta. Megemlékeztek az 1945. ja­nuár 23-i tragikus események­ről is, amikor három falu - Csu­rog, Mozsor és Zsablya - teljes magyar lakosságát kihajtották, koncentrációs táborba zárták, előbb Járekon, majd Újgajdob- rán, Wekerlefalván és Gajdob- rán, Szépligeten. Deutsch Tamás Temerinben emlékezett a megtorlások áldozataira t

Next

/
Oldalképek
Tartalom