Somogyi Hírlap, 2004. október (15. évfolyam, 230-254. szám)

2004-10-04 / 232. szám

14 SOMOGYI HÍRLAP - 2004. OKTÓBER 4., HÉTFŐ FONYODI TŰKOR A világhírű tudós nevét vette föl a szakképző iskol oktatás Harmincéves siker a piacképes tudás A híradásipari és kereskedelmi középiskolában har­minc éve oktatják a Balaton déli partjának leendő el­adóit. Az évek során több mint száz céggel, vállalko­zással teremtett kapcsolatot az iskola, diákjai ott sajá­títják el a gyakorlati tudnivalókat. A tőlük kapott évi 5-6 milliós szakképzési támogatás az oktatás tárgyi feltételeinek a fejlesztését szolgálja. Gáldonyi Magdolna ---■-----------------------------------------­Az utóbbi harminc év a töretlen fejlesztésekkel és a képzés állan­dó átalakításával telt el. A sikert Zádori János igazgató azzal ma­gyarázza, hogy mindig piacké­pes ismereteket tudtak nyújtani a tanulóiknak. A diáklétszám nem aggasztja a tantestületet, mert ma is 600 fiatalt oktatnak olyan szakmákban, melyek biz tos megélhetést nyújtanak. , Nem véletlen hát, hogy a Fo- - nyódhoz kötődő tudós, £ Bacsák György nevét vette “ föl a szakképző iskola és kollégium. Bacsákot ugyanis a magyar tudo­mányos életben az utol­só polihisztorok egyike­ként tartják számon. Két tantermet is át­adtak a diákoknak a na­pokban rendezett névadó ün­nepségen. Ez a fejlesztés 18,7 millió forintba került; pályázati támogatást nyertek hozzá, és hozzájárul a tulajdonos fonyódi önkormányzat és a fenntartó megyei közgyűlés is. Zádori Já­nos elmondta: ez a gyarapodás jól illeszkedik az utóbbi évek lendületes fejlesztéseihez. Sokat változott az iskola: akadály­mentesítették az épületet, észa­ki falán kicserélték a nyílászá­rókat, tíz tanteremben új tv­video láncot építettek ki. Kidol­gozták a minőségbiztosítási rendszert az oktató-nevelő mun­kában. Az iskola népszerűség­éhez hozzájárul az is, hogy min­dig keresik a képzés új formáit, ebben kiváló partner az a 47 pe­dagógus, akinek a zöme több diplomával is rendelkezik. Átala­kult a szakképzés is 3-ról 4 éves­re, a középiskolai osztályokban 4 plusz 2 éves képzéssel techniku­si vizsgát is tehetnek a diákok, s egyre többen szerzik meg a bolt­vezetői vizsgát. A Balaton-partí középiskolában megszervezték a nulladik évfolyamon a német nyelvi előkészítőt is. A középiskola igazgatója arra is büszke, hogy diákjai nem­csak a tanulásban állnak helyt. A legutóbbi 130 végzős között egynek sem kellett vizsgát is­mételnie. A fiatalok sok művé­szeti és kulturális csoportban kamatoztatják a tehetségüket Balatonszentgyörgytől Balaton- lelléig. A tudós névadó Bacsák György 1870-ben szüle­tett Pozsonyban, és száz gaz­dag évet élt. Fonyódon hunytéi, ahol régészeti kutatásokat is végzett. Elmélete, amit Milan- kovic-Bacsák elméletként is­mer a tudomány, a jégkorsza­kokat írja le. Foglalkozott csil­lagászattal, geológiával, éghaj­lattannal. Az adományozók keresi a családsegítőket Szeptember óta az önkormány­zat működteti a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot, amely október elsejétől elfoglalta új he­lyét az Ady Endre utca 37. szám alatt. Tulajdonképpen nem új a helyszín, hiszen a bogiári szol­gálat is ebben a helyiségben mű­ködtette egy ideig a fonyódi ki­helyezett irodáját. Hogy újra önálló szolgálat szerveződött Fo­nyódon, az érintettek számára nem okozott semmilyen fenn­akadást.- Egyre többen keresnek meg bennünket, hogy felajánlást te­gyenek a rászorulók részére. Bí­zom benne, hogy megtaláljuk azokat az embereket és cégeket, akik önzet­len támogátásukkal segítik a mun­kánkat mondta Kecskés- Kerese Tamás, a szolgálat vezetője. Kőmívesné Harkány Zsuzsa és Kecskés- Kerese Ta­más örül az új irodának Fejlesztik a turisztikai központokat teher Amennyit a költségvetés elbír A város többéves fejlesztési prog­ramot igyekszik folytatni a követ­kező idényre, ha célba érnek a pályázatai. Két pályázatot nyújtott be a Ba­laton Fejlesztési Tanácshoz az ön­kormányzat A bélatelepi stran­don tavasszal ugyanis parkosíta­ni szeretnének és térburkolatot raknának le. A fürdőterület álla­pota 50 milliós beruházást igé­nyel, mondta Kiss Péter, a város­üzemeltetési szervezet megbízott vezetője (képünkön), de a költ­ségvetés várhatóan csak 20 mil­lió forintos beruházást bír el, s en­nek a felét lehet támogatásként elnyerni. Fonyódligeten három éve kezdték az' i épületek átalakí­tását, ezeknek a fele kész. Az ABC-t és a tető­terében építen­dő 7 garzonla­kást szintén pá­lyázattal építik, de ilyen az idén nem volt. A parkosítást azonban megkezdik, a terv szerint 10 mil­lió forintból, aminek a fele - lehe­tőség szerint - pályázati pénz. A következő ütemben szökőkutat,' ivókutat és zenepavilont is telepí­tenek a Templom térre. Gazdálkodnak a vagyonnal Helyi rendeletet alkotott a kép­viselő-testület az önkormány­zat vagyongazdálkodásáról. A tulajdonosi jogok gyakorlását több helyi szabályozás is segí­ti, de a megváltozott jogi és pi­aci környezet indokolta a ren­delet meghozatalát. Elsősor­ban a képviselőket segíti a döntések meghozatalában, kü­lönösen akkor, amikor egyedi ügyekben kell határozniuk a szabályozást, amely igyekszik egységes és ellenőrizhető eljá­rást kialakítani hiteles nyil- vántartásra és jól elhatárolt feladatkörökre építve. A város több milliárd forint értékű mo­bilizálható vagyonnal bír. A közművelődés új intézménye A Helytörténeti Gyűjtemény munkájáról először számolt' be Minczinger Katalin gyűjte­ménykezelő és Varga István"^ városi könyvtár igazgatója^ miután ez az önkormányfcaf legújabb intézménye, amely- március 15-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Fenn­állásának első félévében nép­szerűvé vált a tárlatlátogatók és a város múltja iránt érdek­lődők körében. Udvardi­tárlat a múzeumban Udvardi Erzsébetnek gyár Örök­ség díjjal ki- tüntetett festőmű­vésznek a képei látha­tók a Hely- történeti G y ű j t e - ményben. A kiváló alkotó kü­lönleges világot tár fel és feled­hetetlen élményeket szerez a tárlatlátogatóknak. A festmé­nyeiből nyílt kiállítás október 30-ig tekinthető meg. Felújítják a Huszka strandot övi) Két hete kezdték meg a város- üzemeltetés dolgozói, illetve az önkormányzat két közmun­kása az alsó-bélatelepi Huszka utcai strand felújítását. A szép környezetbe illő strandsza­kasz térburkolatot kap és sze­retnék kialakítani az öntöző- rendszert, valamint a zuha­nyokat és öltözőparavánt is. A piaci felfutás szellőcskéje beindította a híradás-technikai üzemi üzlet Aláírták a francia szerződést Gáldonyi M. A Fonyton Kft most a korábbi munkáslétszámának alig több mint egytizedével dolgozik, de ez is siker. Az utóbbi években a szórakoztató híradástechniká­ban a világpiaci kereslet akkorát zuhant, hogy majdnem elsöpör­te a több mint ezer embernek munkát adó fonyódi céget. A ve­zetőgárda azonban a 12 éves gyártási kultúrájára, gyorsan al­kalmazkodó képességére ala­pozva a nagy társaságok meg­bízható és szinte nélkülözhetet­len partnerévé fejlesztette a kft-t. Lukács Sándor ügyvezető igaz­gató elmondta, hogy munkatár­sainak a hűsége is hozzájárult ahhoz, hogy ismét a csúcson van a cég. Több olyan megbízást is kapott, ami újabb munkahelyek teremtésére ad lehetőséget. A napokban egy francia társa­sággal kötöttek szerződést DVD- egységek szerelésére. Ez is mu­tatja, hogy az egykori Philips-ér- dekeltség üzleti partneri köre teljesen átalakult. Az utóbbi idő­szakban akkumulátor-tesztere- ket készítettek belga megrende­lésre, de szállítot­tak a NATO- nak is villany- borotvákba belső elekt­ronikát. A Fonyton a me­gyei ^ munkaügyi központtól nyert 16 millió forin­tos támogatást a 26 milliós mun kahelyteremtő beruházásához. A következő három évben to­vábbi 16 személy fog- 1 :> lalkoztatásához já- y, • rul hozzá a mun­kaügy, miköz- X, ben új, környe- , zetba- r á t tech­nológi­át is telepí­tenek a fonyódi üzembe, ahol jövőre 150 ember dolgozik a világpiacra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom