Somogyi Hírlap, 2004. augusztus (15. évfolyam, 179-203. szám)

2004-08-01 / Vasárnap Reggel, 31. szám

Szerelmet kovácsoltak Vesén Szikrázott a kalapács súlyos csapása alatt az izzó vas, a rekkenő hőségben készült a lópatkó, no meg a szerelmi bilincs. 3. oldal Somogyi Hírlap kBryan két élete A fél ország ismeri Bryant, Bokor Tibort, a szombathelyi fegyver- kereskedőt pedig csak egy-két vadász. Az álamerikai tudósító a Sláger Rádió sztárja. 6. oldal Szavalóverseny Petőfi emlékére A Segesvári csata és Petőfi Sándor halálának 155. évfor­dulója alkalmából színpadi megmérettetést és szabad­idős programsorozatot szer­vezett a verskedvelőknek a mikei önkormányzat. A ha­gyományos szavalóversenyt ünnepélyes megemlékezés előzte meg a néhai Böde Ist­ván helyi költő által alapított Petőfi emlékműnél. A fiata­lok négy korosztályban mér­ték össze versmondó tudásu­kat a művelődési házban. Díszparkot avattak Somogyszobon Szabadidőparkot avattak So­mogyszobon. Őshonos növé­nyek és vízi bemutatóhelyet, s egy tavat is létrehoztak a ko­rábban illegális szemétlerakó­nak használt, mélyen fekvő te­rületen. A létesítményhez 4 millió forint pályázati támoga­tást nyújtott a megyei terület- fejlesztési tanács. Utcák kö­zötti focibajnokság és falunapi rendezvények is kiegészítették az ünnepélyes parkavatást, amelyen Gyenesei István, a megyei közgyűlés elnöke is részt vett. EU-TÁMOGATÁS 2007-2013 (a nemzeti jövedelem százalékában) Ausztria -0.37 Csehország I 3.26 Franciaország -0.27 Görögország | 2.25 Lengyelország 3.85 Magyarország g 3,15 Németország i-0,52 Olaszország f-0,29 Portugália | 1.60 Szlovákia „ I 3,36 Kiadási tervet készített az Unió. Ez alapján 2013-ban az EU 150 milliárd eurót osz­tana vissza a tagállamoknak. OTOS LOTTO 18 26 49 68 76 JOKER: 753831 Lottónyeremények Öttalálatos szelvény nem volt, a 4-esek 495 ezer 353, a 3-asok 9244, a 2 találato- sok 789 forintot nyertek. Ki szórakozik velünk? 5. oldal Budapest világváros, de még egy szegényes szórakoztatónegyede sincs, a revük már rég bezártak. ■■ Az évszázados szokás, amely az ellenkező neműeket eltiltotta a vajúdó nők közeléből, a világ számos részén ma is él. A szüléssel kapcsolatos felfogás az utóbbi években mégis sokat változott. A misztifikált, védett szülőszobákba sok országban már szabad a bejárás, s lassan természetessé válik az apás szülés is. A családközpontú szülészeti ellá­tás hazánkban a nyolcvanas évektől terjedt el, s az elmúlt évti­zedben sokat fejlődött. A terhes­ség alatti felkészítés, az újszülött édesanyával való elhelyezése - a rooming in ellátás -, valamint az együttszülés mind-mind az egyre otthonosabb körülmények meg­teremtését szolgálja.- Az apás szülésre, illetve a rooming in rendszerű gyermek­ágyas ellátásra Kaposváron a szülészeti-nőgyógyászati osztály 1992-ben befejeződött rekonst­rukciója óta van lehetőség - mondta Prievara Ferenc osztály- vezető főorvos. - Az első évek­ben az anyák 5-10 százaléka igé­nyelte, hogy az apa is ott legyen a gyermekük világra jövetelekor, tavaly pedig már a szülések hat­van százalékánál jelen volt az egyik családtag. Tapasztalatok szerint a vajúdás és a szülőfájások megélése a kis­mamának könnyebb, ha a legne­hezebb percekben sem marad egyedül. Ilyenkor a társ számára folyamatos érzelmi és gyakran tes­ti támaszt is nyújt. Emellett mint­egy közvetít a szülő nő és az őt alig ismerő orvosok és bábák kö­zött. E feladatának azonban csak úgy tud megfelelni, ha felkészült a rá váró próbatételekre. • • A betegségektől és a komplikációk­tól való félelem a reális félelmek közé tartozik, így nem meglepő, hogy számuk most is a legmaga­sabb. A tehetetlenségtől való félel­mek száma azonban megnövekedett. Félnek attól, hogy nem tudnak pár­juknak segíteni, nem tudják mit és hogyan segítsenek. Félnek a lát­ványtól és kifejezetten a vértől is. Ennek oka főleg az információ hiány és esetleg a felkészületlenség. (Folytatás a 3. oldalon) Fergeteges szüreti forgatag Tegnap nyílt meg a XII. Leilei Borhét program- sorozata. Az érdeklődők 17 leilei és Lelle környé­ki borosgazda mintegy 150 remekét ízlelheti meg. A borkóstoláshoz folklórfesztivál kínál kul­turális keretet, ahol ma­gyar népi művészek mel­lett ír együttessel is talál­kozhatnak a vendégek. Buzási László, a balatonlellei hegyközség elnöke elmondta: év­ről évre többen keresik fel a ren­dezvényt, és sok vendég a borhét időpontjához igazítja a nyaralását. Már a pénteki színpadi próbára is több ezer érdeklődő volt kíván­csi, a rendezvénysorozat alatt pe­dig több tízezer vendéget várnak. A hegyközségi elnök elmond­ta: a népi motívumokkal a szerve­zők igyekeznek megőrizni az ese­Százötvenféle bort kóstolhatott a népes közönség FOTÓ: MÁRTON LÁSZLÓ mény alapítóinak elképzelését. A borok és a népzene örömei mel­lett népművészeti kirakodóvásár, operettbemutató és a Miss Bala­ton döntőseinek bemutatkozása is jó szórakozást ígér. Erős Antónia A rendezvénysorozatot szüreti felvonulás nyitotta, amelyen meg­jelent a borkirálynő is, aki azon­ban ezen a hét végén utódának adja át a koronát. Nyíró Krisztina Az RTL híradósa már volt a képernyők szépe, a leg­szebb és legjobb műsor­vezető, s most a szegé­nyekért dolgozik. Szeret­né, ha a fogyatékos kifeje­zést is elfelejtenék, s „segítségre szorulókról” beszélnének. 16. oldal Szépség, hazai pályán A Miss Balaton szépségverseny gyönyörű döntősei között egy somogyi lány szere pel: Erdélyi Dalma, 20 éves főiskolai hallgató Fonyódról. Dalma, a Budapesti Gazdasági Főis­kola hallgatója, és a vakáció egyik leg­izgalmasabb időszaka számára az au­gusztusi szépségverseny. Igyekszik so­kat törődni magával és ha szabad ideje akad, szívesen hastáncol, rajzol és fest. Modellkedett már Párizsban és Milánó­ban is, és számos alkalommal szerepelt hazai plakátokon, kifutókon. Két évvel ezelőtt már indult a Sió Miss Balaton Szépségversenyen, amikor is harmadik helyezést ért el.- Olyan jól éreztem magam a verse­nyen, hogy úgy döntöttem, újra sze­rencsét próbálok - mondta Erdélyi Dalma. - Hiába a hazai pálya, nem lesz könnyű dolgom, hi­szen a mostani mezőny, ha le­het még erősebb, mint akkor. Most is rengeteg a gyönyörű lány. Persze bizakodom és bí zom abban, hogy a somogyi kö­zönség lelkesítése segít majd még szebbnek lennem. Fábos Athénig tekernek Athénbe indult tegnap reggel fél nyolckor tizenkét siófoki diák és öt felnőtt. Az olimpiai játékok meg­nyitó ünnepségére igyekeznek; a sport szellemé­nek megfelelően kerékpárral. 1300 kilométert tesznek meg tizenhárom nap alatt. Bálintné Flegyi Márta testnevelő vezeti a társaságot, amely korábban már eltekert a hor­vátországi Porecsig (520 kilométer), il­letve az itáliai Ve­lencéig (700 kilo­méter) is. Most is Olaszország felé ve­zet az útjuk, bár a gigantikus földcsiz­ma az autóstérké­pen egyáltalán nem Athén irányába esik. De jól kifun- dálták ezt; augusz­tus 11-én az anco- 1300 kilométer nai kikötőben komp­ra szállnak, amely az Adriai-ten­gert átszelve a görögországi Patras mólójáig viszi őket. Megle­het, az egynapos tengeri utazás lesz a legnehezebben elviselhető a hosszú túra alatt. Vigasztalhat­ja ugyanakkor a csapat tagjait, hogy másnap ott lehetnek az olimpia megnyitóján. Ezt annak köszönhetik, hogy Gyurcsány Ferenc sportminiszter segítőén reagált belépőjegyet kérő leve­lükre. A szervezők nem titkolt célja, hogy a jó példát mutató gyerekek segítségével minél több társukat kicsalogassák a számítógépek és televíziók vilá­gából. Mozdulj ki! Gyere, brin­gázz velem! - súgják az egyelőre még kényelmes többségnek. vár a siófoki kerekezökre Túra még lesz; Bálintné He­gyi Márta már Passau illetve Hollandia felé kacsingat. De ad­dig még haza kell érni Athén­ból. A visszaút kényelmes lesz, bár a repülőgépet fapadosnak hívják. A nagy vállalkozás költsége mintegy kétmillió forint, ami­nek előteremtéséből a helyi ön- kormányzat, több vállalkozó és cég, valamint a gyerekek szülei is kivették a részüket. Tegnap a csapat a terv sze­rint mintegy 100 kilométert tett meg, az éjszakát a Zalakaros melletti Galambokon töltötték. Útjuk Celjén és Ljubljanán ke­resztül vezet Velence felé, majd azon túl. Czene Attila 1 i A A A Vasárnap Reggel bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával, és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. « Értesüléseket átvenni csak a - re hivatkozva lehet. 8 l 9 : HÍ ll ll

Next

/
Oldalképek
Tartalom