Somogyi Hírlap, 2004. március (15. évfolyam, 51-76. szám)

2004-03-01 / 51. szám

MEGYEI KÖRKÉP Hurkával farsangoltak Szennán 4. oldal KAPOSVÁR Kis matematikusok versengtek 5. oldal VISZ Változik a világ az erdős dombok között 6. oldal Tovább ereszt a parkettagyár Hírek BALATON-PART. Az osztrák és a német vasúti társaság is érdek­lődik a Somogyi Hírlap informá­ciója szerint az uniós csatlako­zást követő balatoni közlekedési lehetőségek felől. Elképzelhető: hamarosan jelentősen megnő a tóparton robogó személyvonatok száma, hiszen a csatlakozással hazánkban is szabaddá válik a vasúti közlekedés. A Balaton állí­tólag igen vonzó az osztrák, né­met társaságoknak. Keszthelyen már megjelent a GYSEV, csak egy lépés tehát, hogy körbe a Balaton- parton is közlekedtesse a vonata­it. - A vasúti pálya kapacitása el­bír újabb szerelvényeket, s a for­galomirányítás is készen áll több vonat indítására, fogadására, (fi) BALATON. Alacsony a Balaton vízszintje, így több fény jut le a mederfenélae. Ezért sokkal na­gyobb intenzitással nőhetnek a vízinövények. Vannak olyan hí­nárfajok, mint például a füzéres süllőhínár, amit szeret a hal, s nem böködi össze a fürdőző lá­bát. Problémát okozhat, hogy te­rületfoglaláshoz kezdett a tóban a tüskés hínár, amit a Magyar Tudományos Akadémia tihanyi limnológiai intézete által végzett mérések is mutatnak. Meg kelle­ne kezdeni a felkészülést a sze­lektív gyűjtésre időben. A hínár 90 százaléka víz, a többi nitro­gén és foszfor, vagyis lényegé­ben műtrágya, amit jól lehetne hasznosítani például a tó körüli parkokban, szőlőkben. Ezen a módszeren alapült az inka me­zőgazdasági kultúra is. (ca) KAPOSVÁR. Hazai pályán szen­vedett vereséget az 1. MCM RC Kaposvár csapata a férfi röplab­da extraligában. A rájátszás ne­gyedik fordulójában a somogyi­ak a Szolnoki Titász RK együtte­sét fogadták, és a találkozón az esélyesebb együttes diadalmas­kodott. A kaposvári kosarasok azonban idegenben is nyerni tudtak. (Sporttudósításainkat a 9-11. oldalon olvashatják) m Plusz egy nap, plusz egy tél Hótörött fa az eddei erdőben. A tulajdonosok szomorúan hagyják dolgozni a favágókat Mivel vasárnap még mindig február volt a szökőévnek kö­szönhetően, Tél tábornok úgy gondolta, kihasználja az aján­dék plusznapot. Somogybán legjobban a madarakat és az au­tósokat lepte meg a hirtelen jött hó, ami a legtöbb helyen sze­zoncsúcsot hozott: akadt, ahol 20 centi esett. Az autók csúsz­tak, az ágak törtek, a költeni érkezett vonuló madarak pedig csapatokba verődve keresték az élelmet. ben, hiszen a közútkezelők szá­mítottak a havazásra. Nem úgy az autósok, akik közül többeknek nem sikerült megbirkózni a téli útviszonyokkal. Hatan árokba csúsztak és két koccanásos bal­eset is történt a csúszós utak mi­Megyei körkép Volt, ahol alig láttak tegnap havat és akadt hely, ahol a falu apraja- nagyja először szánkózott az idei télen egy igazit. Az utak minde­nütt jól járhatóak voltak a megyé­FOTÓ: KOVÁCS TIBOR att. A természetben szerencsére csak kisebb károkat okozott az időjárás. Fenyősi László, a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársa el­mondta: mindössze néhány cen­tis hó esett Barcs környékén, ami nem okozott fennakadást. Ezt a telet amúgy is könnyebben vé­szelték át, mint a tavalyit. A nem­zeti park területén az elmúlt év­ben 12 mázsa napraforgót ettek meg a madarak az etetőkből, idén még a fele sem fogyott el. (Folytatás a 4. oldalon) Városok a vállalkozásokért Megyei körkép Az önkormányzatok ebben az évben is igyekeznek együttmű­ködni a városban működő vál­lalkozásokkal. Lehetőségeik­hez mérten kedvező feltételeket teremtenek számukra, hiszen az érdek közös: egy nyereséges cég munkahelyeket és hosz- szabb távon bevételeket jelent.- Továbbra is teljes körű iparűzési adómentességet adunk három év­re az új munkahelyet teremtő vál­lalkozásoknak - mondta Ormai István nagyatádi polgármester. - Kedvezményesen raktárt, üzemi területet is tudunk biztosítani a volt laktanyák területén, ahol már öt cég is helyet talált. Hozzátette: elsősorban arra törekszenek, hogy a helyi vállalkozásokat részesítsék előnyben, mert ők a nyereséget is helyben költik el. Balázs Árpád siófoki polgár- mester elmondta: jelentősebb változások nincsenek a tavalyi kedvezményekhez ké­pest, bár bizonyos mentességeket meg­szüntetett a parlament, így a vállalkozókat most gépjárműadó sújt­ja. Az önkormányzat, mint mondta, gyakran együttműködik a vállal­kozásokkal, a legtöbb rendezvényüket a vál­lalkozók segítik, mivel megszűnt a központi támogatás.- Nem szűkült, de nem is bő­vült a kedvezmények köre, ami­ket a vállalkozásoknak biztosí­tunk - mondta Ács Attila nagy­bajomi polgármester. - Nagyba­jomban alacsony az iparűzési adó. Minden helybeli kedvez­ményt kap - tette hozzá hangsú­lyozva: a városnak fontos, hogy Barcs Újabb elbocsátások kezdődtek a felszámolás alatt álló barcsi par­kettagyárban; első körben 15 dol­gozónak mondtak fel, nekik ma már nem is kell bemenniük. A tár­saság felszámolója sze­rint további elbocsátá­sokkal is számolni kell. Az ok: nem tudnak annyi parkettát eladni, mint amennyit megter­melnek, az emberek raktárra dolgoznak. Ecsédi András felszámolóbiztos elmondta: kizárólag fizikai dol­gozóktól válnak meg, valameny- nyien az egyetlen változatlanul működő részleg - a szalagparket­ta-gyártás - munkatársai. Ezzel alig több, mint 160 dol­gozó marad a nagy múltú vállal­kozásnál. A felszámolás tavaly tavaszi elindításakor még 220-an voltak. Azóta bezárták a fűrész­üzemet, és minimálisra csökken­tették a hagyományos csaphor­nyos parketta gyártását is; egye­dül a szalagparketta-gyártás ma­radt változatlan, mivel korábban is ez hozta a cég bevételeinek nagy részét. Múlt év májúsában a barcsi Dráva Faipari Kft, korábban Dráva Parkett Kft-yel szem­ben a legnagyobb hite­lező pénzintézet kezde­ményezte a felszámolás elindítását. A létrehozott hitele­zői választmány úgy döntött, hogy tovább működhet a gyár, s egyben kínálták eladásra. Az ed­digi egyetlen pályázat azonban - ez. év elején - eredménytelen volt. A hitelezői választmány még nem döntött arról, hogy mi­kor írjanak ki újabb pályázatot, s milyen feltételekkel, nagy László Spórolva fejleszt Vése VÉSE Közmeghallgatáson ismertette a lakossággal a vései önkor­mányzat az idei év gazdálko­dására vonatkozó legfonto­sabb terveit. Kiderült: takaré­kos esztendő lesz, a fejleszté­sek pályázati támogatások nélkül csak illúziók. Berták László, Vése polgármeste­re elmondta: már tavaly is korlá­tozottak voltak a település lehe­tőségei, mivel a 140 millió forin­tos költségvetésből 125 millió fo­rintot a kötelező feladatok ellátá­sára kellett fordítani. Csak az is­kola fenttartására elfogyott a falu pénzének a fele. Az idei 160 mil­lióból 70-et költenek rá. A megmaradó forrásokból az iskola felújítására, a belterületi utak karbantartására és a rende­zési terv elkészítésére terveznek költeni, de csak akkor, ha a saját erőhöz pályázati támogatásokat is sikerül találni. A falu évek óta szeretné eladni azt az épületet, amelyben az ön- kormányzat működik. A múlt szá­zad húszas éveiben épült kúria jel­legű épület a Heintz-család tulaj­dona volt. Az ingatlanra most ko­moly érdeklődő jelentkezett. Ha létrejön az üzlet, a hivatalnak vagy új házat vásárolnak, vagy a tűzoltó­szertárt alakítják át erre a célra. A közmeghallgatáson szóba került az is, hogy az egykori menekülttá­borban idősek otthonát létesít egy helyi vállalkozó, aki 12-15 embert tervez foglalkoztatni, elsősorban a helybeliek közül. Bertók László el­mondta: az önkormányzat támo- gatja a terveket. ______fábos erika mi nél több működő vállalkozása legyen, ezért lehetőségeikhez mérten segítik a kezdést.- Jó partneri kapcso­latunk van a vállalko­zókkal - mondta Kenéz István balatonlellei pol­gármester. - A szezon meghosszabbítása érde­kében elképzeléseim között szerepel, hogy azok a vállalkozások, amelyek áprilistól szep­tember végéig, október közepéig nyitva tartanak, adó- kedvezményt kapnak. Ezzel kap­csolatosan szeretném majd ösz- szehívni a cégvezetőket. Schmidt Jenő tabi polgármes­ter azt mondta: a határozott idő­re szóló adókedvezmények 2008- tól megszűnnek. Ugyanazokat a feltételeket kell biztosítani min­den adó hatálya alá tartozó vál­lalkozásnak. VARGA TÍMEA De egy órától nem tud meg semmit arról, hogy mi történik. A világ, Magyarország és a megye legfontosabb eseményei. Ha pontos információkra kíváncsi. » ...................................... ww w.somogyihirlap.hu 4./ f. ___-o • Ék Egy újabb lépéssel közelebb Önhöz! Ék ^ Kaposváron, a Kontrássy utcában és a Tesco Áruházban . * * WP­W.&á' • Nfe*' található üzleteinkben már bankkártyával is fizethet. ^ Vásároljon kényelmesen, biztonságosan, kötöttségek nélkül! *-------------------------------------------------------------------------------------------- www.somogyihirlap.hu |---------------------------------------------------------------------------------------------­O ___l • TT^ 1 I® M%a^ós SS jti ife. gjoaHL. fet. . fej a sáp «■> M w B Takarékszövetkezet? U VV jk B W ■ LgJ B ^^B - rugalmas ^$%űk B B B §§§ Íj BE BBS B 3 B B fl fl • B B 111 fff fl 11 m 1® B B B f B B B B B m B B 'kedvezo betétkonstrukciók A B ¥Í m E f# s$j m EB M B# B B B B B 8 IS 1 % hl előnyös hitelfelvételi lehetőségek i/vrlllVrti f JL JL JLAJL JLkJL kJ ijssssr* mmwi QjJ a I Kaposvár, Rákóczi tér 2. XV. Évfolyam, 51. Szám. Ára: 85 rr, Előfizetve: 57 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2004. Március 1., Hétfő Tel.: 82/410-316, 411-708

Next

/
Oldalképek
Tartalom