Somogyi Hírlap, 2003. július (14. évfolyam, 151-177. szám)

2003-07-01 / 151. szám

2003. Július 1., kedd HAZAI TÜKÖR 3. OLDAL Holló az új elnök Budapest Holló Andrást választotta elnöké­vé az Alkotmánybíróság. Helyet­tese Erdei Árpád lett. Holló András megbízatása 2005. november 12-ig szól. Az új elnök, aki augusztus 1-jén foglal­ja el hivatalát, megválasztását kö­vetően azt mondta, célja, hogy a testület súlyos, nehéz ügyeket is napirendjére tűzzön. Ilyen nehéz ügynek tartja - többek között - a rendőrségi törvényt. Holló sze­retné felgyorsítani a testület 5-7 éve elhúzódó ügyeit. Az új elnök szakmai álláspont­járól így nyilatkozott: „Sosem voltam a nagy aktivizmus híve, és a merev, szikár pozitivizmust sem igazán tudom elfogadni; sokkal differenciáltabban szeret­ném kezelni az úgynevezett nagy ügyek megoldását”. Felidézte, hogy amikor meg­jelent a testület első elnökének könyve, Sólyom László azt írta dedikációjában: „Holló András bíró úrnak, aki a folyamatosság felelősségét viseli”. „Ezt a fele­lősséget viselni fogom” - tette hozzá. Az elnökválasztásra azért ke­rült sor, mert elődje, Németh Já­nos betöltötte 70. életévét. Holló András - Sólyom László és Né­meth János után - a taláros testü­let harmadik elnöke. Medgyessy Péter miniszterel­nök levélben gratulált Holló And­rás elnöknek. Azt írta: kívánom, hogy megbízatása során olyan ügyekkel, beadványokkal foglal- kozhassék a bíróság, amelyek el­nök úr szakmai ambícióinak, Köztisztviselők köszöntése Tisztelettel és szeretettel köszöntőm az államigazgatásban, az önkor­mányzatoknál és az Európai Unió hivatalaiban tevékenykedő valameny- nyi Köztisztviselő Kollégámat a köztisztviselői szakma mai ünnepén. Elégedettséggel tölt el, és sikernek tartom, hogy az idei ünnepen már körünkben köszönthetem azt a több ezer ügykezelőt is, akik két éve - véleményem szerint - méltánytalanul kerültek ki e nagy családból. Rendkívül örülök, hogy épp a mai naptól hatályosul a Köztisztviselői tör­vény módosítása, amely a köztisztviselőket további juttatásokban része­síti, és amely a tegnap még ügykezelő, ma már köztisztviselő kollégákat is joggal megilleti. Bár az idén hatodik alkalommal ünnepel a szakma, a Köztisztviselők napjának méltatása még újdonságnak számít hazánkban. Holott a száz­ezret is meghaladó köztisztviselői kar létszámával, felelősségteljes mun­kájával és kiváló szakmai felkészültségével már régen kiérdemelte az el­ismerést. Belügyminiszterként első intézkedéseim között kezdeményeztem azon jogos juttatások törvényi elfogadtatását, amelyek a mai naptól tör­vényesen megilletik Önöket, fiatalokat és a már több évtizedes munka- viszonnyal rendelkezőket egyaránt. Szeretném külön kiemelni a juttatások közül a magasabb illetmény- szorzók bevezetését, ami a köztisztviselők anyagi megbecsülését szol­gálja, az idegennyelv-tudási pótlékkal a nyelvtanulást kívánjuk erőteljesen ösztönözni, a rekreációs szabadság intézményével pedig a nyugdíjhoz közeledő munkatársak tartós igénybevételét kívánjuk elismerni. Alig egy év múlva Önök, kedves Kollégáim, nem csupán a magyar közigazgatás tisztviselői lesznek. Magyarország uniós taggá válásával az Európai Unió polgárai igényeinek is meg kell tudni felelnünk vala­mennyi közigazgatási szolgáltatás terén. Véleményem szerint a hazai köztisztviselői kar felkészült arra, hogy a közigazgatási szolgáltatások korszerűsítésével és a magyar közigaz­gatási hagyományok értékeinek megőrzésével jeles tagjává váljon az egységes európai közigazgatási térnek. . Kedves Kollégáim! A köztisztviselők szakmai ünnepe alkalmából kí­vánok Önöknek jó egészséget, kiegyensúlyozott családi hátteret és to­vábbi szakmai sikereket. Budapest, 2003. július 1. Dr. Lamperth Mónika a Magyar Köztársaság belügyminisztere Holló András 1943-ban született Budapesten. 1966, jogász, az ELTE állam- és jogtudományi kara. 1971-től 1979-ig ügyész a Leg­főbb Ügyészségen. 1971-1981 Alkotmányjogi sze­mináriumvezető az ELTE-n. 1981-től alapító tanára, 1993-ig tanszékvezetője a Miskolci Jogi Kar Államtudományi Intézete Alkotmányjogi Tanszékének. 1990-96 között az Alkotmánybí­róság főtitkára, 1998 óta elnök- helyettese. A romák évtizede: 2005-2015 Medgyessy Péter kisebbségi ügyekről vált szót Soros Györggyel FOTÓ: EUROPRESS/KALLUS GYÖRGY Megnyílt a Romák az integrálódó Európában című konferen­cia. A megnyitón beszédet mondott Medgyessy Péter minisz­terelnök és Lévai Katalin esélyegyenlőségért felelős tárca nélküli miniszter. A megszólalók a társadalmi összefogás és hosszú távú tervek fontosságát hangsúlyozták. Budapest Az Európai Uniónak és tagorszá­gainak adóssága van a roma kisebbséggel szemben, amit illik törleszteni - mondta a miniszter­elnök. Medgyessy úgy vélekedett, a cigányság integrációja nem egy­szerűen kötelessége, hanem ér­deke a többségi társadalomnak. Lévai Katalin megnyitó beszé­dében biztató kezdetnek nevezte a négynapos konferenciát, amely szerinte a romák teljes társadalmi integrációját segítő politika ga­ranciája lehet. Mint mondta: a ro­makérdés nem csak pénzkérdés, társadalmi szemléletváltásra is szükség van. Már formálódik az a diskurzus, amelynek homlok­terében a kisebbségek és a kire­kesztettek ügye áll - fogalmazott a miniszter, hangsúlyozva: a 2005-2015-ös időszakot a romák évtizedének tekintsék. Teleki László, a Miniszterel­nöki Hivatal romaügyi politikai államtitkára a megnyitón azt mondta: nem elég gesztusokat tenni a kérdésben, aktív lépések­re van szükség a felzárkóztatás­hoz és hangsúlyozta a roma veze­tők felelősségét az integrációban. Kijelentette: az Európai Uniónak fontos a romák sikere, hozzátéve: a romák akarnak és tudnak tenni saját felzárkózásukért. Anna Diamantopoulou, az Európai Bi­zottság szociális ügyeinek biztosa azt mondta: az integráció során a romáknak is változniuk kell - tet­te hozzá. Azokban az esetekben, ahol tradícióik az alapvető embe­ri jogokkal ütköznek - például a fiatalok kényszerházasságai -, az emberi jogoknak kell érvényesül­niük. Ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy jelenleg nincsenek megfelelő adatok a romák helyze­téről, így a probléma valós mély- ségét nem ismerjük. _____steiner Ví ztározók épülnek Szeptemberben dönt a kor­mány a Vásárhelyi-terv, 2007-ig megépülő öt tiszai víztározó helyéről - mondta Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter Vásáros- naményban. EUROPRESS Honvédségi vizsgálat Várhatóan bezárnak több hely­őrséget és csökkentik a hon­védségi tulajdonban lévő ob­jektumok számát. A kormány a jövő héten tárgyalja a Honvé­delmi Minisztériumnál lezáru­ló védelmi koncepciót. MTI Demonstráló civilek Demonstrált a Civilek a Béké­ért mozgalom az Alkotmány- bíróság előtt, mivel az AB „el­zárkózott” attól, hogy meg­vizsgálja az Országgyűlés „az iraki háborút támogató hatá­rozatát”. MTI Mádl aláírta a kórháztörvényt Budapest Bár Mádl Ferenc köztársasági el­nök aláírta a kórháztörvényt, az államfő alkotmányértelmezési beadványt nyújtott be az Alkot­mánybírósághoz a jogszabály el­fogadásának körülményei miatt. A kórháztörvényt Mádl Ferenc egy hete küldte vissza megfontolásra az Országgyűlésnek, a testület azonban még aznap, változatlan formában elfogadta a törvényt. Az államfő több kérdésben vár értelmezést az Alkotmánybíróság­tól: az Országgyűlés milyen felté­telek mellett tesz eleget újratár­Alkotmányos jogszabály Csehák Judit egészségügyi miniszter szerint a kórháztörvény nem al­kotmányellenes, és lehetőséget teremt arra, hogy az öhkormányzatok átalakítsák a tulajdonukban lévő közintézményeket. A kórháztörvény a közpénz jobb hatásfokkal történő felhasználásáról szól. Csehák egy MSZP-s egészségügyi fórumon hangsúlyozta: a jogszabállyal a kor­mányprogram egészségügyre vonatkozó része valósul meg. Az egész­ségügyi dolgozók jogállását külön törvényben szabályozzák. gyalási kötelezettségének; kimerí­ti-e ezt, hogy a visszaküldést kö­vető néhány órán belül, viszony­lag rövid vita után a parlament vál­toztatás nélkül elfogadja a tör­vényt; a házszabály megfelel-e az pénzváltó Kaposvár, Fő u. 12. Pénznem 1 egységre Vétel Eladás EUR 262.0000 265.5000 USD 229.0000 233.0000 GBP 377.0000 388.0000 CHF 168.2000 174.0000 SKK 6.1500 6.5500 Közületeket is kiszolgálunk! Érvényben: június 30. Tel.: 82/312-951 Nyitva mindennap: 8-21 óráig Hírek Segélyt a gazdáknak A Fidesz - MPSZ gazdatagozata azt javasolja a kormánynak, sürgősen hozzon létre egy segélyalapot, amely átmeneti segítséget nyújthat a gazdák­nak. Faludi Sándor, a tagozat elnöke kijelentette: a mezőgaz­daságnak legkevesebb 30 milli­árd forintnyi azonnali támoga­tásra lenne szüksége, mti Egyházi egyeztetés Szabados Tamás, az Oktatási Minisztérium politikai államtit­kára átadta az egyházi vezetők­nek a Nemzeti Alaptanterv felül­vizsgálati vitaanyagát, és az OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiájának munkaanyagát. A tárca várja az egyházak javas­latait a készülő dokumentumok­hoz. Az egyházi képviselők sze­retnék, ha stabil, a mindenkori kormánytól független együttmű­ködés és állami finanszírozás valósulna meg. europress Kifogás Az ellenzék arra kéri Szili Kata­lin házelnököt, hogy vonja vissza Gyekiczki András jelölé­sét az Állambiztonsági Szolgá­latok Történeti Levéltára főigaz­gató-helyettesi posztjára; s ne­vezzen meg valaki mást, aki élvezi a szakma és a politika bi­zalmát - közölte Demeter Ervin fideszes képviselő, mti Elnöki randevú A Magyar Demokrata Fórum országos központjában találko­zik ma Dávid Ibolya, az MDF elnöke és Orbán Viktor, a Fidesz - Magyar Polgári Szövet­ség elnöke - erősítette meg Katona Kálmán, az MDF általá­nos alelnöke. Az MDF-et Dávid Ibolya pártelnök, Font Sándor frakcióvezető-helyettes és ő képviseli, mti Másik adón Mától ismét napi egyórás mű­sort vesz a Rádió C-től és ad le regionális frekvenciáin a Magyar Rádió - közölte Morvái Katalin, a rádió szóvivője. A Rádió C adásait a közszolgá- laü rádió és Magyarország első roma rádiója között korábban megkötött együttműködési szerződésnek megfelelően sugá- rozza a Magyar Rádió, mti ■ Kevesebben esznek menzán A fiatalok kedvelik a gyorsétkezdéket Budapest 1989-ben még a megkérdezett 1000 fő 52 százaléka fogyasztot­ta ebédjét, vacsoráját munkahe­lyi vagy iskolai ebédlőkben, ad­dig az idén épphogy 25 százalé­kuk - derül ki a GFK Piackutató Intézet felméréséből. A felmérést Európa összes or­szágában elvégzik, kétéves rend­szerességgel. A magyarországi felmérésből kiderül az is, hogy nem bővül a hagyományos étter­mek és vendéglők vendégköre; és az étkezési szokások össze­függnek a jövedelemmel. A havi nettó 200000 forintnál nagyobb jövedelmű háztartásokban élők 39%-a is csak két-három havonta egyszer keresi fel valamelyik ét­termet vagy vendéglőt. A gyors- éttermek elsősorban fiatalabbak­nak, a 15-30 év közöttieknek kedvenc helye. Érdekesség, hogy akár a hagyományos éttermeket, akár a gyorséttermeket a 20-29 év közöttiek látogatják a leg­sűrűbben. KOÓSTAMÁS Internet és napilap A diákok körében népszerűség­nek örvendenek a megyei napi­lapok, annak ellenére, hogy a fel­sőoktatásba igyekvő diákok fele nem olvas rendszeresen napila­pot. A Felsőoktatási Információs Szolgálat felméréséből az is kide­rül, hogy a középiskolások 88 százaléka használja az internetet. Dolgozói elismerés Budapest Százhuszonnyolcán vettek át egészségügyi elismeréseket a Semmelweis Ignác születésének 185. évfordulóján. Batthyány- Strattmann László-díjat huszon­egyen vehettek át, Pro Sanitate Díjban 24-en részesültek. Mi­niszteri dicséretben 47-en, dísz­oklevelet 17-en, elismerő okle­velet 17-en vehettek át. Az inté­zeti gyermekek nevelésében ki­fejtett kimagasló pedagógiai te­vékenységéért Honthy Hanna- díjban részesült Nagy Istvánná, a Kaffka Margit Gyermekotthon igazgatója. Az „anyák megmen- tőjének” és a „szegények orvo- sá”-nak példája mindannyiunk számára meg nem haladható, mégis követendő erkölcsi és szakmai mércét jelent - hangsú- Jyozta Csehák Judit egészség- ügyi, szociális és családügyi mi­niszter ünnepi beszédében. MUNKAHELYEN, ISKOLÁBAH ÉTKEZŐK ARÁNYA (%) Gyakoriság 1989 1995 1999 2003 Hetente egyszer 39 38 26 19 Alkalmanként 13 10 7 7 Soha 48 52 67 74 HAGYOMÁNYOS ÉTTEREMBEN ÉTKEZŐK ARÁNYA (%) Ritkán 34 39 30 34 Havonta egyszer 6 10 11 12 Soha 58 51 59 54 szaktudásának is méltó kihívást jelentenek. EUROPRESS Székház a köröknek munkákat végeztetjük el, illetve a tetőt javíttatjuk meg - mondta Szemkeő Judit, a Szövetség a Nemzetért Alapítvány szóvivője. Tavaly decemberben vásárolták meg a több mint 1200 négyzet- méter alapterületű épületet több mint 100 millió forintért, a vétel­árat három részletben fizetik ki az eladónak. - Örülök, hogy ha év végére a földszintet belakhatjuk - tette hozzá a szóvivő. A három emelet és a tetőtér teljes felújítása több lépcsőben, az adományok függvényében valósulhat meg. MTI/EUROPRESS Budapest Megkezdődhet a polgári kö­rök budapesti székházának felújítása. A renoválás össz­költsége körülbelül 100 millió forint. Az alapítvány tavaly decemberben vásárolta meg a VIII. kerületi, Visi utca 6. szám alatti épületet több mint 100 millió forintért. Egyelőre a rekonstrukcióhoz szükséges összeg harmadánál ke­vesebb, alig több mint 30 millió forintunk van. Ebből a gépészeti alkotmány vonatkozó szakaszá­nak. Mádl Ferenc választ vár arra is, köteles-e a parlamentnek újra­tárgyalásra visszaküldött törvényt elfogadás után minden esetben aláírni. _________________■

Next

/
Oldalképek
Tartalom