Somogyi Hírlap, 2003. július (14. évfolyam, 151-177. szám)

2003-07-01 / 151. szám

4. OLDAL MEGYEI 2003. Július 1., Kedd KORKÉP Hírek ELŐLÉPTETÉS. Dr. Ifkovics Béla hadbíró alezredest, a So­mogy Megyei Bíróság katonai tanácsának elnökét Juhász Fe­renc honvédelmi miniszter júli­us 1-jei hatállyal ezredessé lép­tette elő. GÉPTÁMOGATÁS. Somogy bán 465 érvényes pályázattal rendelkező gazdálkodó idén 6,9 milliárd forint értékű gép-, esz­köz- és technológiai berendezés vásárlását célozta meg. Megva­lósításuk esetén a gazdálkodók több mint 1,7 milliárd forint ösz- szegű támogatáshoz juthatnak. Ez ideig 343 pályázó több mint 3 milliárd forint értékű gépbeszer­zést már megvalósított, így jogo­sulttá vált 753 millió forint tá­mogatás igénybevételére, (vt) SZOROSADON LEARATTAK. Befejezte az őszi árpa aratását a szorosadi Koppányvölgye Me­zőgazdasági Részvénytársaság. Az rt dolgozói több mint száz­hektáros területen végeztek. Hektáronként 2,1 tonna volt a termésátlag, (sza) ALKOTÁSOK BUDAPESTEN. „A kitalált hagyomány. Az arató­ünneptől az új kenyér ünnepé­ig” címmel nyílt kiállítás a hét végén a budapesti Néprajzi Mú­zeumban. Adelmann István ka­posvári festőművész húsz, „Ke­nyérszenteléskor” témájú képe, Varga István, a fonyódi Eötvös Károly Városi Könyvtár igazga­tója pedig nyolc műve látható a fővárosi múzeumban. A Kovács Ákos etnográfus által megrende­zett tárlatot dr. Hiller István, a nemzeti kulturális örökség mi­nisztere nyitotta meg. A képek október közepéig tekinthetők meg. (sza) ÜGYFÉLSZÜNET. A köztiszt viselők napját ünnepük ma me- gyeszerte. Emiatt a megyei egészségbiztosítási pénztár ügy­félszolgálatánál nincs ügyfélfo­gadás. (hm) KEVESEBB A CUKORRÉPA. Az aszályos időjárás miatt 15-20 százalékkal csökkenhet idén a gyárakba szállított cukorrépa mennyisége, ugyanakkor a ha­zai fogyasztás nincs veszélyben. A Magyar Cukor Rt tájékoztató­jából kiderül: a cég tavaly 875,7 millió eurós (230 milliárd forint) árbevételt ért el, a konszernszin­tű nyereség 65,4 millió eurót tett ki. (hm) VASÚTI KONFERENCIA. A vasúti reformról és az átszerve­zésről rendeztek tegnap konfe­renciát Budapesten, a kaposvári csomóponti főnökséget Schiszler László képviselte. A találkozón szó volt a ma kezdődő átalakítás­ról is; július elsejével négy üzlet­ág kezdi el működését. Beszá­moltak a jövő évi tervekről is, ja­nuártól várhatóan a forgalmi cso­mópontokat újjászervezik. Keve­sebb lesz, de nagyobb lesz a mű­ködési területük, (hm) ÚJ TÁROLÓ. A régi szarvas­marha-istálló átalakítása után új gabonatárolóval gazdagodik a helyi mezőgazdasági részvény- társaság. A csaknem nyolcmillió forintos építkezést a hónap kö­zepén kezdik el. Ősszel a kuko­ricát már az új helyre viszik, így a mostani 5500-ról hat és fél ezer tonnára bővül a tárolókapa- citás. (hm) _______ ■ Az OTP TRAVEL ajánlata: Magyarországról először DÉL-PORTUGÁL charterjárat 8 nap/7 éjszaka, repülővel, transzferekkel, biztosításokkal ALGARVE apartmanban, ellátás nélkül 128.000 Ft/fő-től ‘"szállodában, reggelivel 152.000 Ft/fő-től ""szállodában, reggelivel 174.000 Ft/fő-től Kaposvár, Fő utca 12. Teíefon: (82)-415-999_________Wjll w w w. otptra ve I. h u ?*.?< wizmi Itrável Árpád-kor a föld alatt Elégedett köztisztviselők Feltehetően a török idők előtt épült templom maradványait rejti az iharosi temető. A na­pokban légi felvételek készül­tek a területről, amelyek tám­pontot adhatnak a kutatáshoz. Horváth Győző alpolgármester, a település kutatója elmondta: a nagykanizsai hőlégballonosok ál­tal készített felvételekből kiderül­het, hogy érdemes-e elkezdeni a feltárást, amelyet évek óta szor­galmaznak.- A megyei múzeumi igazgató­sággal tartjuk a kapcsolatot, de az autópálya-építés miatt a régé­szeknek egyelőre másutt van dol­ga - mondta az alpolgármester. - A légi felvételekből azonban már tájékozódhatunk arról, hogy van- e épületmaradvány a földben. A valószínűleg Árpád-kori, ro­mán stílusban épült templom pontos helyét senki nem tudja, és csak kevés írásos emlékre, vala­mint szájhagyomány útján élő el­beszélésre alapozhatnak a szak­emberek.- Az első írás 1334-ből való, és csak a plébániát, valamint a plé­bánost említi. Ha volt a falunak papja, akkor valószínűleg már a templom is létezett - véli Horváth Győző. - A következő, 1542. évi pápai tizedjegyzékben is szerepel a falu plébániája és a templom. 1557-ben Nádasdy Tamás földbir­tokos tiszttartója, Zele Jakab leve­let írt Csányi Ákoshoz, a kanizsai vár tisztjéhez, amelyben sürgeti az iharosi templom megerősíté­sét, nehogy a törökök prédája le­gyen. A szigetvári várban a mai napig látható egy térkép, amelyen a korabeli magyar helyőrségeket tüntették fel. Iharosban 50 fős vallon zsoldoscsapat állomáso­zott, és vélhetően a megerősített kőtemplomot használták katonai stratégiai pontként. A török kiűzése után nagyon rossz állapot­ban volt az épület, mint az írásokból kiderült. Egy 1721-ből való dokumentum­ban úgy határozzák meg a helyét: a falu régi részén, a temetőben ta­lálható. 1766-ban Inkey Gáspár földbirtokos elkezdte a restaurá­lását, amit halála után fia, Károly folytatott. Egy 1805-ös írás azon­ban a torony rossz állapotát emlí­ti, végül 1822-ben lebontották az egész templomot. Az írások szerint a templom mellett volt a plébános földje és rétje, a temető melletti területet pedig napjainkig Pap rétnek hív­ják... VARGA ANDREA Kaposvár- Kedvezően érinti a polgármes­tereket a köztisztviselői törvény módosítása - tájékoztatta a me­gyei települések vezetőit Somogyi-Magyar József tagozat- vezető tegnap a Települési Ön- kormányzatok Országos Szövet­ségének megyei ülésén. - A pol­gármesterek fizetése nő, függet­lenül attól, hogy főállásban vagy társadalmi megbízatásban dol­goznak. Akiket 2002-ben nem vá­lasztottak újjá, kérhetik nyugdí­jazásukat is.- A TÖOSZ aktívan részt vett a törvény módosításában - mond­ta dr. Gyenesei István, a megyei közgyűlés elnöke. - A szervezet­nek ezután is folytatni kell érdek- védelmi munkáját. Hozzátette: rövidesen elbírálják a területfej­lesztési tanács első pályázatait, amelynél a kistérségek előzetes javaslatait is figyelembe veszik. A közmunkaprogramban egyik te­lepülésnél sem volt kizáró ok, így az erre a célra elkülönített össze­get teljesen felhasználják. Meg­pályáztatták az Örökségünk Somogyország kincse címet is. Csillik László, a Magyar Posta logisztikai igazgatóhelyettese a posta modernizációjáról tájékoz­tatta a jelenlevőket. Megtudtuk: a szövetséggel is egyeztettek, s így több megoldást is kidolgoztak a fix postai pont működtetésére. Esze­rint a postai szolgáltatásokat befo­gadhatja az önkormányzat, illetve vállalkozók - nem postai épület­ben, nem postai alkalmazottak fi­zetés ellenében - végezhetik a munkát. De a forgalom arányában megmaradhat a postai épület is. Erről a posta műiden önkormány­zattal egyeztet. Mától a megyében két helyen is beindítják a mobil- posta-szolgáltatást. ______CSOKONAI Ve szélyes kedvencek kordában (Folytatás az 1. oldalról) A felügyelő állatorvos szerint akadnak zugtartók is, de a törvény bevezetésével valószínűleg ők is lelepleződnek. A nagy testű, egzo­tikus állatok tartása mindenképp feltűnő, hiszen szokatlanok. A ki­sebbeket, mint a pókok, skorpiók, siklók, azonban panellakásban is feltűnés nélkül tudják nevelni. Őket csak rajtaütésszerűen, lakos­sági bejelentés alapján lehet elkap- | ni. S ha nem rendelkeznek megfe­lelő engedéllyel, vagy a tartási kö­telezettségnek nem tesznek eleget, elkobozzák tőlük az állatokat. Somogybán viszonylag kevés kisállat-kereskedő van, elmondá­suk szerint nekik sem éri meg ve­szélyes állatokkal foglalkozni. Hi­szen a skorpiók 5-20 ezer forintért, a kígyók és a majmok pedig több százezer forintos áron szerezhetők be, haszonnal nem lehet eladni. A fővárosban nagyobb választékban kaphatók, de valószínűleg a fekete­piacon is megtalálhatók. Főként Afrikából, s a volt Szovjetunió terü­letéről hozzák őket az országba. Pécsi Tibor, a kaposvári terrári- um tulajdonosa sem tud arról, hogy Somogybán valaki efféle ve­szélyes állatot tartana otthon. Megjegyezte: a nálunk is honos keresztes viperával azonban bárki találkozhat a természetben. Em­berre nem veszélyes, de az állat érdekében jobb csak gyönyörköd­ni benne és útjára engedni. Ha va­laki esetleg nyilvánvalóan nem őshonos állattal találkozik, jobb szakemberhez vagy a rendőrség­hez fordulni. Ilyen eset Pécsen már előfordult: ott egy elkószált madárpók okozott riadalmat az éjszaka közepén. Egyébként nem tanácsos ilyen teremtményeket otthon tartani, és nem csak veszélyességük miatt. Csak kevesen engedhetik meg ma­guknak, hogy olyan körülménye- | két biztosítsanak kedvenceiknek, amiben azok tényleg jól érzik ma­gukat. A kígyóknak például nappal 32 fokra van szükségük, amit télen nem olcsó biztosítani. A nemrégi­ben Keszthelyen elszökött tigrispi- ton is hasonló helyzetben lehetett, hiszen egy üyen idős példánynak már kétszer akkorára kellett volna megnőnie. A legtöbb esetben, ha valamilyen probléma adódik a fog­ságban tartott állatokkal, az való­színűleg a tulajdonos gondatlansá­ga vagy hozzá nem értése miatt Van. CSOKONAI - FLISZÁR - HORVÁTH PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a Balatoni Fejlesztési Tanács az alábbi közös pályázatokat hirdeti meg a Széchenyi Turizmusfejlesztési Program keretében- A Balatoni Turisztikai Régióban egészségturisztikai termékfejlesztés, meglévő fürdők vízminőségének biztosítását szolgáló fejlesztések, valamint a Balaton-parti strandok építészeti fejlesztésének támogatására (Pályázat kódszáma: SZTP-2003-BALATON-6)- A Balatoni Turisztikai Régió műemlékei turisztikai hasznosításának, valamint díszvilágításának támogatására (Pályázat kódszáma: SZTP-2003- BALATON-7)- Balatoni Turisztikai Régióban a horgászturisztikai infrastruktúra fejlesztésének, csónakkikötők létesítésének, fejlesztésének, valamint a balatoni Bringa-kőrút kerékpárúihoz kapcsolódó kiszolgáló egységek létesítése, kialakításának támogatására (Pályázat kódszáma: SZTP-2003- BALATON-8) A pályázati formanyomtatvány és az útmutató (együtt: pályázati dosszié) a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ( www.gkm.hu ) internet honlapjáról letölthető, továbbá 2003. július 30-tól térítésmentesen beszerezhető a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-nél, az illetékes regionális fejlesztési társaságoknál, a Magyar Turizmus Rt. Balatoni Regionális Marketing igazgatóságánál, az ITDH Kht-nál és regionális képviseleteinél, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hálózatánál (a Helyi Vállalkozói Központoknál), a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaráknál. A pályázati eljárásrenddel (benyújtás, tartalmi, formai követelmények, értékelés és döntés, szerződéskötés feltételei) kapcsolatos részletes tájékoztatást a pályázati dosszié tartalmaz. A pályázatokkal kapcsolatos információk telefonon, a Széchenyi Turizmusfejlesztési Program helyi tarifával hívható kék számán (06-40-630 930), hétfőtől csütörtökig 8 óra és 17 óra között, pénteken 14 óráig kaphatók. Kitüntetett belgyógyászok PÉCS A három kitüntetésből kettőt somogyi belgyógyász vehetett át Pécsett, a Magyar Belgyó­gyász Társaság Dunántúli Szekciójának 50. jubileumi vándorgyűlésén. A Dunántúli Belgyógyász Ván­dorgyűlés Emlékérmével dr. Mágel Ferencet, a Kaposi Mór Megyei Kórház belgyógyászati osztálya kardiológiai részlegének vezető főorvosát és dr. Rostás Lászlót, a Mosdósi Tüdő- és Szív­kórház kardiológiai osztályveze­tő főorvosát tüntették ki. Dr. Mózsik Gyula professzor, a társa­ság elnöke és dr. Csillag József fő­titkár a két somogyi belgyógyász­kardiológusnak a dunántúli bel­gyógyászat­ban kifejtett sikeres szak­mai és tudo­mányos tevé­kenységéért nyújtotta át az elismeréseket. A belgyó­gyászat négy szakterületé­nek témakörében a fiatalok fóru­mán cserélhették ki tapasztalata­ikat a legifjabb szakemberek. Dr. Rumi György, a kaposvári belgyógyászat osztályvezető fő­orvosa, dr. Egyed Miklós, a he­matológiai részleg vezető főorvo­sa, valamint dr. Rostás László el­nökségi tagként és előadásokkal is öregbítették megyénk belgyó- gyászainak hírnevét. várnai Fellélegezhetnek a termelők (Folytatás az 1. oldalról) A szentpáli gazda úgy tartja: or­szágosan olyan rendszert kell megalkotni, ami a hozzá hasonló „kicsikről” sem feledkezik meg. Ha már komolyan nem emelik meg a tej árát, legalább zavaroktól mentes legyen a hazai tejes ágazat.- Az elmúlt 18 év alatt sok ne­héz időszakot megéltünk - mondta Kreitz Zoltán jákói csalá­di gazdálkodó. Kifejtette: a ki­sebb gazdaságoknak akkor van esélye a fennmaradáshoz, ha tej- szövetkezetet hoznak létre. Ha ti­zenöt gazda összeáll, állami tá­mogatáshoz juthat. Ezt tűzték ki célul, és ha szerencsésen alakul­nak a dolgok, a mostani egyesü­leti forma után hamarosan új fel­állásban dolgoznak. A feldolgozók sem pihentek, megpróbáltak választ keresni ar­ra, hogy pon­tosan meny­nyibe is kerül nekik a mos­tani megálla­podás. Francz Rezsőné, a barcsi Dráva Tej Kft ügyve­zető igazgató­ja az ismert mondást idézve elmondta: egyik szeme sír, a másik nevet. Végre-valahára elkészült a meg­állapodás, ugyanakkor „rendes” anyagi vonzata van az ügylet­nek. Literenként három forint 60 fillért kell befizetni, de mint az ügyvezető igazgató elmond­ta, talán stabilabbá válik a piac, és ezzel együtt a kis és közepes feldolgozók sorsa is biztosabb lesz. HARSÁNYI MIKLÓS A KECSVM PFK GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM állást hirdet a következő szakokra, szakpárokra: 1 fő matematika-informatika, 1 fő fizika-kémia (egyetemi végzettséggel), 1 fő angol-bármely szakos, 1 fő német-bármely szakos nyelvtanár (egyetemi végzettséggel). Bérezés a Kjt. szerint. A pályázat beadási határideje: 2003. július 4. A pályázatot a következő címre kérjük eljuttatni: Dr. Walter Károly igazgató Kaposvár, Béke u. 75. Az állás betöltésének kezdő napja: 2003. augusztus 16. (105794)

Next

/
Oldalképek
Tartalom