Somogyi Hírlap, 2003. május (14. évfolyam, 101-126. szám)

2003-05-02 / 101. szám

nHHn MEGJELENT! '■E H ,—j fj p| W l 01 J Keresse az újságárusoknál! www.somogyihirlap.hu XIV. Évfolyam, 101. Szám. Ára: 78 ft, Előfizetve: 53,30 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2003. Május 2., Péntek VILÁGTÜKÖR Súlyos földrengés Törökországban 2. oldal ISTVÁNDI Előbb a csatorna, aztán a fürdőszoba 7. oldal Romlik a somogyi bizonyítvány A gimnáziumok által adott útravaló egész életre szólhat fotó, láng Róbert Hírek BARCS. Elkészült és a képviselő- testület elfogadta Barcs turisztika fejlesztési tervét. Ennek főbb cél­kitűzései a termálturizmus fej­lesztése, a Dráva idegenforgalmi hasznosítása, a szálláshelyek nö­velése és a kerékpáros-, gyalogos-, valamint lovasturizmus lehetősé­geinek gazdagítása, (ni) ZSELICKISLAK; A kiváló időben több ezren látogattak ki tegnap a Kaposvár melletti motokrossz­pályára, ahol a „T” Yamaha Team rendezett versenyt. A kiválóan előkészített pályán az országos bajnokság résztvevői mellett az amatőrök is kipróbálhatták tudá­sukat. (Sporttudósításaink a 11- 13. oldalon.) BALATONLELLE. Negyven Csernobil környékén élő ukrán gyermek érkezett Balatonlellére. A kéthetes üdülést a Koliszka- Bölcső Nemzetközi Alapítvány szervezte. A csernobili atomerő­mű-baleset mentési munkálatai­ban szolgálatot teljesített rend­őrök és tűzoltók 8-16 éves gyer- mekeit látják vendégül. ____■ Meg yei körkép Szakemberek szerint csökkent a középiskolai oktatás színvo­nala Somogybán. A végzős osztályok létszámát és tovább­tanulók arányát vizsgálva a megyében mindössze két kö­zépfokú intézmény tudta meg­őrizni korábbi eredményeit. A tudományegyetemek felvétele­in mindössze egy, a főiskolákén pedig két megye középiskolásait előzik meg a somogyi diákók. Egyedül a nyelvvizsgák terén vál­tozott kedvezően a statisztika. Most tíz százalékkal több somo­gyi felvételizőnek van nyelvvizs­gája, mint öt évvel ezelőtt. A fonyódi Mátyás Király Gim­názium a felvételi dolgozatok át­lagában a ranglista első harmadá­ban szerepel, a nyelvvizsgázók száma, valamint a felvételi arány kapcsán pedig a középmezőny­ben van. Bántó Zsuzsanna igaz­gató szerint ez a lehetőségeikhez képest jó eredmény. Az 1961-ben alapított iskolában három gimná­ziumi és egy szakközépiskolai el­sős osztály van jelenleg, átlago­san 30 diákkal. Az ide jelentke­zőknek mintegy kétszeres túlje­lentkezéssel kell számolniuk az idén. A Mátyás Király Gimnázi­umból legtöbben tudománye­gyetemekre, gazdasági szakokra és műszaki egyetemre mennek to­vább tanulni. A gimnázium az igazgató szerint annak köszönheti népszerűségét, hogy kiemelkedő a matematika és a nyelvoktatás. Az iskolába 50 kilométeres körzetből járnak diákok. Somogy első osko­lája, a csurgói Csokonai Vitéz Mi­hály Gimnázium a középiskolák rangsorában minden szempont alapján az utolsó harmadban vég­zett. (Folytatás a 4. oldalon) AZ EGYETEMBE FELVETTEK ES ft NYELVVIZSGÁVAL RENDELKEZŐK ARÁNYA Az Iskola neve Felvételt nyerlek Nyelvvizsgások aránya (helyezés) aránya (helyezési Mátyás Király Gimnázium, Fonyód , 48.37 11821 58,9 (1691 Berzsenyi Dániel Gimnázium, Marcali 31,8 13201 50.0 1184) Perczel Mér Gimnázium, Siófok 63.85 lllll 85,4 1791 Csoknnai Mihály Gimnázium, Csurgó 34,3 (2361 14,0 (471) Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár 78,83 157) 63.2 (1451 Munkácsy Mihály Gimnázium, Kaposvár 57,29 (14*1 45.6 12381 ' A vegyes (gimnázium ^szakközépiskola) oktatású intézmények között. A többi a gimnáziumok közötti helyezésül (Forrás: Országos Közoktatási Int.) Előbukkant Barcs török vára Barcs Szakállas puska- és ágyúgolyók, üveggyöngy, csupor, bögre és pi­pák kerültek elő a földből a barcsi vár ásatásán. Ezek mellett rengeteg állatcsontra és edénymaradvá­nyokra is bukkantak itt a régészek. Húsvét előtt kezdték a munkát, és három hét alatt 150 négyzetméter területet tártak fel. A vár északnyu­gati palánkjának oszlopsora mel­lett már lakóépületet is elértek, fő­ként innét származik a gazdag le­letanyag. Költő László, ásatást ve­zető régész elmondta: mára sike­rült behatárolni a vár szerkezetét, Lakások a vár fölé igazolni a korabeli alaprajz hiteles­ségét. Elmondható, hogy az 1664- ben készített Eszterházy-alaprajz szerkezetében és tömegében is megfelelt a valóságnak. A barcsi palánkvárat 1567-ben építtette a szigetvári bég. Fontos erődítmény volt, hiszen Miksa csá­szár az 1568. évi békekötés egyik feltételéül szabta az új barcsi vár le­rombolását. A vár sorsa 1663-64 te­lén pecsételődött meg; azok a törö­kök gyújtották fel, akiket Zrínyi Miklós a téli hadjárata során kerge­tett ki Barcsról. Egyes részeit 1989- ben már sikerült feltárni, de teljes képet csak most alkothatnak róla. Rohammunkát várnak a szakemberektől, mivel a város lakásokat szeretne építeni e területen. 750 négyzetméteren már má­jus végéig végezni kelle­ne, a kétezer négyzetmé­teres teljes területet pedig augusztusra kell feltárni. NAGY LÁSZLÓ Az ásatás elvégzését a már megkezdődött 88 önkormányzati lakás építése teszi szük­ségessé, mivel a vár egyik bástyája a be­építendő terület alatt húzódik. Minden épít­tetőt törvény kötelez a megelőző feltárásra, ha a munka során régészeti lelőhelyet érint. Átrajzolnák a régiók térképét Kaposvár Indokolt-e, hogy a 77 települést összefogó kaposvári kistérség három részre tagolódjon, s így Nagybajom és Kadarkút is mikrorégiós központ szerephez jusson? Legális kisrégiónak te­kinthető-e a siófoki térség 13 te­lepülése által már korábban lét­rehozott balatonföldvári köz­pontú társulás? Főként e két kérdés kapcsán ala­kult ki élénk érvcsata a megyei te­rületfejlesztési tanácsnak a kistér­ségi területbeosztási rendszer mó­dosítását célzó szerdai ülésén. A témával kapcsolatban kifejtet­te - számos kérdésben eltérő -álláspontját a KSH megyei igazga­tósága és a megyei államigazgatási kollégium is, az elnöklő dr. Gyene- sei István azonban rámutatott: a tanács számára e szakvélemények­nél fontosabb iránymutatást jelent az érintett településcsoportok tö­rekvése és érdeke. Annál is inkább, mert most a területfejlesztési és nem a közigazgatási térségi beosz­tás újragondolásáról van szó. Hoz­zátette, ez a döntés meghatározó lehet a jövőbeni forrásszerzés és -elosztás, végül is a települések fej­lődési esélyei szempontjából. Ennek megfelelően az eddigi fo­nyódi kistérséget alkotó települé­sek többségi véleményét támogat­ták abban, hogy a kisrégiós köz­pont Balatonlelle legyen. Hasonló­képp azt is, hogy Balatonújlak - számos kapcsolódási pontja nyo­mán - a marcali kistérséghez kerül­jön. A területfejlesztési tanács tá­mogatta Nagybajom és Kadarkút térségének önálló statisztikai kis­régióként történő lehatárolását. (Folytatás a 4. oldalon) Felvillantak a viharjelző fények Balaton Május 1-jétől a Balaton körül huszonöt, a Velencei-tónál pe­dig két fényjelzőt működtet a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató­sága. A meteorológiai adatokkal való kiszolgálást a siófoki ob­szervatórium végzi. Tragédia szakmai hiba, késedelem miatt eddig nem történt. Az elsőfokú viharjelzés tavaly 2144, a másodfokú pedig 1000 órán át működött a Balatonnál. A Somogy Megyei Katasztró­favédelmi Igazgatóság szervezé­sében táblákat készítettek, ame­lyeket a nagyobb szálláshelye­ken és a vízparton helyeznek el. Ezek értelmezik a nyaralók szá­mára a figyelmeztető rendszer jelzéseit, s felhívják a figyelmet a veszélyekre. _________ ■ Ma jális földön, vízen, levegőben Koalíciós focicsata, vonatozás a kisvasúton, politikai terefere, sárkányeregető verseny, re­pülőnap vagy éppen hajókázás. A megye min­den településén más és más helyi „recept” alapján főzték ki az idei majális programját. A hozzávalók közül csupán a jó hangulat nem hiányozhatott egyik rendezvényről sem. _______________Megyei körkép Kaposváron már reggel „politikai csatározással" kez­dődött a május 1-jei program. A politikai pártok bebi­zonyították: a cselezés, a jó taktika és a küzdőszellem bizony a focipályán sem hátrány... A közéleti labda­rúgótorna azonban csak a kezdet volt. S akinek a szórakozás, evés-ivás után még volt kedve a politizá­láshoz, az MSZP-udvarban a szocialista országgyűlé­si és önkormányzati képviselőket, sőt a belügymi­nisztert is kifaggathatta az időszerű kérdésekről. Siófokon először tartottak kistérségi civil majá­list, melyre Balatonszabadiból amatőr művészeti együttesek, Siójutról főzőcsapat is érkezett. A ren­dezvénynek helyet adó lovascentrumban természe­tesen fogathajtó és díjugrató verseny is volt. Marcaliban a versenyeken, művészeti bemuta­tókon kívül májusfaállítással, márkás autók bemu­tatójával és sárkányeregetéssel köszöntötték má­jus elsejét. Mesztegnyőn a Kisvasút Napját ünne­pelték: a kakpusztai végállomáson színes majális várta az utazókat. Böhönyén a tegnapi „ízelítő” után még ma is folytatódik a sokaknak felemelő ér­zést adó repülőnap programja. Balatonlellén a móló előtti parkolóban megren­dezett majálison az általános iskola és az óvoda mű­vészeti csoportjai, Maksa Zoltán humorista és a Ki­hajolni veszélyes rockzenekar lépett színpadra. Bemutatók és kézművesprogramok várták a csalá­dokat, a Kishegyen pedig a hagyományos majális­ra kinyitottak a pincék. Balatonbogláron már ked­den megkezdődött az ünnepi programsorozat, me­lyen utcabál, sportprogramok, zenés bemutatók is szerepeltek a kínálatban. Fonyódon hosszú sorok kígyóztak a hajóállomáson. Sokan ugyanis bada­csonyi borkóstolóval ünnepeltek... Nagyatádon hagyományosan a strandfürdő nyitásával kezdődött a majális. A nagyatádi ebte­nyésztők látványos fajtabemutatóval készültek, a taranyi hagyományőrző és az atádi Őszi Napfény nyugdíjas-egyesület is adott műsort. (Képripor­tunk a 4. oldalon) ■ hölgyek ieientkeléln!^ Jelentkezzen játékunkra! Küldjön be magáröl minimum 4, maximum 12 db fényképet, melyeket szívesen viszontlátna lapunkban és a világhálón. A fotókat a kitöltött jelentkezési lappal együtt küldje címünkre: Somogyi Hírlap, Kaposvár, Kontrássy u. 2/a. Borítékra írja rá „NETt hölgyek”. (ét képek megjelenés irtán szerkesztőségünkben átvehetők) Név: ______________________________Életkor: _____________________________ Település: ________________________Telefon: ____________________________ Ér tesítési cím; ___________________________________________________________ (valamennyi kategória kitöltendői) Nyilatkozat „Alulírott, jelen adatlap kitöltésével és jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy a „NETt hölgyek” játékban az'általam beküldött képek az Axel Springer- Magyarország Kft. (AS M Kft.) által kiadott lapokban. Illetve a lapok internetes oldalán megjelenjenek. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. • A fényképeimmel, illetve személyes adataimmal kapcsolatban semmilyen anyagi ellenszolgáltatásra nem tartok Igényt. Ke't:-------------------------------------------------- Aláírás 18 év en aluli személyek esetében a felügyeletet gyakorló szülők: (S2ülő) aláírása is szükséges. Törvényes képviselőként hozzájárulunk gyermekünk fenti nyilatkozatához; Aláírás Aláírás www.somogyihirlap.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom