Somogyi Hírlap, 2003. május (14. évfolyam, 101-126. szám)

2003-05-02 / 101. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR 2003. Május 2., péntek Súlyos földrengés Törökországban Bingöl Csütörtök délutánra meg­közelítette a százat a hajnali törökországi földrengés halá­los áldozatainak száma, a se­besülteké pedig a csütörtök délutáni adatok szerint meg­közelíti az ezret. A Richter-skála szerint 6,4 erejű földrengés helyi idő szerint haj­nali 3 óra 27 perckor történt, epi­centruma Bingöl tartomány ha­sonló nevű székhelyétől 17 kilo­méterre északkeletre volt. A föld­mozgást csökkenő erővel mint­egy száz utórezgés követte. A földrengés következtében hét többemeletes épület omlott ösz- sze, köztük egy általános iskolai kollégium, amelyben hivatalos tá­jékoztatás szerint csaknem 200 diák tartózkodott. ■ Kizárólag középületek omlottak össze FOTÓ: EUROPRESS/EPA Fogynak a kártyalapok Abbász esküt tett Bagdad A „pikk hatos” - Amir Moha­med Rasid volt iraki olajipari miniszter - minapi letartóz­tatásával a legkeresettebb ötvenöt iraki vezető közül im­már tizennégyen élvezik az országban állomásozó ameri­kaiak vendégszeretetét. A po­litikus korábban Szaddám Húszéin egyik tanácsadója is volt. Az amerikai védelmi miniszté­rium változatos eszközökkel mozdítja elő a bukott* iraki re­zsim körözött politikusainak kézre kerítését. A Pentagon leg­utóbb kártyapaklikat nyomatott - rajtuk Szaddám Huszeinnek és legszorosabb híveinek képei­vel. Maga a volt diktátor a pikk ászt díszíti, míg fiai - Kuszaj és Udaj - a treff és kör ászon látha­tók. Washington az. iraki alelnö- köt, Taha Jasszin Ramadánt valószínűleg kevésbé tartja fon­tosnak, mert a rangsorban csak a káró tízes jut neki. Az ötlet, hogy a körözést kár­tyalapokkal „népszerűsítsék”, az amerikaiak egyik tartalékos katonájától származik, s a ten­gerészgyalogosok máris elősze­retettel forgatják a különös „ör­dögi bibliát”. Egy-egy paklihoz két joker is tartozik - rajtuk az arab közigazgatási, illetve kato­nai rangok szerepelnek. Az efféle „játékosság” nem számít teljesen újdonságnak az amerikai seregben. A korábbi kiképzés során kártyákon szemléltették a mérges kígyó­kat és az ehetetlen ázsiai növé­nyeket is. A mostani speciális kártya azonban nemcsak az Irakban szolgáló katonák körében nép­szerű, hanem sokan kattin- tanak rá a világhálón is arra a honlapra, ahol a csomag 5,95 dollárért megrendelhető. Bagdadban óriási a kereslet a Szaddám portréjával díszített órákra is. A boltokban láda­számra csomagolják ki a Taj­vanról behozott órákat, és az eladók csipesszel igazítják a számlapra Szaddám Húszéin bélyegekről kivágott portréit. Olyan gyorsan fogynak az erre alkalmas postabélyegek, hogy hamarosan a bankjegyekből kell majd kivágni a volt diktátor képmását. EUROPRESS Rámalláh Szerdán letette a hivatali esküt a palesztin kormány el­nöke, Mahmúd Abbász. Iz­raeli katonák tűzpárbajt rob­bantottak ki, miután behatol­tak Gáza városába. A palesztin miniszterelnök beik­tatására az elnök, Jasszer Arafat rámalláhi főhadiszállásán került sor. A helyszín megválasztása azt jelzi, hogy a 74 éves Arafat to­vábbra is uralkodó pozícióban van, noha az Egyesült Államok és Izrael megpróbálja háttérbe szo­rítani őt. Az elnök hatalmára uta­ló lépésként Arafat irodája szer­dán bejelentette, hogy Száeb Erekatot nevezi ki a Palesztinái Felszabadítási Szervezet (PFSZ) tárgyalási osztályának élére. Ko­rábban Abbász töltötte be ezt a posztot. Tizenkét palesztint - köztük a Hamász egyik katonai vezetőjét és egy kétéves kisgyer­meket - lőttek agyon izraeli kato­nák csütörtök hajnalban, miután behatoltak Gáza város keleti ré­szébe. Szemtanúk elmondása szerint izraeli harckocsik és harc- járművek helikopterek támogatá­sa mellett hatoltak be a Palesztin Hatóság fennhatósága alá tartozó területre. Az izraeli katonák kö­rülzárták a Hamász szélsőséges palesztin csoport egyik katonai vezetőjének az otthonát, és meg­adásra szólították fel a lakó­házban lévő palesztin fegyvere­seket. A katonák és a palesztin fegyveresek tűzpárbajában életét vesztette Jnszuf Abu Hin, a Hamász egyik katonai vezetője illetve annak két testvére, és halá­los lövés ért a fején egy kétéves gyermeket is. _______________■ Az Unió pénzéi Brüsszel Az EU-hoz jövőre csatlakozó tíz országra a kötelezettség­vállalási előirányzatok szint­jén 11,8 milliárd, a kifizetése­ket tekintve pedig 5 milliárd euró jutna az Unió jövő évi 100,6 milliárd eurós költség- vetéséből az Európai Bizott­ság által szerdán jóváhagyott előzetes tervezet szerint. Ez lesz a kibővített Unió első költségvetése, amelynek a tagor­szágok összesített nemzeti jöve­delméhez (GNI) viszonyított ará­nya azonban a tíz ország csatla­kozása ellenére sem nő, sőt 1 százalék alá csökken. Michaele Schreyer, a bizottság költségveté­si kérdésekért felelős tagja sze­rint ez azt jelenti, hogy a közös­ségi költségvetés finanszírozása szilárd alapokon nyugszik, és a bővítés összeegyeztethető a költ­ségvetési fegyelem tartásával. Az uniós pénzügyek területén 2004 több szempontból is kivéte­les év lesz. A legfontosabb ezek közül a bővítés, de az is első íz­ben fordul elő, hogy ennek idő­pontja nem január 1-jére esik. A bizottság ennek megfelelően úgy készítette el a tervezetet, hogy az az év első négy hónapjá­ban csak a tizenötöket veszi figyelembe, s május 1-jétől, a bő­vítés tervezett időpontjától terjed ki a tíz csatlakozó országra. ■ MÉSZÁROS B. ENDRE Mi van a tárcák mélyén? Negyven embertől megválik a Miniszterelnöki Hivatal, mert májustól szerkezeti átalakítás kezdődik, jelentette be a szak- miniszter. Az ügy pikantériája, hogy a kormányváltással gya­korlatilag a MeH teljes személyzetét kicserélték. Aztán Kiss Elemér közismert okok miatt távozott a tárca éléről, most pe­dig rövid időre rá bebizonyosodott, hogy néhány kolléga sem a legrátermettebb szakmailag. Mindenesetre borítékolni le­het, hogy rövidesen lesz majd a hivatalnak olyan új osztálya, ahol legalább ennyi új arc jelenik meg, vagyis összességében nem fog karcsúsodni az intézmény. De létezik-e ideális minisztériumi létszám és működési menet? Sajátos a mi demokráciánk a legfelsőbb szinten is, miniszté­riumok születnek és tűnnek el, nincs olyan új kormánycik­lus, ahol valamelyik tárcának ne változott volna a szerepe, hatásköre, a körvonalaik pedig folyamatosan pulzálnak. Nem tudom, hogy a minisztériumok átszervezései, leépítései és felduzzasztásai mennyire uniós igazodások, politikai váltó­gazdaságunknak azonban nem kellenek kontinentális érvek egy kis fazonigazításhoz. Ugyanakkor az egyes hivatalok mű­ködési költségvetését a ténykedésük optimális mutatóival összevetve még soha nem tárták a nyilvánosság elé, miként az apparátus tagjainak ideológiai elkötelezettségéről sem tá­jékoztatták soha részleteiben a polgárokat. Frappánsabb megoldásnak tartanám a magam részéről egy új imázsközpont létrehozását. Félreértés ne essék, nem az országimázzsal foglalkozna, hanem a tárcák szervezeti, műkö­dési rendjének, kereteinek kidolgozásával, közzétételével. Másrészt mi, választópolgárok majd csak akkor dőlhetünk nyugodtan hátra a karosszékben, ha a soros új hatalom arról számol be, hogy az elődje kiváló munkát végzett, és ezen az elkezdett úton haladnak ők is tovább. Persze ez sem lesz rutinfeladat, hiszen ezt az utat is szélesíteni kell itt-ott, és a burkolat minőségén is akad javítanivaló. EGYETÉRTEK: 06-90-330-303 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90-330-304 IHÁROSI IBOLYA A gyilkos neve Már senki sem lepődik meg, ha azt olvassa a lapokban, hogy a 17 éves M. Viktória első fokon, nem jogerősen hat év, tíz hó­nap börtönbüntetést kapott a még gyermekkorú Kocsis Fran­ciska meggyilkolásában játszott szerepéért. Más tudósítások­ból azt is megtudhattuk, hogy miért vádolták a névtelen ti­zenévest szemérem elleni erőszakkal is. Mellesleg e vád alól felmentették. Ebben a történetben maga az apa nevezte meg az áldozatot, s betartották a törvényt a hírszolgáltatók, hogy fiatalkorú vádlott neve csak különösen indokolt esetben hoz­ható nyilvánosságra. Simek Kitti sincs 18 éves, mégis egyenes adásban kényszerítették beismerő vallomásra, sőt olyasmi­nek a kimondására, aminek az „eltüntetésén” azóta is dol­gozhat az ügyvédje. Ráadásul ő legalább annyira áldozat is, mint amennyire tettes. Volt, hogy a híradó felismerhetően mutatta a fejet, amit levágott a vonat. A meggyilkolt média­cézár kiterítve feküdt az aszfalton és a lapok címlapján. Elítélték nemrégiben a dunaföldvári benzinkutas gyilkosát, s egy sor újságban csak a tettesek nevének kezdőbetűje jelent meg. Ugyan miért? Hiszen az ügyet lenyomozták, a vádiratot megírták, a bíróságon lefolytatták a bizonyítási eljárást. Hogy nem jogerős az ítélet? Kit érdekel? Ha másodfokon mégis fel­mentik, akkor a törvény szerint a volt vádlott dolga kérni an­nak a közlését. A nap mint nap ránk zúduló krimitömegben számtalanszor sértik meg ártatlan áldozatok személyiségi jogait, s kímélik a gyilkosokat. A mai viszonyok szabályozására aligha alkalmas az ősrégi sajtótörvény. Míg új nem lesz, addig sem árt kimon­dani, hogy a bűnügyi tudósítás értelme nem a tapicskolás a vérben, még csak nem is a tájékoztatás, hanem a gyilkosok megnevezése, hogy legalább ennyiben helyreálljon a világ rendje Hogy közmegvetés tárgya legyen a gyilkos. EGYETÉRTEK: 06-9(K33(M22 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90-330423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430-as telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. __________________ÁLLÁSPONT____________________ Hír ek Jelentési kötelezettség A szerbia-montenegrói védelmi minisz­térium csütörtökön rendeletet hozott ar­ról, hogy a hadsereg minden intézménye és katonája köteles azonnal jelentést ten­ni az illetékes katonai egység parancs­nokságánál, amennyiben bármilyen in­formáció birtokába jut a hágai Nemzet­közi Törvényszék (NT) szökésben lévő vádlottjairól. A Borisz Tadics védelmi miniszter által láttamozott rendelet meg­szegése fegyelmi eljárást von maga.után. MTI Ablakdíj Néhány elkorhadt ablakkeret cseréjének ürügyén diplomáciai incidenst igyeke­zett provokálni a kolozsvári polgármeste­ri hivatal a városban működő magyar fő- konzulátussal. A Kolozsváron megjelenő Ziarul Clujeanului című helyi lap szer­dán adott hírt arról, hogy a polgármeste­ri hivatal ellenőrei helyszíni szemlét akartak tartani a főkonzulátus területén, arra hivatkozva, hogy nem az előírásnak megfelelően cseréltek ki két ablakot az épület második emeletén. A polgármes­teri hivatal ezek után 3 millió lej - mint­egy 20 ezer forint - büntetésre ítélte az épület tulajdonosát, a Kolozsvári Refor­mátus Egyházközösség kuratóriumát, az építési törmelék szakszerűtlen elhelye­zése miatt, mti Kucsma és Putyin Az ukrán gázszállító rendszer működte­tésére létrehozott nemzetközi konzor­cium, az egységes gazdasági térség és az AN-70 katonai szállítógépek közös gyár­tásának kérdéseit vitatta meg csütörtöki nem hivatalos megbeszélésén Jaltában Vlagyimir Putyin orosz elnök és vendég­látója, Leonyid Kucsma. Vlagyimir Putyin szerda este érkezett Jaltába, és a tervek szerint a hét végéig tartózkodik a Krím-félsziget déli partvidékén, mti Új megyéspüspök II. János Pál pápa Schönberger Jenő máramarosszigeti plébánost, mára- marosszigeti kerületi esperest nevezte ki a már egy éve üres szatmári püspöki székbe. Az új püspök 1959. június 18-án született, 1985-ben szentelték pappá. Négy évig tanított a gyulafehérvári teoló­gián, 2000-ben Szatmárnémetiben tiszte­letbeli főesperesi címet kapott, majd a Gyulafehérvári Főegyházmegye szent­széki tanácsosi címmel jutalmazta, mti Kínai halott Pekingben 83 éves korában elhunyt Csao Ce-jang, a Kínai Kommunista Párt volt főtitkára. Halálát szívbetegség okozta. Az egykori pártvezetőt, aki a radikális gazdasági reformok híve volt, 1989-ben - közvetlenül a pekingi diáklázongások vé­res, fegyveres leverése után - leváltották tisztségéből. Pártellenes összeesküvéssel és a lázadókkal való összejátszással vá­dolták meg, s emiatt több évig házi őri­zetben tartották, mti 55 millió korona Ötvenöt millió koronát szavazott meg szerdán a szlovák kormány az országban élő nemzeti kisebbségek támogatására. A Csáky Pál miniszterelnök-helyettes elő­terjesztése nyomán megszavazott pénz­ből 20 millió korona jut a kisebbségek nyelvi kultúráját, könyvkiadását, szín­házait, népművészeti hagyományainak ápolását szolgáló törekvések támogatásá­ra, kulturális és egyházi intézmények megsegítésére, műemlékvédelemre, és egyéb, kisebbségeket szolgáló terve­zetekre. MTI Pápai vízió Az ideális politikus cselekedeteinek min­dig a tökéletes erkölcsi integritáson és az igazságtalanságok elleni tetteken kell ala­pulnia - fejtette ki szerdai általános ki­hallgatásán II. János Pál. A pápa a római Szent Péter téren összegyűlt mintegy húszezer hívő előtt a századik zsoltár szövegéből merítette mondanivalóját er­re az alkalomra. Ennek szellemében be­szélt az ideális politikus életmódjáról, amelynek erkölcsi értelemben tisztának kell lennie, arra kell irányulnia, hogy fel­vegye a harcot az igazságtalanságokkal szemben, mti Rumsfeld Kabulban Donald Rumsfeld amerikai védelmi mi­niszter szerint az Egyesült Államok mos­tantól a hadműveletek helyett az újjáépí­tésre fekteti a hangsúlyt Afganisztánban. A Kabulban tartózkodó amerikai védelmi miniszter Hamid Karzai afgán államfővel megtartott sajtóértekezletén csütörtökön hivatalosan bejelentette: az amerikai erők befejezték nagyszabású harci tevé­kenységüket Afganisztánban, mti Bin Laden nyomában Bizonyos jelek arra utalnak, hogy Osza- ma bin Laden terroristavezér él, és az af­ganisztáni-pakisztáni határ térségében bujkál - jelentette ki csütörtökön Pervez Musarraf pakisztáni elnök. A politikus szerint lehet, hogy Bin Laden, aki a múltban nagy létszámú kíséret társasá­gában utazott, az elfogására folyó em­bervadászat miatt változtatott ezen a szokásán, és most csak egy kis csoport van vele. mti

Next

/
Oldalképek
Tartalom