Somogyi Hírlap, 2003. április (14. évfolyam, 76-100. szám)

2003-04-01 / 76. szám

ajö MEGYEI KÖRKÉP Új igazgató a gyermek- védelemben 4. oldal KAPOSVÁR Negyedik a legjobb széchenyis 5. oldal TORVAJ Családi gazdaság, nehéz megélhetés 6. oldal Beruházások fejlesztik a gazdaságot A pénzszerzés buktatóin átvergődve a tet­tek mezejére lépnek a somogyi vállalko­zók. Amilyen gyorsan csak lehet, beindít­ják a beruházásokat, Somogybán az utób­bi három esztendőben közel 120 milliárd forintot használtak föl ilyen célra. Az egy­re szorítóbb nemzetközi piac sem szegte kedvüket, a második negyedévtől újabb befektetéseket prognosztizálnak. Megyei körkép Kaposvári cukorgyárában exkluzív befekte­tést nem tervez, viszont 300 millió forintot így is elkölt karbantartásra és kisebb beruházásra a Magyar Cukor Rt. Az eddigi gyakorlat sze­rint a környezetvédelemi technológia fejlesz­tése most is előnyt élvez. Fischer Béla vezér- igazgató tegnap elmondta: az ötéves gazdasá­gi program utolsó két évére - 2006,2007 - irá­nyoztak elő komolyabb beruházást. Ami vi­szont már kézzelfogható, az egy 30 millió fo­rintos vissza nem térítendő támog4tási keret, amit a kaposvári térség cukorrépa-termelői kaptak a részvénytársaságtól. A termelők sem várnak ölbe tett kézzel, aktívan részt vesznek sorsuk alakításában. Ezt Hemer Endre, a me­gyei érdekvédelmi szövetség titkára mondta. Úgy vélte: javultak a pénzhez jutás feltételei, ám a támogatások szélesítése létérdek. A szervezet tagjai nagyjából egymilliárd forint gépi és 200-300 millió forint építési fejlesztést készítenek elő. A beruházási mutatókat elemezve a mező- gazdaság a negyedik-ötödik helyen áll. Pályá­zati pénzek felhasználásával akarnak ezen ja­vítani. A megyei agrárfejlesztési bizottság teg­napi, idei második ülésén 95 pályázatot néz­tek át, többségük megvalósítható álmokat dé­delget. Baranyai Sándor, a megyei FM-hivatal vezetője lapunkat arról tájékoztatta: március végéig összesen 265 kérelmet hagytak jóvá, a fejlesztések összege megközelítette a 4,4 mil­liárd forintot. Az agrárgazdaságnál gyorsabb megtérülé­si, fejlesztési mutatókat felvonultató gépipar­ban is sorsdöntő az eredményes pályázat. Varga József, a Kaposvári Villamossági Gyár igazgatója kifejtette: amennyiben az Európa- tervből pályázati pénzt szereznek, legalább 30 millió, jó esetben háromszor annyit fordít­hatnak műszaki fejlesztésre. Ebből finanszí­roznák a lakatos-, illetve a szerszámüzemben használatos berendezéseket. Erdélyi Ferenc, a Dédász kaposvári kirendeltségvezetője tény­ként közölte: csak áprilisban mintegy 110 mil­lió forint jut a környékbeli elosztóhálózat re­konstrukciójára. A fontosabb építkezések helyszínei között megtaláljuk Kaposvárt, Bar­csot és Ladot is. Ez utóbbinál - Lad-Jákó- Visnye - 21 millió forintot költhetnek. Idei be­ruházási keretük négymilliárd forint. A kereskedelmi cégek idén is kitesznek magukért. A Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségében tegnap elmondták: Siófokon júniusban mintegy 5000 négyzetméter alap- területű hipermarket nyílik. Az építőiparban Kaposvár súlya továbbra is meghatározó: a Kalmár Kft például 1,8 milliárd forint össz- beruházást koordinál. Közel 600 millió fo­Gyűrűben Bászra és Bagdad Visszatér Irakba a Taszáron kikép­zett iraki önkéntesek második és egyben utolsó turnusa. Ezzel vég­leg befejeződik a taszári kiképzés - tudtuk meg Gál J. Zoltán kor­mányszóvivőtől, aki azt is elmondta: az amerikai kormány megköszönte Taszámak és a környék­beli településeknek a sze­repvállalását a terroriz­mus elleni harcban. A So­mogyi Hírlap információi szerint már a kiképzők is csomagolnak, hogy a vi­lág egy más tájára tegyék át szék­helyüket. Ezzel az intézkedéssel jelentős mértékben csökkent Ma­gyarország nemzetbiztonsági koc­kázata. A bázison 3 ezer helyett 76 iraki civilt képeztek ki közigazga­tási és segélyelosztási feladatokra. Több száz brit tengerészgyalo­gos indított hétfőn átfogó támadást Bászra közelében. A dél-iraki város elfoglalásáért folyó csata most va­lóban megkezdődött. Amerikai ka­tonai egységek eközben áthatoltak a Bagdad köré vont „vörös vona­lon, amit a Köztársasági Gárda egységei védenek. Ez az övezet lehet az egyik legalattomosabb térség az inváziós csapa­tok szempontjából. Egyes jelentések szerint Húszéin iraki elnök en­gedélyezte vegyi fegyver bevetését, amennyiben a támadók átlépnék a vörös vonalat. Amerikai tájékoztatás szerint a szövetségesek tegnap mintegy 100 félkatonai harcost öltek meg Nedzsef város körzetében. (Részle­tek a 2. oldalon) A háború percről percre i®” www.somogyihirlap.hu . Elkezdődött a turistaszezon Barcs A termálturizmus komoly beruházásokra számíthat a jövőben rintért 22 lakásos társasházat húztak föl a belvárosban, egy másikat 1,2 milliárdért épí­tenek. Budapesten 800 milliós projektet ké­szítenek elő. Az idegenforgalom és a szolgáltatás is erő­teljesen küzd a fejlődésért: a kaposvári fürdő­ben közel 100 millió forintért építenének egy új szabadtéri medencét. Frank József létesít­ményvezető a tervekről szólva elmondta: ha rendelkezésre áll a szükséges anyagi erőforrás és az összes engedély, ősszel már dolgozhat a kivitelező. Információnk szerint leghamarabb 2004-ben adják át a medencét, harsányt miklós A szokottnál egy hónappal koráb­ban kezdődött az idegenforgalmi szezon a Dráván; e héttől ismét rendszeresen jár a barcsi sétahajó, s újabb programokkal és szolgálta­tásokkal várják a kirándulókat a fedélzeten. A vízi túrázók első cso­portjai ugyanakkor csak egy jó hó­nap múlva eveznek ki a Drávára. Torma József, a Drávatours ügyvezetője elmondta: jól indult a szezon, sokkal többen kíváncsiak a Drávára és a folyóhoz kapcsoló­dó természetvédelmi bemutatóhe­lyekre, mint tavaly, s a korai sze­zonkezdetre sikerült időben be­szerezniük mind a magyar, mind a horvát határőrség engedélyeit. A korábbinál több iskoláscsoport je­lentkezett, akik környezetismeret- órát tartanak a vízen, s a folyó há­tán közelítik meg a nemzeti park látnivalóit. Idén először már óvo­dáscsoportok is jelentkeztek.- Újdonság, hogy a sétahajó ki­köthet a Dráva túloldalán is. A Sánc elnevezésű vadászterületen kirándulás, a vadászháznál ebéd várja a kirándulókat. A természet- védelmi igazgatósággal együtt sze­retnénk kialakítani ott egy tanös­vényt, bemutatva a terület nö­vény- és állatvilágát. Erre a kirán­dulásra nem szükséges útlevél, a Kormorán-szigetre azonban már kell. Ez egy egyedülálló sziget a Dráván, ahol a DDNP bemutató- helyet alakított ki. A hajó 30 kerékpárt visz magá­val, s a látogatók kerékpártúrával kapcsolhatják össze a vízi kirán­dulást. Elkészült a turistaszálló a barcsi kikötőben; a kirándulók az állóhajó kabinjaiban kaphatnak szállást, már csupán az ivóvíz be­vezetése van vissza, nagy László Hangos vita a csendért Tízezer vírusfertőzés Somogybán Siófok Még csak készülődnek a nyitásra a balatoni üzletek, máris fellán­golt a vita: a pihenés vagy a szó­rakozás fontosabb? A siófoki ren­delet úgy fest, nem válik be. A házirend példájára a város­rend bevezetését javasolta Siófo­kon a fürdőegylet a pihenni vá­gyók nyugalma érdekében. A képviselő-testület tavaly augusz­tusban elfogadott egy szigorú csendrendeletet, amelyet aztán szeptemberben felpuhított. A Ba- laton-parton hasonló problémák-, kai küszködő önkormányzatok­nak iránymutatásul szolgálhatná­nak ezek. A közigazgatási hivatal azonban törvényességi észrevé­telt tett mindkét rendelettel kap­csolatban. A siófokiak nem sem­misítették meg azokat, várhatóan az Alkotmánybíróság dönt. (Jegy­zetünk a 2., cikkünk a 3. oldalon) lentkezett orvosánál. A táppénze­sek száma azonban csak hússzal csökkent; a múlt héten 295-en es­tek ki a munkából. Ismét hat pótágyon is szövőd­ményes eseteket kezelnek a ka­posvári kórház infektológiai osztá­lyán, ahol időközben elhunyt a vélhetően legidősebb, 102 éves influenzás beteg. A csecsemők és kisgyerekek legtöbbje enterális (emésztőszervi) panaszokkal, a kiszáradás veszélyével kerül az osztályra, míg az idős betegek zö­mét tüdőgyulladás-gyanúval utal­ják be. Az enterális panaszok mö­gött több esetben mutat­ták ki a fertőzést okozó rotavírust; az időseknek mintegy a felénél pedig diagnosztizálták a tüdő- gyulladást. A marcali kórházba 20 új szövőd­ményes beteget vettek fel a hét végén. Legtöbb­Nem tüdőgyulladás A laboreredmények alapján kiderült: nem atípusos tüdőgyulladásban szenved a szé­kesfehérvári kórházban kezelt férfi. Eddig hazánkban még nem volt jele a világban egyre nagyobb pánikot okozó kórnak. jüket hörghu­ruttal, illetve tüdőgyulladás­sal kezelik. A megye dé­li részén fekvő két városnak, Barcsnak és Nagyatádnak a környékén to­vább emelke­dett a vírusos fertőzések száma, ugyanakkor Kaposvár, Marcali és különösen Siófok térségében már jelentősen csökkent az új megbe­tegedések száma. Továbbra is teljes látogatási ti­lalom van érvényben a kaposvári intézetben. Siófokon az intenzív, a csecsemő- és a gyermek-, vala­mint a krónikusosztályon; Mar­caliban az intenzív, az újszülött-, a csecsemőosztályokon, vala­mint a koronáriaőrzőben tilos a látogatás. VÁRNAI ÁGNES Hírek NAGYATÁD. A Rinya menti kistérség nyugdíjas együttesei és szólistái léptek színpadra szombaton Nagyatádon a Tavaszi Fesztivál keretében megrendezett hagyományos kistérségi művészeti bemutatón. A nagy si­kerű nyugdíjas Ki-mit-tudon tíz településről 29 műsorszámmal vetél­kedtek a megyei nyugdíjasgálán való szereplési lehetőségért, (bm) BUDAPEST. Belügyminiszteri kitüntetést kapott Csire Istvánné csurgónagymartoni polgármester a Települési Önkormányzatok Or­szágos Szövetsége ülésén Budapesten. A köz szolgálatáért járó ér­demérem ezüst fokozatát dr. Lamperth Mónika belügyminisztertől vette át a fővárosi önkormányzat dísztermében, (va) SEGESD-LÁSZLÓMAJOR. Csillagpontos kábelhálózat épül Lászlómajorban. A Segesd külterületének számító, önálló ivóvízhá­lózattal, telefonnal és vegyesbolttal is rendelkező pusztai településen mintegy félszáz lakóház van. A komfortot növelő korszerű informá­ciós hálózatot a nagyatádi székhelyű Lát-Sat Kft építi, melyet az ORTT pályázati támogatása is segít. A Segesd község egyedi kábel- rendszeréhez csatlakozó új lászlómajori csillagpontos hálózat laká­sonként 15 ezer forint egyszeri belépési díjba kerül, (bm) HÁROMFA. Tizenkét éve sikeresen tevékenykedik a háromfai pol­gárőr-egyesület. A Györke József vezette önkéntes csapatnak 28 tag­ja van, akik közül huszonketten a múlt héten tettek sikeres vizsgát alapfokú közrend- és közbiztonsági ismeretekből. A megyei polgár­őrszövetség támogatásával a határőrségtől két átalakított rádiós tele­font kaptak nemrég, melyek hatékonyan segítik az önkéntes járőr- szolgálat tevékenységét, (bm)_______________________________■ Jt ......■ ..... ' .....................i...................................................in'.............................................................................................................................................................. É Ne menjen el a szerencséje mellett! Ha a Tesco Áruházban lévő üzletünkben hirdetést ad fel, és csomagajánlatainkból választ, megforgathatja szerencsekerekünket. Legyen szerencsénk akár a hét minden napján Nyitva tartás: hétfőtői-szombatig 9-20-ig vasárnap 9-19-ig------------------------------------------------------------------------------------------------ www.somogy8hirlap.hu |-------------------------------------------------------------------------------------------------­• T t/ 1 VM;" Somogyi Hírlap 31 lllPli Ov F rzrJSLs —,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- nagyobb választékot es XIV. Évfolyam, 76. Szám. Ára: 78 ft, Előfizetve: 53,30 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2003. Április 1., Kedd kedvezőbb feltételeket talál! BERUHÁZÁSOK SOMOGYBÁN GAZDASÁGI SZERVEZETEK EGY LAKOSRA JUTÓ BERUH. Mrd FI ezer Ft 2Q34 2112 pí7 f~§ országos adatok n n megyei adatok ,0B 4L3 203 207 36,8 3A5 fi FI112 Jl® hl ni II1 hl In 1 In 2000 2001 2002 2000 2001 2002 Megyei körkép Az influenzajárvány szövőd­ményei közül megyénkben to­vábbra is a hörghurut (bron- chitis) fordul elő leggyakrab­ban. A múlt héten orvoshoz fordult 2157 beteg közül 79 et­től, míg 25 tüdőgyulladástól szenved. Bár a járvány kezdetétől megköze­lítőleg tízezer somogyi betegedett meg valamilyen vírusos fertőzés­től, a múlt héten a korábbinál már mintegy 100 beteggel kevesebb je-

Next

/
Oldalképek
Tartalom