Somogyi Hírlap, 2003. január (14. évfolyam, 1-26. szám)

2003-01-02 / 1. szám

A lapban megjelenő apróhirdetéseket kereshető formában, rovatonként csoportosításban, jóval gyorsabban megtalálja. Hirdessen egy hétre 100 Ft-ért! Nálunk biztosan megtalálja! ________Az ára is apró. ww w.somogyihírlap.hu prót keres? www.somogyihirlap.hu XIV. Évfolyam, 1. Szám. Ára: 78 ft, Előfizetve: 53,30 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2003. Január 2., Csütörtök MEGYEI KÖRKÉP Színpompás óév­búcsúztató 4. oldal KAPOSVÁR Újévköszöntő trombita­szóló S. oldal SOMOGYI TÁJAK Új iskolát kaptak karácsonyra 6. oldal Hírek BUDAPEST. 160 kilométerrel nő az idén a fizetős autópályák hossza, ebből száz kilométert a felújított és megszélesített M7-es tesz ki. A sió­foki önkormányzat szeremé elérni, hogy Zamárdi és Balatonvilágos kö­zött ne kelljen fizetni a használatá­ért s ennek érdekében levelet írtak Csillag István közlekedési minisz­ternek. Esélyt adhat a kérelem pozi­tív elbírálásának az, hogy informá­ciónk szerint a Budapest és Érd kö­zötti 17 kilométeres szakaszon, s a Székesfehérvár melletti szakaszon várhatóan sem ellenőrzik majd a matrica meglétét, (ca) NAGYATÁD. Lapkiadóvá válik a nagyatádi könyvtár. A több évtizedes Nagyatádi Hírlap ki­adását a Rinya mente térségfej­lesztő és információs kht felada­tához sorolta néhány éve az ön- kormányzat, de á megjelenés­ben tapasztalható fennakadások miatt ezt a tevékenységet a jövő­ben a városi könyvtár látja el. Az önkormányzat fejlesztési törek­véseiről, közérdekű témákról, városi eseményekről és hírekről szóló tájékoztató kiadvány fo­lyamatos megjelentetését és vál­tozatosságát remélik az új szer­vezeti formától, (bm) SIÓFOK. A Balaton törvényből fakadóan számos háttértelepü­lésen kiépítésre vár még a csa­tornahálózhat. Ennek határ­ideje a kiemelt üdülőövezetek­hez közeli falvak esetében 2005. december 31-e. A leg­több helyütt a szomszéd tele­pülések összefogva kívánják megoldani a beruházást, (fi) Közfürdők kint a vízből Minden remény megvan arra, hogy a megfelelő feltételek biztosítása mellett mintegy 2,5 éves haladékot kapjanak a hazai közfürdők meden­céik vízforgatóssá alakítására. Egy 1966-os kor­mányrendelet szerint ugyanis ezt már a múlt év végéig meg kellett volna tenniük. Megyei körkép A hatalmas költségigényű átalakítás kötelezettsége 250 hazai közfürdőt, köztük 29 somogyi medencét érintett volna. A terv megvalósítását késleltette, hogy kevés hozzáférhető pályázati összeg állt ren­delkezésükre, miközben az önrészt sem tudták elő­teremteni a közfürdők zömmel önkormányzati tu­lajdonosai. Az átalakításra kötelezett medencék ki­iktatása pedig nem csak a fürdők működését veszé­lyeztette, de népgazdasági szempontból is súlyos következményekkel járt volna. Ezért kezdeményez­te az egészségügyi tárca felé az Országos Tiszti Fő­orvosi Hivatal a határidő kitolását lehetővé tevő jog­szabály-módosítást, melynek előterjesztését a múlt év december 18-i kormányülés el is fogadta. Mindez megnyugvással töltheti el a somogyi közfürdők üzemeltetőit. Dr. Balogh Márta, az ÁNTSZ Somogy Megyei Intézete közegészség- ügyi osztályvezetője elmondta: megyénk közfür­dőiben 98 épített fürdőmedencét üzemeltetnek. Ezek közül 51 rendelkezik a korszerű higiénés előírásoknak megfelelő vízforgatós rendszerrel, 47 pedig a ha­gyományos, úgynevezett töltő-ürítőssel működik. Utóbbiakat csak a víz visszaforgatá­sával tudják üzemeltetni, ami nem teszi lehetővé a szennyeződés­től való meg­GYOGYFURDOKEZELESEK HAVI TÁMOGATÁSA SOMOGYBÁN Összesen: ti 601 687 forint [áfa nélküli Komplex *'z eleit' csoportos törni jyíiylünló-'^r 281112 Gyógy­-Mm­[ 066 685 SúlylOríö Egyéb kezelések A kaposvári fürdő vízforgatóssá alakítása több százmillióba kerül tisztulást, ezért veszélyforrást jelenthet. Bár a szennyezettséget indikátorbaktériumok jelzik, kórokozót csak ritkán mutatnak ki a szúrópró­baszerű vizsgálatokat végző szakemberek, így az elmúlt tíz évben közfürdőből nem indult ki járványos mértékű fertőzés. Mindezek ellenére a töltő-ürítős medencék vízminősége nem felel meg a jogszabályi értékű szabványoknak, és a gazdaságosság tekintetében is előnyösebb a víz­forgatós rendszer alkalmazása - hangsúlyozta dr. Balogh Márta. A kiépítési kötelezettség alól eddig 18 gyógy-és/vagy termálvizes - köztük a kaposvá­ri, a nagyatádi, a szuloki, a csokonyavisontai, a barcsi, a babócsai, a marcali, a taranyi és az igali - medencék felmentést kaptak. (Folytatás a 4. oldalon) us* www.somogyihírlap.hu. Keletről támadhat a járvány Influenzavírust még nem, de Somogyból származó influenza­szerű megbetegedést okozó RSV-vírust már kimutattak az Or­szágos Epidemiológiai Központ laboratóriumában. Az influ­enzajárványt januárban Keletről, Ukrajnából várják. Megyei körkép KAPOSVÁR. Néhány nappal az ünnepek után kidobják a kará­csonyfákat, ami elsősorban a la­kótelepeken jellemző. Január végéig mintegy 15 ezret gyűjt össze a városgazdálkodási válla­lat a megyeszékhelyen. A kom­posztálótelepre szállítja a lecsu­paszított fákat, ahol feldarabol­ják, s később hasznosítható anyagot állítanak elő. ________■ Dr . Szőllősy József, az ÁNTSZ So­mogy Megyei Intézetének jár­ványügyi főorvosa elmondta: Uk­rajnában novemberben 23-án izo­láltak olyan vírustörzseket, ame­lyek ellen a hazánkban forgalma­zott védőoltások hatékonyak. Az ukrajnai járványt okozó vírus 3 antigénje közül kettő, a H1N1 és a H3N2 ugyanis benne van az ol­tóanyagban. Az ünnepek alatti két hétben az iskolai és óvodai szünetek, a háziorvosok szabadsága és a fel­sőlégúti figyelőrendszer átmeneti szüneteltetése miatt azonban az ÁNTSZ nem kaphat tiszta képet a megbetegedésekről. A Kaposvá­ron hat házior­vostól hetente mintákat gyűjtő mozgó figyelő- rendszer eddig zömmel baktéri­umokat tartal­mazó vizsgálati anyagot szállí­tott az OEK-ba, csupán a legutóbbi mintavételt követően mutatták ki az RSV-vl- rust. A WHO által támogatott programban továbbra is minden valószínűsíthetően vírus- vagy baktériumfertőzött betegtől min­tát vesznek azért, hogy mielőbb megtudják, milyen típusú influ­enzával kell számolnunk, legkö­zelebb viszont csak január 9-én gyűjtik be az újabb vizsgálati anyagokat. A főorvos szerint 20 éves jár­ványügyi adatok igazolják: az inf­luenzajárvány hazánkban, egy esztendő kivételével, mindannyi­szor az év 3. és 5. hetében ütötte föl a fejét. Ezért azt tanácsolja: aki még teheti, oltássá be magát az influenza elleni védőoltással. Amennyiben valamilyen oknál fogva nem jutnának hozzá az in­gyenes oltóanyaghoz, azt jelez­zék az ÁNTSZ járványügyi osztá­lyán. VÁRNAI ÁGNES Influenzafigyelő szolgálat Nemrég kezdték meg a felsőlégúti figyelőrend­szer működését hazánkban. Három megyeköz­pontba, Kaposvárra, Nagykanizsára és Szek- szárdra érkezett az Országos Epidemiológiai Köz­pont anyagbegyűjtő kocsija, hogy a budapesti la­boratóriumba szállítsa a vizsgálandó anyagokat. Roma nevelőszülőket képeznek Barcs Nevelőszülő lehet jó néhány barcsi romából egy hamaro­san induló uniós program ré­vén. A program összetett: képzés, lakóházépítés és ne­velőszülői hálózat kialakítá­sa szerepel benne. Az uniós program célja kettős: az állami gondozott cigánygye­rekeket visszajuttatni a csalá­dokba, s létbiztonságot és mun­kát nyújtani ennek révén a prog­ramban részt vevő roma házas­pároknak. A kidolgozói uniós tá­mogatást remélnek a program megvalósításához. Mint meg­tudtuk: minderre jó esély van, s amennyiben nyer a pályázat, So­mogyból várhatóan Barcsot jelö­lik ki a helyszínéül.- Az előkészítés már megkez­dődött; a barcsi polgármesterrel aláírtuk a konzorciális szerző­dést, a pályázatot pedig január­ban bírálják el. Siker esetén a nyáron indulhat a kistérségi-ki­sebbségi program, és 20-30 csa­lád vehet részt benne - mondta Daxner Gábor, a somogyi vállal­kozói központ igazgatója. En­nek révén sok roma állami gon­dozott kerülhet családba, amire egyébként kevés esélyük lenne, hiszen a cigány gyerekeket ne­héz elhelyezni. A családok biztos megélhetéshez, ráadásul lakáshoz is juthatnak. . Az igazga­tó elmondta, hogy minden szempontból megfelelő, helyszínnek tartja Bar­csot. Ebben a régióban ugyanis az átlagnál ma­gasabb a ci­gányság aránya, a város közmű­vesített építési telkekkel segít, s az itt élő cigányok között többen is vannak, akik alkalmasak le­hetnek a programban való rész­vételre. Feigli Ferenc polgármes­ter elmondta: városa helyet ad a példaértékű kísérletnek, azon­ban kizárólag a helyi romákat szeretnék segíteni ezzel, egy­aránt értve ezalatt szülőket és gyerekeket. Mint megtudtuk: az indulást alapos válogatásnak kell meg­előznie, majd a kiválasztott ci­gány családoknak tanulniuk kell, mégpedig nem is keveset. A résztvevőket felkészítik a hivatá­sos nevelőszülői feladatokra, s ezenfelül a férfiaknak építőipari tudást is kell szerezniük, hiszen nekik is részt kell venniük a há­zaik megépítésében. Azonban bőven van miért a terheket vál­lalni, hiszen a részt vevő csalá­dok otthonhoz, s nevelőszülő­ként biztos egzisztenciához jut­hatnak. NAGY LÁSZLÓ Ingatlant, állást vagy járművet keres? Olvassa nagyító nélkül több ezer aktuális hirdetésünket! tempó Apróban óriás Keresse az újságárusoknál!

Next

/
Oldalképek
Tartalom