Somogyi Hírlap, 2003. január (14. évfolyam, 1-26. szám)

2003-01-02 / 1. szám

* ______ ______________________________VILÁG TŰKOR 2. OLDAL 2003. Január 2., csütörtök Amerikaiak az öbölnél A Pentagon az elkövetkező na­pokban több mint 11 ezer, sivata­gi hadviselésre kiképzett ameri­kai katonát vezényel a Perzsa- öböl térségébe.______________■ Me xikói robbanás 37 áldozata van a szerdára virra­dóra a mexikói Veracruzban be­következett robbanásnak. A deto­náció petárdák és rakéták árusai- nak bódéjai között történt. ■ ENSZ-ellenőrzés Irakban Hans Blix, az ENSZ fegyverzet- ellenőreinek vezetője Bagdadba utazik az iraki fél meghívására. Az iraki elnök tanácsadója a má- sodik-harmadik hetet ajánlotta. ■ Terrorizmus Az amerikai hírszerzés szerint az al-Kaida terrorhálózat legalább 15 teherhajóval rendelkezik, az amerikai hírszerzők több gyanús hajót is szemmel tartanak. ■ Görögországé az EU soros elnöksége Athén a következő fél évben igyekszik tar­tani az Európai Unió bővítési menetrend­jét, fel akarja lendíteni az európai közös szociális és bevándorlási politikát, miköz­ben felkészül az Irak elleni esetleges táma­dás következményeinek a kezelésére is - szögezte le szerdán Athénban Tasszosz Janicisz, a görög külügyminisztérium eu­rópai uniós ügyekért felelős társminisztere abból az alkalomból, hogy hat hónapra Görögország vette át Dániától az Európai Unió soros elnökének a tisztét. Athén A bővítéssel kapcsolatban Görögország leg­nagyobb feladata az európai tanács április 16-ai ülésének a megszervezése lesz. Ezen a találkozón írják alá hivatalosan a csatlakozá­si szerződéseket, és Athén az esemény jelen­tőségét kidomborítandó azzal növeli annak fényét, hogy az Akropolisz lábánál rendezi meg az aláírási ceremóniát - írja az AFP. Az intézményi reformok területén Görög­ország a híd szerepét kívánja játszani a Valéry Giscard d’Estaing volt francia államfő vezette Konvenció és a Kormányközi Konferencia kö­zött. Reményei szerint ez a munka az EU jú­niusban Szalonikiben esedékes csúcsértekez­letén megkezdődik - jelezte a görög „euró- miniszter”. Földrajzi helyzetéből adódóan Görögország szorgalmazza a Balkán és az európai szervezet közötti együttműködési szálak erősítését, és erőteljesen felkarolja Ro­mánia és Bulgária 2007-re tervezett csatlako­zásának áz ügyét - szögezte le Janicisz, és megerősítette azt is, hogy Athén elnöki man­dátuma idején nagy hangsúlyt fektet Törökor­szág beléptetési folyamatának a felgyorsításá­ra. Athén ezzel is elő kívánja segíteni, hogy a két ország ellenséges viszonyának több évti­zedes fejezete lezáruljon - mutatott rá. A görög elnökség ideje egy átmeneti kor­szak kellős közepére esik, és ezeknek a hó­napoknak az integrációs munkáját megne­hezítheti az Irak fölött Damoklész kardja­ként lógó katonai támadás eshetősége. Athén ezzel kapcsolatban már korábban azt ígérte, hogy igyekszik minden tőle telhetőt bevetve közös EU-álláspontot kialakítani a probléma kezelésére, de tisztában van azzal: meglehetően nehezen lehet majd a tizen­ötök véleményét közös nevezőre hozni. Kosztasz Szimitisz kormánya a társadalmi­gazdasági szféra terén „az európai szociális politika” előmozdítójaként kíván fellépni, kü­lönösen a kis és közepes vállalkozások javára. A bevándorlási kérdések kezelésével kap­csolatban Athén véleménye: az EU-nak szük­sége van a külső munkáskezekre, de fokozni kell az illegális bevándorlók hada elleni küz­delmet - hangoztatta Janicisz miniszter. Újév-köszöntő az Akropoliszon: április 16-án itt írják alá a csatlakozási szerződést FOTÓ: EUROPRESS/EPA A nemzetközi politika terén az eddiginél erőteljesebb és az Egyesült Államokéval egyenrangú tevékenységet hirdetett meg Jeórjiosz Papandreu görög külügyminiszter abból az alkalomból, hogy országa átvette az EU soros elnökségét. Szerdán Athénban közzétett nyilatkoza­tában Papandreu egyebek közt arra buzdí­tott, hogy az EU diplomáciai kezdeménye­zésekkel járuljon hozzá a koreai feszültség enyhítéséhez. Megítélése szerint az Európai Unió stabilizáló tényező lehet olyan feszült­séggócokban is, mint a Közel-Kelet vagy Irak, és döntően hozzájárulhat a terroriz­mus, annak okai, valamint az Afrikában ter­jedő AIDS-betegség leküzdéséhez. A görög külügyminiszter óvott Európa újbóli megosztásától az EU tagjai és nem tagjai között. Megítélése szerint a 10 új EU- tag 2004-re tervezett felvétele után az uni­ónak erősítenie kellene kapcsolatait továb­bi EU-tagságra pályázókkal, mint Oroszor­szág, és a kaukázusi valamint földközi-ten­geri országok. Papandreu a görög elnökség elsődleges feladati közé sorolta az EU és Törökország kapcsolatainak javítását, valamint a ciprusi probléma megoldását. ■ Jeórjiosz Papandreu Álláspont MÓROCZKÁROLY Kosztolányi káromkodna Az országimázs jutott az eszembe, amikor vasárnap délután megnéztem az Álmok álmodói - Világraszóló magyarok cí­mű kiállítást Budapesten, a Millenáris parkban. Ha valamivel, akkor ezzel lehet alakítani, jó irányba formálni a hazánkról kialakult képet. Tudósok, feltalálók, művészek százai néz­nek le a tablókról, munkásságukat százféle ötletes módon szemléltetik. Ha a látogató például megpihen egy „zeneszék­ben”, Simándy Józseftől hallgathatja a Hazám, hazámat. Ká­véházi asztalnál olvasgathatjuk a Nyugatot, a Szép Szót; kö­rülbelül százszemélyes lelátóról szurkolhatunk a magyar Aranycsapatnak, népdalokban gyönyörködhetünk... Mielőtt elragadtatnám magam, pontosítanom kell. Múlt idő. Bezárták az Álmok álmodói kiállítást. Talán nem végérvénye­sen. Nincs pénz, mondják. Éppen erre nincs pénz? Szomorú, kétségbeejtő, érthetetlen. Keresgélem a szavakat, nyelvünk ékköveit, amelyek egy labirintus mennyezetéről lámpákként világítottak még december 29-én a látogatóknak. Tiszta szívből ajánlanám minden magyarnak, hogy nézze meg az Álmok álmodóit. Elsősorban a diákokat hívnám, akiknek természetesen a Nobel-díjas Kertész Imre Sorstalan- ság című regényét is kezébe adnám. Most már csak az utób­bi marad: a Sorstalanság. Vagy sorstalanságot írjak, kis be­tűkkel, általam egyáltalán nem tisztelt és szeretett kiállítás- bezárók? Ne keseregjünk! Hatalmas plakátok hirdették például a Mil­lenáris parkban, hogy szilveszteri bulit rendeznek. Szerintem tök jól sikerült, király volt, sőt sirály. Kaja, pia, forró hangu­lat. Lehetett csápolni, skacok, csajok! Közben pakolták, csomagolták az év végén a képeket, íráso­kat az álmok álmodóiról. Hogy mi lesz a sorsuk? Nem tu­dom. Szerintem ha feltámadnának, s eljönnének közénk, Kosztolányi káromkodna, Bartók Béla kínjában fütyörészne. EGYETÉRTEK: 06-90-330-303 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90-330-304 KERCZA IMRE Szemétügyek A szemetet az új év első napján is elvitték Kaposváron. Csak éppen fizetni nem kell már a szállításért. Az ország városai között elsőként (de legalábbis az elsők között) eltörölték a szemétszállítási díjat. A döntést konszenzussal a képviselő- testület hozta: az önkormányzat magára vállalta azt a 140 millió forintot, amit eddig a városlakók fizettek. Mondhat­nánk azt is, hogy ennyi pénzt ad vissza a lakóknak a város, vagy pontosabban fogalmazva: ennyivel többet hagy náluk. Az ember azt gondolja, hogy ennek mindenki örül. Mint an­nyiszor, ebben az esetben is téved. Még meg sem száradt a tinta a döntésen, az egyik önkormányzati képviselő máris sajtótájékoztatón hozta választói és a városlakók tudomásá­ra: ne tekintsék ezt ajándéknak, mert a pénzt másra is el lehetett volna költeni. Igaza van: még sok mindenre... A döntés azonban értékjelö­lés is. Jelzi: a környezet védelme, tisztasága fontos a számuk­ra, s erre áldozni is hajlandók. A döntés választás is. Azé, aki a felelősségét is vállalja ennek. Ma - nem csak szemétügyben - sokan vannak, akik vitatják egy döntés helyességét. A miértre keresik jóhiszeműen a vá­laszt. Jól teszik: a demokrácia része ez. De sokan vannak, akik a miért? kérdést nem ezért teszik fel, s ennek már sem­mi köze a demokráciához... Ez is egyfajta szemét. Jó lenne eltakarítani... EGYETÉRTEK: 06-90430422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90430-423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430as telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. Szlovákia: tíz éve önállóan Pozsony Afrika: éhínség fenyeget . Nairobi A viszályok ellen II. János Pál szerdán, az új év el­ső napján határozottan felszólí­totta a világhatalmakat és a nemzetközi közösség tagjait, hogy békés eszközökkel szün­tessék meg a világbékét fenye­gető jelenkori feszültségeket, különösen a Szentföldön dúló viszályt. A Szent Péter-baziliká- ban a szentmisét Angelo Sodano vatikáni bíboros-államtitkár ce­lebrálta, a pápa a bevezető és a záró szertartást vezette, és ő mondta a homíliát. mti Tíz éve, 1993. január első napjá­nak első percében, az egykori Csehszlovákia kettészakadása nyomán jött létre az önálló Szlo­vák Köztársaság, amelynek évfor­dulóján, szerdán Pozsonyban a kormány és az államfő részvéte­lével ünnepi ülést tartott az or­szág parlamentje. Az évfordulós megemlékezés­re nem a parlament pozsonyi várhegyen álló új épületében, hanem a régi parlamentnek ko­rábban otthont adó egykori po­zsonyi vármegyeháza épületé­ben került sor, ott, ahol 1992-ben kikiáltották az ország önállósá­gát és elfogadták annak alaptör­vényét. Az ünnepi ülés szónoka, Pauol Hrusovsky keresztényde­mokrata (KDH) házelnök arról beszélt, hogy az 1989-es rend­szerváltás nélkül Szlovákia so­sem önállósulhatott volna, s most tíz év múltán a NATO- és az EU-meghívás birtokában az ország boldogulására egyedülál­ló lehetőségek kínálkoznak. A történelmi múltra is vissza­tekintő házelnök nem tagadta Szent István szlovákoknak is ki­jutó szellemi örökségét, az ezer esztendő közös keresztény érté­keit. Utalt arra, hogy Szlovákia a szlovákiai magyarok második világháború után elszenvedett sérelmeiért kész lenne megkö­vetni a magyarokat, ha ezt a 19. századi elmagyarosításban el­szenvedett szlovák nemzeti sé­relmek okán a magyarok is meg­tennék, s hogy megteszik-e, az a magyarok „saját belső elhatáro­zásán múlik”. Mindenesetre a jövőben ez a múltbeli sérelmek feloldását mozdítaná elő - így a házelnök. Hrusovsky szólt arról, hogy Csehszlovákia kettészakadása, majd Szlovákia önállóságának megteremtődése után Szlovákia a belső megosztottság miatt (a Meciar-rezsim idején) ismét kettészakadt, s a politikai küz­delmekben alkalmazott mód­szerek miatt az ország elszigete­lődött. Az 1998-as választások (Meciarék bukása után) viszont olyan folyamatok indulhattak be, amelyek végső soron az ország NATO- és EU-csatla­kozásához, az ország európai felzárkózásához vezetnek. Az ország, az állam arculatáért ví­vott küzdelem azonban folytató­dik, mert súlyos terhekkel kell még megküzdeni - mondta a házelnök, akinek beszédét egye­dül a parlament ellenzéki padso­raiban ülő kommunisták (KSS) nem tapsolták meg, mert Hru­sovsky a kommunizmus sérel­mes évtizedeinek és kártételei­nek felemlegetésétől sem tekin­tett el. A parlament ünnepi ülése után Rudolf Schuster a pozsonyi vár dísztermében magas állami kitüntetéseket adott át az ország jeles személyiségeinek, köztük két magyar nemzetiségű szlovák állampolgárnak. Grendel Lajos Kossuth-díjas író a legmagasabb szlovák állami díj, a Pribina Ke­reszt első fokozatát írói munkás­ságáért, a magyarok és a szlová­kok közeledésének előmozdítá­sában szerzett érdemeiért kapta meg. Erdélyi Géza, a szlovákiai református egyház püspöke a to­lerancia szellemének terjesztésé­ért, az állam és az egyház köze­ledéséért tett erőfeszítéseivel a Pribina Kereszt második fokoza­tát érdemelte ki. A Nemzetközi Valutaalap és a Vi­lágbank, valamint több humani­tárius szervezet becslései szerint mintegy 30 millió embert fenye­get az éhínség Afrikában a konti­nens déli felétől egészen Afrika szarváig. E szervezetek szerint olyan humanitárius katasztrófa várha­tó, amely tovább destabilizálja az AIDS által amúgy is súlyosan pusztított földrészt. Afrika szarvában, mindenek­előtt Etiópiában és Eritreában a szárazság miatt egyre csökken a termés, emiatt 2003-ban 15 millió embert érinthet nagy élelmiszer- hiány. Afrika déli részén 14 millió embert fenyeget az éhhalál. Ez utóbbi térségben bizonyos politi­kai fejlemények tovább súlyosbít­ják a helyzetet. Zimbabwéban Róbert Mugabe elnök 2000. évi földreformja, amelynek révén a fehér kisebbség földjeit a fekete többségnek adták, a mezőgazda- sági termelés csökkenéséhez ve­zetett. A hararei kormány szerint a 11,8 millió zimbabweiből 8 mil­lióra vár éhezés. A szomszédos Zambiában 2,9 millió embert érinthet ez a sors. Levy Mwana- wasa elnök visszautasított min­den, az országnak szánt külföldi élelmiszersegélyt. A szárazság Af­rika nyugati részét sem kímélte. A nagyrészt sivatagos Mauritániá­ban egymillióan éheznek. E vészhelyzethez képest elég­telen a gazdag országok segítsége - állapítja meg az AFP. A Fewsnet (éhség elleni riadólánc) amerikai szervezet szerint a Világélelme­zési Program felhívására adott nemzetközi válasz csupán Afrika déli része igényeinek 70 százalé­kát elégíti ki. Etiópiáról szóló de­cemberi jelentésében a Fewsnet felhívta a figyelmet arra, hogy kü­lönösen veszélyes a helyzet Afri­ka szarvának országaiban, ahol több mint 60 millióan élnek. Már most legalább 3-5 millióan szen­vednek itt krónikus élelmiszerhi­ányban, és akkor sem tudják el­látni magukat, amikor jó a ter­méshozam. Az éhség mellett az AIDS terje­dése a legnagyobb csapás a kon­tinensre: Etiópiában 3 millióra te­hető a HIV-pozitívak száma, ez­zel abszolút számokban is a világ egyik legfertőzöttebb országa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom