Somogyi Hírlap, 2002. október (13. évfolyam, 229-254. szám)

2002-10-01 / 229. szám

2002. Október 1., kedd HAZAI TÜKÖR 3. OLDAL Önkormányzatok: előre vagy hátra Megoszlanak a vélemények kormány­párt és ellenzék között az önkormány­zatok jövőbeni támogatását illetően. Míg a kormányfő pénzügyi ösztönzőrend­szerek bevezetéséről beszélt a Helyi Önkormányzatok Napján, addig a parla­ment önkormányzati bizottságának el­nöke aggodalmát fejezte ki az alapvető kiadások finanszírozását illetően. Budapest Már, a jövő évi költségvetési tervben is szerepeltetni kívánjuk azokat a pénzügyi ösztönzőket, amelyek arra sarkallják a helyi önkormányzatokat, hogy üzemeltetési és fejlesztési feladataikat további összefogással, kistérségi társulással valósítsák meg - jelen­tette ki Medgyessy Pé­ter kormányfő a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából ren­dezett konferencián. A miniszterelnök hozzátette: segíteni szeretnék a helyi kö­zösségeket programjuk megvalósításá­ban, a speciális kistérségi támogatások­kal pedig lehetővé válna, hogy a legrászo­rultabb önkormányzatok hozzájussanak hazai és nemzetközi fejlesztési források­hoz. Medgyessy szerint a kormány prog­ramja a decentralizált, depoliüzált önkor­mányzatiság mellett tesz hitet. Egy tudósokból és szakértőkből álló testület megkezdte a közigazgatás átala­kítási koncepciójának kidolgozását, amelynek egyes, már hasznosítható ele­mei a 2003-as költségvetésben meg­jelennek - jelentette be a konferencián Lamperth Mónika. A belügyminiszter a közigazgatás átalakításának elemei kö­zé sorolta az önkormányzati és az álla­mi feladatok megosztásának elővizsgá­latát, hogy a törvényalkotók a hatás­körök átadásánál az önkormányzatok teljesítőképességét is mérlegeljék. Hangsúlyozta: fontos, hogy az önkor­mányzatok költségvetési finanszírozá­sában szerepeljenek olyan elemek, ame­lyekre biztos bevétel­ként számíthatnak a helyhatóságok. Lam­perth szerint a terve­zett átalakítás a jogi szabályozásban az ön- kormányzatok auto­nómiájának megerősí­tését szolgálja, a rendszer szerkezeté­ben pedig a kistérségekre és a régiókra összpontosít. Szita Károly Kaposvár polgármestere, a parlament önkormányzati bizottságá­nak elnöke azt mondta: aggódva várjuk a 2003-as költségvetés önkormányzatokra vonatkozó fejezeteit. Lapunknak kifejtet­te: a magyar önkormányzatok legfonto­sabb elvárása, hogy ne legyenek az éves pénzügyi osztozkodás vesztesei. Szita Károly reméli, hogy a kormány a közal­Laczkó János Táborfalva polgármestere átveszi az Önkormányzatok Szolgáltató Központjának kulcsát Lamperth Mónika belügyminisztertől. A központ négy irodából áll, ahonnan díjmentesen lehet telefonálni, internetezni, évente mintegy 8 millió forint értékben. fotó: europress/kerék ágnes kalmazotti béremelés, valamint az intéz­mények megnövekedett , dologi kiadásai­ból fakadó többletköltségeket finanszí­rozni fogja. Azt javasolta, hogy teremtsék meg annak a lehetőségét, hogy az önkor­mányzatok hosszú távra, előre tudjanak tervezni. MTI-EUROPRESS Az Országgyűlés 2000-ben nyilvánította a Helyi Önkormányzatok Napjává szeptember 30-át, az első helyhatósági választások napját. A törvényjavaslat indoklásában szerepel, hogy ez az ünnepnap kifejezi, hogy 1990. szeptem­ber 30-a óta demokratikusan működő helyi önkormányzati rendszer van Magyarországon. A kirekesztés ellen Budapest , A történelmi egyházak nem csu­pán a jászladányi eset kapcsán figyeltek fel a magyarországi ci­gányság problémájára, lelkipász­toraik, lelkészeik és munkatársa­ik már több évüzede fáradoznak a'cigányság felzárkóztatásán - áll abban a válaszlevélben, amelyet a katolikus, a református, az evan­gélikus egyház, valamint a zsidó felekezet vezetői fogalmaztak meg Magyar Bálintnak. Az okta­tási miniszter szeptember 23-án kérte az egyház vezetőit, hogy tanításuk és értékrendjük szerint •hirdessék, hogy nem szabad szét­választani a romákat és nem ro­mákat. Az egyházi vezetők utal­nak arra, hogy a cigány családok lelki gondozása mellett anyagi se­gítséget nyújtanak a legrászorul- tabbaknak, tevékeny szerepet vállalnak a roma származású gye­rekek taníttatásában és tovább­tanulásának segítésében, a helyi önkormányzatokkal és a munka­ügyi központokkal közösen több helyen szerveznek szakképzése­ket romák számára, elősegítve ezzel munkához jutásukat. ■ Elnök nélkül az MTV Budapest Eredménytelenül zárult a Magyar Televízió Közalapítvány kuratóri­umi ülése, amelyen az új tévéel­nök személyéről döntöttek volna. Az elnökség Baló Györgyöt java­solta a posztra, ám a nagykurató­rium szavazásán a riporter nem kapta meg a kétharmados több­séget, csupán kilencen támogat­ták őt. Húszán ellene szavaztak, egy szavazat érvénytelen volt. A Magyar Televíziót továbbra is Ragáts Imre ügyvezető elnök ve­zeti. A szavazás előtt a jelöltet majdnem egy órán át hallgatták meg a nagykuratóriumban helyet foglaló civil szervezetek képvi­selői. Baló a meghallgatáson azt mondta: neki kell állni a munká­nak, mert „nagyon kevés idő van a televízió megmentésére”. A sza­vazás első két körében voksot kapott egyébként Friderikusz Sándor, Siklósi Beatrix, Szabó Stein Imre és Szenes Andrea is. A Magyar Távirati Iroda érte­sülései szerint az elmúlt napok­ban a Magyar Televízió Közala­pítvány kuratóriumának több társadalmi küldötte közvetett vagy közvetlen formában, Siklósi Beatrix támogatására hívta fel a grémium tagjait. És ismeretes az is, hogy Friderikusz Sándor az el­lenzéktől és a legnagyobb kor­mánypárttól is támogató üzene­tet kapott. Az MTV Közalapít­vány kuratóriumának elnöksége október 7-én új pályázatot tesz közzé. STEINER Megemlékezésre készen Budapest Bruttó 200 millió'forint áll ren­delkezésre az október 23-hoz kapcsolódó központi állami ese­mények megrendezésére. Gál J. Zoltán kormányszóvivő közle­ményéből az is kiderül, hogy a lebonyolításra kiírt meghívásos pályázatot a Gála Party Service Kft. nyerte. A kormány célja, hogy méltón megemlékezzen a forradalom hőseiről, és a progra­mok keretében az 1956-os forra­dalom szellemét, jelentőségét az ’56 utáni generációk számára is megismerhetővé tegye - áll a közleményben. ■ A bírák kellő szakmai felkészültsége, megfelelő bérezése mellett az is fontos szempont, hogy milyen körülmények kö­zött, hány munkatárssal, milyen épületben és informatikai háttér mellett végezhetik munkájukat - mondja Bárándy Péter igazságügy-miniszter. _____ Budapest _____- Veszélyben van Magyarországon a bírói függetlenség?- A mindenkori politikai köz­hangulattól függ, hogy veszély­ben van-e a bírói működés füg­getlensége. Például a demokrá­ciát régebben gyakorló országok­ban - mint amilyen az Egyesült Királyság is - a politikai kultúra nem engedi meg, hogy a bírói függetlenség veszélybe kerüljön. A függetlenség legnagyobb ga­ranciája a végrehajtó hatalom ön­mérséklete és a demokrácia alap­szabályainak mindenek feletti betartása. A jelenlegi kormány­zatnál nem látom, hogy veszély fenyegetné az igazságszolgáltatás függetlenségét. Ha ezt tapasztal­nám, elkeseredetten én lépnék fel először ez ellen. Természetesen a kormányzatok megkísérlik néha az igazságszolgáltatást maguk alá gyűrni, de ezt meg kell gátolni. Bár a jelenlegi állapotot veszélyte­lennek tartom, mégis folyamato­san törekednem kell arra, hogy a formális garanciák kiépítése tovább folytatódjon.- A függetlenség újabb garanci­áját jelentené, ha az Országgyűlés elfogadná, hogy a bíróságok költ­ségvetését a jövőben ne a kor­mány, hanem a bíróságok igazga­tására hivatott Országos Igazság­szolgáltatási Tanács határozza meg.- Érdekes, úgy tűnik, hogy azt a költségvetési módot, amely a bí­rói szervezet számára biztosítaná a kormányzattól való teljes anya­gi függetlenséget, a kormány­pártok támogatják, az ellenzék viszont nem hajlandó megsza­vazni.- Ön megválasztása óta szor­galmazza a bírák jövedelmének jelentős emelését. Egyelőre e kér­désben sincs döntés, annak elle­nére, hogy a tervek szerint a bírók januártól számíthatnának az 50 százalékos alapbéremelésre.- Ma egy bíró átlagjövedelme az európai bírói átlagfizetés 5 szá­zaléka. Ehhez képest az 50 száza­lékos alapilletmény emelés nem BÁRÁNDY PÉTER 1949-ben született Budapesten. Jogi diplomáját 1974-ben kapta meg az ÉL­TÉ ÁJK-án. 1987-1992-ig a Budapesti Ügyvédi Kamara titkára, főtitkára. 1993- ban alapította a Bárándy és Társai Ügy­védi Irodát. 1992-96 között a Köztársa­ság Párt alelnöke. Az ELTE és a Páz­mány Péter Katolikus Egyetem oktatója. 2002 májusa óta igazságügy-miniszter. tűnik irreálisnak különösen ak­kor, ha tudjuk: az igazságszolgál­tatás függetlenségének a bírák anyagi függetlensége az egyik legalapvetőbb eleme. HORVÁTH MAGDOLNA Naprakész jogismeret Az uniós csatlakozást követően egy bírónak a tízezer hatályos magyar jogszabály mellett további százezer oldalnyi közösségi joganyagot kell figyelembe vennie az ítélkezés során. Ezért vált sürgetővé a bíróságok informatikai hálózatának fejlesztése, amely 2004 ele­jéig 9 millió euróból valósul meg. Közös érdek, hogy a bíróságok munkájával kapcsolatos kifogások mini­málisra csökkenjenek, vagy megszűnjenek. Az sem mindegy, hogy a magyar bíróságok megfelelően alkalmazzák-e a közösségi joganyagot - mondta Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság (LB) és az Or­szágos Igazságszolgáltatási Tanács (ÓIT) elnöke a 900 millió forint értékű PHARE-támogatással megva­lósuló bírósági informatikai fejlesztésről szóló szerző­dés aláírásakor. A beruházás 47 százalékát az Euró­pai Unió állja, 53 százalékát a költségvetésnek kell biztosítania. A rendkívüli léptékű fejlesztést követően az LB és a megyei bíróságok után valamennyi helyi bíróság és bíró számítógéphez jut, használhatják az internetet, elérhetik a hazai és az EU-s igazságügyi információs bázisokat. Mindez elengedhetetlen feltétele lesz an­nak, hogy a bírák naprakészen alkalmazni tudják az uniós joganyagot, bármikor hozzáférhessenek a LB elvi döntéseihez, jogegységi határozataihoz. Lomnici Zoltán reményei szerint a bírók adminisztrációs terhe­inek csökkentésével rövidül majd az ügyek átfutási ideje is. Hírek CSÖKKENÉS. A kormány megmérettetett és könnyűnek találtatott - mondta Áder János, a Fidesz frakcióvezetője a képviselőcsoport tanácsko­zásán. A politikus a kormány négy évre szóló, 25 százalékos reálbér-növekedésre vonat­kozó ígéretével kapcsolatban megjegyezte: 2003-ban példá­ul - 5 százalékos inflációt fel­tételezve - 2 százalékos reál­bércsökkenés várható. Szerin­te ez a nyugdíjak vásárlóérté­kére is kihat majd, annak esését okozhatja, mti VISSZAVONUL. A Jobboldali Ifjúsági Közösség (Jobbik) kivonul a nagypolitika színte­réről, és a jövőben kizárólag ifjúságszervezéssel foglalkozik majd, míg a politikai értékek képviseletére létrehozza a Job­bik Magyarországért mozgal­mat - mondta Vona Gábor, a szervezet elnökségi tagja. Elmondta: a Jobbik az elmúlt hónapokban kényszerűségből folyt bele a politikai életbe, mivel - mint fogalmazott - a jobboldali pártok „impotens módon” képviselték a jobbol­dali értékeket a közéletben, mti LEMARADÁS. Az oktatási tárca ingyenessé tenné a má­sodik szakképesítés megszer­zését is, és emellett - a rugal­masabb szakmastruktúra érdekében - szakmaváltó alap létrehozását tervezik egymilli- árd forintos kerettel. Sári Lajos szakképzésért felelős helyettes államtitkár a főváro­si pedagógiai napok rendez­vényén azt mondta: a szak­munkásképzés színvonala lényegesen elmarad az elvár­ható mértéktől, ezért sürgető szükség van a szakképzés reformjára, europress KINEVEZÉS. Kiss József, az Országos Orvosszakértői Inté­zet korábbi főigazgatója lett az Országos Egészségbiztosítá­si Pénztár új általános főigaz­gató-helyettese. EUROPRESS NEMZETI. Tízen tették le a kauciót a Nemzeti Színház igazgatói posztjára kiírt pályá­zati csomagra. A pályázatok hétfő éjfélig nyújthatók be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához. A bírálóbi­zottság 30 napon belül értékeli a pályázatokat, és hozza meg döntését. Az új igazgató 2003. január 1-jétől kezdődően 5 éven át irányítja majd a Nemzeti Színházat, mti KÖNYV. Ajándékozzunk könyvet, hogy mások is olvas­hassanak! címmel az idén is megtartja karitatív könyvgyűj­tő akcióját a Magyar Könyvki­adók és Könyvterjesztők Egye­sülése. A köteteket október 5- én, szombaton, az idősek nemzetközi napján a Millená­ris Parkban gyűjtik össze, mti TERVEZŐK. Furnitúra elne­vezéssel fiatal magyar forma- tervezők alkotásaiból nyílt ki­állítás Veszprémben. A Bala­ton Bútorgyár Rt. mintatermé­ben 16 bútortervező és 7 úgy­nevezett kiegészítőtárgy-terve­ző munkái láthatók október 6- ig. MTI Általános üzleti gazdaságtan Helmut Schmalen professzor Általános üzleti gazdaságtan című könyve 25 fejezetben foglalja össze a vállalati gazdálkodás tudományosan megalapozott, gyakorlatorientált ismeretanyagát. A német nyelvterületen bestseller könyv, ame­lyet az egyetemi oktatásban is használnak, segítséget nyújthat a német vállalatok gazdálkodási logikájának alapos megismeréséhez. Az ön szakmai könyvespolcáról se hiányozzon! Megrendelem Helmut Schmalen: Általános üzleti gazdaságtan című könyvét ........példányban. 98 00 Ft/példány + postaköltség áron Megrendelő: ........................................................................................................................... Cím:......................................................................................................................................... Kapcsolatta rtó: .....................................................................Telefon: ................................... Megrendelését a budapesti kiadó címére kérjük elküldeni, amelyet postai utánvéttel teljesítünk. Cím: ASM Kft. Budapest 1537 Pf. 252. A könyv személyesen is megvásárolható a megyei kiadók ügyfélszolgálati irodájában és az Axel-Springer Magyarország Kft. ügyfélszolgálati irodájában: 1122 Bp. Városmajor u. 11. (H-Cs 10-17., P 10-15 óra között.) Diákoknak helyben, di­ákigazolvány felmutatásával 30 százalékVedvezmény! A függetlenségnek ára van

Next

/
Oldalképek
Tartalom