Somogyi Hírlap, 2002. október (13. évfolyam, 229-254. szám)

2002-10-01 / 229. szám

4. OLDAL MEGYEI KÖRKÉP 2002. Október 1., Kedd Hírek POLGÁRMESTER-TALÁLKOZÓ. Hatodik gyűlésüket tartották tegnap a megye polgármesterei Szentbalázson. Az aktuális ön- kormányzati és területfejleszté­si kérdésekről dr. Gyenesei Ist­ván, a megyei közgyűlés elnö­ke, a közeledő helyhatósági vá­lasztásokról pedig dr. Vörös Tamás főjegyző tájékoztatta a résztvevőket. Ezen a találko­zón a helyi kistérségi társulás új managerét Lőrinczné Kiss Ilona, a kistérségi területfej­lesztési társulás elnöke mutat­ta be. (ko) MEGÚJULT ÓVODA. Német testvérvárosa, Kernen segítségé­vel építette újjá a város legré­gebbi óvodáját Dombóvár. A megszépült épületet a kicsik a napokban vehették birtokba. A német nemzetiségi oktatásnak is helyt adó Erzsébet Óvodát a testvértelepülés hétezerötszáz eurós támogatásán kívül a dom­bóvári és város környéki közsé­gek közös fejlesztési pályázata is segítette. Az átépítés többmil­liós költsége így nem az önkor­mányzatot terheli, (ko) TELEHÁZ. Közel másfél millió forintot nyert a mosdósi önkor­mányzat a község teleházának létrehozására. Az egykori Ifjú­sági és Sportminisztériumtól nyert összeget 3 számítógép megvásárlására költi az önkor­mányzat. A kiürített régi általá­nos iskolai épületbe a napok­ban kötik be az internetet, és arra is lehetőség nyílik majd, hogy a település lakói a polgár- mesteri hivatal emeletéről ide­költöztetett könyvtárat is hasz­nálhassák. Az épületet novem­ber elején adják át. (ko) FARMERVÁSÁR a kaposvári Együd Árpád Művelődési Központban október 2-án (szerda) 9-17 óráig. Női, férfi, gyermeknadrágok ingek, dzsekik, sztreccsnadrágok extra méretben is kedvező áron kaphatók! Ugyanitt KOSZTÜM VÁSÁR Lantzky Fashion 2-3 részes kosztümök kiváló minőségben, közvetlen a § gyártótól. I Női szövetkabátok, amíg a készlet tart! ___ TENISZKLUB ÉTTEREM, PANZIÓ üzleti ebédek, vacsorák, családi rendezvények, fogadások. 8 szobás panzió, zárt parkoló, igényes környezetben kedvező áron. Kaposvár, Iszák u. 37. Tel.: 82/411-832, 20/9356-989 (86073 Kampánykörút sportos ígéretekkel Csurgó, Fonyód Az MSZP helyi jelöltjeiért kampányolt tegnap Já­nosi György gyermek-, ifjúsági és sportminiszter Csurgón. Hangsúlyozta: a helyi politikusaik prog­ramja az országossal teljes összhangban van. El­mondta: pártja az elmúlt száz napban bebizonyí­totta, hogy szavahihető politikai erő. Ezt igazolja a közalkalmazottak 50 százalékos béremelése, az iskolakezdést segítő kéthavi családi pótlék au­gusztusban, és a szeptembertől megemelt családi pótlék, valamint a nyugdíjasok számára juttatott 19 ezer forint. A rendezvényen bemutatkozott a város MSZP- és a városvédő egyesület által támogatott polgár­mesterjelöltje, Laczó János. A Nagyváthy középis­kola igazgatója számára nem szokatlan a közéleti szerep, a most záruló ciklusban tagja volt a me­gyei közgyűlésnek és a város képviselő-testületé­nek. Megfelelő infrastrukturális háttér, járható utak és járdák, munkahely a felnőtteknek, tanulá­si lehetőség a gyerekeknek és csendes, tiszta kis­város az időseknek - foglalta össze célkitűzéseit. Jánosi György tegnap Fonyód sportlétesítmé­nyeit is meglátogatta. A Somogyi Hírlapnak el­mondta: mindenképpen teremtenek forrásokat a fogyatékosok sportlehetőségeinek fejlesztésére. Papp Ferenc, a fonyódi Rákóczi Sportegyesület el­nöke ugyanis ezt kérte a minisztertől. Az egyesü­let a mozgáskorlátozottak szövetségével kezdett közös programot: a sportszálló egyik szintjét aka­dálymentessé tették a tolókocsival közlekedők Jánosi György és Laczó János fotós varga györgy számára, ezt hárommillió forinttal támogatta ko­rábban a tárca. További 3-5 millió forintos állami segítségre lenne szükség a sportcsarnok és az öl­tözők átalakításához. Azt szeretnék elérni, hogy Fonyód legyen a mozgáskorlátozottak egyik sport- és rehabilitációs központja. Jánosi György azt is elmondta, hogy bővítik az utánpótlás nevelésére elnyerhető támogatások körét. Jövőre új pályázatokat írnak ki a sportléte­sítmények fejlesztésére. A miniszternek különö­sen az tetszett Fonyódon, hogy összekapcsolják a sportot és a gyermektáboroztatást, mert itt mind- kettő jó feltételekkel rendelkezik, varga-gáldony Magukban bíznak a romák Megyei körkép Eredményes választás esetén a megye 68 településén ala­kulhat cigány kisebbségi ön- kormányzat. Ez hússzal több, mint amennyi jelenleg műkö­dik Somogybán. A Cigány Ki­sebbségi Önkormányzatok Somogy Megyei Társulása elé­gedett a növekedéssel. Balogh Imre, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Somogy Me­gyei Társulásának elnöke el­mondta: a társulás aktív közre­működésének is köszönhető, hogy ilyen sok településen hatá­roztak a kisebbségek önkor­mányzat felállításáról. A társulás tagjai ugyanis tapasztalják: ahol kisebbségi önkormányzat műkö­dik, ott könnyebben boldogulnak a romák és ezt nem csak a cigá­nyok tapasztalják. Az elnök sze­rint a nem romák körében is egy­re nagyobb támogatás figyelhető meg az önkormányzatok megala­kításával kapcsolatosan, ami szintén több településen ösztö­nözte a jelöltállítást. Somogy me­gyében így minden'olyan telepü­lésen kezdeményezték az önkor­mányzatok megalakítását, ahol meghatározó létszámban élnek romák. A társulás vezetői szerint So­mogybán ugyanolyan gondokkal küzd a cigányság, mint máshol. A kisebbségi önkormányzatoknak tehát az érdekképviseleten túl az oktatás és a foglalkoztatás terüle­tén van sok tennivalójuk, ezenkí­vül pedig a cigányság lakhatási és egészségügyi gondjainak enyhí­tésében van felelősségük. Balog Imre úgy látja: segít majd a munkájukban az, hogy a kormányban egy államtitkár ki­mondottan a romák problémáival foglalkozik. Szerinte az is ered­ményesebbé tehetné a kisebbségi önkormányzatok és a megyei ro­ma szervezetek munkáját, ha So­mogybán is lenne egy olyan tiszt­viselő, aki segítene az igényeket és a lehetőségeket összehangolni és koordinálná a romák érdeké­ben dolgozók munkáját. FÁBOS ERIKA Testvérváros, te drága... Tab Több műit 700 ezer forintba ke­rült a tabi városi küldöttség né­metországi útja. Augusztus 29. és szeptember 2. között 11 tagú delegáció utazott Dettenhau- senbe, amelyet Farkas István polgármester vezetett. Tagja volt a küldöttségnek két köz- tisztviselő, két gépkocsivezető, a polgármester politikai tanács­adója, illetve a szőlősgazdák egyesületének több tagja is... Éles vitát váltott ki a küldöttség né­metországi útja a képviselő-testü­let múlt heti ülésén. Schmidt Jenő képviselő, a pénzügyi bizottság el­nöke föl is vetette: ki döntött a kül­döttség összetételéről, ugyanis képviselő-testületi határozat van arról, hogy a külföldi utak küldöt­teinek összetételét a testület szabja meg. Kifogásolta az uta­zást azért is, mert az nem szere­pelt a városatyák által elfogadott 2002. évi testvérvárosi rendez­vénytervben, Volt-e meghívás? - kérdezte a képviselő az ülésen. Fia igen, akkor miért került 709 ezer forintba? Ratalic$ Árpád képviselő azt mondta: a polgár- mester megszegte a testület dön­tését, ezzel kárt okozott, így az okozó fizesse is azt meg. Dr. Pin­tér Zuzsanna képviselő megerő­sítette: a kárt az okozta, aki az utazást elrendelte, így a kártérí­tés is őt terheli... Erről azonban nem szavaztak a képviselők. Tabon erre az évre 3,6 millió forintot hagyott jóvá a képviselő- testület a testvérvárosi kapcsola­tok költségeire. A legnagyobb összeget eddig a március 15-i ün­nepség tette ki 1,2 millió forint­tal. Második helyre került 709 ezer forinttal a dettenhauseni lá­togatás. A tusnádfürdői kirándu­lás 445 forintba került. A detten­hauseni útról adott beszámolót - amely a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló között szerepelt - a testület tagjai nem fogadták el. KRUTEK JÓZSEF Néprajzról három napon át Kaposvár Háromnapos muzeológuskon­ferencia kezdődött tegnap Ka­posváron. A Magyar Néprajzi Társaság és a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága által szervezett tanácskozás ma Kaposfüreden, holnap Marcali­ban, Niklán, Táskán és Buzsákon folytatódik. A néprajzi egyesület fennállásának történetében először gyűltek össze Kaposváron a néprajzzal foglalko­zó muzeológusok. A konferencia résztvevői az ország egész területé­ről érkeztek. A szakemberek közül többen nem múzeumokat vagy gyűjteményeket képviselnek, ha­nem a Pécsi Tudományegyetem, az ELTE vagy az MTA tanszékének dolgozói. Mint Fejős Zoltán, a Nép­rajzi Múzeum vezetője, a társaság elnöke köszöntőjében elmondta, pár éve vidéken is rendeznek ha­sonló tanácskozásokat. Ennek oka az, hogy így a szakemberek „test­közelből” is megismerik azokat a vidékeket, amelyeket eddig csak a szakkönyvek hasábjain láttak. A muzeológusokat köszöntötte dr. Spiegl József, a megyei önkor­mányzat alelnöke. Kifejtette: a szakma képviselőinek nagy a fele­lőssége, ők azok, akik a globalizá­lódó világban segítenek megőrizni nemzeti azonosságunkat. A konferencia három napja alatt a szakemberek nemcsak a régmúlt eseményeit és tárgyait dokumentálják, hanem előadá­sok hangzanak el a jelenkor kuta­tásáról, s a népviselet változásai­ról, amelyek napjainkban is zajla­nak. A vitatémák között szerepel a rokon népek története és annak néprajzi tükre is. Több előadás té­máját ezen a konferencián vitat­ják meg először. konya orsolya Szótár az Európai Unióhoz Sorozatunkban szeretnénk megkönnyíteni olvasóink szá­mára az eligazodást a ma még szokatlan uniós nyelvhaszná­latban. A szótárt a kaposvári EU.Pont bocsátotta rendelkezé­sünkre. Alapszabadságok: Az Európai Gazdasági Közösség létrehozásá­nak alapvető célja a tagállamok közös piacának megalakítása volt. A közös piac olyan terület, ahol az áruk, a szolgáltatások, illetve a. tőke és a munkaerő szabadon áramolhatnak. Ezt a Római Szer­ződés után közel harminc évig nem sikerült nlegvalósítani, ezért a bizottság javaslatot dolgozott ki az egységes belső piac létrehozá­sára. Az 1986-ban aláírt Egységes Okmánnyal meghirdetett egysé­ges piac programja, illetve annak keretében megvalósuló erőteljes jogalkotási csomag is lényegében a négy alapszabadság megvalósí­tását tűzte célul mindenekelőtt a különböző fizikai, pénzügyi és technikai akadályok lebontásán keresztül. Az ehhez előírt határ­időre (1992. dec. 31.) három alap- szabadság esetében tudták telje­síteni a vállalást. A személyek szabad áramlása azonban - biz­tonsági okokból - még nem való­sult meg. Az egységes piac prog­ramjának keretében mintegy 300 közösségi jogszabályt fogadtak el. Az egysé­ges piac tö­kélesítése érdekében folytatott jogalkotás a mai napig is tart. Alapszerződések: Az EU, illet­ve az EK alapító szerződései, il­letve azok módosításai. Az Euró­pai Szén- és Acélközösséget (1952, Párizs), az Európai Gazda­sági Közösséget (1958, Róma), az Európai Atomenergia Közösséget (1958, Rófna) és az Európai Uni­ót (1993, Maastricht) megalapító szerződések. Az utóbbi egyben módosító szerződés is, mivel ki­egészítéseket is eszközölt a há­rom közösség szerződésein. Mó­dosításaikkal együtt képezik az EU elsődleges jogát. Ezek a mó­dosítások a következők: Egyesü­lési Szerződés, Egységes Európai Okmány, Maastrichti Szerződés, Amszterdami Szerződés, Nizzai Szerződés, költségvetési szerző­dések, valamint a nem alapító tag­államok belépéséről szóló csatla­kozási szerződések tartoznak. A módosított szerződések mindig felülírják a régieket, de mindig csak egy módosított változat van érvényben. Leegyszerűsítve tulaj­donképpen mindig csak négy szerződés létezik: EU Szerződés, EK Szerződés, ÉSZAK Szerződés és az Euratom Szerződés. (Folytatjuk) Tetőt kap a kultúra Az OTP Ingatlan Rt. Nyugat-dunántúli Területi Igazgatósága pályázatot hirdet projekt menedzseri állások betöltésére. Feladatkör: ingatlanfejlesztési feladatok ellátása, kaposvári illetve siófoki projektek esetében. Munkahely: Kaposvár illetve Siófok. Pályázati feltételek:- építészmérnöki, vagy épító'mérnöki esetleg felsó'fokú épületgépész végzettség,- minimum 5 éves szakmai gyakorlat (kivitelezői vagy tervezői),- számítógépes középfokú ismeret,-saját gépkocsi,- műszaki ellenőri névjegyzéki regisztárció megléte,- előny a középfokú ingatlanközvetítői szakképesítés és gyakorlat. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:- szakmai önéletrajz,- iskolai végzettséget és egyéb szakképesítést igazoló dokumentumok másolata. A pályázatokat 2002. október 10-ig két példányban az OTP Ingatlan Rt. 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos utca 1-9. címére kell benyújtani. BOLTBAN AZ ÚJSÁG! Az Axel Springer-Magyarország Kft Somogy Megyei Irodája, a Somogyi Hírlap Kiadója már meglévő hálózatának bővítéséhez működő kereskedelmi egységeket keres | jutalékos rendszerben történő új ságértékesí téshez Kaposvárról és a megye nagyobb városaiból. Elsősorban a • Somogyi Hírlap —vasárnapi i— rwmmmmat Somogyi Hírlap ‘ IfeJEjj valamint az AS-B Kiadó színes havi- és hetilapjainak értékesítéséhez. Érdeklődni lehet a 82/528-131, 06-20/355-12-09 telefonszámon.- - m Kaposvár, Radnóti u., Nagyszeben u., Kazinczy u. mvv míg eladók * Uj, szerkezetkész sorházi családi házak, elő- és hátsó kerttel, garázzsal átadható állapotban! Vállaljuk a megvásárolt épületek kulcsrakész kivitelezését is, továbbá a finanszírozásban is segítséget tudunk nyújtani, így még 2002-ben beköltözhet Ön is! További információkkal a BITT Kft. telephelyén, Kaposvár, Guba S. u. 87.,vagy a 82/529-020-as telefonszámon tudunk szolgálni. Várjuk érdeklődését! Kaposhomok Várhatóan október végére elké­szül a leendő kulturális otthon te­tőszerkezete Kaposhomokon. A munkálatok közel egy hónapja tartanak. Az egykori áfész épüle­tet az önkormányzat az ÁPV Rt- től vette át, s tavaly a belső felújí­tást és a szociális helyiségek ki­alakítását elvégezték. A tető cse­réje után az épületbe költözhet a helyi nyugdíjasklub, és a fiatalok is itt találkozhatnak. Megoldódik a polgári esküvők sorsa is, melye­ket eddig a polgármesteri irodá­ban voltak kénytelenek kötni a helybeliek. ___________ ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom