Somogyi Hírlap, 2001. szeptember (12. évfolyam, 204-228. szám)

2001-09-01 / 204. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR Világértekezlet a fajgyűlölet ellen A dél-afrikai Durbanben megkezdődött az ENSZ egyhetes rasz- szizmusellenes konferenciája. A tanácskozáson 14 államfő és több mint 150 ország küldöttsége vesz részt. Magyarországot hét­főtől Bába Iván, a Külügyminisztérium államtitkára képviseli. Durban A durbani konferencia célja olyan akcióterv kidolgozása, amely gya­korlati ajánlásokat tartalmaz arra, hogyan tudják a kormányok és a civil szervezetek a kezdődő új év­századot megszabadítani a rasz- szizmustól. A vitában felszólal Jasszer Arafat palesztin és Fidel Castro kubai elnök is. Ugyanakkor a fejlett országok egyike sem kép­viselteti magát államfői szinten. A tanácskozás végső kimene­tele mindamellett bizonytalan; ezért Mary Robinson, -az ENSZ emberi jogi főbiztosa szerint „hi­deg fejre” lesz szükség. A nagy el­vi kérdések helyett tudniillik való­színűleg az aktuálpolitika uralko­dik majd el az eszmecserén. Minthogy fennáll annak veszé­lye, hogy a találkozó szimpla pro­pagandafórummá silányul, az Egyesült Államok csak alacsony szinten képviselteti magát. Sok arab ország például előzetesen ar­ra törekedett, hogy a konferencia tegyen egyenlőségjelet a rassziz­mus és a cionizmus közé. Diplo­máciai erőfeszítéseknek köszön­hetően azonban a jelek szerint el­állnak ettől, és csupán Izrael elíté­lésére szorítkoznak. Nyilvánvaló azonban, hogy Washingtonnak ez is sok. Izrael eközben bejelen­tette, hogy a politikáját megbé­lyegző határozati javaslatok elle­nére részt vesz a konferencián - igaz, ugyancsak alacsony szinten -, hogy a vádakra válaszolhasson. Ellentmondásos az az afrikai törekvés is, hogy az Egyesült Álla­mok és a fejlett európai országok kérjenek bocsánatot a rabszolga­kereskedelemért, és valamilyen jelképes kártérítést is követelnek. Megnyitóbeszédében Kofi Annán ENSZ-főtitkár morális alapon el­ítélte a rabszolgaságot, de hig­gadt, realista megközelítést kért a résztvevőktől. A résztvevők egyperces csend­del emlékeztek a vendéglátó dél­afrikai elnök apjára, a csütörtö­kön elhunyt dél-afrikai emberjogi harcosra, Govan Mbekire, aki az apartheid ideje alatt 23 évet töl­tött börtönben. Annán utalt arra, hogy a zsi­dóság érthetően érzékeny a rasszizmus vádjára, mindamel­lett „nem várhatjuk el a palesztin néptől, hogy emiatt szó nélkül eltűrje mindazt a rosszat ami vele történik”. ■ Mi a rasszizmus? Az ENSZ főtitkára nemrég „betegségnek" nevezte a rasszizmust, amely időtlen idők óta és csaknem mindenütt sok szenvedést okozott az embereknek. Lexikonok szerint a rasszizmus azon a felfogáson alapszik, hogy bizonyos faji (biológiai, fizikai) jellegzetességek, etnikai csoportok értéktelenebbek a többinél. A világ számos pontján talál­kozhattak a színes bőrűek a fehér ember „fölényével", illetve az ezzel összefüggő hátrányos megkülönböztetéssel, társadalmi egyenlőtlen­ség fenntartásával. A rasszista gondolkodásmód volt az alapja a rab­szolgaságnak: ennek jegyében több mint harmincmillió fekete bőrű afrikait hurcoltak el Amerikába, illetve az arab országokba. A XIX. szá­zadban Darwin tanaival igyekeztek alátámasztani a fajelméletet, és a huszadik századi zsidó népirtásnak is ez az ideológia volt az alapja. Thabo Mbeki dél-afrikai elnök és Kofi Annán ENSZ-fötitkár FOTÓ: EUROPRESS/EPA A SZLOVÁK kormányküldött­ség péntek reggel Belgrád és Új­vidék között történt közúti bal­esetében életét vesztette a jugo­szláv kormány egyik gépkocsi- vezetője és Péter Jánosy, a szlo­vák delegáció egyik tagja, tizen­egyen pedig megsérültek. Mikulás Dzurinda szlovák kor­mányfőnek nem esett bántódá- sa, de a küldöttség megszakítot­ta hivatalos jugoszláviai látoga­tását. A baleset péntek reggel 8 óra 30 perckor történt. A ka­rambolt egy kragujevaci illető; ségű Mercedes típusú gépkocsi vezetője okozta, aki hirtelen sávot váltott és nekiütközött a küldöttség egyik gépkocsijának. KÁRPÁTALJÁN tovább bővül a magyar iskolahálózat a szep­tember 1-jén, szombaton kezdő­dő új tanévben, miközben csök­ken a beiskolázott magyar tanu­lók létszáma. Az idén Kárpát­alján mintegy 200 ezer tanuló, köztük 17 ezer első osztályos kisdiák kezdi meg az új tanévet. A magyar tannyelvű iskolákba 2 ezer gyermeket írattak a szülők, ami némi csökkenést jelent a tavalyi létszámhoz képest. A BRIT kormány pénteken is­mét a hadsereget hívta segítsé­gül a kiújuló száj- és köröm­fájásjárvány elleni harcban, miután Északkelet-Angliában megint megjelent a brit állat- állományt tavasz óta pusztító < kór. A hadsereg, amely már a járvány előző, kora tavaszi csúcspontján is segített a töme­ges kényszervágások végrehaj­tásában, megint bekapcsolódik a fertőzött és veszélyeztetett állatok vágásába és az állat­tetemek elszállításába. A HEZBOLLAH libanoni mu­zulmán fegyveres szervezet lég­védelmi ágyúkkal tüzelt pénte­ken az arab ország légterébe behatoló izraeli harci repülőgé­pekre. Két izraeli katonai repü­lőgép szállt be Libanon légteré­be az arab állam délkeleti ré­szén. A Hezbollah fegyveresei légvédelmi ágyúkkal tüzeltek a gépekre. _________________■ Az EU „kiscsoportban” bővítendő Az Európai Parlament külügyi bizottsága figyelmeztette Varsót Az Európai Parlament (EP) külügyi bizottságának jelen­tése kitart az Európai Unió fo­kozatos bővítése, azaz a tagje­lölt közép- és kelet-európai országok kisebb csoportok­ban való fölvétele mellett - tű­nik ki a Handelsblatt pénteki elemzéséből. Brüsszel A német üzleti és pénzügyi kö­rök vezető lapjának beszámoló­ja szerint a 12 jelöltről készült egyéni értékelések összességé­ben kielégítőnek tartják az egyes államok felkészülését az EU-tagságra. A külügyi bizottság egyhangúlag hagyta jóvá a do­kumentumot, így az várhatóan az Európai Parlament jövő heti ülésén sem ütközik majd ellen­állásba. A külügyi bizottság ezúttal is kifejezésre juttatta, hogy ellenzi az EU „nagycsoportos” bővíté­sét, azaz 10 tagjelölt állam egy­idejű fölvételét, amelyet néhány EU-tagállam, illetve tagjelölt ország szorgalmaz. Mint Elmar Brok (CDU) német képviselő, a külügyi bizottság elnöke el­mondta: a csatlakozási szerző­dések megkötése az egyes jelöl­tek felkészültségi szintjétől függ. A belépésre csakis akkor kerülhet sor, ha az adott ország eleget tett a megszabott kritéri­umoknak. „Ezek a feltételek Lengyelországra is vonatkoz­nak” - tette hozzá. Ezzel szem­ben Brok attól tart, hogy a po­zsonyi kormánykoalíció válsága és Vladimír Meciar volt kor­mányfő újbóli előtérbe kerülése nyomán az utóbbi hónapokban az élmezőnyhöz felzárkózott Szlovákia visszaeshet a sereg­hajtók közé. Az EP külügyi bizottsága alter­natív koncepciók kidolgozását sürgeti arra az esetre, ha késedel­met szenvedne a nizzai szerző­dés ratifikálása. A testület meg­látása szerint Csehországnak és Magyarországnak azonos számú (20 helyett 22) mandátumhoz kell jutnia az Európai Parlament­ben, mint a hozzájuk hasonló lé­lekszámú Portugáliának és Belgi­umnak. ■ Az alagutakban arat a halál Egyre több közlekedési baleset történik az osztrák autópályákon Folytatódik a balesetsorozat az osztrák alagutakban: alig egy hónap leforgása alatt pénteken ismét szerencsétlenséghez kellett riasztani a mentőket. Ausztria Ezúttal a karintiai Katschberg alagútban ütközött egymással frontálisan két személygépko­csi; a balesetben hat ember sú­lyosan megsérült. A karambolt egy német sofőr okozta, aki át­sodródott a szembejövő forgal­mi sávba. Az öt kilométer hosz- szú alagút a Tauern autópályán található, és a Karintia, vala­mint Salzburg tartomány kö­zötti közúti kapcsolatot szol­gálja. A szerencsétlenség a be­járattól 500 méterre követke­zett be, és az ütközést nem úszta meg egy harmadik kocsi sem, amely már csak későn tudott fékezni, ezért belesza­ladt a két másik autóba. A szerencsétlenségsorozat au­gusztus elején kezdődött el a stá­jerországbeli Gleinalm alagút­ban: akkor is egy német gépkocsi- vezető veszítette el az uralmát járműve felett, és átsodródott a szemközti sávba, ahol holland nyaralók autójával ütközött. A szerencsétlenség során a vétlen sofőr kocsija teljesen összetört és kigyulladt, a tűzben az öttagú holland család az életét vesztette. Három nappal később három ember halt meg, amikor a vorarl- bergi Amberg alagútban egy kis­teherautó a vele szemközt haladó turistabuszba rohant. Augusztus közepén ugyancsak Karintiában, Klagenfurt közelé­ben, a Reigersdorf alagút bejárat­nál egy holland zarándokokat Ró­mába szállító olasz busz csapó­dott neki a betonfalnak. A rendőr­ség feltételezése szerint a baleset azért következett be, mert a busz sofőrje elfáradt és vezetés közben elaludt. A gépkocsivezető bele­halt súlyos sérüléseibe. Mind ez ideig a legsúlyosabb ilyen jellegű baleset 1999 májusá­ban történt, amikor a Tauern alag­útban bekövetkezett szerencsét­lenség 12 halálos áldozatot köve­telt. Szakemberek szerint a leg­több baleset a gépkocsivezetők fá­radtsága, túlhajszoltsága miatt kö­vetkezik be, de hozzáteszik: az alagutak vonalvezetése és bizton­sága is sok kívánnivalót hagy maga után,_________ oyulay zoltán ÁLLÁSPONT NAGY LÁSZLÓ Felzárkóztatják magukat Egyre-másra születnek a roma vállalkozások Somogybán. Barcson cigányokat foglalkoztató kommunális vállalkozást szerveztek, Babócsán fafeldolgozót indítottak a megye ci­gányságának összefogásával, legutóbb pedig az országban elsőként termékpályás roma szövetkezetei alakítottak, szin­tén barcsi központtal. A vállalkozásokhoz az indulótőkét pályázatokon nyerték el. Azt mondják: szeretnék megmutatni, hogy ha lehetőséget kapnak rá, a cigányság is képes megélhetést teremteni magá­nak. Ugyanúgy megfogják a munka végét, mint bárki. Tény: amit ezek a romák eddig véghez vittek, az példaértékű. A Babócsán megvásárolt telepük mára európai külsőt öltött, sorra hozzák rendbe az épületeket, és ahogy az eszközök és megrendelések érkeznek, folyamatosan nő a termelés is. Már munkához látott az ország első cigányszövetkezete is, amelyik több mint ötszáz romát juttat megélhetéshez Somogybán. A pakliban persze az is benne van, hogy belebuknak. Annál is inkább, mert sokan nem nézik jó szemmel a jöttüket. Meg kell küzdeniük a piacért a versenytársakkal, el kell viselniük az irigyek fúrását. Nem egyszer a saját fajtájuk jelenti fel őket. Az egyenlő esélyekkel és a tisztán üzleti alapon történő működéssel is van némi gond, hiszen a roma cégeknek jóval több pályázati lehetősége van, mint a hasonló magyar vállal­kozásoknak. Ez pedig jelentős üzleti előnyt jelent. Mindezek ellenére talán ez a módja a roma felzárkóztatás­nak: lehetőséget ad az állam, hogy felzárkóztassák magukat. A somogyi példák mindenesetre a zökkenőkkel együtt is azt mutatják, hogy sikerül nekik: az embereknek ugyan kellett egy kis idő, amíg belerázódtak, de ma már rendesen dolgoz­nak, és keresnek is. Bár gyakran mondják, hogy a fajtájuk- beli főnök ezerszer szigorúbb, mint egy magyar üzemveze­tő lenne. A romák egyúttal azt is bebizonyítottak, hogy nekik nincsenek előítéleteik. A munkaerő-válogatásnál nem jelentett előnyt, hogy valaki cigány. Sok romát elküldték, aki nem bizonyult elég dolgosnak, ugyanakkor felvettek nem egy magyart, aki­ről tudták: szorgalmával erősíteni fogja a cigányvállalkozást. BOHUNKA MÓNIKA Lakodabm, hej! Lassan cirkuszi látványossággal párosul a házasságkötés intéz­ménye. A napokban a Budapest Parádén két pár mondta ki egy kamion tetején a boldogító igent. Előtte a kánikula közepén pedig a Balaton hullámaiban esküdött örök hűséget egymás­nak egy férfi és egy nő. A kivagyi fiatalok szinte egymásra lici­tálnak azzal, ki, mekkora felhajtást rendez e ceremónia köré. Az amerikai limuzinok, a százezrekért megrendelt tűzijátékok láttán lassan már fel sem kapjuk a fejünket. Hovatovább telje­sen hétköznapi dologgá vált, hogy egy-egy lakodalomban ez­ren vigadnak. A méregdrága menyasszonyi öltözékek és a zsa­kettek pedig természetes velejárói lettek a felső tízezer nép­ünnepélyeinek. Eközben mintha épp csak a lényeg tűnne el a nyoszolyólányok ruharedőiben, és csupán a külsőségek csillogó, ám talmi vará­zsa számítana. A világra szóló lagzikat látva úgy tetszik: az if­jú arára és vőlegényre váró boldogság egyenes arányban áll a dekorációs lufik számával, a menyasszonyi csokor árával. Megértem én, hogy az életre szóló döntés szentesítését emlé­kezetessé kívánják termi a párok. Jogos a szándék, hogy örö­mükben minden rokon, barát osztozzék. Csupán a válási sta­tisztikák megdöbbentő számai ronthatják az ünnepet. Tavaly 48 ezren álltak az anyakönyvvezető elé, ezzel szemben 24 ezer férj és feleség mondta ki a „boldogító nemet”. Bő negyedszázada még trapézszárú farmerben és tornacipő­ben vonultak a párok az anyakönyvvezető elé. A nagy gene­ráció tüntetőleg lázadt a fátylas-koszorús kispolgári csöke- vény ellen. A menedzserkorszak fiataljai viszont mintha pó­tolni akarnák apáik, anyáik elmulasztott szertartásait. Egy- napnyi cécóval kívánják megváltani az egymáshoz csiszoló- dás hosszú éveit? Pedig a történet nem az esküvővel ér véget - csak ott kezdődik. A Colosseum kövei Eredetileg Salamon temploma volt Róma Több mint 1900 esztendeje áll az Örök Városban a Colosse­um, amelyről kutatók azt ál­lítják: a jeruzsálemi templom köveiből épült. Titusz császár Krisztus után 70- ben hadakat vezényelt a zsidó lá­zadás leverésére, s a római kato­nák megszámlálatlanul vitték magukkal a különböző zsákmá­nyokat. - írja Louis Feldman, a New York-i Yeshiva egyetem tör­ténésze a Biblical Archeology Review című szakfolyóiratban. A birodalom fővárosába szállí­tott javak egy részét a Colosseum fölépítéséhez használták - állítja a történész, aki kutatásaihoz igénybe vette a felirattan heidel- bergi tudósának, Géza Alföldy- nek a tanulmányait is. Ezek sze­rint a hatalmas aréna kövein olyan, már-már alig olvasható be­tűk találhatók, amelyek a jeru­zsálemi eredetet bizonyítják. Mi­vel pedig azokban az években rombolták le Salamon templo­mát (amelyből csak a nyugati fal, azaz a Siratófal maradt meg), jo­gos a kettő közötti összefüggés alapos feltételezése. Szakkörökben Louis Feldman végkövetkeztetései meglehető­sen megosztott visszhangra lel­tek. William Dever régész sze­rint a kövek önmagukban érték­telenek voltak, márpedig Sala­mon temploma nem tartalma­zott aranyat, mint azt az ókori történetíró, Jos-ephus Flavius fel­tételezte. Peter Machinist, a Har- vard egyetem hebrológusa vi­szont úgy véli: „a történet min­den mozaikkockája pontosan illik egymáshoz”. ______igyuhyi 20 01. Szeptember 1., szombat f|f|j|Hfl Háttér Hírek Az Európai Parlament épülete Strasbourgban FOTÓ: EUROPRESS/EU

Next

/
Oldalképek
Tartalom