Somogyi Hírlap, 2001. szeptember (12. évfolyam, 204-228. szám)

2001-09-01 / 204. szám

www.somogyihirlap.hu Somogyi Hírlap IMII6^ ^^_____________________________ XII. Évfolyam, 204. Szám. Ára: 66 ft, Előfizetve: 42,50 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2001. Szeptember 1., Szombat Sípoktól az Adriáig Nemzetközi Kiállítás és Vásár Ünnepeljen velünk! 2001, szeptember 5-9. Városi Sportcsarnok, Kaposvár Ttesseer tíz ajándékkal és tízemeletes születésnapi tortával várjuk! Legyen az Ön nyerőszáma ezentúl a tízes! Játszón, nyerjen, csomagoljon, utazzon! Kapós Expo, 82/529-500 MEGYEI KÖRKÉP Ne legyen cselédség! 4. oldal HÉTVÉGE Somogyi az év főépítésze 9. oldal A jövőnek őrzik a múltat A megyei önkormányzat támogatása önmagá­ban nem elég a Rippl-Rónai Múzeum és a So­mogyi Múzeumok Igazgatóságához tartozó 12 kiállítóhely fenntartására. Korszerűsíteni, fejleszteni csak pályázati pénzből tudnak. Megyei körkép A Rippl-Rónai Emlékmúzeum az év minden sza­kában vonz látogatókat. Évente tízezren keresik fel az eredeti bútorokkal berendezett villát. Négy évvel ezelőtt teljesen felújították és a parkot is rendbe tették. Dr. Király István Szabolcs, a megyei múzeum igazgatója elmondta: a '70-es évek vé­gén még 40-80 ezer forintért lehetett Rippl-Rónai- festményeket vásárolni, ma az értékük 15-20 mil­lió körüli. Szakértők szerint a művész több mint, kétezer képet készített. Életművének keresztmet­szete látható a villában: csaknem száz alkotás.- A megyei múzeumban több állandó kiállítás is megteldnthető - tudtuk meg az intézmény igazgatójától. - A néprajzi, természettudományi, képzőművészeti és régészeti tárlatokat 18 ezren látták ebben az évben. Törekszünk arra, hogy minden tudományágnak legyen állandó kiállítá­sa, amelyek egy-egy tanóra anyagául is szolgál­hatnak. A képzőművészetisek gyakori vendégek a múzeum falai között, hiszen az időszaki kiállí­tásokon kortárs művészek munkáival ismerkedhet­nek meg. Országos hírű a múze­um Rippl-Rónai Ödön- gyűjteménye, melyről önálló katalógus is ké­szül. Az állandó tárlatok 800 négyzetméteren lát­hatók. Évente 8-10 kiállí­tást rendeznek, ezeknek két helyiséget tartanak fenn. A két üvegvitrinben jelenleg különleges ki­tüntetések kaptak helyet. A múzeumi vitrinek múltba néző ablakok FOTÓ: LÁNG RÓBERT A pályázaton nyert pénzeket szakmai tovább­képzésekre, nyelvvizsgákra, tudományos foko­zatok megszerzésére fordítják. Az idén öt köny­vet, katalógust kívánnak megjelentetni, melyek egytől egyig hiánypótló kiadványok.- Mi már a '80-as évek végén élenjártunk az országban a számítógép alkalmazásában. Ma ezek nélkül már elképzelhetetlen a munka. A ré­gészeti feltárásban is nagy segítséget jelentenek, ugyanis törvény írja elő, hogy a hagyományos ré­gészeti rajzolástól sem szabad elszakadni, erre íródtak számítógépes programok. Nagyüzemi módszerekkel történnek az ásatások, ám még így is több évig tartanak. Évente 200 ezer négyzet- méternyi területet kutatnak át a szakemberek. Jelentős a nemrég múzeumból emlékházzá át­minősített siófoki kiállítóhely helytörténeti és képzőművészeti gyűjteménye. (Folytatás a 4. oldalon) Elmarad az őszi húsáremelés Kaposvár Hírek TASZÁR-KECSKEMÉT. A taszári légibázis tűzoltói nyer­ték a Magyar Honvédség légiere­jének Kecskeméten megrende­zett országos tűzoltóversenyét. A somogyi csapat öt tagja az egyéni versenyben egy 3. és egy 6. helyet szerzett. A taszáriak a négyszer százméteres aka­dály-váltófutásban elsőként ér­tek célba, így nyerték meg az összetett versenyt, (ko) CSURGÓ. Udvari fajátékokat vett át tegnap a csurgói Napsu­gár Óvoda a Kögáz Rt képviselő­itől. Az ajándékot azért kapták, mert az óvoda 133 rajzzal külö­nösen sikeresen szerepelt azon a pályázaton, amelyet a cég fennállásának 50. évfordulója al­kalmából írt ki. Az intézmény emellett 5000 köbméter földgázt kapott, amely csaknem egy évig elég ahhoz, hogy ingyen jussa­nak energiához, (ko) NAGYATÁD. Szeptembertől nem kell fizetni a parkolásért Nagyatádon. A Városgondnok­ság mintegy fél éve vette át a pi­ac és a vásárcsarnok üzemelteté­sét, s ezzel együtt a fizetőparko­lók működtetését is. Ez idő alatt látványosan javult a piac rendje, tisztasága és biztonsága, s még nyereséget is hoz az üzemelte­tés. Mivel a fizetőparkolás fenn­tartása nem gazdaságos és visz- szatetszést váltott ki a vásárlók körében, megszüntetik a díjsze­dést a város egész területén. SOMOGYSZOB. Budapesti színház tart előadás-sorozatot Somogyszobon. A Pitypang színház társulata a díszletekkel együtt háromszor utazik a tanév során Somogyszobra, hogy me­sejátékokat és gyermekdarabo­kat adjanak elő az általános is­kola tornatermében kialakított színpadon. A gyermekszínház Nagyatádon is fellép. MARCALI. Több mint harminc embert bocsátottak el a marcali kórházból. A létszámcsökkentés annak a racionalizálásnak a ré­sze, amelyet egy évvel ezelőtt kezdtek el az intézményben, (fe) SIÓFOK. 120 millió forintos eredményre számít a Siotour Rt, a Balaton déli partjának legna­gyobb szállásadója. A szezonra készülve több mint 100 milliót költöttek fejlesztésre, karbantar­tásra. Különösen a nyaralótelepe­ken volt jelentős a vendégforga­lom. A forint erősödése miatt a külföldi partnereinkkel tavaly német márkában megkötött szer­ződések csökkentették a szállás­díjbevételeket. (ca) A feldolgozók még júniusban dön­töttek úgy, hogy három hónapig nem emelnek árat. A határidő most járt le. Lapunk tegnap úgy értesült: a sokak által emlegetett őszi áreme­lés elmarad. Várhatóan a tél elejéig nagyjából annyiba kerül majd a hús és a húskészítmény, mint ed­dig. Információnkat több somogyi húsfeldolgozó, kereskedelmi vállal­kozás vezetője is megerősítette. Ko­vács László, a Kometa '99 Kft ve­zérigazgatója úgy fogalmazott: közgazdaságilag szükség lenne az áremelésre, de nem lehet, mivel visszaesne a fogyasz­tás. A következő időszakban legfeljebb kisebb korrekciót tart elképzelhetőnek, ami csak egyes húskészítménye­ket érint. - Várhatóan szep­tember végén kisebb mér­tékben nő a császár- és a hú­sos szalonna ára - tudtuk meg. Ez azonban nem lesz több 5-6 százaléknál. A ve­zérigazgató hangsúlyozta: hétről hétre elemzik a piaci folyamatokat, s felvázolják a lehetséges következménye­ket. A kaposvári húsipari vállalat­nál csaknem 450 ezer sertést vág­nak le az idén, s a mintegy 24 milli­árdos árbevétel közel fele exportból származik.- Most kiszámíthatóbb a hely­zet, mint tavasszal - sommázta vé­leményét Ponekker László, a ka­posvári Privát-Hús Kft tulajdonos ügyvezető igazgatója. Náluk sem terveznek áremelést. Mint mondta, havonta - igénytől függően - 2-3 ezer sertést dolgoznak fel. Négy megyébe szállítanak, s a cégvezető azzal számol, hogy a terveket nem borítja fel egy újabb alapanyag-mi­zéria. Ha az élő állat felvásárlási ára a mostani szinten marad, elkerül­hető a húsdrágulás. A statisztikai hivatal jelentése azonban egyértelműen alátámaszt­ja: az elmúlt három évben merede­ken nőtt a sertéshús ára. Az idén már négy számjegyű a rövidkaraj­ár. HARSÁNYI MIKLÓS Testületét pereli a városatya Nagyatád Ügyvédet fogad a nagyatádi ön­kormányzat és a polgármester, hogy megfelelő jogi képviselet­tel védje magát az ellenük indí­tott bírósági perben. Erről azon­ban a képviselő-testületi döntés csak egyórányi ügyrendi herce­hurca után születhetett meg. Dr. Gerencsér György képviselő fel­peresként fordult a bírósághoz, mi­vel állítása szerint a képviselő-testü­let márciusi ülésén megsértette a jó hírnévhez fűződő személyiségi jo­gait. Emiatt kér jogorvoslatot és kártérítést. A perbe hívott elsőren­dű alperes a város képviselő-testü- lete, a másodrendű pedig maga a polgármester. A márciusi testületi ülésen dr. Gerencsér György képvi­selőnek a város rossz hírét keltő nyüatkozatairól és etikáüan maga­tartásáról nyilvánított véleményt a többi jelen lévő képviselő. A város­atya ezt sérelmezi felperesként. A testület most arról kívánt ha­tározni, hogy ügyvédi irodát vagy ügyvédet bíznak meg a perben a jogi képviselettel, ám mivel mind az alperesek, mind a felperes sze­mélyesen érintett az ügyben, javas­latra és egyéni kérelemre akár ki is zárhatók a döntéshozatalból. Dr. Gerencsér György jelezte is sze­mélyes érintettségét és ezért a képviselő-testület ki is zárta a ha­tározathozatalból. Ugyanezért a polgármestert és az egész képvi­selő-testületet is ki lehetett volna zárni, de mintegy negyvenpercnyi - már-már tragikomikus - vita után végül győzött a józan ész, és sikerült lezárni az ominózus ügy­védkérdést. A per tárgyalását egyébként szeptember 6-ra tűzte ki a nagyatá­di bíróság. Okkal föltételezhető, hogy bármi lesz is az ítélet, az nem hoz végleges megoldást, mert aligha oldja fel a már meglévő bel­ső ellentétet a képviselő-testület egyes tagjai között... ________km. Le folyóból mentették a kisfiút IGAL Információink szerint újabb bal­eset történt az igali fürdőben: egy kisgyermeket „szippantott be” a medence lefolyója. Estefelé a gyermekmedencéből akarták le­engedni a vizet a fürdő alkalma­zottai, ám egy ötéves, német kis­fiú még a medencében volt. A gyereket a lefolyó víz ereje magá­hoz szippantotta, ám a szülei idő­ben a segítségére siettek. így az ijedtségen kívül nagyobb baj nem történt. A kisfiút a szülők kórház­ba szállították, ahol egy napig megfigyelés alatt tartották. A gye­rek - mint dr. Laki Istvántól, a gyermekosztály osztályvezető fő­orvosától megtudtuk - a baleset­kor a feltehetően erős ütődéstől rövid időre elveszítette az eszmé­letét, de mire a kórházba értek ve­le, már tiszta volt a tudata. Né­hány horzsoláson, zúzódáson kí­vül semmilyen sérülést nem talál­tak rajta. Dr. Fiilöp László igali jegyző el­mondta: az önkormányzatnak mint többségi tulajdonosnak a fürdőt üzemeltető kft vezetői ter­mészetesen jelentették a történte­ket. Okkal tételezhető fel, hogy a dolgozók hibáztak, mert nem várták meg, míg valamennyi ven­dég elhagyja a medencét. A kisfiú egyébként jól van, s szülei nem tettek feljelentést. Hogy ki hibá­zott, s hogy ennek milyen következményei lesznek, ezt az üzemeltetők döntik majd el. A kft ügyvezetőjét egy megbeszélés közben értük utol: egyelőre nem kívánt nyilatkozni. ___________■ Si keres kastélymentő program Mintegy százmillió forintot le­het fölhasználni arra, hogy fel­újítsák a segesdi kastélyt, amelyben a Gondviselés Szoci­ális Otthon működik. Erről írt alá szerződést tegnap a Szociá­lis és Családügyi Minisztérium­ban dr. Gyenesei István, a fenn­tartó megyei közgyűlés elnöke. Kaposvár Somogybán is feszítő gondot je­lentett azoknak a szociális intéz­ményeknek a felújítása, amelyek hosszú időn keresztül ráfordítás hiányában bizony, megkoptak már. Megyénkben ez a program ‘ egyben kastélyrekonstrukciós program is, hiszen több szociális intézmény ilyen épületekben működik. A segesdi szociális otthon fel­újítását soroltuk az első helyre - mondta dr. Gyenesei István -, s ehhez igyekeztünk pótlólagos forrást szerezni. Munkánkat si­ker koronázta. Ennek köszönhe­tő, hogy a Szociális és Család­ügyi Minisztériumtól 50 millió forintot nyertünk az otthon fű­tésrendszerének, konyhájának és mosodájának felújítására, a fogyatékosügyi programból pe­dig 20 millió forintot akadály- mentesítésre. Ezt kiegészítve megyei forrással százmillió fo­rintos beruházást hajthatunk végre. Ez azért is fontos, mert így folytatódik az a szociális prog­ram, amelynek eredményekép­pen több ezer gondozott számá­ra tudunk emberi feltételeket te­remteni, s ezáltal jelentősen ja­vulnak a munkafeltételek is. A megyei közgyűlés elnöke szerint öt év alatt minden somo­gyi szociális intézményben elvé­gezhetik a legfontosabb felújításo- kat és az akadálymentesítést. ■ Járja végig a Somogyi Hírlap aiándékiitiát^^^^ ^ iiiTim^l'U Végállomásunk következik, ahol egy Peugeot 206-os \omofivban E,őfizetós és információ: S 06-80-200-434 jumugy 1 , Az autósorsoláson azok az előfizetők vesznek részt, akik a sorsolás időpontjában "u“or T otthon vagyunk! legalább 3 havi, folyamatos, érvényes előfizetéssel rendelkeznek. Kaposvár. Toponari u. a Tei 82 29­ALMANACH Somogytúr, a törekvő kis falu 6. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom