Somogyi Hírlap, 2001. január (12. évfolyam, 1-26. szám)

2001-01-02 / 1. szám

Somogyi Hírlap fiiiiliil ni hí Uv ___________________± 9»7 7086512022 _____________________________________________________________________________________________________* ______________________________________________________________________________________ XI I. Évfolyam, 1. Szám. Ára: 53 ft, Előfizetve: 39 ft KÖZÉLETI NAPILAP • 2001. Január 2., Kedd GAZDASÁG Új seprő az állam- háztartásban 4. oldal Hírek BARCS. A szilvesztert válasz­totta az öngyilkosságra egy férfi Barcson. Az idős ember a házá­ban akasztotta fel magát, itt ta­láltak rá január elsején a hozzá­tartozói. A rendőrségnek nincs kétsége afelől, hogy öngyilkos­ság történt, (ni) BARCS. Két új utcanyitást ter­vez a város önkormányzata, mindkettővel újabb városrész kapcsolódhat közvetlenül a 68- as főútvonal tehermentesítő sza­kaszára. Az egyik a Mező utca, a másik pedig a Somogyi Béla utca továbbépítése, ez utóbbival ösz- szekapcsolódik a határra vezető régi és új út, ami egy széles ke­reskedőrétegnek is igénye, (ni) BERZENCE. Tizenöt méteres akácfa zuhant az útra Berzence és Nagyatád között szilveszter délutánján. Az úttest egyik olda­lát is elzárta az idős korhadt fa, amelyet a nagyatádi tűzoltók tá­volítottak el. (bm) CSURGÓ. Az évszázad utolsó napján nemzeti zászlót kapott a csurgói Jézus Szíve templom. Dr. Giber Vilmos, kaposvári ta­nácsnok a megyeszékhely temp­lomain kívül Csurgónak is ado­mányozott egy lobogót azzal a szándékkal, hogy hirdesse a nemzet és a hit együvé tartozá­sát; nyugodtabb szívvel és na­gyobb reménnyel léphessünk a harmadik évezredbe. A zászlót Maczká Gyula esperes-plébános vette át és szentelte meg, Szász­falvi László polgármester, or­szággyűlési képviselő (MDF) köszöntője után. (hj) BALATONBOGLÁR. Balatoni sajátosság, hogy á vasút a telepü­lések központjában helyezkedik el. Igaz a déli part üdülőturizmu­sának fellendülése is a több mint száz éve kiépült vasútvonalnak köszönhető. A vasúti társaság és az önkormányzatok a közös fej­lesztésekben érdekeltek, ami hozzájárulhat a bogiári vasútállo- más korszerűsítéséhez, (grn) ■ Sok a vad a somogyi erdőkben A tavalyihoz képest az idén duplájára nőtt a vadgazdálkodókra kiszabott er­dővédelmi bírság és megháromszorozó­dott a figyelmeztetések száma. Az erdé­szeti hatóság szankciókkal próbálja el­érni, hogy a somogyi erdők vadeltartó képességéhez közelítsen a vadállo­mány nagysága. Megyei körkép Több mint 15 millió forint bírságot sza­bott ki 23 vadászatra jogosult társaságra az Állami Erdészeti Szolgálat Kaposvári Igazgatósága, huszonegyen pedig figyel­meztetést kaptak. Tavaly előtt majd ugyanennyi volt a büntetések száma, ám •az összeg azóta a duplájára nőtt, a figyel­meztetés pedig megháromszorozódott. A korábbi csaknem kilencmilliós bírságból kétmillió még bírósági döntésre vár. Rendkívüli módon megnőtt a vadlétszám a somogyi erdőkben, jóval magasabbra mint a terület eltartóképessége. Hogy-ez mit is jelent, arról Nádas Józsefet, az ÁESZ kaposvári igazgatóját kérdeztük.- A nagytestű vadaknak - a vaddisz­nónak, a szarvasnak és az őznek - nincs ’ természetes ellenségük, miközben nagy tápláiéWelvevők. A létszámot csupán a. vadászok képesek szabályozni, csak­hogy ők inkább egyre többet tartanának: kiváló a szarvaspopuláció. A gímszarvas trófeája gazdaságos, ezt a fajt addig sza­porítják, amíg a költségeiket fedezni tudják. A folyamat teljesen ellentétes az ökológiai szem­lélettel. Ma még nem a vadgazdálkodó fizeti a kárt és a védekezés költségeit. Nádas József szerint harminc évvel ezelőtt volt optimális a vadállomány nagysága, akkor nem érte el az ezret az egy évben kilőtt szarvas, az idei kilövési terv már ötezer feletti. Ebből a vadból mindössze hat és félezret bír el a somo­gyi rengeteg, miközben még a szerényebb becs­lés is a dupláját valószí­nűsíti. A korábban mint­egy 300 millió forintos kárt okoztak a vadak a mezőgazdaságban, az er­dőkre ennek a tizedét fi­zették ki. Az biztos, hogy a mostam kárérték sem lesz kevesebb a korábbinál - hiszen tavaly nagy volt az aszály, magas a kukoricaár akkor­tól számos eset még a bíróság előtt van.- A somogyi erdőállományból 13 ezer hektár a folyamatos fiatal erdősítés és az új telepítés, Nádas József, az ÁESZ kaposvári igazgatója amely különösen érzékeny a károsításra - mond­ta az erdészeti szolgálat vezetője. - A vad a tél beálltával behúzódik az erdőbe és megrágja a hajtásokat. Természetes védekezés lenne a vadak számának megfelelő szinten tartása, de többnyi­re mesterségesen, a kerítés építésével próbálják távol tartani az állatokat. Jelenleg 7600 hektárnyi erdőt 1221 kilométernyi kerítés vesz körül, amely több mint egymilliárd forintba került. Hiába szabja meg törvény, hogy a védekezés költsé­geinek 95 százalékát a vadászatra jogosultnak kell állnia, az erdőtulaj­donosok már annak is örülnek, ha az eléri a 75 százalékot. Ebben a hely­zetben nehéz az erdőtelepítést szorgalmazni, a károsítás miatt egy év alatt sokévi munka vesz­het el. A jövő a természetes védekezésé, az új évezredben az hozhatná meg a békét a mező­gazdászok, az erdő- és a vadgazdálkodók kö- zött. (Jegyzetünk a 3. oldalon) _______izményi év* A büntetés szükséges rossz. Ezt mindenki tudja a vadászok és az erdőgazdálkodók közül Persze azt is, hogy erkölcsi alapelvekkel nem érhető el a kívánt cél. Igent mondtak a csatornára Dráva mente December végéig valamennyi érintett településen összegyűlt az elegendő számú igénylő a térségi szennyvízprogramhoz. Barcson és a 17 környékbeli faluban egy­aránt megvan a kétharmados többség, így már akár tavasszal mindenütt megkezdődhet a csa­tornázás. A családok az OTP-vel kötötték, és kötik még ezekben a napokban is a hitelszer­ződéseket. Barcs eseté­ben, és a falvak többsé­génél a csatornázás nyolc éven át havi ezer forintos költséget jelent majd a számukra. Mint arról korában be­számolt a Somogyi Hír­lap, 3,3 milliárd forint ál­lami céltámogatást nyert a Dráva menti települések társulása regionális szennyvízháló­zat kialakítására. Elsősorban az it­teni veszélyeztetett vízbázis, és a nagy kiterjedésű természetvédelmi területek védelme miatt került ide ez a pénz. A program szerint a 18 települést csatornahálózat fűzi össze, melynek Barcs lesz a köz­pontja. A város alatt egy küométer- re épül meg az új szennyvíztisztító több mint hétszáz millió forintért. A Dráva menti szennyvíz­program teljes költsége 5,7 milli­árd forint, így a már elnyert állami támogatás mellett további segít­ségre is szüksége van a térségnek. - A hiányzó összeg előteremtése nem lesz egyszerű, de bízunk benne, hogy sikerül - mondta Feigli Ferenc polgármes- * ' tér. - További támogatá­sokért pályázott a tér­ség, többek között a te­rületfejlesztési tanács­tól, a vízügyi, és a kör­nyezetvédelmi alaptól várjuk a segítséget. Ez utóbbitól szeretnénk el­nyerni a legnagyobb összeget, egymilliárd fo­rintot. Erről január 20-ig születik meg a döntés, az pedig kora tavasszal derül ki, hogy a je­lentkező cégek közül melyik épít­heti meg a Dráva mente csatorna­hálózatát. A munka befejezésé­nek határidejét 2002. december 31-re tűzték ki. nagy László Az útépítés segíti a régészt Kaposvár Ha forrásokban nem is, tör­ténelmi emlékekben annál gazdagabb Somogy. A föld titkainak kutatásához a szakembereken kívül más nem kell, csak pénz, pénz és pénz. Az útépítések tavaly nagyot lendítettek a megyei ásatásokon, több százmillió forint segítette a leletek fel­színre hozását. A Somogy Megyei Mú­zeumok Igazgatóságá­nak költségvetéséből csak néhány százezer forint jut a régészeti ásatásokra, ez morzsá­nyi ahhoz képest, amennyit a me­gye gazdag emlékanyaga megkí­ván. Jelentős összegekre volna szükség a már megkezdett, de ép­pen a pénzszűke miatt függőben hagyott feltárásokra, például a za- márdi avar temetőre - amely a számos hasonló közül a legna­gyobb és leggazdagabb, de 17 évi kutatás után félbe kellett szakíta­ni - vagy a Kis-Balatonra, ahol a munka a lassan csordogáló pén­zek miatt húzódik két évtizede. A szakemberekre vár Ötvöskónyi középkori vára. Számos érdekes­séget tartogat Somc gyvár, a törté­nelmi emlékhely, és munkát adna a földvárprogram is. S folytathat­nánk a sort, hiszen Somogy majd­nem minden településén akad kutatni való, miután a legrégebbi időktől fogva szívesen telepedett meg e vidéken az ember. A somogyi régészek mégis nagy eredmé­nyekkel zárhatták az évet; az autópálya-épí­tések hatalmasat lendí­tettek a felszín alatti ré­tegek vallatásán. Több százmillió forint segí­tette az M7-es autópálya nyom­vonalának és a 61-es főút Kapos­várt elkerülő szakaszának a feltá­rását. Mindez külső forrásoknak köszönhető, amelyeket az inf­rastrukturális fejlesztések hoztak magukkal - tudtuk meg dr. Király István Szabolcstól, a Somogy Me­gyei Múzeumok Igazgatóságá­nak igazgatójától. (Folytatás a 3. oldalon) ISBHESeeHMEE Kívánja kezdőlapként beállítani? OK Megújult formában, 24 órás, állandó hírszolgálattal, az eddiginél jóval több szolgáltatással www.somogyMiirlap . hu Helyből minden. Népszámlálás: betelt a keret Kaposvár Kitehetnék a megtelt táblát a statisztikai hivatalban, a vártnál jóval többen jelent­keztek a népszámlálásra.- Mi is csodálkoztunk a vártnál jó­val nagyobb érdeklődésen. Ka­posváron csaknem másfélszeres volt a túljelentkezés, de a Bala- ton-parti településekről és Dél-So- mogyból is sokan keresték fel a kirendeltséget - tudtuk meg dr. Horváth Józseftől, a KSH megyei igazgatójától. Még a határidő lejárta előtt is számos telefonhívást kaptak, amelyben azt tudakolták, hogy milyen feltételek mellett dolgoz­hatnak. A hetvenes-nyolcvanas években főként pedagógusok vet­tek részt a tízévente esedékes monstre felmérésben, most első­sorban önkormányzati dolgozók. Egy lakás kérdőív kitöltése után 80 forintot fizetnek, a személyi la­pért 160 forintot. A „toborzást” időben befejezték, így gondtala­nul elkezdődhet a harmadik évez­red első népszámlálása. Illyés András, a KSH megyei igazgatóságának osztályvezetője azt mondta a Somogyi Hírlapnak: megyénkben csaknem 1400 ösz- szeírót és 400 felülvizsgálót alkal­maznak a fel- mérésben. Januárban oktatást szer­veznek szá­mukra, 15 te- lepülésen összesen 55 előadást tar­tanak, ahol a sikeres mun­ka fortélyait sajátítják el. Egy összeíró csak­nem 80-100 lakást keres fel és 250-300 ember adatait rögzíti. Az alaptudnivalók mellett nagy hangsúlyt fektetnek a kommuni­kációra. Somogybán eddig is kitű­nőre vizsgáztak a szakemberek, mivel a lakosságot időben tájékoz­tatták, így mindenki tisztában volt a felmérés céljával. Az összeírók ritkán kerültek kellemetlen hely­zetbe, a néhány méltatlankodónak pedig korrektül elmagyarázták a fontosabb tudnivalókat. Eredményes volt a decembe­ri mezőgazda- sági összegzés is. Illyés András azzal számol, hogy február elején zökke­Horváth József fotós lánc nőmentesen elkezdik a népszám­lálást, amely 3 hétig tart. A 244 so­mogyi településen elkészítették a címlistákat, az önkormányzatok­kal egyeztették az összes szakmai teendőt. harsányi miklós

Next

/
Oldalképek
Tartalom