Somogyi Hírlap, 2000. december (11. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-04 / 283. szám

2000. December 4., Hétfő MEGYEI KÖR É P Somogyi Hírlap - 3. oldal Családonként 20 ezer forint ajándékra Felemásra sikerült a bronzvasár­nap. Bár a legtöbb somogyi bolt és áruház tegnap is kinyitott, a keres­kedők szerint csak nézelődőbői nem volt hiány. Somogybán - egy tegnapi becslés szerint - december elején legalább 400-450 millió fo­rintot költenek ajándékra. Megyei körkép Több száz család indult tegnap terepszem­lére; az áruházak fölkészültek a vásárlók rohamára; a legnagyobb üzletekben több száz millió forint értékű áruval, a cipő­krémtől a videokameráig. A kisebb boltok­ban viszont a vármái szerényebb volt a be­vétel. A kereskedők mégsem borúlátóak, hiszen az érdeklődésből ítélve most na­gyobb lesz a forgalom, mint a tavalyi. Az üzletláncok felejt­Seatz'S Bűvös húszezer forint dékvásárlásnál a használhatóság és célsze­rűség a fő szempont. Az ár mellett azon­ban egyre fontosabb a minőség.- Bronzvasámap mintegy 50 százalék­kal volt nagyobb a forgalmunk, mint más hétvégeken - mondta Papp Gábor, a ka­posvári Tesco áruház igazgatója. Tegnap gyümölcsből, műszaki termékből és az ünnepi főzéshez nélkülözhetetlen alap­anyagokból fogyott a legtöbb. Sokan vet­tek televíziót, videót és hifi-tornyot, s elad­tak jelentős mennyiségű játékot is. A 7,3 kilométer hosszú (!) polcrendszeren áru­cikkek tízezrei sorakoztak. A kiszolgálás gyorsítása végett szinte minden pénztárat működtettek. Több mint 2 millió forintért adtak el tegnap bútort és lakberendezési tárgyakat a Somogy Domusban. A kapos­vári Rossmann üzletben főleg az előre ösz- szeállított ajándékcsomagokat keresték. A sportszerboltok­tenni ezt az ezred­fordulós kará- csunyt, gyakran 10-30 százalékos árleszállítással és ün api akcióval. Az d hl a kereske- d 'rintazaján­Kertész Rezső, a Kisosz megyei társel­nöke tegnap azt mondta: a somogyi családok többsége legalább 20 ezer fo­rintot költ karácsonyi ajándékvásáriásra. A gyerekeket szinte mindenhol várja meglepetés, a ruhanemű mellett leg­gyakrabban játékot vásárolnak a szülők. ban edzőcipőt, sza­badidőruhát, illet­ve dzsekit vásárol­tak. Egy pár lábbeli - világmárkaáron számolva - gyak­ran meghaladja a 20 ezer forintot. Szita Károly polgármester meggyújtotta a gyertyát a mindenki karácson­harsányi miklós fáján (kis képünkön), s tegnap már felszökött a bevásárlási láz Hírek LÁNGOLT A TETŐ. Kigyulladt egy nyolcvan négyzetméteres csalá­di ház tetőszerkezete tegnap hajnalban Zselickisfaludon a Fő utcá­ban. A nagy erőkkel helyszínre érkező kaposvári tűzoltóegységek megfeszített munkával eloltották a tüzet, amelyet a szakértők előze­tes véleménye szerint nagy valószínűséggel a kéménybe épített ge­renda okozhatott. A tűzben szerencsére senki sem sérült meg, a be­csült kár összege csaknem 1,5 millió forintra tehető, (szg) TÖBB UTAS ZIMÁNYBÓL. Szélesebb autóbusz öblöt alakítot­tak ki Zimány buszmegállójában. A négyszázezer forintos beruhá­zásra azért volt szükség, mert a településen annyira megnövekedett az utasforgalom, különösen a Toponárra járó általános iskolások miatt, hogy egyetlen járat már nem tudta elszállítani az utasokat. A csúcsidőszakokban ezután a Kapos Volán Rt csuklósbuszai közle­kednek majd a megyeszékhely és Zimány között, (szg) FEJLŐDŐ ALSÓBOGÁT. Befejezték a közösségi ház tetőszerke­zetének felújítását Alsóbogáton. Az épületre, amely a polgármesteri hivatalnak, orvosi rendelőnek, könyvtárnak, közösségi teremnek, családsegítő központnak ad otthont, négy és fél millió forintot köl­tött a helyi önkormányzat. A beruházás 80 százalékához a megyei területfejlesztési tanács pályázatán nyerték a pénzt, (szg) SZAKMAI FÓRUM. Civil konferenciát rendeztek a Regionális Civil Nonprofit Szolgáltató Központ és Társadalmi Egyesülések Szövetsé­ge megyei szervezetének közös szervezésében. A szakmai fórumon, amelyen csaknem ötven civil szervezet képviselői vettek részt, a ci­vil szektor múltjáról és jelenéről, a civil szféráról a statisztika szem­szögén keresztül, valamint a civil élet a globalizálódó világban téma- körökről tartottak előadásokat neves szakemberek, (szg) ________■ I skolanévadó Nikién és Fajszon Nikla, Somogyfajsz Szobrot és jelképeket avattak és a helyi általános iskola is ünnepelt a hét végén Somogyfajszon. Ezentúl Fájsz fejedelem nevét vi­seli az intézmény. Az őskohó mú­zeum után az iskola is őrzi a X. század derekán ide települt ősök büszke emlékét. Az ünnepségen felavatták Berkesi Gyula Fájsz fe­jedelmet ábrázoló alkotását is. Az emlékmű kialakításában az iskola diákjai is részt vettek.- Minden települést történelmi gyökerek kötnek elődeihez, ezek a gyökerek azonban más és más mélységből táplálják szellemi örökségükkel a közösségeket - mordta dr. Gyenesei István, ami- ke Fájsz fejedelem szobrát fel­avatta. A megyei közgyűlés elnö­ke szerint a Somogyfajszhoz ha­sonló, az államalapítás előtti idő­kig nyúló, gyökerekkel rendelke­ző falvaknak koronájuk is na­gyobb lehet, hiszen olyan erőt meríthetnek elődeik hagyomá­nyaiból, ami erőt és előnyt adhat. A település jelképeit Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője (MDF) avatta fel az ünneplő iskolát pedig dr. Such- man Tamás országgyűlési képvi­selő (MSZP) köszöntötte. Niklán Király Zoltánná, a Ber­zsenyi Dániel Irodalmi és Művé­szeti Társaság ügyvezetője mon­dott köszöntőt abból az alkalom­ból, hogy Berzsenyi Dániel lakó­helyén már egy intézmény is őrzi a költőzseni emlékét. A falu mil­lenniumi napján Szászfalvi Lász­ló országgyűlési képviselő avatta fel a niklai címert és a megye jel­képeit is a településen őrzik ezentúl. Az ünnepségre Papp Já­nos, niklai származású színmű­vész Berzsenyi-verseket hozott haza ajándékba. _________fábos B áloztak az óvodáért Kéthely 110 szülő mulatott a hét végén a kéthelyi óvoda hagyományos jó­tékonysági bálján. Az adomány­gyűjtő mulatság itt évtizedes szo­kás, s ennek köszönhetően gaz­dagodhatott az intézmény udvari fajátékokkal, kis kresz-pályával és más, a gyermekek számára hasznos ajándékkal. Varjaskéri Tibomé, az óvoda vezetője el­mondta: nagy hiányt semmiben nem szenved az óvoda. A tör­vényben előírt követelmények­ből alig hiányzik, de régi bútor, többször javított játék azért akad. A bál bevétele segít, hogy ezeket kicseréljék. Varjaskéri Tibomé el­mondta: problémájuk csak azzal van, hogy a gyermekek száma egyre kevesebb. A megszokott 90 fős létszám erre a tanévre már 74- re csökkent, ezért kénytelenek voltak egy csoportot megszüntet­ni. Most három csoporttal dol­goznak, az óvodában egyébként nagycsoportosból van a legtöbb. Ha a gyermekvállalásban nem is, az óvoda érdekében serények a kéthelyi szülők. A bálon elhatá­rozták: nem várnak egy évet a kö­vetkezőre: szilveszterkor folytat­ják. __________ FJ. T íz falu közös ünnepe Millenniumi emlékzászlót kapott tegnap három somogyi és hét ba­ranyai község Kisdobszán. A ba­ranyai kis település református templomában rendezett ünnep­ségen a házigazda község mellett Endrőc, Istvándi, Kálmáncsa, Kistamási, Molvány, Pettend, Szülök, Teklafalu, vala­mint Tótszentgyörgy ön- kormányzatainak elöljá­rói vehették át a zászlókat dr. Torgyán József föld­művelésügyi és vidékfej­lesztési minisztertől. A közös rendezvény célja az volt, hogy az egy­más mellett fekvő kis tele­pülések egymásra utaltságát és az ebből fakadó összefogás szük­ségességét jelképezze, és meg­mutassa: a megyehatár átjárható, mondta lapunknak dr. Gyenesei István, a megyei közgyűlés elnö­ke, aki beszédet is mondott a je­les napon. Dr. Gyenesei István felvetette annak a négy kilométe­res útnak a hiányát, amely Kisdobsza és Kálmáncsa között épülhetne.- Ezzel a kis települések kö­zötti távolságok rövidülnek, és egy régi álma válna valóra a tér­ségnek. A programot közösen, regionális területfejlesztési for­rásokból megvalósí­tandó programként ajánlottam a két me­gye figyelmébe. Eh­hez kormányzati tá­mogatást is kértem a jelenlévő dr. Torgyán Józseftől, aki megígérte azt. Az egész napos rendezvényen emellett millenniumi kopjafát ál­lítottak és folklórtalálkozót tartot­tak a szuloki Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes és a Mecsek Táncegyüttes részvételével, sz. o. Ivritet + _ _ ** * I •• •• ■ *M esa i ittiLCW közös jateka 21 színes televízió több mint 1 millió Ft értékben gazdára vár! Beküldési határidő: 2000. december 18. A sorsolás időpontja: 2000. december 19 További információk a írt /»<*/ 48., 49., 50. és a im 49. számában

Next

/
Oldalképek
Tartalom