Somogyi Hírlap, 1998. december (9. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-22 / 299. szám

SOMOGYI HÍRLAP 1998. december 22., kedd Kaposvár 5 Csatornára kátyús utak Az üzembehelyezés utáni tereprendezés tavaszig várat magára A kivitelező ígéri, télen is járható lesz az út fotó: török anett Ellenőrzött garázsok Két ügyben is rendőr ségi odafigyelést kórt az önkormányzat kép­viselői interpellációk nyomán. A Kaposvár-Toponár ösz- szekötő úton a cukorrépa- szállítók sokáig nem vették figyelembe a súly- és se­bességkorlátozó jelzéseket. Kurucz János (MSZP) ta­nácsnok interpellációja nyomán a polgárőrség is odafigyel a szabályok be­tartására. Torma János (Fidesz MPP) képviselő a Béka utcai garázsok ügyé­ben emelt szpt, a félbeha­gyott építkezések terüle­tén ugyanis megjelentek a hajléktalanok, romlott a közbiztonság. A Rózsa és a Táncsics ut­cai hálózat üzembehelye­zésével tegnap befejező­dött a csatornázási prog­ramnak a város nyolc utcá­ját érintő ez évi üteme. A rákötési engedélyeket a napokban postázza a mű­szaki igazgatóság. A Rózsa utcai szennyvízcsa­torna-építés nyomait még nem tudta eltüntetni a kivitelező, a közterületi út, járda és zöldsáv helyreállítására a legkésőbb április 15-ig sort kerítenek. Addig is folyamatosan igye­keznek járhatóvá tenni az utat, s ha süllyedést észlelnek, azt kijavítják, tudtuk meg Hideg Lászlótól, a műszaki igazgató­ság munkatársától. Ugyancsak április közepe a határideje a Csalogány utca utolsó simítá­sainak. Mint azt korábban megírtuk, a lakók kérése nyomán ennek a szakasznak a kivitelezője az eredeti költsé­geket nem túllépve mintegy fél méterrel szélesíti meg az utat. Mivel azonban a jelenlegi idő nem alkalmas az aszfalto­zásra, ezt a munkát el kellett napolniuk. Kaposvár 8 utcájának szennyvízhálózat-bővítési be­ruházásai mintegy 1200 lakost érintettek. Ezzel már 80 száza­lék körül az ellátottság, s a programnak még nincs vége. Jövőre a tervek szerint 300 millió forintot költ a város a hálózat további fejlesztésére, így meg van a remény arra, hogy az ezredfordulón a me­gyeszékhely teljes egészében csatornázott legyen. A Rózsa utca ügyében a közgyűlés novemberi ülésén interpellált dr. Laki-Lukács Lajosné tanácsnok. A leg­utóbbi testületi ülésen dr. Kéki Zoltán jegyzőtől kapott választ a kérdésére, amit - csakúgy mint a képviselőtestü­let - elfogadott. A válaszban elhangzott, a kivitelező a tél folyamán folyamatosan bizto­sítja a közlekedés feltételeit. A csatornaépítés során, amint korábban megírtuk, rendkívül kedvezőtlenek voltak a talajvi­szonyok, melyek a magaspart víztelenítése során is kiütköz­tek. Az eredetileg tervezett nyomvonaltól ezért mintegy egy méterrel arrébb kellett a munkát elvégezni. Igazán kri­tikus azonban szerencsére csak egyetlen ház előtt, 10-15 méteren volt a helyzet. A Táncsics utcában a csa­tornázás utáni útjavítások is elkészültek, ezen a szakaszon tegnaptól már ismét közle­kednek a buszjáratok. A há­lózat további építése ebben az utcában akkor lesz esedé­kes, amikor elkészül - s ez várhatóan 1999. október 30- ra megtörténik - a Kertész ut­cai szakasz. B. T. VÁROSLAKÓK KÉRDEZTÉK Telefon: 433-257: - A Petőfi tér és a helyi buszállomás kö­zött a közlekedési lámpa zöldje szinte rohanásra kénysze­ríti a gyalogosokat. Sok idős, csomagot cipelő ember jár arra. Lehetne-e lassítani az átkelést? Hartner Rudolf, a városgondnokság vezetője: - Tudjuk, hogy sietni kell azon a szakaszon. Az ottani lámpa része annak a rendszernek, amely a vasútállomástól a felüljáróig tart. Amikor ezt tervezték, csak rövid fázisidőket lehetett megszabni, külön­ben a nagy gépjárműforgalom visszatorlódna és forgalmi dugót okozna. A viszonylag rövid átkelési idő ellenére szerencsére nem történt baleset, biztonságosnak mondható a szakasz. Bán János, a Damjanich u. 6. telefon: 321-414: - A Kögáz il­letékesét kérdezem: Megbízójuk milyen jogszabály alapján kéri a fogyasztók személyes adatait? Geibl Béla, Kögáz kaposvári régió hálózat üzemeltetési veze­tője: — A lakossági gázfogyasztókkal, ha szerződést kötünk alapfeltétel, hogy általános adatokat megtudjunk róluk. Milyen az a szerződés ahol az egyik fél nem ad magáról adatokat? Jog­vita vagy szerződés felbontásánál pedig ezekkel az adatokkal kell azonosítania magát az ügyfélnek. Minden adatot az ügyfél érdekében kérünk és kezelünk. Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága üzemeltetésre meghirdeti a belvárosban lévő fizetőparkolókat. Pályázhat minden vállalkozó, illetve gazdasági társaság, aki fizetőparkoló üzemeltetésre jogosult. A pályázati anyag 1 000 Ft+ÁFA befizetés ellenében átvehető 1998. december 22-től munkanapokon 8-15 óra között a Városgondnokságon. A Pályázat zárt borítékban 1998. december 30-án 10 óráig adható be a Városgondnokság Kaposvár, Noszlopy G. u. 12. szám alatti helyiségében. Borítékbontás 1998. december 30-án 10 órakor. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező 6 940 000 Ft névértékű Dél-dunántúli MÉH Rt. részvénycsomag értékesítésére a részvények minimum 38%-os árfolyamán. Az ajánlatok beérkezési határideje: 1998. december 28. 10.00 óra. A pályázatokat Kaposvár Megyei Jogú Város Vagyongazdálkodási Igazgatósága (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) címére kérjük eljuttatni. A pályázat eredménytelenségének jogát fenntartjuk. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Kapos Televízió és Rádió Kht. ügyvezető' igazgatói álláshelyének betöltésére. Pályázati feltételek: ra Egyetemi vagy főiskolai végzettség A pályázathoz kérjük mellékelni: rar szakmai önéletrajzot, ra- szakmai elképzelések leírását (legfeljebb 2 gépelt oldalon), ra- erkölcsi bizonyítványt, ra- iskolai végzettséget igazoló okmány fénymásolatát. Az ügyvezető igazgatói megbízatás 3 évre szól. Bérezés megállapodás szerint. A pályázat beadásának határideje: 1999. január 30. A pályázatot Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzője címére kell eljuttatni (Kaposvár, Kossuth tér 1.) Ámbár vászonról pattant Koltai Róbertét telt ház várta a Szivárvány Moziban negyedik rendezői filmjének díszbemutatóján fotó: török Telt ház tapsolt tegnap Koltai Róbert új filmjé­nek a kaposvári díszbe­mutatón. A vásznon számos ismerős arcot láthatott a közönség a Csiky Gergely Színház­ból, a szereplők közül néhányan a vászon előtt is megjelentek. Molnár Piroska csemegeüz- let-vezetőt, Znamenák Ist­ván tanárt játszik, de Kele­men József, Hunyadkilrty György, Spindler Béla, Beze- rédi Zoltán, Tóth Béla is fel­tűnik a cselekményben. A várt főszereplők nem érkez­tek meg a Szivárvány mozi díszbemutatójára, Dobó Ka­tát az ismét elkezdett főisko­lai tanulmánya, Pogány Ju- ditot betegsége akadályozta. Prukner Pál a forgalmazó Budapest Film képviseleté­ben mondta, a vígjátéktól 200 ezernél is több nézőt várnak. Koltai Róbert, az Ámbár tanár úr címszereplő­rendezője örömmel jelen­tette be, a film - időarányo­san az amerikai mozikat is maga mögé utasítva - már most túllépte a 80 ezres né­zőszámot.- Mindig művészfilmet készítek, s mindig a közön­ségnek - mondta az időn­ként elmarasztaló kritikák­ról a rendező -, én nem ér­tem azokat, akik lila köd­ben, cuppogós sárban szen­vednek, és a nézőtéren ülő rokonaikat altatják. A mozi egy csodálatosan kollektív munka, amit sok ember egy- felé akarása hoz létre, és ugyanilyen együttes élmény az, amikor megnézzük - tette hozzá Koltai Róbert, aki az Ámbárral a negyedik rendezői filmjét készí­tette. B. T. Hónapsoroló diákrajzokkal Színes zsebnaptárt jelentetett meg a harmincadik születés­napját idén ünneplő Honvéd Utcai Általános Iskola. Kra- liczki Zoltán alsó tagozatos rajzszakkörösei álmodták pa­pírra a hónapok kínálta örö­möket: a hócsatát, a farsangi kavalkádot, a vidám termé­szetjárást. Anyák napját sem felejtették el, és megelevene­dik az őszi erdő, az iskolakez­dés és a szomorú november is. A színes gyerekrajzok szá­mos tehetséget sejtetnek és jól illusztrálják a szakkörben fo­lyó munka színvonalát. A ka­posvári Business Print Corpo­ration nyomdájában készült kiadványt minden bizonnyal évről évre új követi, hiszen ezek a gyerekrajzok színesek, tiszták, őszinték - olyanok mint apró alkotóik. L. S. Andresz Nikoletta Tél című krétarajza HÍREK Ajándékcsomagok A Nap­sugarak kelet felé elnevezésű német misszió rendszeresen támogatja a mozgáskorláto­zottak somogyi egyesületét. Nemrég az egyesület által fenntartott kaposvári Napsu­gár Otthonba járó gyerekeket és szüleiket ajándékozták meg. A csomagokat Helmut Murmann misszióvezető és a helyi képviselő, Boros Vil- mosné adta át a harminckét családnak. Karácsony-est Énekkarok, kamaracsoportok és vers­mondók közreműködésével tartotta karácsonyi program- sorozatának harmadik, záró darabját Karácsony-est cím­mel tegnap a Csokonai taní­tóképző főiskola. • • Ünnepi buszjáratok A Tömegközlekedési Rt tájé­koztatása szerint december 24-én szabadnapi, 25-én, 26- án és 27-én, valamint január 1-én, 2-án és 3-án munkaszü­neti napi rend szerint közle­kednek a buszok. December 24-én és 31-én a buszállo­másról induló utolsó járat in­dulási ideje: 17.45 óra. Január 1-én az első járat indulási ideje: 6.00 óra. A bérletek ja­nuár 8-ig érvényesek. Az elő­vételi pénztárak december 24-27-ig és január 1-3-ig zárva, december 31-én 7-17 óráig nyitva lesznek. Programajánló Kaposváron a református templomban ma este hat óra­kor kezdődik a Vikár Béla Kó­rus karácsonyi hangversenye. Közreműködik a Kaposvári Kamarazenekar. Kérdezzen: S* 316-165 Ezen a kaposvári telefon­számon a szerkesztősé­günk jelentkezik. Ha kér­dése van Kaposvár bármely vezetőjéhez, polgárához, azt mi továbbítjuk, a vá­laszt pedig lapunkban kö­zöljük. Hívásaikat üzenet- rögzítő fogadja. Kérjük, hogy a kérdés előtt mond­ják rá nevüket, címüket, il­letve telefonszámukat. Moziműsorok SZIVÁRVÁNY: 6, 8: ÁMBÁR TANÁR ÚR (magyar) Sony stereo

Next

/
Oldalképek
Tartalom