Somogyi Hírlap, 1998. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1998-01-17 / 14. szám

1998. január 18., vasárnap egyszer, azt is hallottam a rá­dióban, és Sanyi azt mondta, hogy benne van a pakliban. De tiszavirágéletű volt az én mű­ködésem, mert durván két hét után közöltem Sanyival és az elnökséggel is, hogy én ezt, ilyen körülmények között nem tudom csinálni.- Körülményeket említ. Azt mondta, soha nem volt ilyen jó anyagi helyzetben a kaposvári kosárcsapat. Nem lehet, hogy a „körülmények” gyűjtő név, tu­lajdonképpen Gellér Sándor je­lent önnél? Hiszen a pletyka szerint, tanítani valóan rossz viszonyban vannak.- Tudtam, s ezt el is mond­tam a Kovács Lacinak (a Klíma-Vili tavaly lemondott elnökének, egykori kosárlab­dázónak), amikor idehozta, hogy Gellér Sándor rövid időre megoldhatja a helyzetet. Ő egy tűzoltó, ezt ő mondja saját magáról. Ugyanakkor nagy színész, aki el tudja magát adni. Azzal is tisztában vol­tam, hogy én ebben csak má­sodik lehetek. Azt is, hogy nem csak a Kováts Imrével nem fog kijönni, hanem senki­vel. Mint ahogy a Kovács Lá­szlóval sem jött ki, csakhogy ezt agyonhallgatta a T. Tö­megkommunikáció, pedig mindenki tudta, hogy a Gellér Sándor nem állt szóba a Ko­Lépéshiba Kováts Imréről a kaposvári sportélet berkeiben rend­szerint nagyon szélsősége­sek a vélemények. Általá­ban nem szeretik. Vannak azonban, akik azt mondják, akkor volt igazi kosárlabda Kaposváron, amikor még az ő neve (is) fémjelezte.- Elég régen keresett már új­ságíró... — mondta január 9-i beszélgetésünk kezdetén.- A mostani beszélgetés oka az a szájhagyomány útján ter­jedő történet, amely szerint ön visszakívánkozik a sportveze­tésbe, jelesül a Klíma-Vili KSE férfi kosárcsapat vezetője, vagy mije lenne. Sőt, állítólag ön már vezető is, csak a sajtó és a közvélemény számára tabu ez a téma, vagyis ismerve a sze­mélyét övező általános elutasí­tást, nem merték bejelenteni.- Még tavaly augusztusban megkért a munkatársam és egyben főnököm Kása Sándor (a Klíma-Vili Kft és az Inter­com Bt tulajdonosa), hogy se­gítsek a csapat körüli dolgokat rendbe szedni. Hosszú beszél­getések és vitatkozások után végül azt mondtam: vállalom október 16-tól. Végül is az egyesület sportigazgatója titu­lusban maradtunk. Ez a beosz­tás az elnökség és a játékosok között helyezkedett el.- Ön lett, vagy lett volna az ütközőpont, a „művezető”, akit a munkások alulról, a fő­nökök felülről szidnak?- Mondjuk. Az elején kikö­töttem, hogy legyen egy tisz­tességes elnökség! Akik mö­göttem állnak, „akikért érde­mes dolgozni”. Azt kértem, hogy a szponzori pénzek meg­szerzésében nekem ne kelljen részt vennem. Nagyképűség nélkül, abból én már kinőttem, hisz csináltam eleget...- Miért vállalta ezt a hálát­lannak tűnő szerepet? I Kováts Imre: De tiszavi­rágéletű volt az én műkö­désem FOTÓ: KOVÁCS- Azért, mert a Klíma-Vili Kft ügyvezető igazgatója vagyok, akinek munkaköréből adó­dóan vannak némi kötelezett­ségei, ha már a csapat a cég nevét viseli. A mások ok pedig, hogy „somogyi életemben” mégiscsak ott van a kosár­labda. De nem csupán a felnőt­tek. Az csak egy része. A ko­sárlabda sokkal többet jelent nekem. Soha nem volt ilyen jó anyagi helyzetben az egyesü­let, sőt akkor már tudott volt, hogy szerződést kötünk a Pu- rinával. Ezt egyébként én ké­szítettem elő aláírásra. így az­tán lehetett - volna - tervezni, szervezni, ami az erősségem. Megtervezni és levezényelni azt a három éves folyamatot, amelynek végén újra ott le­het (ne) a csapat az élvonalban, ahol volt a 90-es évek elején. S ebből Kaposvár sportja is pro­fitál (hat) na.- De miért nem lehetett ezt közölni a nyilvánossággal? Mi­ért tagadta le, vagy mondta azt az elnökség, hogy nem publi- kusjriég akkor is, amikor konkrétan rákérdeztek kollé­gáim: most akkor Kováts Imre lesz a „valaki”, vagy nem?- Ezt nem tudom. Csak azt, hogy a szeptemberi közgyűlé­sen - amelyen nem vettem részt -, feltették a kérdést Kása Sanyinak. Aztán feltették még vács Lacival. A „k... anyád” volt az egyetlen szókapcsola­tuk. Azért kellett lemondania az elnöknek, mert az edző nem állt vele szóba. Persze Laci, nem túl finom modorát ismerve, nyilván ő sem maradt adósa... Gellér Sándor el tudja hi­tetni másokkal, hogy ő egy jó ember, meg tudja sajnáltatni magát. Mindennap hallgattam a helyi rádiókat, minden cikket félretettem, mert kíváncsi vol­tam, miként éli meg azt az idő­szakot. Nagyon jól tudtam, hogy nekem ebből fel kell ké­szülnöm. Ugyanakkor a csalá­dom tiltakozott, mert tudták, hogy én ezt „félkézzel” nem tudom csinálni. Régebben is teljes szívvel vittem csak a klub ügyeit. Korábban egyéb­ként már kijelentette, hogy nem akar velem dolgozni, hol­ott addig talán kétszer ha talál­koztunk, társaságban egy-két percre, semmitmondó témák­ról beszélgetve. Amikor vállal­tam a szakosztály igazgatósá­got, kétszer másfél órára leül­tem Gellér Sándorral beszél­getni. Beszéltem a csapatkapi­tánnyal és azokkal az embe­rekkel is, akik az elmúlt két évben ott voltak, de aztán las­san lekoptak. Ezek a beszélge­tések megerősítették - nem­csak bennem, hanem Kása Sa­nyiban, meg szűk körben mindenkiben -, hogy komoly munkát ezzel az emberrel nem lehet végezni. De miután sze­rettem volna dolgozni, heti egy munkaértekezletben állapod­tunk meg, amit én megfelelő­nek találtam átvészelni azt az időt, amíg Gellér Sándor el nem megy.- Mint a smirgli, ahogy fo­galmaz. Ez az a stílus, amitől Kováts Imre ellenszenves a közvélemény jelentős részé­nek?- Talán. Tudtam, hogy távo­zása csak idő kérdése, hisz Za­laegerszegről, Fehérvárról, Sopronból idény közben ment el. Tudtam, hogy nekem meg sem kell szólalnom, csak csendben terelgetni a csapat szekerét, fenntartani a műkö­dést, mert képtelen egyhely­ben maradni. Ezt megerősí­tette a csapatkapitány is. Nem véletlen, hogy ma így állnak a dolgok. Csak rá kell nézni a csapatra. Idegbeteg itt min­denki! Hát milyen csapat az, ahol egy tizenhat éves Bogdán Balázs visszabeszél az edzőjé­nek? Alulmotiváltak. Aztán meg meggyőződésem, hogy aki elsőként feladja az idegen­beli meccseket, az Gellér Sán­dor! Szerintem ennek a csa­patnak simán a kitűzött 8. he­lyen kellene végeznie! A no­vember 17-i elnökségi ülés után megkérdeztem, hogy mi­ért nem jött el egy megbeszé­lésre. Ezt rossz néven vette, s azt mondta, hogy ő felmond, közös megegyezéssel elmegy. Mondtam neki, hogy nem kell elmenni, végezze el a munkát, az elmenetelt pedig az elnök­ségnek kell bejelenteni. Meg is csináltam azt a közös meg­egyezéses papírt, amit kért. Aztán szóba sem került elnök­ségin az ügy, mire utána meg­kérdeztem, hogy micsoda do­log ez, te egy nagy színész vagy! Ez aztán olyan szóvál­tássá fajult, hogy utána már semmilyen kommunikációs kapcsolat nem lett volna lehet­séges köztünk. Minden Nagy Imre (a csapat technikai veze­tője, volt kosárlabdázó) jelen­létében zajlott, készakarva, hogy legyen tanú. Mert Gellér Sándor mindent letagad, ami négyszemközt hangzik el. Le­írtam az elnökségnek: nem az a kérdés, hogy Gellér Sándor akar-e velem dolgozni és nem is az, hogy Kováts Imre akar-e Gellér Sándorral dolgozni? A kérdés, vagyis az elnökség fe­lelőssége az, hogy olyan em­berre bíznak-e egy csapatot, akit a csapat sem fogad el, s aki szerintem alkalmatlan a veze­tésre? Azt mondta: ehhez a B csoportos szinthez én nem kel­lek!- Most azt lehetett hallani, hogy január elején Gellér el­ment volna, de marasztalták.- Én erről nem tudok, de ha akkor, novemberben bejelenti, hogy el akar menni, ismerve az elnökség véleményét, nem tar­tóztatták volna. De biztos, hogy valami ügyvéd taná­csolta; ráér majd a bajnokság végén. Akkor úgyis elküldik, hiszen a csapat nem teljesíti a kitűzött nyolcadik helyet.- Szóval ön egyelőre nem kí­vánja vezetni a szakosztályt?- Ez az elnökség egyszer már nem hitt nekem. így hát mostanában nincs más dol­gom, mint bízni abban, hogy a csapat nem vesztesként kerül ki a Gellér Sándorral való kap­csolatból.- Ha, amint ön mondja, az elnökség is tudja milyen a helyzet, miért nem lép vala­mit a vezetés?- Tudom, hogy ez a jelenlegi szponzori elnökség: ezek az emberek a gazdasági életben komoly pozíciót töltenek be. Ők az egyesület berkein belül nem akarnak konfliktushely­zetbe kerülni. Mondhatjuk azt is, hogy „relaxálni” jönnek az egyesületbe, meg reprezen­tálni... De én azt is tudom, hogy új értéket teremteni konf­liktushelyzet, illetve döntés nélkül nem lehet. De dönteni kell, lépni kell, s nyilvánvalóan előbb-utóbb ez megtörténik. Lehet, hogy csak a bajnokság végén. De akkor a kosárlabda lesz a vesztes és nem a Vincze Károly (a Sütév vezérigazga­tója), nem Varga lózsef (a KVGY ügyvezető igazgatója) vagy Kovács Antal (az OTP Bank megyei igazgatója). A Kása Sanyi igen, akit én 90-ben hoztam be a kosárlabdába. Ő elkötelezettebb és érzéke­nyebb. De az is biztos, hogy ha a Klíma-Vili Kft a kosárlabdá­zásból kivonul, akkor is szur­kolok tovább annak, aki majd csinálja. Csorba András lövő héten a Vasárnapi Somo­gyi Hírlapban Gellér Sándor edző mondja el véleményét. Százak szurkoltak hiába A pécsiek légiósa, Paynter tör kosárra FOTÓ: LÄUFER LÁSZLÓ Pécs, sportcsarnok, 1800 néző. V.: Szabó Gy., Nagy J. Matáv SE Pécs: Lothian (8), Bakonyi (23/3), Csirke (32/9), Paynter (16/3), Pallag (5). Csere: Hoffmann (13/9), Kara- gits (6). Edző: Rab Gyula. Kaposvár: Farkas (7/3), Túr­osán (9/3), Varga R. (8), Filipo- vics (12), Szlivancsanin (19). Csere: Ágfalvi (2), Vojvoda (12), lusztin (17/6), Bogdán (-). Edző- Gellér Sándor. Rab Gyula: — Az első fél­időben kitűnően támadtunk. A második játékrész elején kicsit megleptek bennünket a kaposváriak; szerencsére a végjátékban már biztossá vált a győzelmünk. Gellér Sándor: — Amit most érzek, azt nem kívánom sen­kinek. Szégyellem kimon­dani: holnap reggeltől kezdve azt hiszem, nagyon meg­könnyebbülök... Kun Zoltán Somogyi rangadó az asztalitenisz NB I férfi „B” csoportban Visszavágott a Kaposplast Kaposplast-Kaucsuk SE Kaposvár 11:7 Az asztalitenisz NB I férfi „B” csoportjának őszi zárófordulójában a Kaucsuk SE nyerte a kaposvári rangadót. Tegnap a tavaszi nyi­tányon ismét egymás­sal találkozott a két csapat, s a Kaposp- lastnak sikerült visz- szavágnia. Izgalmasan alakult a ka­posvári rangadó, sokáig fej­fej mellett haladt a két csa­pat. A két páros nem hozott döntést (1:1), s az első két egyéni forduló is döntetle­nül zárult (3:3, majd 5:5). Ezután viszont meglépett ellenfelétől a Kaposplast (8:6), majd az utolsó, ne­gyedik kört is biztosan 3:1 arányban nyerte (11:7), így sikerült visszavágnia őszi vereségéért. Döntőnek bizonyult, hogy ezúttal általában a Kaposplast játékosai kerül­tek ki győztesen a három játszmás mérkőzésekből, s a Kaucsuk SE játékosa, Dani Róbert egyetlen mér­kőzést sem tudott nyerni. A Kaposplastban ugyanakkor az „elnyűhetetlen” Faházi János verhetetlennek bizo­nyult. így játszottak A győztesek: Faházi 4, Rud­iik 3, Szabados 2, Popovics 1, valamint a Szaba- dos-Popovics páros, illetve Berdár 3, Herczig 2, Bali 1, valamint a Berdár-Bali pá­ros. Varga lános, a Kaposp­last szakosztályvezetője: — Örülök, hogy sikerült visz­szavágnunk az őszi veresé­gért. Bízom benne, hogy a folytatás is hasonló lesz. Horváth Tamás, a Kau­csuk SE Kaposvár elnöke: — Jó és eleinte szoros, izgal­mas mérkőzést hozott a kaposvári férfi asztalite­nisz-rangadó; sajnos nem tudtuk megismételni bra­vúros decemberi győzel­münket. (Fenyő) Továbbjutott a Nagybajom A nagybajomi általános iskolában rendezték meg az országos gyer­mek leány röplabdabaj­nokság területi selejte­zőjének utolsó, harma­dik fordulóját, amely a házigazdák teljes sike­rét hozta. A Nagybajomi DRC mind­két ellenfelét egyaránt 3-0-ra legyőzte: Nagy Zoltán edző tehetséges tanítványai maga­biztos, jó játékkal verték a Va­sas és a Kaposvári BITT Női RC csapatát is. A második hely sorsát eldöntő találkozón a Kaposvári BITT Női RC 3-1 arányban nyert a Vasas SC el­len. A három forduló alapján a nagybajomiak lett a csoport- győztesek 10 ponttal, meg­előzve a 9 pontos fővárosia­kat és a 8 pontot gyűjtő ka­posváriakat. így a Nagyba­jomi DRC és a Bp. Vasas SC csapata jutott be a március 8- án Budapesten rendezendő országos középdöntőbe; a négy négyes csoportból a leg­jobb két-két együttes alkotja majd az országos finálé me­zőnyét. A győztes Nagybajomi DRC csapata: Ács 1. Dóra, Ko­vács Eszter, György Beáta, Vé- ber Veronika, Kiss Marianna, Cseh Katalin, György Jo­hanna, Kovács Marianna, Pe- rák Lívia, edző Nagy Zoltán. Az örökifjú Faházi János verhetetlen volt a kaposvári asztalite­nisz-rangadón FOTÓ: TÖRÖK ANETT

Next

/
Oldalképek
Tartalom