Somogyi Hírlap, 1997. október (8. évfolyam, 229-254. szám)

1997-10-29 / 252. szám

Megyei körkép; Hat központ vizsgázott # A belgyógyászatot is a munka minősíti (3. oldal) Somogyi tájak; Bodrog boszorkánykonyhájában + Csombárd csendje __________(5-6. oldal) B elpolitika: Döntés a szavazás tisztaságáért # A legnépszerűbb politikusok_______(7. oldal) S OMOGYI HÍRLAP VIII. évfolyam, 252. szám Ára: 33 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1997. október 29., szerda Munkát kapott a Videoton-MBKE Kft Munkásfólvétel Kaposváron Készülnek az első robotgép-vezérlőegységek fotó: lang Megkezdődött azoknak a konyhai robotgép-vezérlő elektronikáknak, a próba- gyártása a kaposvári Video- ton-MBKE Kft-ben ame­lyeket a cég a Bosch szlové­niai érdekeltségének szállít. Gerber András igazgató el­mondta: a háromszor ötezer darabos széria sikere lehet a biztos záloga annak a szerző­désnek, amely alapján január­tól a kaposvári üzemben ké­szülhetnek majd a robotgépek különböző elektronikai alkat­részei. (Folytatás a 3. oldalon) A fejlesztéseket a bevételekből finanszírozzák Nagyatád már hitel nélkül gazdálkodik A következetes gazdálko­dásnak köszönhető, hogy az idén hitelfelvétel nélkül fej­lődhet és működhet a város - hangzott el tegnap este a nagyatádi képviselő-testület ülésén. Az idei költségvetés első háromnegyed évének tapasztalatait összegezték a városatyák. A 2,3 milliárd forintos költ­ségvetés elkészültekor még 59,5 millió forint működési hi- ánnyal számoltak. A többletki­adások jogosságát ismerte el a pénzügyi kormányzat, amikor az önhibájukon kívül hátrá­nyos helyzetbe került települé­sek megsegítésére létrehozott alapból külön költségvetési támogatást adtak az önkor­mányzatnak. Ez is hozzájárult a pénzügyi egyensúly helyreál­lításához, de lényegesen többet nyomott a latban, hogy növel­ték a város bevételeit s az ész­szerűség keretein belül csök­kentették a kiadásokat. (Folytatás a 3. oldalon) Négyen szóltak a Házban Somogyi honatyák napja Négy somogyi képviselő: dr. Lamperth Mónika (MSZP), Bar- kóczy Gellért (FKGP), dr. Házas József (MSZP) és István József (FKGP) is reflektor fénybe került a parlament tegnapi ülésén. A helyi önkormányzatok társu­lásairól és együttműködéséről szóló törvényjavaslat általános vitájában kért szót többször dr. Lamperth Mónika (MSZP). Mint hangsúlyozta, a törvényal­kotók feladata, hogy segítsék az önkormányzatok társulási törek­véseit. Erre kínál jó lehetőséget a törvényjavaslatban szereplő négy együttműködési forma. Kü­lön is kiemelte azt a paragrafust, amely az együttműködés formá­inak további színesítésére biz­tatja az önkormányzatokat. A vi­tában egyetértett azzal, hogy az egész támogatási rendszer hibá­jára utal a tény, hogy a helyi ön- kormányzatok harmada került az önhibájukon kívül támogatásra szoruló körbe. Mint mondta, nem szabad, hogy általánossá váljon az, aminek a szerepe épp a kivételesen nehéz helyzetben lévők segítése volna. Szükséges­nek ítélte tehát az ezzel kapcsola­tos szabályzók finomítását. (Folyatás a 7. oldalon.) Két és fél millió utas a balatoni hajókon Vitorláskikötőt épít a Mahart Két és fél millió utast szállítot­tak az idei szezonban a Mahart Balatonon közlekedő hajói. Horváth Gyula igazgató re­ményt keltőnek tartja, hogy a forgalom a korábbi évekhez képest növekedett, s az utasok között egyre több a belföldi. A jövő évi fejlesztésekről szólva Horváth Gyula tegnap a Kelén fedélzetén elmondta: a balatonföldvári kikötőbe mint­egy 90 millió forintért vitorlás­kikötőt építenek. A város és a cég összefogásával már feljaví­tották hajóállomás jó részét, amely a tó partján jelenleg a legszebbnek ítélhető. (Folytatás a 3. oldalon) Horváth Gyula, a Balatoni Hajózási Kft igazgatója fotó: oláh Vacogtató lesz a tél, kevés hóval Országos hidegrekord dőlt meg tegnap hajnalban: Kecskemét térségében mínusz 9,7 fokot mértek, ami ebben a században a legalacsonyabb érték volt október 28-án. A meteorológusok szerint ez még csak ízelítő volt a télből. Havazásban egy rekordot, a gyorsaságit biztosan nem viszi el ez az esztendő. A Meteoro­lógiai Szolgálat adatai szerint a legkorábban tavaly, szeptember 30-án Budapesten, a Széche- nyi-hegyen szállingózott a hó. Elkészült a statisztikai elemzé­seken alapuló hosszú távú elő­rejelzés is. Bozóky István mete­orológus szerint november a szokottnál hidegebb idővel kö­szönt ránk. Az első héten 8-10 Celsius-fok lesz a legmagasabb hőmérséklet, az utolsó héten pedig várhatóan csak 0-5 fokig kúszik a hőmérő higany szála. A csapadék a sokévi átlagnak megfelelően alakul, számottevő havazásra a hónap első felében nagy valószínűséggel nem kell számítani. Az átlagosnál hide­gebb idő decemberben is foly­tatódik. A hónap elején legfel­jebb 5 Celsius-fokig emelkedik a hőmérséklet és tartósan fagy­pont körül marad. Kevés lesz a hó decemberben is, és nem valószínű a fehér karácsony. Döntést sürgető szakszervezetek Három héten belül elkészí­tik a szakemberei az energe­tikai szektor privatizációja során jelentkező humánpoli­tikai problémák kezelésére vonatkozó javaslatukat. Er­ről állapodott meg Kovács Árpád, az ÁPV Rt. elnöke, valamint a villamosenergia­ipari és a bányaipari szak- szervezetek vezetői. Kisvállalkozók konferenciája A modem piacgazdaság meghatározója a kis- és kö­zépvállalkozói szektor, amely a leggyorsabban, leg­rugalmasabban alkalmaz­kodik a versenyfeltételek­hez, ezért támogatása első­rendű érdek - jelentette ki Solti Gábor, az Ipartestüle­tek Országos Szövetségének oktatási és nemzetközi igazgatója a kisvállalkozá­sok konferenciáján Szakmai nap az Internetről Informatikai szaknapot ren­dezett tegnap a Somogyi Kereskedelmi és Iparka­mara. A számítástechnikát alkalmazó érdeklődőknek Bódy Zoltán a POTE ad­junktusa tartott előadást az információáramlás lehető­ségeiről az Internet segítsé­gével. A papír nélküli iroda megvalósításáról Bencsik István, a Montana Rt pécsi kirendeltségének vezetője beszélt a megjelenteknek. Népszavazási próbát tartottak Sikerrel vizsgázott a nép­szavazás számítástechnikai informatikai rendszere egész napos főpróbája so­rán. Az egyéni választókerü­letben és a Duna Palotában telepített számítógépek kö­zötti információáramlás is jól funkcionált. Kísérlet angol aszfalttal a somogyi utakon Hidegben is lehet kátyúzni A közutak igen lerobbant állapotban vannak — mondta teg­nap Fábri István rendőr százados, a siófoki kapitányság köz­lekedésrendészetének a vezetője Szántódon. Azt is hozzá­tette, hogy úthiba miatt közlekedési baleset nem történt ugyan, ám közvetett módon egy-egy kátyú hozzájárul a meg­csúszáshoz, a kocsik megpördüléséhez. A rendőrtiszt véleményét an­nak kapcsán fejtette ki, hogy a Nike Trans kft hidegben is használható kátyúzóanyagát ajánlotta az érdekeltek fi­gyelmébe tegnap a megyei közútkezelő közhasznú társa­ság szántódi telephelyén. Önkormányzatok és útépí­téssel foglalkozó cégek, vala­mint vállalkozások képviselői jelentek meg ezen az aszfalto­zási bemutatón. Kiss János, a szántódi üzemmérnökség ve­zetője elmondta: télen nagy gond az úthibák javítása. Több anyaggal is kísérleteztek már, s örülne, ha a Nike Trans kft angol licenc alapján gyártott anyaga beválna erre. Azt is elmondta, hogy a legtöbb gondot a közutakon a nagy tengelyterhelésű gépjármű­vek okozzák; ezek ugyanis valósággal „szétszedik” az aszfaltot. (Fónai) Télen nagy gond az úthibák javítása fotó: kasza József Fagy sürgeti a gazdákat Mínusz 9 fokot mértek tegnap reggel a Balaton környékén. Ä Dél-Dunántúlon valamivel ke­vesebbet; csak mínusz 7,1 Cel- sius-fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet - taszári mérés sze­rint. Sürgeti az idő a gazdálko­dókat. Talajmunkán s őszi veté­sen egyaránt dolgoznak a szö­vetkezetekben. A kukorica beta­karítása is elhúzódik.- Négyszáz hektárra tervez­tük a búzát, s még 140 hektárnak a vetése hátra van - mondta Sós Zoltán, a mesztegnyői mező- gazdasági szövetkezet elnöke. - Eddig 200 vagon kukoricát taka­rítottunk be, de nagy a gondunk: ha nem tudjuk elszállítani, le kell állni a betakarításával, mert megtelt a 300 vagonos tárolónk. (Folytatás a 3. oldalon) Tonnánként tizennégyezer forintot fizetnek Kukoricát vesz az állam Mintegy háromszázezer tonna kukorica felvásárlá­sát tervezi az agrárkor­mányzat - jelentette be teg­nap a földművelésügyi tárca helyettes államtitkára. Öcsödi Gyula beszámolt ar­ról, hogy a terményfelesleg értékesítési gondjainak enyhí­tését célzó tervről ma dönte­nek a minisztérium vezetői­nek értekezletén. Várhatóan tizennégyezer forintot fizetnek majd a kukorica tonnájáért. Áz idén országszerte meg­termett 13,5 millió tonna ga­bona - benne a hat és fél mil­lió tonna kukorica - harmada egyelőre eladatlan, és a ve­vőre váró készletek sorsa a hazai agrárium jelenlegi leg­nyomasztóbb gondja. A búza értékesítését főleg az nehezíti, hogy a megter­mett mennyiségnek csupán negyven százaléka éri el a kenyérbúza minőségét. Mivel a gabonakiszállítás lehetősége - egyebek között a MÁV vagonparkjának szű­kössége miatt - korlátozott, s legfeljebb havi 200-300 ezer tonna, nyilvánvaló, hogy csak raktározással lehet megoldani a jelenlegi gon­dot. A kormányzat ezért is szánta rá magát, hogy állami készletezéssel hidalja át az értékesítés zavarait - közölte Öcsödi Gyula.

Next

/
Oldalképek
Tartalom