Somogyi Hírlap, 1997. október (8. évfolyam, 229-254. szám)

1997-10-01 / 229. szám

1997. október 1., szerda SOMOGYI HÍRLAP KAPOSVÁR 5 A nyugdíjas üzemvezető szerint a mozinak ma már nem az a varázsa, mint régen Régi filmek hűséges szerelmese Egyezkedik aKaposkábel Rövidesen megkezdi műkö­dését a két országos kereske­delmi csatorna. Október 4-én kezdődik az MTM-SBS Tv2 programja, október 7-től pe­dig az M-RTL társaság RTL Klub nevű programja. Dr. Orosz Lászlótól, a Kaposká- bel Kft igazgatójától megtud­tuk: technikailag felkészültek a vételre, de még nem kötöt­tek írásos szerződést a két ke­reskedelmi csatornával. A 160 kábeltévét tömörítő szö­vetség két hónapja egyezke­dik a műsorkészítőkkel. Azt szeretnék elérni, hogy a té­vénézőknek ne kerüljön plusz pénzbe a kereskedelmi adók vétele, és az ORTT fi­nanszírozza a kis kábelrend­szerek műszaki ellátását. Szerafin Zoltánt, a Vörös Csillag - ma Szivárvány - és a már megszűnt Szabad Ifjúság Mozi volt üzemvezetőjét gyermekkora óta szenvedélyesen foglalkoz­tatja a mozi, a film világa. A mozi iránti érdeklődése a tíz év­vel ezelőtti nyugdíjazása után is ol thatatlan.- Milyen volt a hangosítás a mozi hőskorában?- Tévhit, hogy a némafilmek valóban hangtalanok voltak. Minden filmhez tartozott zenei partitúra, aláfestő zene. Ennek, a vászon előtti zenekari árok adott helyet, ahol katonazenekar vagy zongorajáték kísérte a történetet. A 30-as években lemezre rögzí­tették, később filmszalagra ke­rült fel a hang. Manapság a leg­modernebb filmvetítőhelyeken több hangszóró van beépítve a nézőtérre. A hang- és térhatások miatt így a történetbe képzelhet­jük magunkat. A kaposvári mozilátogatók is hamarosan tapasztalhatják a Szivárvány moziban végzett hangtechnikai átalakítások hatá­sát. A fantasztikus élményt nyújtó digitális dolby stereo technika ugyanolyan minőség­ben szól majd itt is, mint Buda­pest néhány mozijában.- Milyen sikerfilmeket vetí­tettek a 60-as, 70-es években?- Elzárt ország voltunk, ettől függetlenül sok művészfilmet vetíthettünk. Telt házas előadás­sal ment többek között a Kleo­pátra vagy az Egri csillagok. Az utóbbinál pótszékeket is felállí­tottunk, illetve délelőtti előadá­sokat kellett, tartani. Most az amerikai filmek árasztják el a mozikat, sajnos kiszorítva ezzel más országokét. Szerafin Zoltán nyugdíjazása után megszűnt a Szabad Ifjúság mozi . Mint meséli: ezt nem is mozinak építették, hanem rak­tárháznak. A század elején igény volt még egy filmvetítő helyre, 1909 karácsonyán megnyílt az Apolló Mozgóképszínház. Soha nem számítottak vetélytársnak, inkább kisegítették egymást. Az egyik a premier filmeket vetí­tette, míg a másik az úgyneve­zett utánjátszó mozi volt.- Mely filmeket tartja a leg­kiválóbb alkotásoknak?- Johny Weismüller Tarzan sorozatait, Garry Cooper fősze­replésével a Két csillagot, a magyaroktól pedig Fábry, Makk filmjeit.- Emlékszik olyan törté­netre, botrányra, melyet soha nem tud elfelejteni?- Gregory Peck egyik filmje volt éppen műsoron. A vasúton későn érkezett a kópia. A nagy sietségben összekeveredtek a szállító ládák. Az éppen megér­kezett filmet küldték tévedésből vissza. Gépkocsival hajszoltuk a vonatot, mint a kalandfilmek- ben.Két óra késéssel tudtuk a ve­títést elkezdeni. Otthonában számtalan plakát, fotó, filmreklám, Chaplin-fi- gura, Oscar-díj másolat díszeleg, melyeket igen nagy becsben tart. Több száz kötetes könyvtárában sztáréletrajzok, filmlexikonok sorakoznak. Szerafin Zoltán- Számomra a mozinak ma már nem az a varázsa, mint ré­gen. Ezért többnyire televízióból nézem a filmeket. Ha elmegyek egy-egy előadásra csakis azért, hogy az emlékeket felidézzem. Kovács Gabriella A VÁROSLAKÓK KÉRDEZIK A toponári Szabadság utcai lakók nevében: — A Szabadság u. 13. szám alatt működő'épületben raklap készítéshez ki adott ki engedélyt és meddig tart ez az engedély? Ugyanis a munka- védelmi, tűzvédelmi és a köjál előírásokat megszegve, vala­mint a tb-t és az adóhatóságot megkerülve több ember — éjjel­nappal — dolgozik itt. Az állandó kopácsolással, a kamionos elszállítással az ott lakók nyugalmát zavarják. Kérjük ennek a tevékenységnek a kivizsgálását és mielőbbi beszüntetését. Dr. Kéri Lajos aljegyző: — Köszönjük a bejelentést, de látat­lanban nem tudok válaszolni a kérdésre. Ám mivel megvan a konkrét cím, így még a héten a helyszínen kivizsgáljuk. Ha jog­szabálysértés történt, a megfelelő intézkedést megtesszük. Telefon 322-685: A megyei földművelésügyi hivatal vezetőjét kérdezem. Kérdésemnek az agrárprogramra vonatkozó tör­vény javaslat adja az időszerűségét, amely még most is a par­lament előtt van. Benedek Zsolt fölművelésügyi államtitkár azt nyilatkozta, hogy a törvény elfogadása előtt a megyék ag­rár vezetőit is megkérdezik róla. A kérdésem az állattenyész­tésben pályázat útján elnyerhető támogatásra vonatkozik. Eb­ben a nőivarú állatok legalacsonyabb számát határozták meg, amelyekre támogatást adnak. Az állatlétszám alsó határának megállapítása gyakorlatilag kizárta a kezdő kisvállalkozókat a támogatásból. Nem véletlen, hogy 1996-97-ben nem került egy vemhes kocasüldő sem kisvállalkozó kezébe. Ön szerint az agrárkamara és az Földművelésügyi Minisztérium tehetne-e olyan módosító javaslatot ami kedvezőbb feltételekhez juttatná a kis vállalkozókat is. Lukács Zoltán a megyei földművelésügyi hivatal vezetője: A földművelésügyi miniszter 36/1997./1.19./ FM. rendelete meg­határozza a szarvasmarha sertés, juh,illetve kecske nőivarú te­nyészállatállomány beállításának támogatási feltétel és köve­telmény rendszerét. E szerint a vállalt állománynövelés ered­ményeként a gazdaságos üzemméret kialakítása érdekében a pályázónak tehénállományát legalább 30 egyedre, koca, vala­mint anyakecske állományát legalább 10 egyedre, anyajuh ál­lományát pedig legalább 100 egyedre kellett növelnie. A rende­let időközben módosult azért, hogy az egyéni vállalkozók, me­zőgazdasági kistermelők és őstermelők szélesebb körben igénybe tudják venni, de a gazdaságos üzemméret feltétele azért ne szenvedjen csorbát. A tehénállományt tehát legalább 5 egyedre, a koca, valamint anyakecske állományt legalább 10 egyedre fejlesztő mezőgazdasági termelők igénybe vehették ezt a támogatási formát. Ma úgy tűnik, az üzemméret további csökkentése ökonómiai megfontolásokból nem célszerű. A mi­nimális állatállománnyal bíró gazdák támogatása elsősorban szociálpolitikai feladat. Név nélkül: A szeptember 26-i számban közölt cikkre sze­retnék reagálni. Ebben az egyik mondat úgy hangzik, hogy a lakóhelytől függetlenül a kutyákat úgy kell tartani, hogy mást ne zavarjanak. Azt kérdezném Németh Istvántól vajon azzal, hogy az utcán ellenőrzik a helyes kutyatartás körülményeit el­intézett lenne a probléma? Gondoltak e arra, hogy hány ku­tyát tart a gazdi engedély nélkül? Úgy tudom létezik olyan elő­írás, amely szerint a lakótömbben minden lakónak bele kell egyeznie a kutya tartásába a szomszédban. Ezt ki ellenőrzi? Németh István, a közterület felügyelet vezetője: Az állatok tartását a helyi önkormányzati rendelet szabályozza. Ez megha­tározza hány kutyát lehet tartani egy házban. Á kutyatartáshoz a közvetlen szomszédban lakók írásos nyilatkozata kell. Ha nincs engedélye a tulajdonosnak a kutya tartására, az szabálysértés­nek minősül és 2000 forint bírság róható ki miatta. Szabálysér­tés az is, ha az állatnak nincsen oltási bizonyítványa. Ebben az esetben rögvest elvitetjük a kutyát. Tájékoztatjuk kaposvári előfizetőinket, hogy 1997. október 1-jétől Rosics György (Kaposvár, Hársfa u. 2/A. Tel.: 424-344, ill. 06/20/554-532) a SOMOGYI HÍRLAP terjesztésével megbízott vállalkozó E változás Kaposfüredet és Toponárt nem érinti. Az újság előfizetésével, kézbesítésével kapcsolatos esetleges problémáik gyorsabb intézése érdekében kérjük olvasóinkat, hogy elsősorban Őt keressék. Természetesen a SOMOGYI HÍRLAP terjesztési ügyfélszolgálata is az Önök rendelkezésére áll. (6127, Kényszerszolgáltatás a távfűtés Hőmennyiségmérés félpénzből 202 milliót költöttek a távfűtés rekonstrukciójára fotó: török Kaposváron 26 ezer lakásból 6800-ban távfűtés szolgáltatja a meleget. A lakók — különö­sen a rendszeressé váló díj­emelések idején — a szolgál­tatás helyett inkább kiszolgál­tatottságot éreznek. Szita Károly polgármester sze­rint Kaposvár három éve még a legmagasabb távfűtési díjat fi­zető városok között volt, mára a középmezőnybe küzdötte „le” magát. Ezzel a helyzettel sem elégedettek, s a polgárok ki­szolgáltatottságának megszün­tetését elősegítendő egy ösz­tönző rendszert alakítottak ki a fűtés szabályozás és mérés tá­mogatására. A három éves program keretében az önkor­mányzat átvállalja a fele költ­séget azoktól a lakóktól, akik áldoznak a lépcsőházankénti mérés bevezetésére. Bajzik Imre irodavezetőtől megtudtuk: 19 lépcsőházban indul ebben a fűtési szezonban a mérés. Ennél sokkal többet is tudnának tá­mogatni a rendelkezésükre álló pénzből. Lépcsőházanként — az épület nagyságától függően — 165 ezer, illetve 135 ezer a mérőműszer ára. Ennek a felét kell fizetni a lakóközösségnek, amelyet többnyire a társasház felújítási alapjából fedeznek. Azzal a 95 lakással együtt, ahol már két éve bevezették a lép­csőházankénti mérést, 555 la­kás fűtési díja csökkenhet az idén 15-20 százalékkal. Ezen­kívül húsz lakásszövetkezettel kötöttek szerződést, ahol a kö­vetkező fűtési szezonra vásárol­ják meg a mérő műszereket. Komáromi Attila a Vagyon­kezelő Rt igazgatója elmondta: az utóbbi években 202 millió forintot fordítottak a távfűtés rekonstrukciójára. Kényszer­szolgáltatásnak nevezte a távfű­tést, mert a lakók nem tudják korlátozni sem az idejét, sem a mennyiségét. Áttörést jelenthet ebben a lépcsőházankénti mé­rés bevezetése, ami feltétele a lakásokban a radiátoronkénti mérésnek. A Kanizsai utcai ka­zánházban tartott tájékoztatón az is elhangzott: a távhőszolgál­tatás díját 70 százalékban az energiaárak határozzák meg. Tavaly januárban a gáz lakos­sági ára 81,5 százalékkal emel­kedett, az idén pedig, négy lép­csőben összesen 37 százalék­kal. A villamos energia ára eb­ben az évben 38 százalékkal nőtt. Ezt követi a távfűtés ára is. Szita Károly polgármester azt is elmondta: a megyei jogú városok szövetsége javasolta a kormánynak, hogy az Európai Unió normáinak megfelelően állapítsák meg az energia ára­kat. Ha a földgáz árára ked­vezményt kapnának a nagy fo­gyasztók, az a lakosság szá­mára is előnyös lenne. S. P. G. A kerti tolvajok mindent lopnak, ami mozdítható „Rafinált banda ez!” Nincs értelme itt a földet mű­velni, mert a termést többnyire más „aratja” le — kesergett egy névtelenséget kérő ivánfahegyi lakos. Az arcátlan terménytolva­jok állandó portyázása rendsze­resen borzolja az itt lakók és a kiskert-tulajdonosok idegeit. A Kaposvár közeli hegy csöndjét, a gondosan megművelt területek nyugalmat árasztó látványát szinte romba dönti az emberek­ből kirobbanó panaszáradat. Mint mondják: a tolvajok mindent ellopnak, ami mozdít­ható a lebetonozott kerítésoszlo­poktól a tyúkokig, a krumplitól a kecskéig. Főleg azon a területen tizedelik meg a kerteket, amely a hegyről meredeken a Nap utcáig ér. Ha éppen nem találnak a fo­gukra valót, akkor rombolnak: leverik az éretlen szőlőt, kitép­kedik a palántákat, letördelik a gyümölcsfák ágait, szétvágják a ház ajtaját. — Rafinált banda ez, úgy vit­ték el a lebetonozott kerítésosz­lopokat, hogy nem is vettük észre — mondta Gáspár Elekné, akinek portáját meglehe­tősen tekintélyes nagyságú ku­tyák őrzik. — A rendőrség alig néhány perc múlva kiérkezett, ám nem tudtak segíteni. Tóth Lászlótól szintén kerí­tésoszlopokat és szőlőkarókat loptak; meg persze éppen azt, amire szükségük volt. Szalaki György szerint a tolvajok nap­pal fölmérik a terepet, s este akkor mennek vissza, amikor valami jó műsor van a tévében. Tudják, hogy olyankor ritkán zavarják meg a jogtalan „szüre­tet”. Vajda István lehet, hogy nem kedveli a tévéműsorokat, ám a tolvajokra kifejezetten allergiás: — Alig van olyan este, hogy ne kelljen elhajtani őket. Lopják a zöldségemet, a paprikát akkor tépték ki, amikor még nem is volt rajta érett termés. Amikor rajta kaptam őket, még ők voltak felháborodva, s nekem akartak jönni. De nem vagyok én ijedős! Ha nincs kedvük főzni, lop­nak maguknak kész ebédet: az egyik — gyanútlanul a kertben kapáló — házaspártól úgy vitték el a megfőzött ételt, hogy alig 6-8 méter választotta el őket. A tulajdonosok mélységesen meg­döbbentek, ám éhségük csillapí- tatlan maradt... Az egyik kertből a frissen be­ásott gyümölcsfa-csemetéket vit­ték el, de a nagyobb fák sincse­nek biztonságban. Ha érik a cse­resznye, a meggy, a fákat drasz­tikus szürettel ítélik halálra. A csirkék és a nyulak jobban rette­gik őket, mint a kis ragadozókat. Egy kecskének (és gazdájának) azonban kivételes szerencséje volt: a rendőrök már eltűnésétől számítva a harmadik „tulajdo­nostól” vitték vissza. Van olyan „hegylakó”, aki önvédelmi kisbabával járkál, s van olyan is, aki rejtett szöges­dróttal keretezi veteményesét. Hiába: a nappalt az éjszakák kö­vetik, a fényes nyugalmat pedig a sötét tolvajok... Tamási Rita A sérültek szolgálatában Szita Károly polgármester tegnap a Mozgáskorlátozot­tak Somogy Megyei Egye­sületébe látogatott, ahol az Egyesületi Közösségi Szol­gálat, az Önálló Élet Segítő Szolgálat és a Napsugár Otthon tevékenységével is­merkedett. A polgármester tárgyalt a vezetőkkel is: a jövőbeni elképzelésekről váltottak szót. Elkészült az emlékkővel Kiing József kaposfüredi szobrászművész elkészítette azt az emlékkövet, amelyet a Republic együttes rendelt meg tőle ötéves, jubileumi koncertjére. Somogyaszaló felé tartva, a büfével szem­ben, a Deseda partján kiala­kított emlékhelyen csütör­tökön fél 4-kor avatják fel a szobrászművész alkotását. PROGRAMAJÁNLÓ A püspöki székházban ma 17 órakor kezdődik a KÉSZ városi csoportjának Keresz­tény iskolák Kaposváron című rendezvénye. Bellái Zoltán lelkész a református általános iskola igazgató ta­nácsának vezetője, és Garai László a katolikus gimná­zium igazgatója beszél a ke­resztény oktatás gondjairól, intézményeik idei terveiről. A zene világnapja alkal­mából ma 10 órakor az Együd Árpád Művelődési Központban az általános is­kolai énekkarok adnak mű­sort; köszöntőt Simonies Lászlóné, a város kulturális irodavezetője mond. Este hétkor a Dorottya nagyte­rem ad otthont az ünnepi hangversenynek, ahol dr. Klujber László művelődési igazgató köszöntője után a megyeszékhely szinte va­lamennyi jelentős kórusa bemutatkozik. Kérdezzen: •S 316-165 Ezen a kaposvári telefon­számon a szerkesztőségünk jelentkezik. Ha kérdése van Kaposvár bármely vezető­jéhez, polgárához, azt mi továbbítjuk, a választ pedig lapunkban közöljük. Hívá­saikat üzenetrögzítő fo­gadja. Kérjük, hogy a kér­dés előtt mondják rá nevü­ket, címüket, illetve telefon­számukat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom