Somogyi Hírlap, 1997. október (8. évfolyam, 229-254. szám)

1997-10-01 / 229. szám

4 SOMOGYI HÍRLAP MEGYEI KORKÉP 1997. október 1., szerda Sikeres programot bonyolítottak le a somogyi üzletemberek Üzletkötések Rosztovban Dr. Kolber István megyei elnököt tiszteletbeli kozákká fogadták Ifjú iparművészek kiállítása Pozsonyban A kaposvári Iparművészeti Szakközépiskola tanulóinak munkáiból kiállítás nyílt Szlovákia fővárosában, Po­zsonyban. A művésztanárok által rendezett tárlat az is­kola művészeti képzéséről ad keresztmetszetet: a raj­zok, festmények és plaszti­kák mellett kerámia mun­kák, ruhaköltemények is he­lyet kaptak. Zsarolókat keres a rendőrség Zsarolás bűntettének alapos gyanúja miatt több ember ellen folytat nyomozást a Marcali Rendőrkapitányság. Az elkövetők nagy pénzösz- szegeket csaltak ki a sértet­tektől, cserébe kedvező áron szórakoztató elektronikai cikkeket, gázolajat és valu­tát kínáltak eladásra. ígére­tüket nem teljesítették, a ki­csalt pénzeket elköltötték. A sértetteket meg is fenyeget­ték hogy megölik őket, ha nem adnak nekik több pénzt. Kérik azokat akiket megfenyegettek, jelentkez­zenek személyesen a mar­cali rendőrségen vagy a 85/312-211/178-as telefon­számon. Kimarad az RLL telefonszolgáltatás Rövid ideig nem használhat­ják RLL-telefonkészülékei- ket az előfizetők. A bázisál­lomás karbantartása miatt október 1-jén a zákányi, 2- án a vízvári telefontulajdo­nosoknál szünetel a szolgál­tatás. Az esetleges kellemet­lenségekért a Matáv az elő­fizetők elnézését kéri. (Folytatás az 1. oldalról) A somogyi küldöttség, amely­nek üzletemberek is tagjai vol­tak, nemcsak a gazdasági együttműködés lehetőségeit ku­tatta, hanem a doni kozákok földjével is ismerkedett. Járt könyvtárakban, múzeumokban is. Tegnap este a búcsúfogadá­son dr. Kolber Istvánt tisztelet­beli kozákká fogadták és a ko- zákság somogyi követének nyilvánították. Erről igazol­ványt is adtak neki. Az út ter­mészetesen nem csak a jó han­gulatról marad emlékezetes. Az üzletemberek tárgyalásainak máris kézzelfoghatóak az eredményei. Kollarovics Ven­del, a Sanovita Rt igazgatója ar­ról tárgyalt, hogy havonta egy­millió darab egyszer használa­tos injekcióstűt és fecskendőt lehet ide szállítani. Később gyógyszerek és gyógyászati se­gédeszközök csomagolásának megszervezéséről és esetleg gyártásáról is létrejöhet megál­lapodás. Szabó Sándor siófoki vállalkozó indította útjára az első kamionszállítmány üdítőt a Kaposvár Áruházba. Azt mondta a Somogyi Hírlapnak, hogy évekkel ezelőtt kezdték el földen'teni ezt a piacot. Vállal­kozásuk két éve exportál már rendszeresen a FAK-országa- iba. Itt szerezték azokat a ta­pasztalatokat, amely a felkészü­lésüket segítette rosztovi szállí­tásra. Korábban Jákli Péter megyei főjegyző megbízásából összegyűjtötték már több so­mogyi vállalkozás exportképes ajánlatát. Többek között a Lim- pex nagyatádi konzervgyárét és a siófoki Sió Eckerét. Ezekből készítettek konkrét ajánlatot. A tapasztalat az, hogy ezek iránt itt nagyon jelentős az érdeklő­dés. Rosztovtól 80 kilométerre, Sahti városában megmutatták nekik azt az üzletet, amely Eu­rópa városaiban is bármikor megállná a helyét, s amelyben már most is sok a magyar áru. Szabó Sándor esélyt lát arra, hogy ezek között az áruk között az általa szállított is megjelenik Sahtiban. Dr. Bödő Imre, a Sütév Rt elnöke nagy és kispartnert is ta­lált a szelénes kenyér forgal­mazására és érdeklődést tapasz­talt a bajor sörperec technoló­giájának és a magvaskenyerek gyártástechnológiájának átadá­sára. A reggeli ételekből müzlit és különböző tésztákat akarnak importálni. Konkrét kérést is kapott: szervezze meg, hogy a Balaton Füszérthez jöhessenek el a Kaposvár Áruházból a cé­gigazgatást tanulmányozni. Czimmerman Árpád, az igali Napfény Kft ügyvezető igazga­tója így fogalmazott: fogynak a német vendégek, csökken az érdeklődésük Igái iránt. Új pia­cokat kellett keresnünk. Meg­ragadtuk ezt a lehetőséget, s az eredménye, hogy találkoztam vállalkozóval, akit érdekel a gyógyturizmus. Abban állapod­tunk meg, hogy még az idén há­rom szakemberük ellátogat hozzánk, s tapasztalataik alap­ján a jövő évi szezonra létrejö­het a kapcsolat. Ez azt is jelent­heti, hogy idejönnek - mármint Rosztovba és a Don környékére - magyar horgászok és vízi va­dászok turistaútra. Egyetemis­ták üdüléséről is szó volt. Vlad Kravinsky, a siófoki székhelyű orosz vállalkozó nagy konszig­nációs raktár létrehozásáról ál­modik az itteni tárgyalások után. Mint mondta: rendszere­sen szállít árut szülővárosába, Szentpétervárra, és bartellehe- tőséget keres, hogy kiterjessze szállításait a dél-orosz térségbe is. Az áru ellenértékéről is tár­gyal; például napraforgóért le­hetne élelmiszereket cserélni. Dr. Kovács Miklós, a Siotour elnök-vezérigazgatója pedig konkrét ajánlatokat tett annak a 23 idegenforgalmi cég vezető­jének, akikkel tárgyaló asztal­hoz ült. - Az ajánlatok között szerepel Balaton és Budapest, Magyarország és Bécs és min­den változat, amit a turista csak kereshet. Rosztovban három napot töl­tött megyei küldöttség vállal­kozó tagjai saját költségükön utaztak, s ennek megfelelő in­tenzitással tárgyaltak üzleti partnereikkel. A megállapítá­suk: jó időben érkeztek, akkor, amikor az észak-kaukázusi körzet, a Don vidéke új kapcso­latokat keres és épít Közép- és Nyugat-Európával, közöttük hazánkkal. A kapcsolatok nem most születtek, hanem márci­usban, amikor Csub, Rosztov megyei kormányzó Somogybán járt. A kapcsolatépítést segítette Horn Gyula miniszterelnök is, aki rosztovi látogatásán - ami­kor az itteni gazdasági akadé­mián díszdoktorrá avatták - ajánlotta partnerül Somogyot, s a mostani küldöttségtől is aján­lólevelet küldött Rosztovba. A somogyi küldöttség ma hajnalban indul vissza Magyar- országra, és a délutáni órákban érkezik meg. Kercza Imre Az érdekvédelmi szövetség gyors döntést akar Tömött tárolók Somogybán (Folytatás az 1. oldalról) Javaslatuk — ami megegye­zik a Gabona Terméktanács ajánlásával — tételesen rög­zíti a legfontosabb elképzelé­seket. Herner Endre el­mondta: elengedhetetlen, hogy a tárca 500-500 ezer tonna takarmány búzára és kukoricára tonnánként 15 ezer forint intervenciós felvá­sárlást rendeljen el. A búza és a kukorica termelésre felvett hitelek futamidejét hosszab­bítsák, hogy valamint mérsé­keljék a kukorica exportenge­dély letéti díját. A somogyi szervezet legújabb javaslata, hogy a takarmánygabona ex­portköltségeinek 75 százalé­kát vállalja át a szaktárca. Ez — egyebek mellett — a nö­vényegészségügyi és vám- ügyintézéssel kapcsolatos dí­jakat érinti. A MÁV-fuvar- költség felének állami átválla­lását szorgalmazza, s azt is, hogy a kormány a stratégiai készlet keretére takarmány minőségű gabonát vegyen át. Hemer Endre hangsúlyozta: a döntést nem lehet halogatni. — A somogyi tárolók fele tele van, és kezdődik a kuko­rica betakarítása — mondta a megyei titkár. — A nehézkes gabona értékesítés nem csak 100 szövetkezet gondja, több száz mezőgazdasági kisvál­lalkozót is érint. (Harsányi) Fellebbezni a belügyminiszterhez lehet Gálosfa kényszerházassága (Folytatás az 1. oldalról) Az érintett települések társu­lási szabadságát korlátozó in­tézkedésnek az oka, hogy Gá- losfán a jegyzői álláshely 1997. március 1. óta ismét be­töltetlen. A képviselő-testület többször írt ki pályázatot, de jegyzőt nem nevezett ki, va­lamint a törvényben megálla­pított határidő alatt saját elha­tározásából nem döntött kör­jegyzőséghez való csatlako­zásról sem. A gálosfai képviselő-testü­let korábban, csaknem három évig Hedrehely jegyzőjének, aki jelenleg Somogygeszti jegyzője az alkalmazásával oldja meg a jegyzői feladatok ellátását. A képviselő-testület négy éve részmunkaidőben foglalkoztat jegyzőt. A tör­vény szerint a helyi önkor­mányzatoknak kötelességük a jogállamiság követelményei­nek megfelelő szervezeti és működési keretek meghatáro­zása, az önkormányzati tevé­kenységhez szükséges szemé­lyi és hivatali feltételek meg­teremtése. Dr. Németh Jenó' döntése során figyelembe vette, hogy Hajmás és Kaposgyarmat Gá- losfával határosak, továbbá azt is, hogy a gálosfai önkor­mányzat képviselő-testülete a körjegyzőséghez tartozó tele­pülésekkel együtt gondosko-. dik az általános iskolai okta­tásról és nevelésről, és az egészségügyi alapellátások biztosításáról. (Lengyel) /: PTÍÍÍÍ- smmMy! ST/HL motorfűrészek: csúcstechnika bármilyen mennyiségű fához. AKCIÓS MOTORFŰRÉSZ ARAK: Típus Lemez Régi ár Új ár 017 30 cm 48.495 41.358 021 30 cm 52.362 47.362 023 30 cm 54.873 49.873 023C 30 cm 57.148 52.148 025 30 cm 66.155 61.355 019T 30 cm 55.358 50.335 029 37 cm 76.814 67.910 039 37 cm 90.186 82.314 026 37 cm 87.415 83.673 036 37 cm 103.736 93.714 044 40 cm 113.340 105.987 046 45 cm 121.968 112.784 064 50 cm 141.451 128.301 066 50 cm 136.846 131.451 088 63 cm 190.500 180.924 E140 30 cm 35.718 32.821 E160 30 cm 39.111 35.111 E180C 30 cm 41.738 38.738 E 20 40 cm 67.615 62.808 Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák! ST/HL Garantált szerviz és alkatrészellátás. 7400 Kaposvár, Baross G. u. 3., Stihl Márkakereskedés, Tel: 82/319-503 ♦ 7400 Kaposvár, Cseri u. 20., Erdőgép Kft. Stihl Szaküzlet, Tel: 82/319-422 ♦ 7500 Nagyatád, Damjanich u. 1 Ronic Kft., Tel: 82/453-521 ♦ 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 67., Stihl Műszaki Kereskedés, Tel: 82/462-348 ♦ 8622 Szántód, Fűrész u. 2., Stihl Márkabolt, Tel: 30/279-028 8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 67., Stihl Márkabolt, Tel: 85/350-845 ♦ 8676 Karád, Kossuth Lu. 21 ..Gazdabolt Kft., Tel: 84/370-038 8719 Böhönye, Fő u. 3., Stihl Márkakereskedés, Tel: 85/322-893 l" - ^ ; ...........7.......ÁÁ ..... Jkí, ......................................... * *.* «S. Ü V

Next

/
Oldalképek
Tartalom