Somogyi Hírlap, 1997. október (8. évfolyam, 229-254. szám)

1997-10-01 / 229. szám

1997. október 1., szerda SOMOGYI HÍRLAP MEGYEI KÖRKÉP 3 Barcsi boltosok vizsgáztak Mintegy száz kereskedő vizs­gázott tegnap Barcson, a keres­kedelmi és idegenforgalmi in­tézet tanfolyamán. Valameny- nyiük sikerrel, s ezzel kereske­dői és boltvezetői képesítést szereztek. A vizsgázók több­sége gyakorló vállalkozó, il­letve alkalmazott, és a gyakor­lati tudásukhoz szerezték meg most az elméleti ismereteket. A négy hónapos tanfolyamon he­lyi és kaposvári oktatók tanítot­tak nekik kereskedelmi ismere­teket, szakmai számítások el­végzését, áruismeretet... A je­lentkezők száma is bizonyí­totta: óriási az igény ilyen jel­legű tanfolyamokra. Ezért egy hasonló képzés már elkezdő­dött a munkanélkülieknek, egy további pedig októberben indul a kereskedők számára. N. L. Háromszor verte el a jég, mégis jó termésre számítanak a gazdák Az idén jól fizet a dohány Háromszor verte el az idén a jég, mégsem lesz rossz évük a szuloki és Nagyatád környéki dohánytermelőknek. így aztán nem csoda, hogy egyre több termelő foglalkozik dohánnyal. Szulokban például néhány éve még csak egy-két gazda ter­mesztett dohányt, most pedig már tucatnyi helyen szárad a szeptember közepén leszedett dohány. A pajtákba idén 14 hektárnyi területről gyűjtötték be az értékes leveleket. Dibuz Józsefné négy hektá­ron termeszt dohányt, és a fa­luban talán legrégebben fog­lalkozik a növénnyel, ő látja el a budapesti dohányfermen­táló dél-dunántúli szakfelü­gyelői tisztét is. — Míg pár éve alig volt pi­aca a dohányleveleknek, addig ma szinte minden mennyisé­get el lehetne adni — mondta a szakfelügyelő. —- Ez meg­látszik a termelői kedven is. Egyre többen keresnek meg, mert dohánnyal szeretnének foglalkozni. Én pedig bizta­tom őket, hiszen úgy tűnik a dohánylevélnek hosszú távon is biztos piaca lesz. Somogybán a növény két fajtája közismert. A Pallagi dohány munkaigényesebb ugyan, de jól jövedelmez, má­zsájáért akár 34 ezer forintot is megadnak a felvásárlók. A Havanna a hagyományos fajta, a szivarboríték alapanyaga. Nincs vele sok gond és egy mázsa 30 ezer forintot is meg­érhet. Egy jó esztendőben egyébként hektáronként 14-16 mázsányi szárított dohányle­véllel kalkulálnak a termelők, míg az öntözéses kultúrákban ez a mennyiség akár a 30 má­zsát is elérheti hektáronként. — Az időjárás kedvező, könnyen szárad a felfűzött do­hány — tette hozzá Dibuz Jó­zsefné. — Október végén kö­dös, párás napok kellenének, mert így lesznek rugalmasak a száraz levelek, könnyebb kö­tegelni. Novemberben pedig jöhetnek a felvásárlók, akik a helyszínen készpénzzel fizet­nek majd a termésért. B. Zs. Dokumentumraktárnak nézték ki az SZTK-t Rendelőbe megy a levéltár (Folytatás az 1. oldalról) A levéltár raktározási gondjai régi keletűek. A mostani kény­szerköltözés végképp kiélezte a problémát: a múzeum rekonst­rukciója miatt a földszinti keleti szárnyból és a nyugati garázs­sori részéből kell kipakolni a dokumentumokat. Dr. Szili Fe­renc szerint nem tekinthető sem megnyugtató, sem végleges megoldásnak, ha az SZTK-ba viszik a levéltárat, mert akkor - a nagyberki Vigyázó-kastéllyal együtt - már három felé lesz darabolva az intézmény. Ez je­lentősen megdrágítaná a fenn­tartását, és megnehezítené az ügyfélszolgálatot is. Ésszerűbb lenne, ha helyet kapnának a megüresedett laktanyában - ha már a gyógyszertári központ méregdrága ingatlanjait a me­gye - el nem ítélhetően - nem tudta megvásárolni. Az egykor a kórházhoz kö­tődően ambuláns feladatokat el­látó rendelőintézet a megye tu­lajdona. Kaposvárnak azonban az új szárny harmadik emeletén térítésmentes használati joga van: itt a mai napig egészség- ügyi alapellátás folyik. Dr. Kéki Zoltán, Kaposvár jegyzője elmondta, a város ebben nem is tervez változást, a fogorvosi és gyermekorvosi rendelők ma­radnak, ahol vannak. Somogy megye önkormány­zata néhány hónapja arról ho­zott határozatot, eladja a volt rendelőintézetet. Annál inkább adódik a kérdés: miért költözte­tik oda a levéltárat? A válasz il­letékesét tegnap estig nem sike­rült elérnünk. B. T. SOMOGYI HÍRLAP Nagy László jegyzete Bizonytalan bevásárlók A borúlátók már megjövendölték a bevásárló turizmus végét a somogyi délvidéken. Az optimisták azonban emlékeztetnek: tavaly is volt egy hasonló vámszigoros időszak, s annak is gyorsan vége lett. — Szerencsére a horvátoknál minden csoda csak három napig tart — mondják a bizakodóbb kereskedők. A zágrábi vámosok nem maradnak itt örökké — jósolják —, és minden szép lassan visszatalál a régi kerékvágásba. Hogy így lesz-e most is, azt a közeli jövő eldönti. Minden­esetre információink szerint a vámszigor enyhülésének már mu­tatkoznak az első jelei. Vámstop ide vagy oda, szép csöndben újra fogy a Dráva menti — berzencei, barcsi — kereskedők táp- és húskészlete. Akárhogy alakul azonban a közeli jövő, egy dolog bebizo­nyosodott az utóbbi hetekben: nem szabad a horvát vámosok megvesztegethetőségére alapozni sem Barcs, sem a többi bevá­sárlóturizmusban érdekelt település kereskedelmét. Megoldást kell találni, hiszen nem függhet kizárólag a határon túli politiká­tól, sem az ottani polgárok törvénytiszteletétől sok-sok dél-so­mogyi ember egzisztenciája. Megoldásként többször elhangzott helyi kereskedők, helyi politikusok szájából a növény- és állat- egészség-ügyi állomás létrehozása, mint ami egyfajta biztonsá­got adna a kereskedelem számára. Erre a biztonságra különösen szükség lenne, mivel — például Barcson — a továbbfejlődés záloga a tartós határmenti kereskedelem. A köztisztviselők elégedetlenek az ígéretekkel Erősödő szakszervezet A nyugdíjbiztosító felújítása mára már elkerülhetetlenné vált Újra költözik az igazgatóság Hathatósabb fellépéssel sze­retne eredményeket elérni a Köztisztviselők és Közalkal­mazottak Szakszervezetének Somogy megyei szövetsége - ez is elhangzott tegnapi érte­kezletén. Dr. Ulrich Károly megyei elnök a jegyzőkonfe­renciáról számolt be, Gyöngy Márta megyei titkár a közal­kalmazotti törvényjavaslatot ismertette. Nyolc fő területen van változás. Nagyobbak a szakmai követelmények, s pót­lékok is ösztönzik a tovább­képzést. A törvény hatályba lépése után a csoportos lét­számleépítésekbe a szakszer­vezet is beleszólhat. Shrenk István, a fonyódi tagszerveze­tet képviselve kifogásolta, hogy a pótlékokkal csak a dön­téselőkészítők szűk rétege jár jól, ebből a többség kimaradt. Dr. Ulrich Károly erre úgy válaszolt: a szakszervezet ve­zetősége már gondolt arra, hogy demonstrációt szervez az elmaradt ígéretek miatt. El­mondták azt is: a szakszerve­zet a megye 186 önkormány­zatából 36-nál van jelen. M. P. (Folytatás az I. oldalról) — Az épületet 1960 óta nem újította fel senki — mondta Farkasné Kisdeák Mária, a Somogy Megyei Nyugdíjbizto­sítási Igazgatóság igazgatója. — Az épületet a szervezeti ket­téváláskor ugyan átalakítottuk, de az akkor kapott pénz csak egy új ügyfélszolgálati iroda és a számítógépes lánc kialakítá­sára volt elég. 1995-ben lettünk a házban tulajdonosok. Akkora már a tető felújítása, a csator­nák kijavítása és néhány ablak, ajtó cseréje halaszthatatlanná vált, többre nem futotta. Az idén elkészült a komplett felújí­tási terv, ám a kivitelezésre nem maradt pénz, így most csak az elektromos kábelek cseréjét végezzük el. Azért, mert a hálózat életveszélyes. — A konyha is megszűnt — mondta az igazgató. — Min­denki maga melegítette az éte­lét, de utasítást kellett adnom, mert ha működtek a kompute­rek, akkor a mikrohullámú sütő kivágta az összes biztosítékot. A pakolást szeptember köze­pén kezdték meg és várhatóan október végére fejezik be. Az irodisták többsége addig a La- tinca-ház színháztermében kap helyet. Az azonban olyan szűk, hogy at igazgatóság munkatár­sai két műszakban járnak be dolgozni, mert egyszerre nem fémének el. — Amikor elkezdték az elektromos felújítást, akkor de­rült ki, hogy az álmennyezet használhatatlan, a nyílászárók a kidőlés határán vannak és a parketta is több helyen elro­hadt. A meszelés szintenként egy millió forintba kerülne, ha lenne rá pénz. Decemberben egy félig kész épültbe költöz­zünk vissza. Ha lesz pénz, ak­kor jövőre tovább folytatódik a felújítás. Akkor a cseréljük ki a fűtési rendszert. Az ügyfeleket azonban minden nehézség elle­nére igyekszünk a megszokott rendben fogadni, de október végétől másfél hónapra azon­ban az ügyfélszolgálati iroda is a folyosóra kerül. B. Zs. Kaposfői szépség a döntőben Sikeresen szerepelt a Miss Fitness Hungary verseny budapesti elődöntőjén Kriszbacher Júlia, a kapós- mérői Forma Gym fitness versenyzője, s így bejutott a döntőbe, amelyet október 8- án, az Erkel színházban ren­deznek meg. A kaposfői hölgy, aki tavaly a Somogy- ország szépe versenyen III. lett, igen rangos mezőnyből, újoncként és első somogyi­ként került a Miss Fitness Hungary döntőjébe. Somogyi kiállítás a fővárosban Szirmayné Bayer Erzsébet festőművész alkotásaiból látható tárlat mától a fővá­ros XII. kerületi önkor­mányzatának művelődési központjában. A tárlatot dr. Pogány Ö. Gábor kandidá­tus, a Nemzeti Galéria ny. főigazgatója nyitja meg. Olcsóbb jegyzetek az egyetemen Áttérnek a Pannon egyete­men a bónrendszerre, így olcsóbbak lehetnek a kari jegyzetek. Eddig egy jegy­zetet hat különböző áron kí­náltak. A kaotikus állapotok is megszűnnek, mert a to­vábbképzési osztály 15 szá­zalékos haszonnal, egységes áron adja tovább a könyve­ket. Amíg a Földművelés- ügyi Minisztérium támoga­tásával kiadott tankönyvek el nem fogynak a raktárak­ból, a hallgatók 4200 forin­tos támogatást kapnak. Martonvásári idősek Atádon A városi szociális gondozói központ meghívására hu­szonöt martonvásári nyugdí­jas látogatott el tegnap Nagyatádra. A vendégeket Simonovics Józsefné kö­szöntötte, akik délelőtt a Dózsa György úti átmeneti szállás életével ismerked­tek. Ezután a Mártírok utcai Ezüstkor nyugdíjas klubot látogatták meg, ahol Csima Kálmánné gondozónő mu­tatta be a klubot. Megyéspüspök a búcsúj áróhelyen A Zala megyei Homokko- máromban jubileumi ün­nepséget rendeztek a hétvé­gén. A kétszázhetvenöt esz­tendős, híres búcsújáróhely templomában ünnepi misét tartottak, amelynek Balás Béla kaposvári megyéspüs­pök volt a főcelebránsa. GLORIA PÁTRIA • FORTUNA 38, DANONE KEFIR 200 g DANONE JOGHURT GYÜMÖLCSDARABOKKAL 150 g + 30 g ajándék 61 PINI PÁRIZSI 339,-/kg TRAPPISTA SAJT 764,-/kg Coca-Cola akció a GLÓRIA és FORTUNA ÜZLETHÁZBAN! Coca-Cola termékek vásárlása esetén KUPONT adunk! Részletek a helyszínen! Október 3-án és 4-én INGYENES BUSZJÁRAT közlekedik a GLÓRIÁHOZ! Október 4-én, szombaton, kutyabemutató és kutyaeledel kóstoló a GLÓRIÁNÁL! NYITVA TART AS GLÓRIA PÁTRIA FORTUNA H-P 8.00-18.00 H-P 6.30-18.00 H-Szo 7.00-18.00 Szó 9.00-12.30 Szó 6.30-13.00 V 7.00-13.00 oooo További információért hívja a 06 60 450-450-es vagy az ingyen hívható 06 8 http://www.westel.hu 450-450-es telefonszámot. WESTEL IRODÁK: PÉCS, 7621 RÁKÓCZI U. 19.. TEL.: (06 72| 225-111, RÁDIÓTELEFON: (06 601 327-300 • BAIAT0NVILÁG0S, M7-ES ENYINGI ELÁGAZÁS, TEL.: (06 88) 380-644, RÁDIÓTELEFON: (06 60) 327-100 KÉRÉSÉRE ÜZLETKÖTŐNK FELKERESI ÖNT: SZATAI GYÖRGY TEL: (06 60) 327-778 • SZAKÁL0S GYÖRGY, TEL: (06 60) 427-927 WESTEL FORGALMAZÓK: FONYÓD, FÁBIÁN DÉNES, 8640 ADY E. U. 33.. TEL.: (06 85) 360-746 • KAPOSVÁR, P0LÁR KFT, 7400 HONVÉD U. 10., TEL. (06 82) 427-945, RÁDIÓTELEFON: (06 60] 361-711 • MARCALI, FÉNY-PONT, 8700 RÁKÓCZI F. ÚT 7, TEL.: (06 85) 311-301, RÁ0IÖTELEF0N: (06 60) 369-670 • NAGYATÁD, LÁTSAT KFT, 7500 PIAC TÉR, TEL: 106 82) 352-870 ((mnniíii RÁDIÓTELEFON KFT

Next

/
Oldalképek
Tartalom